Sự khác nhau giữa bộ cảm biến hình ảnh CCD và CMOS trong máy ảnh kỹ thuật số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
413
lượt xem
122
download

Sự khác nhau giữa bộ cảm biến hình ảnh CCD và CMOS trong máy ảnh kỹ thuật số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy ảnh kỹ thuật số ngày càng được phổ biến rộng rãi và giá thành ngày càng hạ . Một trong những nguyên nhân làm hạ giá là giới thiệu bộ cảm biến hình ảnh dùng công nghệ CMOS . Những bộ cảm biến dùng công nghệ CMOS có giá thành sản xuất đắt hơn nhiều so với bộ cảm biến dùng công nghệ CCD .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự khác nhau giữa bộ cảm biến hình ảnh CCD và CMOS trong máy ảnh kỹ thuật số

  1. S khác nhau gi a b c m bi n hình nh CCD và CMOS trong máy nh k thu t s Máy nh k thu t s ngày càng ư c ph bi n r ng rãi và giá thành ngày càng h . M t trong nh ng nguyên nhân làm h giá là gi i thi u b c m bi n hình nh dùng công ngh CMOS . Nh ng b c m bi n dùng công ngh CMOS có giá thành s n xu t t hơn nhi u so v i b c m bi n dùng công ngh CCD . C hai b ph n c m bi n hình nh dùng công ngh CCD (charge-coupled device) và CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) cùng có nhi m v chuy n i tín hi u ánh sáng sang tín hi u i n . M t i u ơn gi n có th hi u dùng trong máy nh k thu t s là có m t m ng 2D g m hàng nghìn và hàng tri u nh ng t bào năng lư ng m t tr i , m i m t t bào có nhi m v chuy n ánh sáng t m t ph n trên b c nh thành tín hi u i n
  2. C hai công ngh CCD và CMOS th c hi n cùng m t nhi m v nh ng l i dùng công ngh khác nhau . Bư c ti p theo là c giá tr tín hi u i n t i m i t bào quang i n trong hình nh . Trong thi t b CCD , i n áp n p trên th c t ư c qua m t Chip và ư c c góc c a m t m ng . B chuy n i ADC (analog-to-digital converter ) s bi n giá tr m i Pixel thành giá tr s tương ng .
  3. Trong h u h t nh ng thi t b CMOS có vài Transitor cho m i m t Pixel và ư c khuy ch i và chuy n tín hi u t i m ch n p truy n th ng . CMOS t ư c nhi u s linh ho t b i vì m i Pixel ư c c giá tr riêng bi t.
  4. Nh ng CCD ư c ch t o c bi t có th chuy n tín hi u n p t i Chip mà không b mép tín hi u . S s lí này s n xu t nh ng c m bi n v i ch t lư ng cao v i tin c y cao và nh y sáng cao . Nh ng CMOS nói m t cách khác ư c s n xu t s lí m t cách truy n th ng , cùng phương pháp x lí s n xu t như h u h t m i b vi x lí . B i vì quá trình s n xu t khác nhau nên nh ng c m bi n CCD và CMOS cũng có m t s v n khác nhau : · Nh ng c m bi n CCD , như ã c p trên , c n ư c s n xu t v i ch t lư ng cao t ư c nhi u th p nh t . Nh ng c m bi n CMOS truy n th ng thì ch t lư ng hình nh b nh hư ng do nhi u cao · B i vì m i Pixel trong c m bi n CMOS có vài Transistor do ó nh y sáng c a Chip CMOS th p hơn .
  5. · CMOS truy n th ng tiêu th năng lư ng th p. · Nh ng c m bi n CCD tiêu th nhi u năng lư ng trong quá trình x lí . C m bi n CCD dùng nhi u hơn 100 l n so v i c m bi n CMOS tương ương . · S n xu t Chip CMOS t hơn nhi u so v i s n xu t b c m bi n dùng CCD . · Nh ng c m bi n CCD có kích thư c nh hơn c m bi n CMOS nên dàng cho ch t lư ng hình nh cao hơn vì tích h p ư c s lư ng CCD / ơn v di n tích nhi u hơn . D a trên nh ng s khác nhau ó mà có th xem như b c m bi n CCD trong máy nh ký thu t s d dàng cho ch t lư ng hình nh cao v i nhi u Pixel v i nh y sáng cao c p . Nh ng c m bi n dùng công ngh CMOS tiêu th năng lư ng th p hơn , phân gi i th p hơn và nh y sáng kém nhưng bên c nh ó nó dùng ư c Pin lâu hơn vi tiêu th năng lư ng th p . Ngày nay nh ng máy nh k thu t s dùng công ngh CMOS ã ư c c i ti n và ch t lư ng g n t ư c so v i CCD .
Đồng bộ tài khoản