Tài liệu hướng dẫn sử dụng SB800

Chia sẻ: Nguyen Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
78
lượt xem
3
download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SB800

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SB800 hướng dẫn sử dụng chi tiết tất cả các chức năng của máy ảnh. Mời các bạn tham khảo để hiểu hết tính năng và cách sử dụng máy ảnh. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng SB800

Vn<br /> <br /> Tμi liÖu H−íng dÉn sö dông<br /> <br /> 1<br /> <br /> C¸c bé phËn cña ®Ìn vµ chøc n¨ng<br /> <br /> 1. Nót ®iÒu khiÓn<br /> 2.§Çu ®Ìn (cã thÓ nghiªng t¬Ý 900 hoÆc xuèng -70, cã thÓ xoay ngang sang bªn tr¸i<br /> 1800 vµ sang ph¶i 900)<br /> 3.Nót më kho¸ xoay ®Ìn<br /> 4. M¾t thÇn c¶m biÕn cho ®iÒu khiÓn flash tõ xa.<br /> 5. Khe th¸o l¾p pin<br /> 6. N¾p ®Ëy n¬i l¾p pin<br /> 7. LÉy bËt card g¾n trong (§Ó t¹o ®iÓm s¸ng trong m¾t cña chñ thÓ cÇn chôp)<br /> 8. Adapter g¾n trong ®Ìn flash gãc réng (t¨ng gãc phñ ®Ó t−¬ng thÝch víi èngkÝnh<br /> 14mm hay 17mm).<br /> 9. §Ìn trî s¸ng AF (ë gãc réng) (tù ho¹t ®éng ®Ó chØnh tiªu cù khi ¸nh s¸ng mê).<br /> 10. Khe c¾m nguån ®iÖn ngoµi<br /> 11. §Ìn c¶m biÕn Non-TTL Auto Flash (Møc c¶m biÕn thÓ hiÖn qua ¸nh s¸ng tõ vËt<br /> thÓ chôp ë chÕ ®é chØnh khÈu ®é tù ®éng hay chÕ ®é Non-TTL).<br /> 12. C«ng t¾c ®Ìn trî s¸ng AF g¾n ngoµi<br /> 13. ChÊu c¾m<br /> 14.§Õ l¾p c¸c thiÕt bÞ<br /> 15. Khe l¾p gi¸ ®ì<br /> <br /> 2<br /> <br /> 16. Th−íc ®o tû lÖ gãc xoay nghiªng cña ®Çu ®Ìn<br /> 17. Nót bÊm ®Ìn chiÕu s¸ng ( BÊm nót ®Ó §Ìn flash s¸ng liªn tôc ®Ó kiÓm tra ®é räi<br /> s¸ng vµ bè côc cña vËt thÓ tr−íc khi chôp ¶nh)<br /> 18. Nót huû ®Ìn flash (§Ìn SB kh«ng s¸ng khi bÊm nót nµy)<br /> 19. N¾p ®Ëy khe c¾m thiÕt bÞ ®Çu cuèi<br /> 20. Cùc ®Ìn flash ®a n¨ng TTL<br /> 21. Cùc ®ång bé ®Çu cuèi<br /> 22. Mµn h×nh b¶ng ®iÒu khiÓn tinh thÓ láng<br /> 23. C¸c nót ®iÒu khiÓn<br /> 24. §Ìn chê Ready-light (S¸ng khi ®Ìn SB800 bËt. §Ìn ®äc nhÊp nh¸y khi flash s¸ng<br /> ë vÞ trÝ m¹nh nhÊt.<br /> 25. LÉy kho¸ ®Õ c¾m thiÕt bÞ<br /> C¸c nót ®iÒu khiÓn :<br /> §Ó t¨ng hay gi¶m møc s¸ng cña vËt thÓ.<br /> <br /> BÊm nót trong kho¶ng 0.3 gi©y ®Ó bËt<br /> hoÆc t¾t ®Ìn.<br /> Nót chän ®a chøc n¨ng.