intTypePromotion=3

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 8

Chia sẻ: Tran Minh Nhut | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
204
lượt xem
105
download

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môn kinh doanh quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 8

 1. PHAÀN 4 ÑIEÀU HAØNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 8 MARKETING QUOÁC TEÁ 8 Noäi dung chöông I. ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG QUOÁC TEÁ II. CHÍNH SAÙCH MARKETING QUOÁC TEÁ III. THIEÁT KEÁ SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ IV. CHIEÁN LÖÔÏC TRUYEÀN THOÂNG QUOÁC TEÁ V. CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ QUOÁC TEÁ VI. XAÂY DÖÏNG KEÂNH PHAÂN PHOÁI QUOÁC TEÁ 3 1
 2. 8 I. ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG QUOÁC TEÁ 1.1. Nhu caàu cô baûn vaø tieàm naêng 1.2. Caùc ñieàu kieän veà kinh teá vaø taøi chính 1.3. Taùc ñoäng cuûa chính trò vaø luaät phaùp 1.4. Taùc ñoäng cuûa vaên hoùa xaõ hoäi 1.5. Moâi tröôøng caïnh tranh 1.6. Gaïn loïc sau cuøng 4 8 1.1. Nhu caàu cô baûn vaø tieàm naêng Tìm hieåu nhu caàu thò tröôøng ñòa phöông ñoái vôùi haøng hoùa dòch vuï cuûa coâng ty Kieåm tra caùc soá lieäu veà: Saûn löôïng ñòa phöông Khoái löôïng haøng hoùa nhaäp khaåu vaøo thò tröôøng Söï thay ñoåi daân soá 5 2
 3. 8 1.2. Caùc ñieàu kieän veà kinh teá vaø taøi chính Coù vai troø quan troïng aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh ñaàu tö cuûa caùc coâng ty Xem xeùt söï haáp daãn cuûa thò tröôøng – Loaïi boû nhöõng thò tröôøng coù nhu caàu thaáp – Ruùt goïn danh saùch nhöõng thò tröôøng tieàm naêng Ño löôøng 3 khía caïnh quan troïng – Quy moâ thò tröôøng: toång daân soá, GDP, tæ troïng veà daân soá vaø söùc saûn xuaát ñoái vôùi theá giôùi – Söùc mua thò tröôøng: GDP/ngöôøi (PPP),… – Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng: toác ñoä taêng tröôûng 6 8 1.3. Taùc ñoäng cuûa chính trò vaø luaät phaùp Caùc haøng raøo xuaát nhaäp khaåu Giôùi haïn söï hôïp taùc kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc sôû taïi Nhöõng haïn cheá veà saûn xuaát hoaëc giôùi haïn vieäc di chuyeån lôïi nhuaän Söï oån ñònh cuûa chính trò Vieäc baûo veä baèng saùng cheá, thöông hieäu vaø baûn quyeàn 7 3
 4. 8 1.4. Taùc ñoäng cuûa vaên hoùa xaõ hoäi Xem xeùt nhöõng aûnh höôûng cuûa vaên hoùa xaõ hoäi ñeán vieäc söû duïng saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng Nghieân cöùu, xem xeùt möùc ñoä phuø hôïp cuûa coâng ty vôùi neàn vaên hoùa ñòa phöông 8 8 1.5. Moâi tröôøng caïnh tranh Moâi tröôøng caïnh tranh ñöôïc xem xeùt khi caàn caân nhaéc giöõa caùc thò tröôøng coù möùc ñoä haáp daãn ngang nhau – Vai troø kinh doanh ñoái vôùi xaõ hoäi. – Trình ñoä coâng ngheä hieän taïi vaø khaû naêng haáp thu söï thay ñoåi coâng ngheä. – Möùc ñoä caïnh tranh cuûa ñoái thuû caïnh tranh noäi ñòa vaø quoác teá. – Baûn chaát caïnh tranh (giaù caû, nhöõng hình thöùc khaùc) – Moái quan heä giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Coù hai löïa choïn – Khoâng thaâm nhaäp thò tröôøng caïnh tranh gay gaét – Thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng caïnh tranh laønh maïnh 9 4
 5. 8 1.6. Gaïn loïc sau cuøng Tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh thaâm nhaäp sau cuøng, coù theå laøm giaøu theâm thoâng tin baèng caùch – Ñi xem xeùt thöïc teá – Trao ñoåi vôùi vieân chöùc thöông vuï laøm nhieäm vuï taïi ñòa phöông – Gaëp gôõ quan chöùc ñòa phöông 10 8 II. CHÍNH SAÙCH MARKETING QUOÁC TEÁ 2.1. Phaân khuùc thò tröôøng quoác teá 2.2. Nhöõng yeáu toá taïo thaønh saûn phaåm 2.3. Caùc chính saùch Marketing quoác teá 11 5
 6. 8 2.1. Phaân khuùc thò tröôøng quoác teá Phaân khuùc thò tröôøng: xaùc ñònh nhöõng nhoùm khaùch haøng coù ñaëc tính nhu caàu vaø haønh vi mua haøng khaùc nhau. Phaân khuùc döïa treân: – Giôùi haïn ñòa lyù – Caáu truùc daân soá – Yeáu toá vaên hoùa – xaõ hoäi – Yeáu toá taâm lyù Löu yù trong kinh doanh quoác teá: – Möùc ñoä khaùc nhau veà caáu truùc thò tröôøng giöõa caùc quoác gia – Phaân khuùc vöôït ra ngoaøi bieân giôùi quoác gia 12 8 2.2. Nhöõng yeáu toá taïo thaønh saûn phaåm Caùc yeáu toá taïo thaønh saûn phaåm - Saûn phaåm - Ñoùng goùi, bao bì Package Brand name - Nhaõn hieäu - Phuï kieän Company’s Physical - Dòch vuï haäu maõi image Accessories product - Baûo haønh - Höôùng daãn söû duïng Instructions After-sales for use service - Uy tín nhaø saûn xuaát Warranty 13 6
 7. 8 Möùc ñoä nhaïy caûm cuûa saûn phaåm THAÁP CAO Saûn phaåm Saûn phaåm tieâu Saûn phaåm tieâu coâng nghieäp duøng cô baûn duøng, sp mang tính thôøi trang, voøng ñôøi saûn phaåm ngaén 14 8 2.3. Caùc chính saùch Marketing quoác teá Tieâu chuaån hoùa (Standardization) – Giaûm chi phí – Deã kieåm soaùt vaø phoái hôïp töø coâng ty meï – Ruùt ngaén thôøi gian laäp keá hoaïch marketing Thích nghi (Adaptation) – Thay ñoåi moät phaàn hoaëc toaøn boä caùc hoaït ñoäng Marketing treân thò tröôøng quoác teá ñeå phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh doanh 15 7
 8. 8 III. THIEÁT KEÁ SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ Thieát keá saûn phaåm nhaèm thoûa maõn nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng vôùi caùc muïc tieâu – Duy trì thò phaàn – Ñònh vò thò phaàn cho taêng tröôûng trong töông lai Nhöõng yeáu toá daãn tôùi vieäc thích nghi saûn phaåm quoác teá 3.1. Khaùc bieät vaên hoùa 3.2. Trình ñoä phaùt trieån kinh teá 3.3. Khaùc bieät veà tieâu chuaån kyõ thuaät 16 8 3.1. Khaùc bieät vaên hoùa Khaùc bieät vaên hoùa – Caáu truùc xaõ hoäi, – Ngoân ngöõ – Toân giaùo – Giaùo duïc – Truyeàn thoáng 17 8
 9. 8 3.1. Khaùc bieät vaên hoùa Features England Italy Germany France Sweden Shell* 34”&narrow Low&narrow 34”&wide 34”&narrow 34”&wide Drum Enamel Enamel Stainless Enamel Stainless Loading Top Front Front Front Front Porthole Yes/no Yes Yes Yes Yes Capacity 5 kilos 4 kilos 6 kilos 5 kilos 6 kilos Spin speed 700 rpm 400 rpm 850 rpm 600 rpm 800 rpm Water-heat No** Yes Yes** Yes No** Wash actionAgitator Tumble Tumble Agitator Tumble Styling Inconspicu- Brightly Indestruct- Elegant Strong ous look colored ible look appearance look *34-inch height is being adopted as standard work height in Europe **Most British and Swedish homes have centrally heated hot water *** Germans launder at temperatures higher than provided centrally 18 8 3.2. Trình ñoä phaùt trieån kinh teá Ngöôøi tieâu duøng ôû caùc nöôùc thu nhaäp cao coù xu höôùng quan taâm tôùi nhöõng chöùc naêng tinh vi hôn – Saün loøng traû giaù cao khi saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu Ngöôøi tieâu duøng ôû caùc nöôùc thu nhaäp thaáp coù xu höôùng quan taâm hôn tôùi caùc chöùc naêng cô baûn. – Giaù caû ñoùng vai troø quan troïng aûnh höôûng quyeát ñònh mua haøng 19 9
 10. 8 3.3. Khaùc bieät veà tieâu chuaån kyõ thuaät Khaùc bieät veà tieâu chuaån kyõ thuaät – Tieâu chuaån kyõ thuaät do chính phuû aùp ñaët coù theå caûn trôû vieäc marketing vaø saûn xuaát saûn phaåm haøng loaït – Tieâu chuaån khaùc bieät cuûa cô sôû haï taàng giôùi haïn vieäc tieâu chuaån hoùa saûn phaåm toaøn caàu 20 8 IV. CHIEÁN LÖÔÏC TRUYEÀN THOÂNG QUOÁC TEÁ Truyeàn thoâng quoác teá dieãn ra khi moät coâng ty söû duïng caùc thoâng ñieäp marketing ñeå baùn saûn phaåm ôû nöôùc ngoaøi 4.1. Chieán löôïc truyeàn thoâng cô baûn 4.2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng truyeàn thoâng quoác teá 4.3. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng vieäc löïa choïn chieán löôïc truyeàn thoâng 4.4. Chieán löôïc truyeàn taûi thoâng ñieäp 21 10
 11. 8 4.1. Chieán löôïc truyeàn thoâng cô baûn Chieán löôïc truyeàn thoâng nhaèm ñeå xaùc ñònh phöông caùch truyeàn ñaït nhöõng yeáu toá caáu thaønh saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng – Phöông thöùc: Baùn haøng caù nhaân, khuyeán maõi, quaûng caùo, quan heä coäng ñoàng 2 chieán löôïc truyeàn thoâng cô baûn: – Chieán löôïc ñaåy (Push strategy): söû duïng baùn haøng caù nhaân, ñoäi nguõ baùn haøng ñoâng, vaø töông ñoái toán keùm – Chieán löôïc keùo (Pull strategy): söû duïng caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng 22 4.2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng 8 truyeàn thoâng quoác teá Raøo caûn vaên hoùa – Naâng cao söï hieåu bieát ña vaên hoùa – Neân söû duïng nhöõng nguoàn löïc ñòa phöông Hieäu öùng nguoàn goác – Xaûy ra khi ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù thoâng ñieäp truyeàn thoâng döïa vaøo vò trí hoaëc hình aûnh cuûa nhaø saûn xuaát hoaëc nöôùc saûn xuaát Ñoä oàn – Soá löôïng caùc thoâng ñieäp khaùc ñang noã löïc thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng 23 11
 12. 4.3. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng vieäc 8 löïa choïn chieán löôïc truyeàn thoâng Ñaëc tính saûn phaåm vaø ngöôøi tieâu duøng – Saûn phaåm coâng nghieäp, saûn phaåm môùi, saûn phaåm haøng tieâu duøng – Möùc ñoä hieåu bieát cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñoä daøi keânh phaân phoái Khaû naêng tieáp caän caùc phöông tieän truyeàn thoâng – Söï saün coù vaø tính ña daïng cuûa caùc loaïi phöông tieän truyeàn thoâng treân thò tröôøng 24 4.3. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng vieäc 8 löïa choïn chieán löôïc truyeàn thoâng (tt) Keùo – Pull Ñaåy – Push Haøng tieâu duøng Saûn phaåm coâng Phaân khuùc thò tröôøng nghieäp hoaëc saûn lôùn phaåm môùi, phöùc taïp Keânh phaân phoái daøi Deã truyeàn ñaït hôn Khai thaùch lôïi theá chi baèng baùn haøng caù phí thaáp cuûa caùc nhaân phöông tieän truyeàn Keânh phaân phoái ngaén thoâng ñaïi chuùng 25 12
 13. 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 1. Saûn phaåm nhö cuõ - Thoâng baùo nhö cuõ Khi khoâng coù hay ít coù söï khaùc bieät veà nhu caàu saûn phaåm vaø giaù trò saûn phaåm taïo ra cho ngöôøi tieâu duøng Vd: Ford Mondeo – U.K & Netherland “Just like Fox “Spooky” Mulder, the handsome intelligent Mondeo makes hearts beats faster.” “He can sense danger ahead” 26 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp (tt) 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 2. Saûn phaåm nhö cuõ – Thoâng baùo khaùc Cuøng moät saûn phaåm, nhöng khai thaùc khía caïnh giaù trò khaùc cuûa saûn phaåm ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. Vd: Honda USA: “You meet the nicest people on a Honda.” Brazil: nhaán maïnh caùc tính naêng kinh teá 27 13
 14. 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp (tt) 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 3. Ñieàu chænh saûn phaåm– Thoâng baùo cuõ Khi saûn phaåm vaãn giöõ cuøng chöùc naêng nhöng caàn ñöôïc thay ñoåi ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh ñeå thích nghi vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng khaùc. 28 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp (tt) 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 4. Ñieàu chænh saûn phaåm – Thoâng baùo thay ñoåi Khi saûn phaåm caàn coù söï ñieàu chænh ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh vaø thoâng ñieäp cuõng caàn thay ñoåi vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng môùi Vd: boät cam hoøa tan Tang Myõ: thöùc uoáng buoåi saùng Brazil: ngoït hôn, baùn trong caùc bao giaáy nhoû coù hình aûnh laø thöùc uoáng duøng suoát ngaøy 29 14
 15. 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp (tt) 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 5. Saûn phaåm môùi – Thoâng baùo cuõ Thay ñoåi saûn phaåm ñeå thích nghi vôùi ñieàu kieän thò tröôøng môùi Vd: Boeing thieát keá laïi caùnh maùy bay B737 ñeå coù theå giaûm thôøi gian haï caùnh vaø caát caùnh khi baùn sang caùc nöôùc ñang phaùt trieån 30 8 4.4. Chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp (tt) 6 chieán löôïc truyeàn ñaït thoâng ñieäp cô baûn: 6. Saûn phaåm môùi – Thoâng baùo môùi Thay ñoåi caû saûn phaåm vaø ñieàu chænh thoâng ñieäp ñeå thích nghi vôùi ñieàu kieän thò tröôøng môùi. 31 15
 16. 8 V. CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ QUOÁC TEÁ 5.1. Caùc chieán löôïc ñònh giaù quoác teá 5.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh ñònh giaù saûn phaåm quoác teá 32 8 5.1. Caùc chieán löôïc ñònh giaù quoác teá Ñònh giaù phaân bieät (Market discrimination) Ñònh giaù theâm chi phí (Cost-Plus pricing) Ñònh giaù hôùt vaùng (Market skimming) Ñònh giaù thaâm nhaäp (Penetration pricing) Ñònh giaù lieân hoaøn (Multipoint pricing) Ñònh giaù noäi boä (Transfer pricing) Baùn phaù giaù (Dumping) 33 16
 17. 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Ñònh giaù phaân bieät: Giaù baùn khaùc nhau ôû moãi quoác gia. – Thò tröôøng laø rieâng bieät. – Khaùc nhau veà ñoä co daõn caàu vôùi giaù Vd: Levis’s 501 ·Myõ : giaù baùn leû $30 - $40 ·Ñöùc: giaù baùn sæ $40 - giaù baùn leû $80 Ñònh giaù theâm chi phí: Taêng giaù baùn do coäng theâm caùc chi phí vaän chuyeån, thueá, lôïi nhuaän 34 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Ñònh giaù hôùt vaùng: ñònh giaù cao nhaèm laáy ñi phaán toát nhaát cuûa phaân khuùc thò tröôøng thu nhaäp cao – Muïc tieâu toái ña hoùa doanh thu vôùi soá löôïng coù haïn vaø xaây döïng hình aûnh saûn phaåm coù giaù trò cao ñoái vôùi khaùch haøng – Aùp duïng trong giai ñoaïn ñaàu cuûa chu kyø saûn phaåm khi coâng suaát saûn xuaát vaø caïnh tranh coøn haïn cheá 35 17
 18. 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Ñònh giaù thaâm nhaäp Söû duïng giaù nhö moät vuõ khí caïnh tranh ñeå chieám thò phaàn – Thích hôïp khi coâng ty coù ñoäi nguõ tieáp thò taïi ñòa phöông – Coâng ty söû duïng chieán löôïc naøy noã löïc ñaït tôùi söï baõo hoøa cuûa thò tröôøng tröôùc khi ñoái thuû caïnh tranh baét chöôùc saûn phaåm 36 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Ñònh giaù lieân hoaøn – Aùp duïng khi caùc coâng ty caïnh tranh vôùi nhau treân nhieàu thò tröôøng quoác teá – Chieán löôïc giaù treân moät thò tröôøng coù theå aûnh höôûng tôùi khaû naêng caïnh tranh treân moät thò tröôøng khaùc 37 18
 19. 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Ñònh giaù noäi boä: Ñònh giaù khi saûn phaåm ñöôïc baùn trong noäi boä taäp ñoaøn. Muïc ñích – Toái ña hoùa lôïi nhuaän chung cuûa caû taäp ñoaøn. ·Giaûm thieåu caùc khoaûn thueá: Thueá quan, Thueá thu nhaäp – Phöông caùch chuyeån lôïi nhuaän veà nöôùc – Taïo ñieàu kieän kieåm soaùt cho coâng ty meï 38 8 Chuyeån lôïi nhuaän baèng ñònh giaù noäi boä Great Britain Jamaica United States An item costs The Jamaican The USA $100 to produce in subsidiary resells subsidiary sells the UK. It is sold the item for the item at cost to a Jamaican $200 to a USA for $200. No subsidiary for subsidiary profit earned. $100 Thus, no tax is Tax rate: 5% paid Tax rate: 52% Tax paid: $5 Tax paid: $0 Tax rate: 34% Tax paid: $0 39 19
 20. 8 Ví duï Löôõi dao caïo raâu nhaäp vaøo Myõ Bugi xuaát ñi Ñaøi Loan 1 cent Töø Panama $29.35 Töø Israel 3cents USA Nöôùc soát Salad troän: $720 Maùy chuïp aûnh coù saün maùy in: $2,538 Source: Ball & McCulloch (2004), “International Business”, 9ed. p.546 40 8 5.1. Caùc chính saùch ñònh giaù quoác teá (tt) Baùn phaù giaù : – Duøng giaù nhö moät vuõ khí caïnh tranh ñeå xua ñuoåi caùc ñoái thuû yeáu ra khoûi thò tröôøng nhaèm chieám thò phaàn – Sau ñoù taêng giaù ñeå ñaûm baûo lôïi nhuaän – Chieán löôïc naøy ñöôïc söû duïng khi coù lôøi ôû treân thò tröôøng khaùc – Thoâng thöôøng laø vi phaïm luaät phaùp 41 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản