Sưu tầm thủ thuật PXII

Chia sẻ: Nhan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
112
lượt xem
28
download

Sưu tầm thủ thuật PXII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiện ích miễn phí mới Googledesktopsearch, thủ thuật với Windows . . . . .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật PXII

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TI N ÍCH MI N PHÍ M I GOOGLEDESKTOPSEARCH Thanh Tri Nguyen thepresentnice@gmail.com Hi n website Google cung c p m t cung c mi n phí m i . ðó là GoogleDesktopSearch . B n có th t i v dùng th t i : http://desktop.google.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH THU T WINDOWS Tăng t c th i gian kh i ñ ng chương trình. • N u b n mu n kh i ñ ng chương trình m t cách nhanh chóng, th thu t nh này s giúp b n b ng cách ñi u ch nh chương trình kh i ñ ng ch ñ c c ti u (minimized) . ð th c hi n ñi u này b n right-click vào shortcut chương trình nào b n mu n, ch n Properties, t i ph n Run b n ch n ch ñ Minimized. Nh ng máy có c u hình y u s th y s khác nhau rõ r t. Ngư i ñ m d u m t. • Chương trình nào b n s d ng nhi u nh t?Notepad,Ms word, trò chơi FreeCell hay Internet Explorer? Th t ra b n có th tìm chính xác s l n các chương trình ch y trong vài ngày t t p tin Opt.txt. M Notepad lên tìm ñư ng d n ch a t p tin này, thư ng là “C:\Windows\Applog “. Thư ng là thư m c này n, b n có th th y nó b ng cách vào ph n Tools\Folder Options trong Windows Explorer, trong tab View ch n Show all files. Nhi u t p tin, m t chương trình. • Double-click lên t p tin text b t kì, and chương trình tương thích (Notepad) s m t p tin ñó ra. Double- click lên t p tin text th hai m t Notepad khác xu t hi n. N u b n không thích có nhi u c a s Notepad trên Desktop th t nh c m t và t n b nh thì b n làm như sau:Drag bi u tư ng t p tin text vào Notepad ñang m thì l p t c Notepad s t ñ ng m t p tin tin b n m i drag vào. ðây cũng là quy lu t chung cho các chương trình khác. Phím s h u d ng. • Có l b n thư ng không chú ý t i các phím s phía bên ph i bàn phím. Nhưng t nay b n có th bi n chúng thành nh ng “phím s h u d ng”. B n làm như sau: • T o m t shortcut ñăt lên Desktop c a chương trình b n mu n m ( vd:Paint.exe). Right-click lên shortcut ñó ch n Properties, ch n tab Shortcut, click chu t vào Shortcut Key và nh n m t phím b t kì trong ph n Numlock k c các kí t ñ t bi t tr phím Enter. vd:N u b n b m phím 4 thì s xu t hi n dòng ch “Num 4”. Click Apply và OK • V y là t nay b n có th thi t l p các phím trong numlock ñ m các chương trình thư ng dùng. Chú ý:Ch h at ñ ng ñúng khi b t sáng Numlock. Kh i ñ ng máy tính b ng “Double Click”. • ð i v i nh ng mainboard sau này ñ u có h tr tính năng ATX, ñi u ñó có nghĩa là b n có th kh i ñ ng máy tính b ng cách Double Click t chú mouse(con chu t) c a mình.Kh i ñ ng máy tính, nh n phím Del khi thông báo c a Bios Setup xu t hi n Sau khi vào Bios Setup,b n ch n “Integrated Peripherals t menu chính. n u PS/2 mouse power ch ñ “disabled, dùng phím page up\ page down ñ thay ñ i cho ñ n khi nó tr thành “Double-Click”. nh n esc ñ thoát, nh n F10 ñ lưu l i c u hình và thoát. T t máy, v y là b n ch c n double-click mouse trái là có th kh i ñ ng máy tính r i ñó. S p x p ho t ñ ng trong Startup. • Bình thư ng b n không th s p x p ho t ñ ng có th t trong thư m c Satrtup, ñ gi i quy t v n ñ này b n ph i t o ra m t “file.bat”. vd: b n mu n m i khi vào Windows chương trình Scandisk s ch y trư c ( ch ñ minimized), sau ñó là Windows Explorer( ch ñ maximized). th c hi n: dùng trình NotePad t o m t t p tin có ñuôi .Bat(vd: Start.bat) v i n i dung sau ñây: start \min scandisk.exe start \max explorer.exe Sau ñó lưu t p tin Start.bat v a m i t o vào m t thư m c nào ñó. Right-Click vào t p tin Start.bat ch n “Create Shortcut”. Di chuy n Shortcut v a m i t o vào thư m c Startup. Right-click shortcut v a m i t o ch n properties. ti p t c ch n Tab Program , dòng Run ch n ch ñ Minimized. T nay tr ñi, m i khi kh i ñ ng chương trình Scandisk s ch y trư c, ti p theo là Windows Explorer. Th thu t: B n có th s d ng cách khác: dùng nh ng kí t (1,2,3…) ñ t trư c tên g c c a nh ng Shortcut trong Startup. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th thu t Internet. • Dial Up m t cách êm ñ m. N u b n c m th y ngán ng m nh ng ti ng n nghe không êm tai chút nào do modem c a b n gây ra khi dial up, v y t i sao b n không t t chúng ñi: Click vào nút Start/Settings/Control Panel. Click ñôi vào bi u tư ng modem, click ti p vào tab connection, ti p t c click vào nút advanced góc dư i bên ph i. T i dòng Extra Settings, gõ vào M0. Click ok. Vào Windows mà không c n Password . • ð vào ñư c Windows b n ph i có m t mã(Paswword).Như v y m t v n ñ ñư c ñ t ra là n u l tôi quên m t mã thì sao? B n c yên tâm,n u b n l quên password khi vào windows. ði u b n ph i là nh n phím “Esc”. Sau khi vào windows, xóa t p tin có ñuôi là .pwl ( là tên s d ng logon name). (Vd: n u tên là “TRAN VAN QUY” thì xóa TRAN VAN QUY.pwl).Kh i ñ ng l i windows,khi windows yêu c u ñánh tên thì v n ñánh tên cũ nhưng password thì tùy ý. • Chú ý:B n tìm tên có ñuôi là .Pwl b ng cách click vào Start\Find\Files and Folders... Trong h p tho i hi n ra t i ph n Named gõ vào *.Pwl , trong ph n Look In ch n My Computer. ðóng t t c các ng d ng m t cách nhanh chóng. B n hãy s d ng th thu t này ñ ñóng t t c ng d ng m t cách nhanh chóng. Click vào Start-run, gõ vào Taskman, click vào OK ñ m “Task Manager”. trong b ng “Task Manager” b n có th ch n nh ng ng d ng c n t t b ng cách nh n và gi phím Shift và Click vào nh ng ng d ng c n t t, sau ñó ch n Windows-End task. Chú ý: ch ñ i v i Win98, các windows khác các b n th khám phá xem sao. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THƯ NG TH C NH C SÀNH ðI U V I iZOTOPE OZONE ðây là m t plugin cho Windows Media Player 9 có tác d ng ch nh s a âm thanh v i nhi u ñ nh d ng, giao di n hi n ñ i, âm thanh ch t lư ng cao thích h p v i dân nghe nh c chuyên nghi p.... Xin nói trư c là tôi không ph i là dân chuyên nghi p v âm nh c, ch vì vô tình g p và vô tình b "quy n rũ" thôi nên tôi ch hư ng d n các b n xài th và t khám phá theo s thích c a mình. ðây là giao di n c a chương trình : Cách s d ng : b t máy b ng cách click nút POWER khi nó chìm xu ng là ON và n i lên và OFF B n có th s d ng chương trình theo 2 cách : t ch nh s a và ch nh theo d ng có s n. I-T ch nh s a : g m có - Input gain : b n click chu t vào cái núm xoay và xoay lên xoay xu ng ñ tăng gi m âm lư ng c a ngu n vào. Khi b n ch nh lên ho c xu ng thì c t IN cũng lên xu ng tương ng ( tính theo dB ) - Output Gain : tương t như Input nhưng ch nh cho ngu n ra. - Valve Equalizer : ph n này hơi r c r i. B n nhìn lên ph n hình d ng sóng trên ñ y, ta ch có th ch nh s a cái sóng màu ñ thôi. B n clich chu t vào nh ng d u này ñ ch nh. Khi b n click chu t vào s hi n lên hình sau : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n click vào cái hình tròn nh gi a ñ y ñ ch nh sóng lên xu ng, qua l i nói chúng là có th kéo 360 ñ . Clich vào ñi m có hình gi ng như nút ] và kéo qua kéo l i ñ tăng gi m ñ r ng c a ph n c n ch nh s a. Ph n này thì hơi khó ñ i v i dân không chuyên, còn dân chuyên nghi p ch c d như "co cái ngón tay" n u các b n th y lúng túng thì ta có th dùng bi n pháp "nghe nhìn" t c là ch nh sau ñó nghe r i ch nh r i l i nghe khi nào v a ý thì thôi. - Room simulation :gi l p âm thanh trong phòng( âm thanh vòm ), b n clich chu t vào dòng ch ROOM SIMULATION ñ vào ph n này ðây là giao di n c a room simulation : + Room Size : kích thư c c a căn phòng + Damping : gi m âm d n + Dry/Wet Mix : khi b n ñ ph n này lên 100% thì âm thanh nghe r ng l n như ñang ngoài sân v n ñ ng. + Room width : ñ r ng c a căn phòng. + Speaker Widening : khuy t ñ i âm thanh + Cutoff : ngư ng gi i h n + Invert L : chuy n qua loa trái + Invert R : chuy n qua loa ph i + Switch L/R : chuy n qua hai loa trái ph i + Mono : âm thanh mono Ngoài ra khi b n th y mình ñã ñi quá tr n, âm thanh nghe quá "chu i" thì có th nh n nút R( phí trên ph n tiêu ñ ) ñ ph c h i l i, Bypass : trao phó cho chương trình. B n cũng nên k t h p phương pháp "nghe nhìn" ñ ch nh cho thích h p http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Tube Amplifier : b khuy t ñ i G m có 3 ph n : 1. Bass Compression : + Boost : tái t o âm thanh siêu tr m + Advanced : tinh ch nh chi ti t hơn 2. Tube Limiter : 3. Tube Saturation : Do ph n 2 và 3 khi ch nh r t nh y nên n u g p ngư i không chuyên s làm cho loa rè, b c nên các b n hãy ñ m c ñ nh c a máy N u như th y vi c t ch nh s a r c r i thì ta có th ch nh s a theo d ng có s n : II. Ch nh s a theo d ng có s n Nh p chu t vào nút presets, m t b ng danh sách hi n ra : B n ch vi c nh p ch n tên trong danh sách (ch nh p m t l n) là xong. ði u ñ c bi t là có c ch nh theo ca sĩ như Madona, Backstreesboy... r t nhi u, ph n này n m g n cu i. Ngoài ra n u như b n t ch nh s a mà th y hay thì có th vào ñây, nh n nút ADD r i ñ t tên cho tác ph m c a mình, chán thì REMOVE nó ñi. - ð a ch download http://izotope.com/products/audio/ozone/Ozone_Demo_WMP_Setup.exe dung lư ng 1.24 MB. ðây là b n dành cho windows media player 9, ngoài ra còn có b n dành cho winamp. iZotope Ozone ch m i là b n th nghi m cho dùng trong 7 ngày thôi. Khi h t h n thì b n g nó ra r i cài l i nhưng khi b n chơi ñĩa VCD thì m i khi qua bài l i ph i nh n nút Continue ñ hát ti p, hơi phi n ph i không nhưng v i nh ng gì mà nó ñem l i cho b n thì vi c nh n Continua ch là chuy n nh . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH C HI N M I CÔNG VI C V I AMOUMAIN. V i chương trình nàu b n có th s d ng nhanh h u h t các ch c năng thông d ng trong Windows mà tr chu t không c n di chuy n nhi u. R t ti n d ng khi nghe nh c,s an th o văn b n. Sau khi cài ñ t chương trình s có m t bi u tư ng hình con chu t ngay thanh taskbar. Right-click vào bi u tư ng ñó ch n Properties: • Trong tab Buttons: T i m c Button Assigments b n có th ch ñ nh ch c năng c a các nút chu t. Bình thư ng b n có th ñ m c ñ nh, n u b n không có chu t gi a thì có th ch ñ nh nút ph i chu t th c hi n ch c năng như nút gi a. • Trong tab Motion: Khi b n ch n m c Snap To Button , thì khi b n m ra m t h p th ai thì tr chu t t ñ ng di chuy n ñ n nút OK. Khi b n ch n m c Sonar: N u b n nh n Ctrl thì quanh tr chu t s xu t hi n hình tròn màu ñen ch p ch p r t ñ p m t. • Trong tab Settings: ð thay ñ i nh ng ch c năng s hi n lên khi b n b m chu t ph i ho c gi a.Khi v t màu xanh bên trái ñang n m v trí nào thì khi b n click chu t trái lên nh ng nút n m bên ph i s gi ch c năng ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Sau khi b n thi t l p xong t t c ch n OK. Bây gi b n th b m chu t gi a ho c trái (Tùy b n thi t l p) thì s hi n lên thanh tác v sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.B t menu start 2.Th c hi n các ch c năng trong m t c a s 3.Thi t l p chu t 4.Ch y Explorer 5.Hi n Desktop 6.G n tr chu t v i thanh trư t d c 7.Th c hi n ch c năng kéo văn b n 8 .B t menu Recent Documents 9.ði u ch nh loa 10.Ch y Run 11.Ch y Find 12.Ch y Notepad 13.T t c a s hi n hành. Và nhi u tính năng n a ñang ch b n khám phá… Download: http://hoacuc.com/download/1104/tuan2/OpitalCal.rar http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH C HÀNH BEHAVIORS Qua bài Behaviors - m t ti n ích hay trong Frontpage tôi ñã gi i thi u v ch c năng c a Behaviors, nay tôi vi t ti p bài này ñ hư ng d n các b n áp d ng m t cách hi u qu . ........................................ Chiêu th I : Set text of Status bar - t o dòng chú thích dư i thanh Status bar. Ví d bây gi tôi có m t liên k t sau : H c hành Tôi mu n khi rê chu t vào ch này s hi n ra dòng ch chú thích dư i thanh Status bar. > Bây gi tôi bôi ñen dòng ch H c hành r i ch n Insert > Set text > Set text of Status bar . M t h p tho i hi n ra, b n gõ vào dòng ch mu n hi n th , ñây tôi gõ ch " trang web chuyên v h c hành !! ". Sau ñó nh n OK. B n th rê vào ch th xem, ngoài ra b n ph i liên k t s n cho dòng ch c a b n nhé. ........................................ Chiêu th II : Set text of Layer : t o ch trong Layer. B n có m t link thí d như " game online ". Bây gi b n mu n khi rê tr chu t vào thì s có m t văn b n nói v game online. > B n gõ vào dòng ch "game online" ch ng h n và t o m t layer b ng trình ñơn Insert > Layer. B n có th ñ i tên Layer này cho d nh . Sau ñó bôi ñen dòng ch game online r i ch n Insert > Set text of Layer . Trong khung Layer b n ch n tên layer dùng ñ hi n th . B n gõ n i dung vào ô New HTML ( có th dùng mã HTML ). OK http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ........................................ Chiêu th III : Swap image - thay ñ i hình nh B n có hai t m hình và b n mu n khi rê chu t vào t m th nh t, nó s hi n th t m th hai. > B n Insert t m hình th nh t > Sau ñó ch n t m hình r i ch n Insert > Swap image > ñánh ñ a ch t m hình th hai ho c nh n nút Browse ñ ch n , ñánh d u vào m c Restore on mouseout event. OK nhưng n u trang web c a b n nhi u hình quá thì hãy c nh tên t m hình mu n thay ñ i ñ ch n cho ñúng ........................................ Chiêu th IV : Jump menu : t o menu ch n l a B n mu n t o m t menu nh di chuy n nhanh gi a các trang trong website c a b n . > B n ch n Insert > Jump menu > nh n nút Add > Choice : gõ tên c a trang ; Value : gõ ñ a ch c a trang > OK và ti p t c l p l i Add http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chú ý : trong h p tho i Jump menu có ô Open URLs in : b n có th ch n New windows ñ m trang web trong m t c a s khác. ........................................ Chiêu th V : Chance Property : thay ñ i ñ nh d ng Cách này có th áp d ng cho nhi u ñ i tư ng ( hình nh, text, table.. ) ñây tôi ch b n áp d ng theo text. B n có m t dòng ch thí d như " ha ha ha !!! " và b n mu n gây b t ng cho ngư i ñ c khi vô tình rê chu t vào ch này thì ch s to ñùng lên. > B n gõ ch r i bôi ñen nó, sau ñó ch n Insert > Chance Property > Font > b n ch n font ch , màu s c, size ch thích h p, ( n u mu n hù ngư i khác thì ch n size c 80 hay 100 thì m i gây c m giác ) r i sau ñó ñánh d u vào m c Restore on mouseout event. OK :: M i th c m c các b n có th vào forum twod.phpvietnam.net/forum tôi s hư ng d n thêm. Chúc các b n có ñư c nh ng trang web s ng ñ ng, b ích. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tim Lai Mat Khau ADMIN Tren Windows2003 Trong th i gian g n ñây chúng tôi có nh n ñư c r t nhi u th c m c c a các chuyên viên qu n tr h th ng ñang qu n lý các máy ch Domain Controller trên n n Windows Server 2003. H ñã ñ m t Password ñăng nh p vào DC 2003 ñ ñi u khi n toàn b ho t ñ ng c a Active Directory Domain 2003. ði u ñáng ti c này có th x y ra khi Admin ti n hành thay ñ i password m i theo ñ nh kỳ nh m tăng cư ng hơn n a an toàn cho h th ng, nhưng ñáng ti c ví m t lý do nào ñó, h ñã quên password m i c a mình. Và k t qu là h không còn log-on vào Domain Controller c a mình ñư c n a, và h cũng không t o b t c m t backup admin account nào d phòng cho vi c quên password này.. M t vài th thu t và công c ñã ñư c công b giúp reset l i Domain Admin Password trên Windows 2000 Server ñã không còn b t ký tác d ng nào trên Windows 2003 Server. Lý do, Microsoft ñã áp d ng tăng cư ng m i m t các tính năng b o m t trên Windows 2003 Server, và nh ng th thu t nà ñã tr nên vô tác d ng. Sau ñây chúng tôi xin ñư c trình bày cách th c thi t l p l i Domin AdminPassword account. Và trư c khi các b n ti n hành nó, hãy chú ý k t t c các yêu c u b t bu c dư i ñây : Khuy n cáo : Tài li u hư ng d n này ch ñ giúp Admin kh c ph c s c do chính mình gây ra. Tài li u không ph c v cho b t kỳ ý ñ b t minh nào ñ th c hi n xâm nh p vào h th ng ! Các yêu c u b t bu c : B n c n ñáp ng các yêu c u sau: 1/ Truy c p c c b -Local access vào máy ch Domain Controller (DC). 2/ Có ñư c Local Administrator password (ñây chính là Active Directory Restore mode password b n xác l p trong quá trình ti n hành nâng m t Server 2003 lên thành Domain Controller 2003, password này hoàn toàn khác v i password ñi u khi n ho t ñ ng c a máy ch DC và Domain- password mà b n ñã quên) . 3/ Có 2 công c ñư c cung c p b i Microsoft trong b Resource Kit: SRVANY và INSTSRV. Download ñây here. ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee- b18c4790cffd&DisplayLang=en ) T t c các bư c ti n hành này ñ u th c hi n trên m t domain v i m t máy ch Domain Controller 2003. N u domain c a b n có nhi u DCs, có th ch n b t kỳ Domain Controller nào ñ th c hi n. Ti n hành : 1. Kh i ñ ng l i DC Windows 2003 trong ch ñ Directory Restory Service Mode. Kh i ñ ng l i máy,t i th i ñi m startup, nh n F8và ch n Directory Restore Service Mode. Khi vào ch ñ này ho t ñ ng c a Active Directory s b disable. Khi màn hình login xu t hi n, log on vào v i tài kho n Local Administrator. Và b n ñã có toàn quy n truy c p Local Computer này nhưng không th can thi p vào b t c v n ñ gì thu c Active Directory. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 2 Ti n hành cài ñ t SRVANY. Ti n ích này v n hành Windows NT Service. Và ñi u thú v ñây là chương trình s có các ñ c quy n h th ng- SYSTEM privileges. Và ñi u này là c n thi t ñ có th reset Domain Admin password. B n s th c hi n c u hình SRVANY ñ kh i ho t command prompt (s giúp b n chay các l nh net user). Copy SRVANY và INSTSRV vào m t folder t m th i, ví d d:temp. Cũng Copy cmd.exe vào folder này (cmd.exe chình là command prompt, thư ng n m %WINDIR%System32, ví d như : C:WindowsSystem32). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Click vào cmd.exe ñ kh i ho t command prompt, gõ l nh Cd D:temp nh n Enter , Gõ ti p l nh instsrv PassRecovery "d:tempsrvany.exe" nh n Enter. C u hình SRVANY. T i Run gõ l nh regedit, m Registry Editor và tìm ñ n Key HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesPassRecovery Right-click vào key PassRecovery và t o m t Key con Parameters và add vào 2 values m i như sau: name: Application type: REG_SZ (string) value: d:tempcmd.exe name: AppParameters type: REG_SZ (string) value: /k net user administrator new_password http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C n th n : 'net user username password' chính là command line ñ xác l p m t new password. Thay th new_password v i password th c s mà b n mu n ñ t m i. Ghi nh r ng m t s chính sách c a domain- domain policies, có th yêu c u b n ph i ñ t password ph c h p( complex passwords), do v y b n ph i ñ t password ph c hơp thư ng g m có ch Hoa, thư ng, S và các ký t ñ c bi t, ví d : p@ssW0rd!#$ Ti p theo t i Run, gõ l nh Services.msc ho c vào Control PanelAdministrative ToolsServices s m b ng ñi u khi n các d ch v v n hành trên h th ng. Tìm ñ n Service có tên PassRecovery, right-click ch n property tab. Ki m tra start mode ph i là Automatic. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M Log On tab và check vào l a ch n Allow service to interact with desktop. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i th i ñi m này b n có th restart Windows, và SRVANY se ch y l nh netuser command ñ ti n hành reset l i domain admin password. 3 Kh i ñ ng l i Windows ch ñ thư ng -normal mode Ch khi màn hình login xu t hi n. b n s không nh n th y command prompt xu t hi n khi th c hi n l nh net user command. Nhưng ñ ng lo l ng, command v n ñư c th c thi bên trong h th ng -background. Log on v i tài kho n Administrator, password b n v a xác l p m i trên. H th ng s ban ñ y ñ quy n truy c p cho b n. N u không quay l i bư c 2 và ñ m b o r ng b n không quên password m i ñã xác l p ho c xác l p sai các values khác. Khi desktop xu t hi n, b n s th y command prompt. Command prompt ñư c kh i ñ ng b i SRVANY. ð n ñây ñã ñ t ñư c m c ñích, ti n hành g b SRVANY: Th c hi n các l nh : net stop PassRecovery sc delete PassRecovery Xóa ti p folder d:temp ñã t o. Finished ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH THU T ð CÓ TH S D NG PROPEL ACCELERATOR TRONG ADSL "Ph n m m Propel Accelerator không th s d ng ñư c cho ñư ng truy n ADSL có Share cho m ng n i b . Vì chương trình Propel Accelerator s d ng Port 8080 ñ truy c p trong khi ADSL thì ko s d ng Port này nên n u ai s d ng Propel Accelerator trên ñư ng truy n ADSL s g p tình tr ng có lúc thì connect ñư c, có lúc thì ko " Th c ch t chương trình này v n dùng ñư c cho ADSL . Nhưng cách thi t l p có khác m t tý . Có 2 cách thi t l p cho ADSL Cách 1 : Thông qua Server Server --> cách này là share m ng , ho c bootroom --> không dùng ñư c Cách 2 : thi t l p ADSL song song . cách này r t t t . Có nghĩa là Client b ng c p v i Server . Hi n cách này xài khá t t b i vì nó không c n share như cách 1 ñư c . Server ñây ch là Computer ñ giám sát Client và Server ñ tính ti n mà thôi ! Lưu ý 1 ñi u t i th Advanced trong options ==> ta c ñ m c ñ nh và nh ñánh d u vào : Only accelearte connections without proxy conflict ==> như v y là OK r i . Hi n nay mình v n dùng như v y ñư c , cách 1 mình chưa th , có th i gian mình s test ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THI T K WEBSITE NH C ONLINE B NG NGÔN NG HTML Thông thư ng, h u h t các trang web nh c online ñ u s d ng các ngôn ng l p trình web như PHP,ASP…k t h p cơ s d li u (Access, SQL…) ñ th c hi n. Nhưng, v i các b n m i “làm quen v i máy vi tính” thì vi c này dư ng như quá s c. Bài vi t sau nh m hư ng d n các b n ñã bi t sơ qua ngôn ng web tĩnh HTML (th m chí chưa t ng h c qua cũng không sao) cách vi t m t Web Site nh c online b ng ngôn ng HTML. Ngôn ng HTML v n “d tính”, nên b n có th dùng b t kỳ chương trình so n th o nào ñ vi t code (FrontPage, Dreamweaver, WordPad, NotePad, EditPlus…). Theo tôi, n u bi t s d ng Microsoft FrontPage ho c Macromedia Dreamweaver thì b n nên dùng m t trong 2 chương trình này, còn n u chưa bi t s d ng thì b n dùng NotePad là t t nh t, vì NotePad là chương trình tích h p s n trong Windows l i nh g n, d s d ng và nh t là ch y nhanh trên các máy tính có c u hình th p. ñây, tôi s d ng NotePad ñ thi t k (trong FrontPage và Dreamweaver th c hi n tương t , nhưng trư c tiên ph i chuy n sang giao di n HTML). Trang web nh c online thư ng có 2 lo i giao di n : Giao di n th nh t : Trên trang web là danh sách bài nh c, b n click vào bài nh c nào thì m t c a s WindowMedia s hi n ra và chơi ñúng bài nh c ñó. Giao di n th hai : Bên trái trang web là danh sách bài hát, bên ph i là khung WindowMedia, b n click vào bài hát trong danh sách thì khung WindowMedia bên ph i s chơi ñúng bài hát b n ñã ch n. ði m chung c a c 2 lo i giao di n : b n ph i thi t k nhi u trang HTML riêng bi t, m i trang dùng ñ chơi 1 bài nh c. Ví d : b n có 2 file nh c là “bai1.wmv” và “bai2.wmv” thì b n ph i thi t k 2 file tương ng là “bai1.htm” và “bai2.htm” ñ chơi 2 bài nh c ñó. B n ñ ng lo ng i ph i m t công thi t k quá nhi u trang, bên dư i s có th thu t ñ b n th c hi n vi c thi t k r t nhanh chóng. Cách làm trang chơi nh c : (ví d “bai1.htm” trên) Th c hi n : M NotePad : Vào Start>Run, gõ Notepad.exe r i Enter. Nh p ño n code sau vào khung so n th o : *Gi i thích : -Ph n “ñ a ch file nh c” chính là url c a file nh c trên Internet, ví d : - src=”http://www.freewebs.com/nhac/bai1.wmv ” -Width, height : chi u ngang và chi u r ng c a c a s Window Media s hi n th trên trang web. -Leftmargin, topmargin : ð dày l trái, l trên c a trang web -Sau ñó, vào menu File>Save as , ch n thư m c lưu file, gõ tên file trong khung “File name” là “tênbàihát.htm” ho c “tênbàihát.html” (Lưu ý : Tên file t t nh t không ch a ký t ñ c bi t, không dùng ti ng Vi t có d u và không ch a kho ng tr ng. Ví d : bai1.htm) *Bây gi b n th nh p ñúp chu t vào file v a t o ñ xem bài hát có nghe ñư c hay không, n u không ñư c hãy xem l i ñư ng d n file nh c có chính xác hay không. *Các trang HTML chơi các bài nh c khác th c hi n tương t . *Th thu t : Sau khi save as trang th nh t (ví d : bai1.htm), b n s a source code ngay dòng src=”ñ a ch file nh c 1” thành src=”ñ a ch file nh c 2” r i save as v i tên bai2.htm…c th th c hi n tu n t các trang chơi nh c. Bây gi b n c n xác ñ nh s ch n lo i giao di n nào trong 2 lo i ñã ñ c p trên r i m i b t tay th c hi n. *Làm trang danh sách bài hát : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản