Subscribing to an Event

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
7
download

Subscribing to an Event

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đăng ký vào một sự kiện như các đại biểu, các sự kiện đến làm sẵn với + a = điều hành. Bạn đăng ký vào một sự kiện bằng cách sử dụng này + = điều hành. Trong các nhà máy tự động, phần mềm kiểm soát mỗi máy có thể sắp xếp cho các phương pháp được gọi là tắt máy khi sự kiện MachineOverheating được nêu ra như thế này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Subscribing to an Event

  1. Subscribing to an Event Like delegates, events come ready-made with a += operator. You subscribe to an event by using this += operator. In the automated factory, the software controlling each machine can arrange for the shutdown methods to be called when the MachineOverheating event is raised like this: TemperatureMonitor tempMonitor = new TemperatureMonitor(); ... tempMonitor.MachineOverheating += delegate { folder.StopFolding(0) }; tempMonitor.MachineOverheating += welder.FinishWelding; tempMonitor.MachineOverheating += painter.PaintOff; Notice that the syntax is the same as for adding a method to a delegate. You can even subscribe by using an anonymous method. When the tempMonitor.MachineOverheating event runs, it will call all the subscribing methods and shut the machines down.
Đồng bộ tài khoản