intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Quản trị rủi ro

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.359
lượt xem
311
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu môn học nhằm giúp cho người đọc có thể: lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro; nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị; áp dụng một số kỹ thuật đánh giá rủi ro; thiết kế chương trình kiểm soát và tài trợ cho rủi ro của đơn vị; hoàn thiện các kỹ năng phân tích, truyền đạt, trình bày, làm việc nhóm, và năng lực tự học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Quản trị rủi ro

  1. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro M c tiêu môn h c K t thúc chương trình này ngư i h c có th : QU N TR R I RO • Lưu ý nhi u hơn các v n ñ có y u t r i ro • Nh n bi t và phân lo i các r i ro c a ñơn v • Áp d ng m t s k thu t ñánh giá r i ro Th c sĩ Tr n Quang Trung • Thi t k chương trình ki m soát và tài tr cho r i ro c a ñơn v Khoa Qu n tr Kinh doanh • Hoàn thi n các k năng phân tích, truy n ñ t, Trư ng ð i h c Kinh T trình bày, làm vi c nhóm, và năng l c t h c tqt@ueh.edu.vn 1 2 CÁC KHÁI NI M CƠ B N CÁC KHÁI NI M CƠ B N Giá tr tài s n Xác su t • Hi m h a (tri u ñ ng) • R i ro (risk) Không có 1,000 0.75 • Ngư i m o hi m (risk-taker) h a ho n Có h a ho n 200 0.25 • Ngư i ng i r i ro (risk-averse) • Giá c a r i ro (risk premium) Giá tr tài s n 800 • Phí b o hi m (insurance premium) trung bình T n th t 200 trung bình 3 4 Qu n tr R i ro căn b n R i ro = s b t ñ nh v vi c ñ t m c R i ro là gì? tiêu ñã ñ ra. “R i ro kinh doanh” = s b t ñ nh c a m t s c n u x y ra có th nh R i ro t n t i khi ñi u b n không mu n nó x y ra – cu i cùng hư ng ñ n vi c ñ t m c tiêu ñã ñ ra. có cơ h i x y ra!!! Kh năng m t s ki n nào ñó s gây ra m t k t c c không R i ro ñư c ñánh giá qua xác su t và mong ñ i trên tình hình tài chính c a công ty hay c n tr công k t c c x y ra. (COSO) ty ñ t m c tiêu ñã ñ nh 5 6 Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro là gì? Qu n tr R i ro là gì? Nói cách khác: B n càng bi t và hi u v B n càng không bi t v T t c các k t c c ti m năng T t c các k t c c ti m năng Kh năng x y ra Kh năng x y ra Chi phí c a các k t c c này Chi phí c a các k t c c này B n càng có kh năng là R i ro càng tăng m t nhà qu n tr r i ro gi i 7 8 Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro căn b n Qu n tr R i ro là gì? Qu n tr R i ro là gì? • Chú tr ng vào năng l c ñ t m c tiêu trong tương lai b ng cách nh n d ng và ra quy t ñ nh qu n lý các r i ro. • B t ñ u v i quá trình ho ch ñ nh chi n lư c. ð mb ok tc c • Quá trình thư ng xuyên ñánh giá, ra quy t ñ nh và th c hi n, ph i h p v i các ho t ñ ng qu n lý. • S d ng các công c như phân tích an toàn lao ñ ng, ki m soát s thay ñ i quá trình, s n ph m/chi n lư c, nghiên c u/tài s n trí tu ñ ki m soát, lo i b hay gi m r i ro. 9 10 Qu n tr R i ro căn b n QU N TR R I RO LÀ QUY T ð NH CÁ NHÂN Ai ch u trách nhi m qu n lý r i ro? • Không có m t quy t ñ nh "ñúng" • R i ro th hi n qua m i b ph n, lãnh v c chuyên môn, • Quy t ñ nh "ñúng" tùy thu c vào ñ c tính c a cá nhân, và ho t ñ ng trong t ch c. Ho t ñ ng • M i ngư i ñ u có trách nhi m! Cá nhân quy t ñ nh • Trách nhi m qu n tr r i ro không th chuy n giao 3 ho c thuê ngoài! R i ro 2 1 11 12 L i nhu n Th.s Tr n Quang Trung 2
  3. Chương I: Các khái ni m cơ b n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO QU N TR R I RO 4 NGUYÊN T C Qu n tr r i ro t t không 1. Không ch p nh n các r i ro ngăn ñư c các ñi u t i t không c n thi t. x y ra. 2. Ra các quy t ñ nh r i ro c p thích h p. R i ro L i ích Nhưng khi nh ng ñi u t i 3. Ch p nh n r i ro khi l i ích t x y ra, qu n tr r i ro nhi u hơn chi phí. t t ñã d báo ñư c và 4. K t h p qu n tr r i ro vào v n hành và ho ch ñ nh m i c p. gi m thi u các nh hư ng tiêu c c c a chúng 13 14 QU N TR R I RO QU N TR R I RO QUY TRÌNH 6 BƯ C R i ro l n nh t là không bi t t t c các r i ro 6. Giám sát 1. Nh n ra và Xem l i Hi m h a V n ñ l n nh t – có 5. Th c hi n 2. ðánh giá R i ro Ki m soát nhi u r i ro n m ngoài R i ro 3. Phân tích t m ki m soát c a b n 4. Ra quy t ñ nh các công c Ki m soát Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QUY TRÌNH QU N TR R I RO QU N TR R I RO 1. Nh n d ng t t c các s ki n r i ro liên quan 4. X lý t ng r i ro – b t ñ u t ưu tiên cao nh t có th c n tr vi c ñ t các m c tiêu ñ ra 5. Truy n ñ t chi n lư c qu n tr r i ro ñ n t 2. ðánh giá t ng r i ro d a trên xác su t và nh ch c hư ng, r i x p h ng ưu tiên t cao xu ng th p 6. Giám sát các s c và các ch báo phát sinh r i 3. ðánh giá các bi n pháp ki m soát cho t ng r i ro ti m năng khác ro theo 7. ð nh kỳ xem l i chi n lư c qu n tr r i ro • Hi u qu • Chi phí 17 18 Th.s Tr n Quang Trung 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1359

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2