intTypePromotion=1

TÀI LIỆU VGA CHO GAMER

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
10
download

TÀI LIỆU VGA CHO GAMER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1Tài liệu tham khảo về máy tính cho giáo viên, học sinh. Giúp bổ sung kiến thức về máy tính cho các bạn, giúp cho các bạn hiểu biết sâu hơn về máy tính. Tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU VGA CHO GAMER

  1. 10 bí quy t mua card ho c a ngư i chơi game Intel, NVidia hay ATI thư ng tài tr cho nh ng i tuy n game vì trò chơi video là ph n m m ng n tài nguyên máy tính nh t. Quy t nh tr c ti p hình nh c a game chính là b x lý ho (GPU). Ch n card ho nâng c p luôn là vi c áng ng i i v i c nh ng tay chuyên nghi p. B x lý ho (GPU), cũng gi ng như b x lý trung tâm (CPU), ư c các nhà s n xu t nâng c p liên t c trong th i gian ng n v i hàng lo t model i m i ư c nh m vào nhi u o n th trư ng và nhóm i tư ng khách hàng khác nhau. Vì th , n u không c n th n khi ch n l a, ngư i s d ng có th mua ph i m t chi c card ho cho i tư ng ngư i dùng ph thông khi chơi game d ng "sát th ph n c ng". 10 bí quy t sau ư c úc k t giúp nh ng ngư i quan tâm có ư c úng th mình c n. 1. B nh (Video RAM) không ph i là t t c Trang b t i 512 MB RAM v i GPU Radeon XT1300, chi c card này không t t hơn chi c Radeon XT1600 v i 256 MB RAM. M t card ho t t có th chơi game phân gi i cao t t nhiên ph i có kha khá b nh . N u b nh quá bé s lãng phí năng l c c a GPU khi ch i l nh x lý. Tuy nhiên, nhà s n xu t cũng hi u r ng nh ng khách hàng không sành s i s ch nhìn dung lư ng b nh ánh giá s khác bi t vì nó d nh n th y. ó là lý do t i sao có nh ng card có GPU r ti n cũng ư c trang b RAM lên n 256 MB, th m chí 512 MB. Card ho lo i này có th cho nh ng ch s r t tuy t trong nh ng cu c th nghi m, nhưng chơi game thì dung lư ng b nh không th c i thi n ư c ch t lư ng hình nh nhi u như công ngh m i có trong GPU th h m i. 2. GPU c c kỳ quan tr ng Video RAM là thông s quan tr ng, nhưng trái tim th c s c a card ho l i là GPU. Khi tham kh o tên tu i lo i card nh mua, ngư i s d ng nên chú ý n lo i chip GPU c a chi c card ó và th i i m nó ư c phát hành. Nh ng GPU ư c ánh giá t t nh t hi n nay là s n ph m c a 2 hãng NVIDIA và ATI. Tuy nhiên, cùng m t thương hi u "nVidia GeForce" hay "ATI Radeon", s n ph m s có giá tr i dài t dư i 100 USD cho
  2. ngư i dùng ph thông cho n trên 500 USD cho s n ph m cao c p. Thông thư ng, s hi u model càng cao s càng t t. Tuy nhiên, nh ng ký hi u c bi t i kèm như GT, GS, GTX, XT hay XTX s cho bi t nh ng thông tin quan tr ng v kh năng bóng, xung nh p ho t ng c a chip x lý. Nên tham kh o nh ng bài phân tích (review) v GPU ho c ch d n yêu c u c a game n m ư c hi u năng c a các lo i card nh mua. 3. ư ng truy n d li u, công ngh bóng và t c x lý ho cao c p GeForce 7900 GTX ư c trang b Card n 24 pipeline. Trư c ây, thông s v t c x lý c a GPU, s ư ng truy n d li u (pixel pipeline) ư c s d ng th hi n hi u năng c a card tăng t c ho . Nhưng video card hi n i có th làm ư c nhi u th hơn vi c x lý t ng i m nh. Nh ng hi u ng c bi t liên quan n ánh sáng có th ư c ưa th ng qua nh ng b ph n x lý riêng có tên là shader mà không c n qua nh ng ư ng pipeline quý giá. ây là b ph n r t quan tr ng trong l a ch n card ho vì ngày càng nhi u game chú tr ng s d ng công ngh shader nâng cao ch t lư ng hình nh. Nói chung, ngư i mua v n có th ánh giá card ho qua s pipeline mà GPU trang b t thông báo c a nhà s n xu t. ây cũng gi ng như nh ng ư ng cao t c c bi t cho d li u t b nh video RAM n GPU x lý. Thông s này càng l n càng t t. N u pipeline quá ít so v i năng l c x lý c a RAM và GPU, hi n tư ng "ngh n c chai" vì ng s x y ra, h n ch năng l c x lý chung c a c video card. Thông d li u b thư ng, card ho cơ b n có 4 ư ng pipeline. S n ph m t m trung có t 8 n 12 ư ng pipeline. Card ho cao c p ư c trang b t 16 pipeline tr lên. T c ho t ng c a card t t nhiên càng cao càng t t vì nó th hi n kh năng x lý t i m i ơn v th i gian. Nhưng n u ph i ch n gi a pipeline và t c , b n nên ch n card có s pipeline cao hơn. Ví d m t card ho có 8 ư ng pipeline ho t ng 400 MHz s t t hơn card có 4 ư ng pipeline ch y 500 MHz. 4. Windows Vista và Direct3D 10 Microsoft s p cho ra m t h i u hành m i nh t c a h là Windows Vista vào u năm 2007. H i u hành m i h tr DirectX 10 có nhi u tính năng ư c nâng c p ph n m m ng d ng có th truy c p vào nhi u tài nguyên h th ng hơn, trong ó có c card ho 3D. Phiên b n m i c a Direct3D ư c thi t k gi m t i cho CPU, nh ng
  3. dòng d li u ho i th ng n các pipeline và ư c x lý t i GPU. Windows Vista s v n làm vi c v i nh ng card ho h tr DirectX 9 hi n t i, nhưng ngư i tiêu dùng s c n video card tương thích v i DirectX 10 chơi nh ng game m i ch t t nh t. NVidia và ATI ã có nh ng lô hàng DX 10 u tiên xu t xư ng vào n a u năm nay. Tuy nhiên, ngư i mua cũng không c n v i vã l m v s chuy n i. DX 10 s c n kho ng vài năm tr nên ph bi n và nh ng game có tuyên b là "h tr DX 10" như Halo 3 hay Shadowrun cũng s v n chơi t t v i nh ng card DX 9 hi n t i. 5. Cân nh c th i gian mua S c nh tranh kh c li t gi a NVidia và ATI mang n s phát tri n liên t c cho công ngh x lý ho 3 chi u. Các nhà s n xu t GPU cho "ra lò" nh ng dòng chip m i theo chu kỳ t 12 n 18 tháng. K t qu là nh ng card ho m nh m hơn và nhi u tính năng hơn liên t c xu t hi n trên k hàng. Tuy nhiên, nhà s n xu t cũng tìm cách ép xung (overclock), c i ti n m t s tính năng kéo dài thêm vài tháng vòng i c a dòng GPU cũ. N u không c n chi c video card m i nh t thì ngư i s d ng nên cân nh c v m t th i gian. M i khi có dòng s n ph m m i ra i, giá c a s n ph m cũ ho c y u hơn m t chút s b y xu ng nhanh chóng n m c có th ch p nh n ư c. Vi c mua card ho m i nh t s òi h i kinh phí kh ng l . Bù l i, ngư i mua có th chơi game khá lâu mà không ph i nâng c p. 6. C n gì tiêu t n n 500 USD NVidia GeForce 7900 GT ư c coi là áng giá nh t v i giá dư i 300 USD. Nh ng card ho m i nh t thư ng có giá trên 500 USD. Tuy nhiên, v n có nhi u s n ph m th c s m nh v i m c giá t m trung 200 - 300 USD. ây là m c giá t i ưu nh t cho m i ng ti n b ra vì n m gi a m c giá c a dòng card linh ho t và card cao c p gi m giá. Hãy ki m tra thông s v pipeline và xung nh p ho t ng khi so sánh 2 th h công ngh khác nhau. N u nh ng thông s tương ương nhau, hãy ch n chi c card m i hơn vì s có nhi u tính năng hơn. Thư ng ki n trúc chip m i em l i kh năng x lý t t hơn dù cùng s pipeline.
  4. 7. Lư ng trư c kh năng c p i n c a b ngu n Kh năng cung c p c a b ngu n cũng là m t trong nh ng y u t quan tr ng phát huy kh năng x lý c a video card. ây là m t trong nh ng thi t b t n i n nh t trong chi c PC. Thông thư ng, nhà s n xu t s in i n năng tiêu th c a card ngay trên v h p. Con s này s cao hơn th c t m t chút phòng quá t i i n h th ng. Nh ng card ho t m trung tiêu th kho ng 400 n 450W. Lo i card ôi như CrossFire Radeon X1900 XTX tiêu th n 550 W i n. 8. Khe c m AGP và PCI Express Sau 2 năm xu t hi n, PCI Express ã chi m ch khe c m card ho chu n c a AGP trong nh ng máy tính m i xu t xư ng. H u h t card ho m i u theo theo chu n này. Lý do ch y u là PIC Express cho băng thông r ng g p 4 l n AGP. Các nhà s n xu t v n ti p t c h tr AGP trong nh ng phiên b n GPU m i như NVidia GeForce 7800 GS, nhưng PCI Express luôn ư c ưu tiên trư c. Nh ng chi c máy tính kho ng 2 năm tu i s có khe c m AGP. Nâng c p lên PCI Express là kho n u tư l n vì ph i thay c bo m ch ch , CPU và b nh RAM. i u an i duy nh t là máy tính 2 năm tu i thì cũng ã n lúc nâng c p. 9. Dùng card ôi SLI hay CrossFire? S có t i 4 GPU trên m t máy tính khi s d ng c p card ôi lõi kép SLI GeForce 7950 GX2. C n có m t h th ng PCI Express n u mu n thi t l p h th ng máy tính s d ng video card ôi (dual-card). Ngoài ra, ph i có bo m ch ch thích h p, b ngu n m nh m và lo i video card có h tr ch làm vi c song song. NVidia và ATI u ưa ra s n ph m card ho song song kèm theo bo m ch ch tương thích c a mình. Năm 2004, NVidia gi i thi u công ngh SLI (Scalable Link Interface) u tiên c a mình. Sau ó, hãng này xúc ti n các chương trình chu n hoá n n t ng và ki m nh các thành ph n khác như b ngu n, bo m ch ch , b nh ... Ngư i s d ng có th g n 2 video card t 2 nhà s n xu t khác nhau ch c n m b o chúng có cùng 1 lo i GPU GeForce h tr SLI ư c NVidia xác nh n. Tương t SLI, công ngh card ôi CrossFire ư c ATI gi i thi u năm 2005 òi h i bo
  5. c bi t h tr và RAM ch t lư ng cao. Ch n l a card ho CrossFire ph c m ch ch t p hơn vì b n ph i g n 1 chi c có nhãn "CrossFire Edition" v i card "CrossFile Ready" thì chúng m i làm vi c v i nhau. Nh ng cu c tranh lu n v hi u năng c a 2 công ngh tăng t c ho song song này ti p t c di n ra, và k t lu n cu i cùng v n chưa ngã ngũ. 10. Chip ho tích h p không dành cho chơi game Khi mua máy tính chơi game, hãy tâm nhi u hơn n card ho . N u ó là chi c máy có b x lý ho tích h p s n (integrated graphics) thì ng nên mua và tìm cho mình m t chi c có khe c m ho r i (PCI Express ho c AGP) và m t chi c video card th c s . B x lý ho tích h p ch ph c v cho nh ng ng d ng cơ b n như so n th o văn năng l c chơi nh ng game t m trung, tr phi b n, duy t web. Nó th m chí không ngư i mua hài lòng v i ch t lư ng hình nh chuy n ng 15 khung hình m i giây phân gi i 800 x 600.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2