intTypePromotion=1

tài liệu tập huấn nuôi cá rô phi

Chia sẻ: Truong Dinh TAM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
86
lượt xem
13
download

tài liệu tập huấn nuôi cá rô phi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cá rô phi là loài cá dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường nuôi khác nhau và phát triển tốt trong môi trường nuôi nước ngọt và nước lợ và nước chịu đựng được độ mặn tới 32

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu tập huấn nuôi cá rô phi

 1. Download» http://Agriviet.Com Caù Roâ phi
 2. Download» http://Agriviet.Com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
 3. Download» http://Agriviet.Com Giôùi thieäu Ñöôïc nuoâi caùch nay khoaûng 3000 naêm; coù nhieàu truyeàn thuyeát lieân quan Coù nguoàn goác töø Phi Chaâu vaø ñaõ ñöôïc nuoâi töø nhieàu theá kyû – ñaëc bieät laø Chaâu AÙ Ñöôïc quan taâm phaùt trieån nhieàu ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån trong nhöõng naêm 1940 ñeán 1960 Laø loaøi caù quan troïng cho phaùt trieån TS -> c/c löông thöïc reû tieàn vôùi soá löôïng lôùn Gaàn nhö ñöôïc saûn xuaát treân phaïm vi toaøn caàu vaøo nhöõng naêm 50 Vaøo nhöõng naêm 1960 – 1970 phaùt trieån maïnh ñeå c/c löông thöïc ñòa phöông; ña daïng hoùa h/ñoäng NN
 4. Download» http://Agriviet.Com Giôùi thieäu Trong 20 naêm qua, kyõ thuaät ñöôïc naâng cao -> saûn löôïng, kích thöôùc caûi thieän -> phoå bieán hôn - > sang Chaâu Myõ vaø Chaâu AÂu Phaùt trieån vaø ñöôïc öa chuoäng -> ñöôïc ví nhö laø “gaø nöôùc” (“Aquatic chicken”) Phoå bieán thöù 3 sau caùc loaøi caù cheùp vaø caù hoài Toång saûn löôïng nuoâi: 800.000 taán naêm 1999; 1,3 tr taán naêm 2000; 1,49 tr taán naêm 2002 Caù Roâ phi coøn coù öu ñieåm veà baûo veä moâi tröôøng (Darling fish of the greens) Nile Tilapia (roâ phi vaèn) ñöôïc nuoâi phoå bieán nhaát trong caùc nhoùm caù roâ phi
 5. Download» http://Agriviet.Com Caùc loaøi Nhoùm caù Roâ phi ñöôïc chia laøm 3 gioáng: Oreochromis, Sarotherodon vaø Tilapia Nhieàu ñaëc ñieåm nhaän daïng; chuû yeáu laø taäp tính SS Gioáng Tilapia: Laøm toå Caû boá vaø meï baûo veä tröùng thuï tinh Gioáng Oreochromis vaø Sarotherodon Aáp tröùng baèng mieäng Tröùng thuï tinh trong toå Oreochromis: chæ caù meï aáp tröùng Sarotherodon: caû caù boá vaø meï ñeàu coù khaû naêng aáp
 6. Download» http://Agriviet.Com Caùc loaøi Teân thoâng thöôøng Teân khoa hoïc Roâ phi xanh Tilapia aurea Sarotherdon aureus Oreochromis aureus Roâ phi vaèn Tilapia nilotica Sarotherodon niloticus Oreochromis niloticus Roâ phi seû Tilapia mossambica Sarotherodon mossambicus Oreochromis mossambicus
 7. Download» http://Agriviet.Com Ñieàu kieän soáng Coù khaû naêng chòu ñöïng toát Khaû naêng chòu nhieät Caù roâ phi laø loaøi öa nhieät Coù khaû naêng thích öùng vôùi nhieät ñoä töø 10 ñeán 40oC Nhieät ñoä thaáp hôn 20oC caù roâ phi ngöøng aên vaø khoâng sinh saûn Khoaûng nhieät ñoä thích hôïp cho caù phaùt trieån vaø sinh saûn toát laø töø 26 ñeán 29oC Khoâng coù khaû naêng thích nghi vôùi nhieät ñoä thaáp
 8. Download» http://Agriviet.Com Ñieàu kieän soáng Khaû naêng chòu maën Caù roâ phi coù theå sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát trong caû moâi tröôøng nöôùc ngoït, lôï vaø maën Coù khaû naêng thích öùng vôùi ñoä maën töø 0 ñeán 32‰ Khoaûng ñoä maën thích hôïp cho caù phaùt trieån toát laø töø 0 ñeán 25‰ Khaû naêng thích öùng cuûa caù vôùi ñoä maën khaùc nhau tuøy theo loaøi
 9. Ñieàu kieän soáng Download» http://Agriviet.Com Oxy hoaø tan Coù khaû naêng chòu ñöïng söï thieáu oâxy toát Toàn taïi ñöôïc ôû DO = 0,3 mg/L Caù sinh tröôûng toát vôùi oâxy > 2 mg/L Bieán döôõng, taêng tröôûng, khaû naêng khaùng beänh giaûm neáu DO thaáp hôn 1mg/L DO taêng töø 2mg/L leân 2,5 mg/L khoâng gia taêng taêng tröôûng cuûa caù Khoûe Thieáu oxy Cheát
 10. Download» http://Agriviet.Com Ñieàu kieän soáng pH Caù roâ phi coù khaû naêng chòu ñöïng khoaûng pH roäng, töø 5 ñeán 10 pH cho caù sinh tröôûng toát nhaát laø 6 - 9
 11. Download» http://Agriviet.Com Dinh döôõng Tính aên sinh vaät phuø du Aên nhieàu loaïi t/aên TN Phieâu sinh vaät; muøn baõ h/cô; ñ/vaät khoâng soáng ôû ñaùy; … Söû duïng t/aên TN raát toát: 3000kg/ha trong ao boùn phaân toát Vai troø cuûa t/aên TN ñoùng goùp 30 – 50% cho söï taêng tröôûng muøn baõ höõu cô T/aên TN trong ao laø raát quan troïng ngay caû trong nuoâi thaâm canh, t/aên vieân
 12. Download» http://Agriviet.Com Taêng tröôûng Trong ñieàu kieän chaêm soùc toát: Öông: 1gr -> 20 – 40gr trong 5 – 8 tuaàn Nuoâi: ñaït 200gr sau 3 – 4 thaùng 400gr sau 5 – 6 thaùng 700gr sau 8 – 9 thaùng Thaû: 15.000 – 20.000 caù ñöïc/ha; nöôùc tónh, suïc khí; 6 thaùng -> 5 – 7 taán/ha 50.000 – 70.000 caù ñöïc/ha; 20% trao ñoåi nöôù, 6 thaùng -> 18 – 20 taán/ha
 13. Download» http://Agriviet.Com Taêng tröôûng Thôøi gian nuoâi Troïng löôïng trung bình Ghi chuù (g/con) 2 tuaàn 8 Trong ñieàu kieän 1 thaùng 40 nuoâi baèng thöùc 2 thaùng 145 aên vieân coâng 3 thaùng 240 nghieäp 4 thaùng 330 5 thaùng 470 6 thaùng 585
 14. Download» http://Agriviet.Com Öu Ñieåm? Thích nghi vôùi ÑK chaät heïp Chòu ñöïng moâi tröôøng toát Söû duïng toát thöùc aên reû tieàn Khaùng bònh toát -> ít bònh Deã tieâu thuï
 15. Download» http://Agriviet.Com Thaønh thuïc sôùm Trôû ngaïi: Gioáng caù Thaønh thuïc Roâ phi seû 3 thaùng sau Caù khoâng lôùn ñeán khi nôû kích thöôùc thöông phaåm Roâ phi xanh 6 thaùng sau khi nôû Roâ phi vaèn 6 thaùng sau khi nôû
 16. Download» http://Agriviet.Com Sinh saûn Gioáng Thaønh thuïc Roâ phi seû 3 thaùng sau khi nôû Roâ phi xanh 6 thaùng sau khi nôû Roâ phi vaèn 6 thaùng sau khi nôû Thaønh thuïc sôùm vaø sinh saûn raát nhanh Roâ phi seû thaønh thuïc sôùm vaø ôû kích thöôùc nhoû hôn 2 gioáng kia Taêng tröôûng bò ñình treä -> caù bò coøi Maät ñoä nuoâi taêng khoâng mong muoán-> t/aên giaûm
 17. Download» http://Agriviet.Com Sinh saûn Con ñöïc laøm toå Tìm con caùi baét caëp Caù caùi ñeû tröùng Caù ñöïc thuï tinh tröùng Caù caùi thu löôïc tröùng vaø aáp trong mieäng Caù ñöïc tieáp töïc SS vôùi caù caùi khaùc
 18. Download» http://Agriviet.Com Caù ñöïc ñaøo toå treân ñaùy ao (ñöôøng kính toå 20-30 cm, saâu 5-8 cm) 1. Caù ñöïc duøng mieäng ñaøo toå treân ñaùy ao
 19. Download» http://Agriviet.Com Caù caùi baét caëp vôùi caù ñöïc ôû toå 2. Caù caùi baét caëp vôùi caù ñöïc ôû toå
 20. Download» http://Agriviet.Com Caù caùi ñeû tröùng vaø caù ñöïc thuï tinh cho tröùng 3. Caù caùi ñeû tröùng vaø caù ñöïc thuï tinh cho tröùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2