<br /> Nót SEL: §Ó chän nh÷ng vËt thÓ cÇn chôp. VËt thÓ<br /> <br /> KiÓm tra ®Ìn flash s¸ng<br /> <br /> ®−îc chän sÏ ®−îc lµm hiÖn s¸ng vµ cã thÓ ®−îc t¨ng<br /> gi¶m møc s¸ng b»ng c¸ch sö dông nót (+/-).<br /> BÊm nót trong kho¶ng 2 gi©y ®Ó hiÓn thÞ chÕ ®é Custom<br /> <br /> BÊm ®Ó thay ®æi vÞ trÝ Zoom.<br /> <br /> BÊm ®Ó cµi ®Æt chÕ ®é ®Ìn flash<br /> <br /> 3<br /> <br /> T¸i hiÖn l¹i møc bï s¸ng thÊp khi ®Ó ë chÕ<br /> ®é flash tù ®éng TTL<br /> BÊm nót MODE vµ SEL cïng mét lóc ®Ó<br /> xem l¹i møc bï s¸ng thÊp<br /> Cµi ®Æt l¹i chÕ ®é ®· cµi<br /> BÊm nót MODE vµ ON/OFF cïng mét lóc<br /> (trong kho¶ng 02 gi©y) ®Ó cµi ®Æt l¹i c¸c<br /> chÕ ®é (bao gåm c¶ nh÷ng chÕ ®é c¬ b¶n)<br /> sang mét gi¸ trÞ cè ®Þnh.<br /> Nót kho¸<br /> BÊm nót ON/OFF vµ nót SEL cïng mét lóc<br /> ®Ó kho¸ c¸c chøc n¨ng cña c¸c nót ®iÒu<br /> khiÓn. BÊm l¹i mét lÇn n÷a ®Ó më kho¸.<br /> <br /> C¸c biÓu t−îng trªn mµn h×nh<br /> C¸c biÓu t−îng nµy cho biÕt thùc tr¹ng cña chÕ ®é ®ang vËn hµnh. C¸c biÓu t−îng nµy<br /> phô thuéc vµo chÕ ®é cµi ®Æt, sù kÕt hîp gi÷a m¸y ¶nh/èng kÝnh vµ chÕ ®é bï nÐt.<br /> èng kÝnh<br /> C¸c èng kÝnh Nikkor ®−îc chia lµm 2 lo¹i: èng kÝnh CPU vµ Non-CPU<br /> <br /> èng kÝnh CPU Nikkor<br /> <br /> èng kÝnh Non-CPU<br /> <br /> Nikkor d¹ng G, d¹ng D<br /> D¹ng AF Non-G/D (trõ d¹ng Nikkor AF<br /> cho m¸y F3AF)<br /> Nikkor AI-P<br /> AI-S, AI, dßng E v.v.<br /> <br /> èng kÝnh CPU: Cã c¸c ®iÓm tiÕp xóc CPU.<br /> <br /> 4<br /> <br /> èng kÝnh Nikkor d¹ng G: truyÒn c¸c th«ng<br /> tin vÒ kho¶ng c¸ch ®Õn m¸y ¶nh, nh−ng<br /> kh«ng cã vßng khÈu ®é. Do ®ã, cÇn thiÕt lËp<br /> khÈu ®é trªn m¸y ¶nh. Víi mét sè lo¹i m¸y<br /> ¶nh, chÕ ®é bï s¸ng ë møc cã h¹n.<br /> <br /> D¹ng èng kÝnh Nikkor D: TruyÒn th«ng tin<br /> vÒ kho¶ng c¸ch ®Õn m¸y ¶nh. ThiÕt lËp khÈu<br /> ®é trªn vßng khÈu ®é hoÆc trªn m¸y ¶nh.<br /> <br /> C¸c b−íc vËn hµnh c¬ b¶n:<br /> 1. L¾p pin<br /> - Th¸o khe l¾p pin theo chiÒu mòi tªn<br /> <br /> - L¾p pin theo ®óng cùc (+) (-):<br /> <br /> 2. KiÓm tra ®Ìn flash s¸ng ( X¸c ®Þnh l¹i møc bï s¸ng)<br /> - BÊm nót ON/OFF trong kho¶ng 3 gi©y ®Ó khëi ®éng ®Ìn SB 800.<br /> - BÊm nót FLASH ®Ó kiÓm tra ®Ìn flash cã s¸ng kh«ng.<br /> L−u ý: Khi kiÓm tra, kh«ng ®−îc ®Ó s¸t m¾t vµo ®Ìn flash<br /> - Khi muèn t¾t ®Ìn SB800, bÊm tiÕp nót ON/OFF trong kho¶ng 3 gi©y.<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản