intTypePromotion=1

Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 19

Chia sẻ: Dương Thanh Hợp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
505
lượt xem
251
download

Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và Sưu tầm thủ thuật máy tính giúp các bạn sử dụng máy tính tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 19

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 5 ti n ích b sung cho Firefox 3 Thêm 2 chương trình email dùng trên ñĩa USB flash Portable Thunderbird & JBMail 2 5 Mobi Systems Office Suite 2.10 xem, so n văn b n và b ng tính trên ðTDð 3 9 4 Chu n b mùa thi 11 ðánh giá & c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng trong game VLTK 5 13 6 Scientific Workplace ph n m m toán h c chuyên nghi p 15 LogMeIn ñi u khi n máy tính t ... r t xa! 7 19 8 Vài kinh nghi m s d ng trình duy t Opera@USB 20 9 DOSBox làm s ng l i m t th h game vang bóng m t th i 22 Mobiola Web Camera bi n ñi n tho i di ñ ng thành webcam 10 24 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5 ti n ích b sung cho Firefox N u b n ñang dùng Firefox 1.5 làm trình duy t web thì 5 ti n ích b sung sau ñây th t ñáng ñ cài thêm: SwitchProxy ñ thay ñ i Proxy, FireFTP ñ t i file lên máy ch , Wmlbrowser ñ duy t WAP, Sage ñ ñ c tin RSS và VietTrans ñ tra t ñi n theo cách “click & see”. M t trong nh ng nguyên nhân giúp cho firefox qua m t ie là ñư c thi t k v i tính m r t cao. b ng vi c cài ñ t thêm các ph n m r ng (extension), ngư i s d ng có th b sung cho trình duy t này nhi u tính năng m i. bài vi t này gi i thi u v i b n 5 extension ñáng giá nh t trong th i gian g n ñây. Wmlbrowser - duy t WAPsite - ð a ch t i: https://addons.mozilla.org/firefox/62/ (54 KB). - Tương thích: Firefox t 1.0 - 1.5. Các WAPsite ñư c xây d ng ñ ph c v cho nh ng ngư i dùng ñi n tho i di ñ ng (ðTDð) có cài s n trình duy t W AP. Chúng cũng thu c v Internet, nhưng dư ng như là “th gi i bên kia” ñ i v i ngư i dùng máy tính vì trình duy t web không hi u ñư c c u trúc trang Wap. Wmlbrowser là ti n ích giúp b n xem tr c ti p các WAPsite trên máy tính. Sau khi cài ñ t, b n gõ tr c ti p ñ a ch WAPsite vào thanh ñ a ch , Firefox s t ñ ng hi n th thông tin trên WAPsite ñó. Dùng Firefox ñ lư t WAP có hai ưu ñi m so v i dùng ðTDð: th nh t, màn hình r ng và con chu t rõ ràng d dùng hơn cái ðTDð bé xíu; th hai, trang WAP ñ n v i b n r t nhanh do không ph i “chui” qua c a ngõ WAP (WAP Gateway) và b nén ñó. FireFTP - chuy n t i file lên máy ch - ð a ch t i: https://addons.mozilla.org/firefox/684/ (92 KB). - Tương thích: Firefox 1.5. Ti n ích “bé h t tiêu” này bi n Firefox thành trình FTP client có tính năng chuy n file t c ng lên các d ch v máy ch và ngư c l i. Cài ñ t xong b n vào Tools > FireFTP ñ kh i ñ ng ng d ng. B m vào Manage Acounts > New, ñi n các thông s FTP: tên tài kho n (Acount Name), máy ch FTP (Host), tên ñăng nh p (Login), m t kh u (Password), b m OK. Ti p ñó b m Connect ñ k t n i t i máy ch . C a s FireFTP g m 2 khung chính: bên trái li t kê các thư m c, file trên c ng, bên ph i là trên máy ch . Thao tác ñ download và upload r t ñơn gi n, b n ch c n ch n file, thư m c c n t i và b m vào bi u tư ng mũi tên màu xanh gi a 2 khung. Sage - ñ c tin RSS - ð a ch t i https://addons.mozilla.org/firefox/77/ (132 KB). - Tương thích: Firefox t 0.7 - 1.6. T lâu, Firefox ñã h tr vi c ñ c tin theo chu n RSS (Really Simple Syndication) thông qua tính năng Live Bookmark. Nhưng vi c ñ c và ñăng ký l y tin t website ch a ngu n RSS khá rư m rà. Sage là m t trình ñ c RSS và Atom nh g n, giúp ngư i dùng ñ c lư t nhi u 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ngu n tin hơn Live Bookmark (ch ñơn thu n hi n th tiêu ñ tin). Sau khi cài ñ t, vào View > Sidebar > Sage (ho c b m Alt+S), ng d ng s xu t hi n sidebar bên trái c a s . ð ñăng ký nh n tin RSS c a website, ch ng h n http://news.google.com, b n hãy truy c p vào website ñó, b m vào bi u tư ng hình kính lúp sidebar. Sage s dò tìm các ngu n RSS và tr v k t qu . B n ch n ngu n tin và b m Add Feed, ho c có th kéo và th nút RSS màu cam (bi u tư ng RSS) trên trang web vào khung hi n th các ngu n RSS c a Sage. Ti p theo b n ch c n ch n ngu n tin và xem nó trên trình duy t. SwitchProxy - thay ñ i Proxy - ð a ch t i https://addons.mozilla. org/firefox/125/ (58 KB) - Tương thích: Firefox t 0.8 - 1.5. M t trong nh ng “tuy t chiêu” ñ qua m t Rapidshare và Megaupload (hai website download và chia s d li u n i ti ng) là s d ng proxy mi n phí. SwitchProxy s giúp b n thay ñ i, thêm b t proxy nhanh chóng b ng m t thanh công c trên toolbar. ð thêm m t proxy m i b n b m vào nút Add, ch n Standard và b m Next. Sau ñó ñi n các thông s sau: tên proxy (Proxy Label), ñ a ch IP (ô HTTP Proxy), c ng k t n i (Port), b m OK. M i khi c n thay ñ i proxy b n ch n tên proxy (góc trái) và b m Apply. VietTrans - tra t ñi n - ð a ch t i https://addons.mozilla.org/firefox/1857/ (4 KB). - Tương thích: Firefox 1.5. Ch c h n b n ñã khá quen v i thao tác click & see (b m là th y) các ph n m m t ñi n thông d ng. V i ti n tích VietTrans, b n có th v a lư t web v a tra t b ng m t cú b m chu t ngay trong Firefox. ð c bi t VietTrans s d ng cơ s d li u phong phú c a t ñi n tr c tuy n Vdict (vdict.com). Sau khi cài ñ t, vào View > Sidebar > VietTrans Translations, ng d ng này s xu t hi n dư i d ng m t sidebar bên trái c a s . B n nên ñánh d u ch n vào ô Enable Select’n See auto translation. ð tra nghĩa m t t b n bôi ñen t ñó, nghĩa c a nó s hi n trên sidebar. Lu ý: sau khi cài ñ t các ti n ích này b n c n kh i ñ ng l i Firefox m i có th s d ng ñư c. HOÀNG NGHĨA H NH hanhdb@gmail.com 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thêm 2 chương trình email dùng trên ñĩa USB flash Portable Thunderbird & JBMail Ph i chăng xu hư ng t i ñây là m i chương trình ng d ng c a Windows s ch y tr c ti p không c n cài ñ t, gi ng như DOS th i xưa? Dù sao ngay bây gi b n cũng ñã có th làm ñư c ñi u này cho m t s ng d ng r i. K t h p v i dung lư ng l n và kích thư c g n nh c a nh ng ñĩa USB flash, b n có th g i và nh n email m i lúc m i nơi v i Portable Thunderbird ho c JBMail. Portable - Thunderbird 1.0.7 So v i OE thì Thunderbird b o m t t t hơn, có trang b b l c spam, dò phishing, t ñ ng lưu e-mail ñang so n d vào thư m c Drafts, nh n tin RSS... Chương trình còn có th t c p nh t ñ h n ch nh ng r c r i phát sinh trong quá trình s d ng. Hơn n a Thunderbird l i hoàn toàn mi n phí. V i phiên b n m i nh t Thunderbird 1.5.0.2 (6,08 MB, t i t i http://www.mozilla.com/thunderbird/), b n cũng có th cài ñ t lên ñĩa USB Flash r t d , ch có ñi u khi chuy n sang máy tính khác l i ph i m t công khai báo l i account, thông s POP3, SMTP. Vì v y, tác gi John T. Haller ñã hi u ch nh Thunderbird 1.5 thành Portable Thunderbird 1.0.7 (P.Thunderbird) ch y tr c ti p trên ñĩa USB Flash b t kỳ máy tính nào có n i m ng mà không c n kê khai l i các thông s . Cũng như OE, P.Thunderbird s xóa mail t i server sau khi l y thư v , các thư s lưu trên ñĩa USB Flash. B n có th t i mi n phí Portable Thunderbird 1.0.7 beta (dung lư ng 6,98 MB) t i ñ a ch : http://portableapps.com/apps/internet/email/portable_thunderbird Cài ñ t Sau khi t i P.Thunderbird v , b n gi i nén t t c vào thư m c trên ñĩa USB Flash. Sau ñó, b n b m ñôi vào file PortableThunderbird.exe ñ thi t l p thông s cho h p thư RSS và h p thư POP như sau: - H p thư RSS: h p New account setup xu t hi n, b n ñánh d u ki m vào RSS & News Blogs r i b m Next. h p Account Name b n gõ tên thư ng dùng (gi ng trong OE) vào Account Name r i b m Next. h p Congratulation b n b m Finish ñ ch m d t c u hình cho h p thư RSS. Giao di n P.Thunderbird ñư c m ra. Bên c a s trái có các thư m c: Local Folders g m các thư m c con như Sent, Unsent Messages... ch a các thư POP. Và thư m c có tên account ñã kê khai ch a b n tin RSS. - H p thư POP: ð thi t l p thông s cho h p thư POP, b n b m ch n thư m c Local Folders bên trái. B m vào dòng Create a new account bên c a s ph i. h p New account setup xu t hi n, ñánh d u ki m vào Email Account r i b m Next. h p Indentity ti p theo, b n gõ tên, ñ a ch email 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com gi ng trong Outlook Express vào Your Name và Email Address r i b m Next. h p Server Information, ñánh d u ki m vào POP r i gõ giao th c nh n thư POP3 vào ô Incoming Server. ðánh d u ki m vào Use Global Inbox, gõ giao th c g i thư SMTP vào Outgoing Server r i b m Next. h p User Names ti p theo, b n gõ ph n tên (ñ ng trư c d u @) c a ñ a ch POP mail vào User Name r i b m Next. h p Account Name, b n gõ account vào m ng vào Account Name r i b m Next. Cu i cùng, b n ki m tra l i các thông s t i h p Congratulation r i b m Finish ñ k t thúc. Lưu ý: các giao th c POP3, SMTP c n ph i chính xác, b n có th tham kh o trong Tools > Accounts c a OE. Thư ng v i các thuê bao POP mail, account vào m ng và account mail gi ng nhau, nhưng v i thuê bao tr trư c (Prepaid) ph n Account Name sau d u @ b n ph i thêm t Prepaid. S d ng T i máy tính khác, sau khi c m ñĩa USB Flash vào, b n m thư m c P.Thunderbird, b m ñôi chu t vào file PortableThunderbird.exe ñ kh i ñ ng trình Thunderbird. T i ñây, b n có th : - Nh n b n tin RSS: B m chu t vào tên account bên c a s trái. B m liên k t Manage Subscriptions có hình qu ñ a c u. h p RSS Subscriptions xu t hi n, b n b m nút Add. h p News Feed Properties, b n nh p ñ a ch RSS vào ô Feed URL. B n có th ñánh d u ki m vào Show the article summary instead of loading the webpage r i b m OK và ch ñ chương trình l y b n tin v thư m c tin RSS bên trái. Có th ñ c các b n tin này b ng cách b m ch n tiêu ñ bên thư m c tin RSS. L n sau, ñ ñ c b n tin RSS m i, b n b m nút mũi tên nh c a nút Get Mail. menu th xu ng, b m ch n tên account ñ nh n tin. B n tin RSS thư ng ñư c m t s website cung c p mi n phí, b n có th vào Google ñ tìm ñ a ch các trang web cung c p RSS. - G i và nh n thư POP: ð nh n thư, b n b m nút Get mail trên thanh công c . ð so n và g i thư, b n b m nút Write. h p tho i Compose xu t hi n, sau khi gõ ñ a ch ngư i nh n, gõ n i dung..., b n có th b m các nút Insert a smiley face, Insert a link, Anchor... ñ chèn thêm các bi u tư ng hay link vào mail r i b m Send ñ g i thư ñi. Thunderbird còn cung c p thêm cho b n m t s ti n ích: t ñ ng chèn bi u tư ng, ch ký, liên k t... vào mail. ð làm ñư c ñi u này, b n vào menu Tools > Account Settings. Trong h p Account Settings, b m vào tên account bên trái. Bên c a s ph i, ñánh d u ki m vào Attach this signature, b m Browser ñ ñưa bi u tư ng có s n trên ñĩa USB Flash ñưa vào. ðánh d u ki m vào Attach my vCard to Message, b m Edit Card r i ñi n theo m u. M c Server Settings, b n ñánh d u ch n Check for new message at startup, Automatic download new message. V i tùy ch n này, khi kh i ñ ng P.Thunderbird t i các d ch v Internet công c ng, b n ch c n gõ m t kh u h p thư POP vào h p Enter your password, chương trình s vào server ñ l y mail xu ng ñĩa USB Flash. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com JBMail ð i v i các ñĩa USB flash có dung lư ng l n thì vi c s d ng ph n m m Portable Thunderbird ñ duy t mail như ñã nói trên không có v n ñ gì, nhưng n u dung lư ng USB c a b n không l n, ho c ph i dùng ñ ch a nhi u d li u hay các ph n m m “portable” c n thi t khác, b n có th s d ng ph n m m mi n phí JBMail. Download t i ñ a ch : http://www.pc- tools.net/files/win32/trialware/jbmail32.exe Sau khi t i v , b n ti n hành cài ñ t như bình thư ng, sau ñó copy toàn b thư m c JBMail v a cài xong vào di ñ ng ñ s d ng. - Thi t l p Account: ch y t p tin jbmail trên di ñ ng, trong c a s chính c a chương trình ch n th Account, nh p tên b n vào ô ñ u tiên, nh p ñ a ch h p thư ñ n (Incoming Server) vào ô POP3 host, nh p ph n ñ u (trư c d u @) c a ñ a ch h p thư vào ô User name, nh p m t kh u h p thư vào ô Password. Ch n ti p th Send settings, nh p nick mà b n mu n th hi n trên mail vào ô Your name, nh p ñ y ñ ñ a ch e-mail c a b n vào ô Your address, nh p ñ a ch h p thư ñi vào ô SMTP host, ñánh d u ch n vào ô Use SMTP AUTH. N u mu n nh n mail trư c r i m i g i mail ñi thì ch n POP before SMTP, nh p ti p ph n ñ u c a ñ a ch h p thư và m t kh u vào hai ô Username / Password, các thông s khác v n gi nguyên. Chuy n sang th Global ñánh d u ch n vào các ô Enable Mailman (system tray icon - ñ t bi u tư ng chương trình lên khay h th ng), Refresh mail report if new mail (check mail m i sau m t kho ng th i gian nh t ñ nh), Play new mail sound (nh c hi u báo khi có mail m i), Poll profiles every (quy ñ nh kho ng th i gian gi a hai l n check mail). B m nút Save ñ lưu thông tin c a account này, b m New ñ nh p thông tin cho account k ti p. - G i và nh n mail: khi mu n g i mail m i, b n vào menu File > Compose Mail, c a s so n th o mail hi n ra cho b n nh p n i dung. Do tính ñơn gi n c a chương trình nên b n ch có th nh p ñư c text ñơn gi n ch không có hi u ng màu mè. B m nút Address ñ m c a s Address book manager (xem thêm ph n “T o s ñ a ch ”), b m ch n s ñ a ch ñã t o, b m nút Use, ch n ñ a c n g i, b m nút Paste. N u mu n g i m t file ñính kèm thì ch n th Attachments, b m nút Add r i ch n ñư ng d n ñ n thư m c có file ñó, b m ch n file, b m Open. Chuy n sang th SMTP ch n m t trong s các account mà b n có trong ô For this message, use settings from profile. N u mu n lưu tr e-mail này l i thì nh p ñ a ch h p thư lưu vào ô Reply - To. B m nút Send ñ g i. Khi c n l y thư m i thì trong c a s chính, ch n th Account, b m nút Connect. Chương trình s t ñ ng check mail cho b n. Trong c a s check mail b n s nhìn th y tiêu ñ c a các e-mail có trong Inbox c a h p thư. N u mu n xem trư c thì b m ch n mail c n xem, b m nút Preview, ch n s dòng hi n th trong h p tho i Preview lines (nên ch n kho ng 100 tr lên), b m nút Submit ñ b t ñ u ñ c thư. B m Next trong c a s ñ c mail ñ xem thư k ti p. Vào menu File > Save > All Mail ñ lưu t t c , chương trình s t ñ ng lưu các thư này 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trong thư m c con c a JBMail. ð xem ñư c các thư ñã lưu b n b m ph i lên thư mu n m , ch n Open. Windows s thông báo không m ñư c t p tin này, b n hãy ñánh d u ch n vào m c Select the program from a list, b m OK. Ch n ti n ích Notepad trong h p tho i Open With, n u không mu n ph i l p l i quá trình này vào l n sau thì ñánh d u ki m vào ô Always use the selected program to open this skind Office file, b m OK. - T o s ñ a ch : ð u tiên b n dùng Notepad c a W indows (Start > Program > Accessories > Notepad) ñ nh p các ñ a ch e-mail mu n lưu theo cú pháp sau: Name, Email Address. Ví d : Mai Nguyen,mainguyen@yahoo.com. Sau ñó lưu nó l i v i ñ nh d ng Text Documents (*.txt). Trong c a s chính c a chương trình JBMail vào menu File > Address books, H p tho i Address books manager hi n ra, vào menu File > New. Nh p Contacts vào h p tho i Add new address books, b m nút Submit. Quay l i h p tho i Address books manager, b m ch n Contacts trong c t Address book name, vào menu File > Import > Comma delimited, b m Yes trong h p thông báo Contacts, ch n ñư ng d n ñ n thư m c v a lưu file text. Ch n nó, b m Open. Tr l i h p tho i Address books manager, b m nút Edit ñ m quy n s Contacts này. Khi c n ch nh s a thì b m ch n dòng thông tin c n s a trong c t Name, r i nh p thông tin m i vào ô bên dư i, b m Enter ñ c p nh t, ti p ñó là thông tin v ñ a ch e- mail s hi n ra ñ b n hi u ch nh. B m nút Save ñ lưu. Mu n xóa t t c thì b m nút Clear all / Save. NGUYÊN THU nthu@pmail.vnn.vn - TU N HUY huylienpham@yahoo.ca 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Mobi Systems Office Suite 2.10 xem, so n văn b n và b ng tính trên ðTDð Thay vì ph i xách m t c p h sơ dày c m ho c m t chi c máy laptop n ng g n 3 kg ñ ñi h p, mobi systems office suite s giúp b n thu g n nh ng th này vào trong chi c ñi n tho i di ñ ng c a mình. Mobi Systems Office Suite là m t ti n ích ñư c vi t riêng cho các chu n ñi n tho i di ñ ng S60, ch ng nh ng giúp b n xem, s a và chia s các t p tin tài li u, b ng tính d ng doc, txt, rtf, xls, xml, csv mà còn có th t o ra các t p tin này ngay trên chính chi c ñi n tho i c a mình. Mobi Systems Office Suite là ti n ích d ng shareware, t i v b n dùng th t i http://WWW.mobi-systems.com Cài ñ t Mobi Systems Office Suite: ð cài ñ t Mobi Systems Office Suite cho các máy ñi n tho i di ñ ng chu n S60 b n làm như sau: 1. Dùng Internet Explorer trên máy vi tính ñ t i Mobi Systems Office Suite (ch n t p tin .zip cho Windows ho c .sit cho Mac OS) t website ñã nêu trên. 2. Dùng các chương trình nén và gi i nén trên máy tính ñ gi i nén t p tin .zip v a t i v . Sau khi gi i nén, b n s có 2 t p tin d ng .sis (dùng ñ chép lên ñi n tho i di ñ ng) và .pdf (hư ng d n s d ng). 3. Ti n hành k t n i ñi n tho i di ñ ng c n cài Mobi Systems Office Suite v i máy tính thông qua cáp, Bluetooth ho c IrDA (h ng ngo i), sau ñó chép t p tin .sis t máy tính lên ñi n tho i di ñ ng. 4. Sau khi chép xong, ng t k t n i gi a ñi n tho i di ñ ng và máy tính. Lúc này các thao tác cài ñ t s di n ra trên ñi n tho i di ñ ng. 5. Trên ñi n tho i di ñ ng, b n hãy s d ng nút Application ñ ñi ñ n Menu Form. 6. Ch n Settings > Tool > Manager ñ kh i ñ ng trình qu n lý ng d ng. T i ñây b n hãy l a ch n Diets t danh sách, sau ñó ch n Install t menu Option. 7. Sau cùng, làm theo các bư c hư ng d n ñ hoàn t t quá trình cài ñ t. G b Mobi Systems Office Suite: 1. S d ng nút Application ñ ñ n Menu Form. 2. Ch n Setting > Tool > Manager ñ kh i ñ ng trình qu n lý ng d ng, ch n Office Suite trong danh sách. 3. B m Option > Remove ñ ti n hành g b Mobi Systems Office Suite. S d ng Mobi Systems Office Suite: Vi c s d ng Mobi Systems Office Suite trên ñi n tho i di ñ ng S60 r t ñơn gi n. ð u tiên, 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n b m vào bi u tư ng Office Suite ñ kh i ñ ng ng d ng. Mobi Systems Office Suite làm vi c theo 2 ch ñ : - View mode: cho phép b n có th m và xem n i dung các t p tin tài li u. - Edit mode: cho phép b n xem, s a ñ i hay t o m i các tài li u. Ngoài ra v i Mobi Systems Office Suite, b n có th d dàng duy t qua t t c các t p tin tài li u có trên ñi n tho i di ñ ng cũng như chia s chúng cho b n bè thông qua các giao ti p Bluetooth, cáp n i, IrDA. VÕ XUÂN V voxuanvy2003@gmail.com 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chu n b mùa thi N u b n ñã ñăng ký thi tuy n sinh ñ i h c nh ng ngành có môn thi là Văn h c và ti ng Anh thì hai ph n m m ñư c gi i thi u s giúp b n ít nhi u. C hai ñ u là nh ng s n ph m trong nư c, n i dung theo sát chương trình các l p trung h c ph thông. Hai ph n m m sau ñây s giúp các b n m t ph n nào ñó trong vi c h c t p, ôn và luy n thi môn văn h c và ti ng anh, nh t là nh ng b n s p thi t t nghi p thpt và thi vào ñ i h c t i ñây. Ph n m m ôn thi ñ i h c môn Văn Ph n m m “Ôn thi ñ i h c môn Văn h c” phiên b n 1.1 là s n ph m do công ty Adcom phát hành. Thông qua ph n m m này, các b n có th ôn luy n ñ ñ t k t qu t t trong h c t p môn Văn, kỳ thi t t nghi p ph thông, kỳ thi vào ñ i h c, cao ñ ng, thi h c sinh gi i. Ph n m m còn là tài li u tham kh o có giá tr ñ i v i giáo viên môn Văn, sinh viên khoa Văn các trư ng ñ i h c, cao ñ ng. Ph n m m h th ng toàn b các ki n th c môn Văn c p h c THPT, h tr ngư i s d ng tra c u các ki n th c cơ b n và các k năng làm bài văn, cũng như tra c u các thông tin v kỳ thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng và trung h c chuyên nghi p. Hơn th n a, ph n m m còn có các thông tin tư v n v phương pháp h c t p, thi c . Cùng v i ch c năng thêm, s a, xóa các bài t p theo d ng và các ñ thi, ngư i s d ng có th lưu l i các bài t p, ñ thi hay mà mình sưu t p ñư c, t ng bư c hình thành m t ph n m m ñáp ng yêu c u riêng c a t ng ngư i. Các b n có th tìm mua ph n m m này t i các c a hàng bán CD trên toàn qu c. Sau khi cài ñ t xong thì trong thư m c C:\Program Files\OTDH\OTDHMV\HoTro có các file *.chm. Toàn b chương trình (l p 10, 11, 12) n m h t trong 3 file này nên các b n có th s d ng chúng tr c ti p ñ tra c u và tham kh o mà kh i c n ñăng nh p vào chương trình. Các b n có th download các file này t i ñ a ch : http://manguon4u.com/thuvien/onthimonvan.rar Sau khi t i v máy, các b n gi i nén ñ ra 3 file r i s d ng. Ph n m m thi th tr c nghi m ti ng Anh Các b n có th download chương trình này t i: http://manguon4u.com/thuvien/thithuanhvan.rar Sau khi khi download v máy, các b n ti n hành gi i nén và cho ch y file setup.exe ñ cài ñ t. Thi th tr c nghi m ti ng Anh là ph n m m mi n phí nh m h tr h c sinh chu n b thi ñ i h c làm quen v i vi c làm bài thi ti ng Anh b ng hình th c tr c nghi m. ðây là ph n m m do 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com nhóm h c viên chương trình ñào t o l p trình viên qu c t Tata- Infotech, thu c Trung tâm Tin h c - trư ng ð i h c Khoa h c t nhiên TP.HCM phát tri n. Ngân hàng câu h i do Trung tâm Anh ng Apollo biên so n, báo Tu i Tr gi b n quy n. Sau khi cài ñ t thành công, b n nh p chu t vào bi u tư ng ñ vào chương trình. Lúc này màn hình chính s hi n ra và cho b n m t s ch n l a ñ làm th bài thi. - Tên ngư i thi: nh p tên t i ña 30 ký t , n u không nh p tên, chương trình s t ñ ng l y tên m c ñ nh là Không tên. - S câu h i: l a ch n s câu h i và th i gian làm bài tương ng v i s câu h i. - Th i gian làm bài: ngư i thi có th ch n l i th i gian làm bài cho phù h p. - Không tính th i gian: click ch n m c này ñ không gi i h n th i gian làm bài. Click vào nút B t ñ u ñ b t ñ u làm bài thi. Trong màn hình làm bài thi, b m vào “Câu trư c” ñ tr l i câu trư c ñ xem l i ho c s a, “Câu sau” ñ xem ho c làm câu ti p theo, “K t thúc” ñ ch m d t quá trình làm bài ho c không mu n làm ti p n a. ð ng h ñ m ngư c góc trên bên ph i s giúp cho ngư i thi theo dõi th i gian làm bài còn l i. Khi h t gi s t ñ ng k t thúc quá trình làm bài và xu t thông báo nh c cho ngư i thi bi t. PH M VĂN HƯNG anhbahungqn@gmail.com 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðánh giá và c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng trong game Võ Lâm Truy n Kỳ H u như ai cũng c m th y r ng chơi game online, nh t là m t game h p d n như Võ Lâm Truy n Kỳ, r t m t th i gian. Nhưng m i ñam mê thì khó b cho nên m i phát sinh ra m t gi i pháp khá “ng nghĩnh”, ñó là cài m t s chương trình ñ nó t ñ ng chơi game thay th cho mình! V n ñ là m t s nh ng chương trình này có kh năng b nhi m virus (trojan và keylogger) khi n tài kho n c a ngư i dùng b ñánh c p... Hi n nay Võ Lâm Truy n Kỳ ñư c xem là game tr c tuy n thành công nh t t i th trư ng Vi t Nam v i s ngư i chơi lên ñ n con s hàng tri u. Và ñ tr thành m t “cao th võ lâm” thì ngoài ti n b c, b n ph i dành r t nhi u th i gian cho game! Vì th ñã không ít chương trình t ñ ng chơi có kh năng thay th ngư i th t ñi u khi n nhân v t ñư c vi t ra, ñi u này r t t t vì giúp ngư i chơi ti t ki m ñư c nhi u th i gian. Tuy nhiên m t trái c a chúng cũng ñư c th hi n qua hàng lo t ngư i dùng b hack tài kho n do k x u ñã l i d ng cài thêm vào các trojan hay keylogger gây h i. ð giúp các b n tránh ñư c nh ng r i ro ñó, tôi xin ñánh giá và ñưa ra c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng (AutoPlay) ñư c lưu hành ph bi n trên các phòng Net hi n nay. AUTOLEVEL 2.0: - ðánh giá: ðây ñư c xem như là phiên b n ñ u tiên c a t t c các chương trình t ñ ng chơi ñư c phát tri n và nâng c p sau này. Chương trình r t ñơn gi n và th t s h u d ng v i nh ng ngư i chơi nhân v t thu c phái Thi u Lâm và Nga Mi v i nh ng cách ñánh ñơn gi n và ñ c thù riêng c a môn phái. Nhưng ñ i v i các môn phái khác thì không phát huy ñư c tác d ng. ðây là như c ñi m l n nh t c a chương trình này. - C nh báo v virus: vì ñơn gi n và là kh i ñ u c a các chương trình autoplay sau này nên chương trình này ñư c hacker “ưu ái” cài ñ t thêm vào nhi u virus hơn b t c chương trình nào khác. Dung lư ng chu n c a chương trình 184 KB ñã ñư c test k là hoàn toàn “s ch”. Vì th b n hãy c n th n v i các chương trình cùng lo i có dung lư ng l n hơn. AUTOPLAY REGISTED 1.1.2.1 - ðánh giá: Là m t phiên b n k ti p c a chương trình Autoplay 2.0 nên tính năng và kh năng t ñ ng ñánh ñã ñư c nâng c p lên r t nhi u. Chương trình có kh năng t ñ ng “bơm máu”, n i l c, và dùng “th ñ a phù” tương ng v i các dòng HP, MP, Scroll. B n có th ñi u ch nh ph m vi ñánh (Auto Hit) cho nhân v t chơi c a mình theo ñ c trưng c a m i môn phái. Chương trình này phù h p v i t t c các môn phái c a nhân v t. ðây ñư c xem là bư c ti n vư t b c so v i trư c ñó. - C nh báo v virus v i 2 t p tin mang tên autoplay1_ 1__2__1_(1).3.exe 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com và kisinh.dll v i dung lư ng t ng c ng là 392 KB và ñư c s d ng h u h t t i các phòng Net t i Thành Ph H Chí Minh. N u b n ñang s d ng chương trình này có nghĩa là b n có nguy cơ r t l n b hack, ñơn gi n vì bên trong có ch a m t con trojan mà ngay c Norton Antivirus cũng không nh n di n ñư c. Cho ñ n khi c p nh t danh sách nh n d ng virus m i nh t c a Bit Defender 9 ta m i có th phát hi n ra trojan này có tên là Trojan Muldrop.1417.C. Vì th l i khuyên c a tôi là b n nên xóa chúng ra kh i c ng và ti n hành quét virus cho toàn phân vùng ñ di t t n g c trojan này. Tuchoi (Ban Mau): - ðánh giá: ðư c Vi t hóa và lo i b ñi thành ph n trojan nguy hi m phiên b n trư c ñó. Tuchoi (Ban Mau) còn ñư c b sung thêm thành ph n chuy n ñ i các chiêu th c h tr c a vài môn pháp ñ c trưng như: Như Lai Thiên ði p c a Thi u Lâm hay M ng ði p c a Nga Mi trong m t th i gian nh t ñ nh. ðây ñư c xem là b n k t h p hoàn h o gi a hai phiên b n trư c kia. Tuy nhiên b n b t bu c ph i ñăng ký b n quy n m i có th chơi ñư c dài lâu. - C nh báo v virus: Chương trình ñã ñư c test r t k và ñ m b o s ch hoàn toàn v i 2 t p tin mang tên TuChoi16.exe và kisinh.dll v i dung lư ng t ng c ng là 131 KB. Gi ñây b n hoàn toàn có th yên tâm giao phó m i vi c cho Tuchoi (Ban Mau) mà ti p t c công vi c thư ng nh t. AUTOPLAY 2 C A THÁI VĂN KHANH: - ðánh giá: Là phiên b n m i nh t và hi n ñ i nh t, có kh năng AutoPlay ñư c thi t k dành cho trò chơi tr c tuy n Võ Lâm Truy n Kỳ do Thái Văn Khanh vi t. D a vào b n ñ nhân v t hi n t i và ti n hành phân tích ñ ñưa ra các phương án tác chi n phù h p v i nhân v t. ng v i m i môn phái có nh ng cách ñánh khác nhau và t t c ñ u ñư c Thái Văn Khanh t ng h p và ñưa vào phiên b n này. Gi ñây nhân v t c a b n hoàn toàn thông minh hơn như: có th di chuy n theo ñ i hình, thu nh t nh ng v t d ng quý hi m trư c, t ñ ng tán g u hay b ch y khi g p Boss hay “ñ sát”... Tuy nhiên do quá hi n ñ i nên gây khó khăn trong vi c l p c u hình cho ngư i chơi không rành k thu t. ð kh c ph c như c ñi m này, b n hãy ñ c k hư ng d n s d ng trư c khi dùng ñư c kèm theo. - C nh báo v virus: Là m t chương trình hoàn toàn s ch và có c website chính ñ cung c p http://autoplay.servegame.com/vltk/ nên b n hoàn toàn có th yên tâm v chương trình này. Dung lư ng chu n vào kho ng 1,69 MB và có ñăng ký b n quy n tác gi . B n có th tìm th y b n Full c a t t c các ph n m m này trên web hay các c a hàng bán ñĩa CD. Các b n cũng có th liên h v i ngư i vi t bài này ñ nh n ñư c phiên b n chính xác, s ch virus n u c n. GIANG VŨ VĂN van12@hcm.vnn.vn 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Scientific Workplace ph n m m toán h c chuyên nghi p ðã có vài ph n m m chuyên toán ñư c gi i thi u trên lbvmvt trong th i gian qua, nhưng ph n m m scientific workplace gi i thi u trong s này k t h p r t t t hai ch c năng: so n th o và tính toán. Trong LBVMVT s 139 ñã có bài vi t gi i thi u m t ph n m m chuyên dùng ñ h c và d y toán c a Microsoft là Microsoft Student Graphing Calculator 2006. Ph n m m ñó có ưu ñi m là giao di n thân thi n, ti n d ng nhưng kh năng tính toán còn h n ch . Bài vi t này s gi i thi u ñ n các b n m t ph n m m khác v a có kh năng so n các công th c toán h c như Math Type v a có kh năng tính toán r t m nh không thua gì Maple, ñó là Scientific Workplace 5.5 c a hãng MacKichan Software, Inc. Download: www.mackichan.com. Dung lư ng: 81.6 MB 1. SO N TH O - Vi t ñư c t t c các ký hi u, công th c toán h c ph thông và cao c p. - H tr s d ng phím t t, do ñó khi ñã s d ng quen ph n m m này, b n có th so n th o công th c v i t c ñ không thua gì khi so n th o văn b n bình thư ng. - Cho phép t o m i nh ng ki u (Style) trình bày văn b n tương t như MS Word. - Tích h p modul Exam Builder ñ b n có th t o ra các ñ ki m tra dư i hai d ng: online exam ho c printed exam. - Cung c p thêm 3 cu n s tay Toán, Lý, Hoá r t chi ti t ñ b n ti n tra c u công th c toán, lý hay tính ch t c a các nguyên t hoá h c (hình 2). - Cho phép b n copy/paste công th c ñã vi t tr c ti p sang các ph n m m so n th o khác ho c xu t k t qu ra dư i d ng .htm hay .pdf. 2. TÍNH TOÁN Scientific Workplace tính toán ngay trên nh ng công th c và phương trình v a vi t ra và kh năng tính toán c a r t m nh. Do bài vi t có h n, ñây ch nêu ra nh ng tính toán thông thư ng c n thi t cho ñông ñ o b n ñ c: - Th c hi n ñư c t t c nh ng phép tính như Microsoft Student Graphing Calculator 2006 và m r ng thêm m t s ch c năng tính toán khác, ví d cho phép b n th c hi n 37 phép toán liên quan ñ n ma tr n. - Tính các ñ o hàm c p cao, nhi u bi n. Tính các tích phân xác ñ nh, b t ñ nh, tích phân suy r ng, ña bi n... - Gi i và bi n lu n các phương trình và h phương trình sơ c p, lư ng giác, siêu vi t... Gi i ñư c c phương trình vi phân. 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Khai tri n các ña th c thành chu i Laplace và Fourier. - Th c hi n các phép toán ñ i v i vector như div, grad, rot... - V m i lo i ñ th 2D và 3D. Ngoài ra Scientific Workplace còn tích h p modul VCAM giúp phóng to, thu nh , tô bóng, ph lư i ñ quan sát t t nh t ñ th m i góc ñ , cho phép mô ph ng chuy n ñ ng t o hình ñ th theo m t tham s (hình 3). - Chuy n ñ i ñơn v c a 28 ñ i lư ng v t lý thông d ng. Ngoài ra còn r t nhi u ch c năng tính toán khác mà các b n có th tìm hi u và s d ng phù h p v i công vi c c a mình. 3. S D NG Khi m i kh i ñ ng, Scientific Workplace s xu t hi n khung New v i r t nhi u ñ nh d ng có s n ñ b n b t ñ u công vi c c a mình. Khi m i s d ng b n nên ch n ki u Scientific Notebook > Blank Document (màn hình so n th o hoàn toàn tr ng) ñ b t ñ u. Sau này khi ñã quen b n có th s d ng nh ng m u có s n ho c t o thêm nh ng ñ nh d ng cho riêng mình. - Scientific Workplace có hai ch ñ nh p li u là văn b n (ch ñen) và công th c (ch ñ ), và Scientific Workplace ch tính toán ñư c trên các công th c. ð chuy n gi a 2 ch ñ này b n dùng t h p phím Ctrl-T ho c Ctrl-M. - Sau khi hoàn t t công vi c, b n có th lưu k t qu l i dư i d ng m c ñ nh c a chương trình ho c xu t ra ñ nh d ng .html, .rtf hay .pdf. - Trong quá trình s d ng, n u g p khó khăn, b n có th tham kh o ph n Help c a chương trình ho c vào trang web www.mackichan.com ñ ñư c hư ng d n thêm. B n cũng có th tham gia vào forum cũng trong trang web này ñ cùng bàn b c, th o lu n v i nh ng thành viên khác. 4. NH N XÉT ðây là m t ph n m m tính toán m nh, tuy có như c ñi m là ph n Help t ch c chưa ñư c h p lý, có th gây khó khăn cho b n trong quá trình s d ng, nhưng khi ñã quen v i Scientific Workplace, b n s c m nh n ñư c nh ng l i ích to l n mà ph n m m này mang ñ n cho b n trong quá trình h c t p và nghiên c u toán h c. HOÀNG KHƯƠNG hoanggia_baokhuong@yahoo.com 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com LogMeIn ñi u khi n máy tính t ... r t xa! V i ñư ng truy n ADSL luôn thư ng tr c k t n i, và v i nh ng công ngh m i ti t ki m năng lư ng giúp máy vi tính có th ñư c m su t ngày, vi c b n t m t nơi r t xa ñi u khi n chi c máy vi tính c a mình nhà qua Internet gi ñây tr nên hoàn toàn kh thi. B n ch c n s tr giúp c a m t d ch v trên web thông qua m t ph n m m cài s n trong máy nhà c a mình, và m t trong nh ng d ch v như th là LogMeIn. ði u khi n t xa (remote access) ñ c p trong bài này là kh năng ñăng nh p vào m t máy tính hay m ng t m t khu v c khác qua internet. v i kh năng này, b n có th ñi u khi n ho t ñ ng c a m t máy tính cách xa mình... hàng ngàn cây s ! Vi c ñi u khi n t xa ñư c th c hi n theo cách t o b n sao máy tính (duplicate desktop): Máy tính ñi u khi n nh n ñư c m t b n sao hình nh màn hình t máy ñư c ñi u khi n. B n sao này s ñư c c p nh t thư ng xuyên, ví d như sau m t kho ng th i gian xác ñ nh ho c khi có m t s thay ñ i trên màn hình ñư c ghi nh n t ph n m m ñi u khi n t xa n m trên máy ñư c ñi u khi n. Ph n m m trên máy tính ñi u khi n s giám sát các ho t ñ ng c a chu t, bàn phím. B t kỳ ho t ñ ng nào ñư c th c thi ñ u s ñư c g i ñ n máy ñư c ñi u khi n, nơi mà ph n m m ñi u khi n t xa s gi l p các ho t ñ ng này. Khi ñó, máy ñư c ñi u khi n s tuân theo các ho t ñ ng như th chúng ñư c ñưa ra t chính máy ñó. Hi n t i có nhi u ph n m m ho t ñ ng d a trên phương th c này, có th k ñ n như: ReMote PC, NetOP Remote Control, GoToMyPC, LogMeIn. Bài vi t này s gi i thi u cách cài ñ t và s d ng LogMeIn. 1. Tính năng: LogMeIn cung c p m t gi i pháp h tr và ñi u khi n máy tính t xa m t cách hoàn h o, nhanh chóng và an toàn. D ch v s cung c p các tính năng ưu vi t như: sao lưu (backup) d li u, chia s và qu n lý file, ñ ng b hóa d li u, in tài li u t xa, và h tr khách hàng theo yêu c u. LogMeIn hi n có 2 s n ph m cơ b n là LogMeIn Free (mi n phí - ch có tính năng ñi u khi n t xa) và LogMeIn Pro (tr phí - g m nhi u tính năng cao c p hơn b n Free, ví d như tính năng download có resume). 2. Cài ñ t: Trư c h t c n phân bi t 2 ñ i tư ng: - Máy ñích (target computer) là máy tính ñư c ñi u khi n t xa. Yêu c u ñ i v i máy này là có k t n i Internet và có quy n admin ñ cài ñ t ph n m m. - Máy t i ch (local computer) là máy dùng ñ ñi u khi n máy ñích nói trên. Yêu c u ñ i v i máy này cũng ch c n có k t n i Internet (nhưng nên s d ng ADSL ñ có t c ñ k t n i và 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com truy n t i nhanh). Thao tác cài ñ t c th (t i máy ñích) như sau: - Vào trang web http://www.logmein.com, b m Create An Account bên góc ph i, trên cùng màn hình, b n s có ñư c b n li t kê các s n ph m khác nhau c a LogMeIn (hình 1). - ð làm quen d n v i LogMeIn, b n nên ch n s n ph m LogMeIn Free vì nó d s d ng nh t, nhưng ch có tính năng ñi u khi n t xa. B n b m Sign Up, màn hình s xu t hi n trang ñăng ký tài kho n m i (hình 2). - Vi c ñăng ký khá d dàng, b n nh p ñ a ch email và ch n m t kh u ñ nh . Sau khi hoàn thành vi c ñăng ký, b n ph i thêm máy tính vào tài kho n LogMeIn c a mình ñ ñư c ñi u khi n t xa sau này b ng cách ch n nút Add Computer như hình 3. - Lúc này h th ng s kích ho t ñ t i v file cài ñ t LogMeIn.exe, b n ch n Download Now. N u có tr c tr c (như b n ñang v n hành h th ng ch n pop-up ch ng h n) thì LogMeIn s cho b n link ñ t i. Ho c t i tr c ti p file zip (4.12 MB) t link sau: https://secure.logmein.com/logmein.zip Quá trình c t ñ t file LogMeIn khá ñơn gi n. Cho ch y file LogMeIn.exe v a t i v . Ch n Next khi xu t hi n màn hình Setup, ch n I Agree ñ ñ ng ý các ñi u kho n s d ng ph n m m, ch n vùng cài ph n m m trên c ng c a b n, cu i cùng b m Finish ñ hoàn t t vi c cài ñ t. bư c này, như ñã nói trên, b n ph i có ñ y ñ quy n admin. Khi cài ñ t thành công, bi u tư ng c a LogMeIn s xu t hi n khay h th ng và s t ho t ñ ng n i v i server c a LogMeIn m i l n W indows kh i ñ ng. - B m nút Go to my computer. B n s có m t danh sách các máy ñích trong tài kho n c a mình. ð thêm các máy khác vào danh sách này, b n vào l i tài kho n c a mình ñã ñăng ký trên trang web, l p l i vi c b m nút Add Computer. B n có th b m vào nút Computer Settings ñ xem và thi t l p các thông s v máy ñích (có th thêm, xóa, ñ i tên ñ ti n qu n lý). Ngoài ra b n th thi t l p thêm ngư i dùng c p 2 (Secondary User) b ng cách cung c p ñ a ch email, m t kh u. Ngư i dùng c p 2 ch có quy n ñi u khi n trên nh ng máy tính mà b n ch ñ nh. 3. S d ng LogMeIn: ð ñi u khi n máy ñích, b n có th s d ng m t máy tính b t kỳ nhưng khác v i máy mà b n ñã thêm vào danh sách trong tài kho n LogMeIn ñã nói trên. - Vào trang web http://www.logmein.com, ñăng nh p b ng tài kho n LogMeIn c a b n (ñã t o ph n Cài ñ t). B m vào máy ñích mà b n mu n ñi u khi n, ví d dư i ñây, máy ñích là “Home” (hình 4). - Ti n trình k t n i s di n ra t ñ ng, lúc này chương trình s cài ñ t ph n ng d ng Java ñ ñi u khi n máy ñích. B n b m Run ñ ch y ph n ng d ng 3Ams Labs ActiveX Clients. Khi thi t l p ph n ng d ng này hoàn t t, máy t i ch (máy tính b n s d ng) ñã ñư c k t n i v i máy ñích. B n hãy ñăng nh p b ng tài kho n v i username và password như là b n ñang ng i trư c máy ñích v y. - Sau khi ñăng nh p thành công, chương trình s xu t hi n h p tho i tùy ch n khi k t n i. B n nên ñ m c ñ nh và b m Proceed. Ti n trình k t n i di n ra t ñ ng, khi k t n i thành công b n s th y như hình 5. Lúc này b n ñã có th s n sàng m các ng d ng, các file, ñi u khi n bàn phím, chu t như 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com là b n ñang ng i trư c máy ñích v y. Lưu ý: B n ch có th ñi u khi n máy ñích t xa khi máy ñó ñang online, t c là máy ñang m , ñang k t n i Internet và ph n m m LogMeIn ñang ho t ñ ng. M t s trang thông tin v các ph n m m ñi u khi n máy tính t xa khác: Remote PC - http://www.remotepc.com NetSupport Inc. - http://www.netsupport-inc.com NetOp Remote Control - http://www.crossteccorp.com Radmin - http://www.radmin.com GoToMyPC - http://www.gotomypc.com/siteMap.html NGUY N KI N PHÚC kienphuc82@yahoo.com 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vài kinh nghi m s d ng trình duy t Opera@USB Opera là trình duy t web có ch c năng nh n và g i email theo giao th c POP3 như Outlook Express. Vì v y th t là ti n l i khi s d ng b n Opera@USB ch a trong ñĩa flash USB, ch y tr c ti p không c n cài ñ t ñ có th duy t web cũng như nh n và g i mail trên nh ng máy khác nhau. Hi n nay ña s h c sinh, sinh viên do kh năng tài chính h n ch nên thư ng ph i s d ng d ch v Internet ngoài. Vi c này có m t tr ng i là khi mu n sao lưu các email m t cách h th ng, l y các bài báo, tin c n dùng... thì g p khá nhi u r c r i, m t th i gian. ð kh c ph c nh ng khó khăn này, các b n có th dùng trình duy t Opera@USB. Như tên g i c a nó, ñây là m t trình duy t ch y trên ñĩa di ñ ng USB. Trình duy t này có nhi u ưu ñi m như: - Tích h p trình qu n lý email r t m nh d s d ng. - H tr tin nhanh RSS. - H tr chat (IRC). - Duy t nhi u trang web cùng m t lúc, qu n lý Bookmarks ñơn gi n, d s d ng. - H tr download t t. - Không ñ l i thông tin cá nhân trên máy s d ng. Th c ch t nó là trình duy t Opera ñã ñư c ch nh s a ñ ch y trên ñĩa USB. Trư c h t b n t i v t ñ a ch : http://www.opera-usb.com, gi i nén vào ñĩa USB c a mình (b n nên t o thư m c /OperaUSB ch ng h n và gi i nén vào ñó). Và gi ñây m i khi ch y chương trình, b n ch vi c ch y file Opera.exe. Sau ñây là cách nh n và g i mail, m t s cách nh n tin nhanh. Các tính năng thú v khác các b n có th d dàng t tìm hi u thêm. 1. NH N VÀ G I EMAIL B NG POP3: Ph n này gi i thi u webmail Gmail, các web mail khác cũng tương t . - Bư c 1: Thi t l p trong trình duy t. M Opera@USB, vào Tools > Mail and chat accounts... Chương trình s h i “You need to create an account before proceeding. Would you like to create one now?” ch n Yes. Ch n “Regular email (POP)” trong New account wizard. ði n tên, ñ a ch email, login name và password c a email ñó. m c cu i cùng (hình 2), n u b n s d ng Gmail, trong Incoming sever b n ñi n vào: pop.gmail.com. Outgoing sever ñi n vào: smtp.gmail.com. Và ch n: Use secure conection (TLS). N u s d ng email c a www.yahoo.ie, m c Incoming sever ñi n vào: pop.mail.yahoo.com, m c Outgoing sever ñi n vào: smtp.mail.yahoo.com. Và không ch n: Use secure conection (TLS). 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2