Tạo nét huyền bí cho ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
131
lượt xem
57
download

Tạo nét huyền bí cho ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiếp ảnh không chỉ nhằm tái hiện thực tế, mà còn thu hút người xem bằng vẻ huyền bí đằng sau thực tế đó. Nhiệm vụ tối thượng của một bức ảnh là thể hiện khung cảnh được chụp. Nhưng nếu ảnh đó chỉ mô tả đơn thuần khung cảnh thì nhiếp ảnh sẽ không bao giờ thú vị cả. Lúc đó bức hình chỉ như là một danh sách dài gồm có cây, đồi, mây, trời xanh, bãi cỏ… và nó chỉ đóng vai trò là một bản sao hoàn hảo của khung cảnh đó. Bức hình thể hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo nét huyền bí cho ảnh

  1. T o nét huy n bí cho nh • Nhi p nh không ch nh m tái hi n th c t , mà còn thu hút ngư i xem b ng v huy n bí ng sau th c t ó. Nhi m v t i thư ng c a m t b c nh là th hi n khung c nh ư c ch p. Nhưng n u nh ó ch mô t ơn thu n khung c nh thì nhi p nh s không bao gi thú v c . Lúc ó b c hình ch như là m t danh sách dài g m có cây, i, mây, tr i xanh, bãi c … và nó ch óng vai trò là m t b n sao hoàn h o c a khung c nh ó. B c hình th hi n s thích c a ngư i ch p, nhưng không th l t t ư c b t kỳ i u m i m nào v c nh hay v chính b n thân tác gi . nh p c n ph i làm gì ó nhi u hơn th . S c m nh c a ngh thu t th giác không ch n m trong nh ng l i mô t ơn gi n mà còn ph i di n gi i m t th c t , t ó di n gi i s siêu nghi m.
  2. S không th mô t chính xác m t i tư ng s hi n h u m t bi u t. nh: Photographyblog. Nhi p nh là hi n th c nhưng ôi khi không h n là toàn b hi n th c. Ánh sáng ph n chi u t m t i tư ng có th mô t chính xác nó, nhưng không th nói lên t t c m i i u. Chính trong s "không th " này s hi n h u m t bi u t. Tuy nhiên, thay vì tìm cách bi n c i tính hi n th c c h u c a nhi p nh b ng vi c làm cho nh m nét hay dùng các kính l c kỳ quái thì cách ti p c n h p lý hơn nh m em l i s huy n o cho m t b c nh là ch
  3. thay i m t chút cách th c nhi p nh bi u th hi n th c. Theo cách này, ngư i ch p v n duy trì ư c tính trong sáng c a hình trong khi tăng cư ng ư c n i dung c n bi u t. M t b c nh tr nên th c s c áo b i vì nó không di n t y m i khía c nh c a không gian ch p nh ho c do nó hi n th m t hình nh y tính ngh ch lý hay m t o giác. B c nh tr thành c bi t không ch b i nh ng gì mà nó mô t mà còn b i nh ng gì mà nó không th mô t ư c. Có th l y ví d b c h a v n cư i bí n c a nàng Mona Lisa hay b c ánh l a th giác Ascending and Descending c a M.C. Escher. ây ch c ch n là nh ng b c hình xu t s c b i chúng gây quá nhi u tranh cãi mà không ai t gi i thích ư c. Chúng tr thành nh ng b c hình y tính huy n bí, ch a ng nh ng y u t kích thích trí tò mò và s chú ý c a ngư i xem. C m giác v m t s huy n o, mơ h hay o giác – t t c u khi n cho m t b c hình tr nên có s c quy n rũ. T ng h p t tác ph m c a các nhà nhi p nh và ngh thu t th giác, theo Photography Blog, có th th y y u t huy n o có th cu n hút ư c ngư i xem và khi n h ph i d ng l i và t h i "T i sao?", "Như th nào?", và Cái gì v y?". Các y u t này là: t l , khung c nh mơ h , ánh sáng và s phi lý. T l
  4. Hình ch th hi n m t góc, m t ph n c a phong c nh. nh: Photographyblog. Khi t l c a m t hình nh tr nên không th xác nh ư c thì chính là lúc trí tư ng tư ng bay b ng. Thư ng nh ng b c hình lo i này ch th hi n m t góc, m t ph n c a m t phong c nh nào ó hơn là ưa ra m t khung hình bao quát, b i l t m nhìn bao quát hơn, m t ngư i có th d dàng xác nh rõ ph n c nh hi n th trong t ng th khung hình. V cơ b n, nh ng
  5. hình nh ki u này thư ng là hi n th nh ng ph n nh khung c nh thiên nhiên. Ví d , khi ch p m t n cát, n u l y toàn c nh s th y r t t m thư ng b i di n tích n cát không l n l m, nhưng n u zoom c n và c t hình khéo, c ng thêm v i bóng ngư i i trên nh s t o s cô c trong cái mênh mông c a m t vùng toàn cát. Khung c nh mơ h Trong tâm lý h c tri giác, m t hình nh mơ h là hình nh mà chúng ta c th y t tr ng thái này sang tr ng thái khác mà không th ghi nh n c hai tr ng thái cùng m t lúc. Nh ng b c nh mang tính mơ h v thiên nhiên không bao gi rõ ràng. Nó thư ng nh m bi u t m t th gì ó hơn là nh ng gì th hi n ra. Tâm trí con ngư i có kh năng liên tư ng t nh ng cái không có gì, và chính khía c nh c bi t c a th giác và tâm trí ã t o s phát tri n cho tính mơ h và nh ng c m giác không rõ ràng v b c nh, nh ng y u t v n có th dùng thu hút ngư i xem. T o m t b c nh mơ h b ng cách cho nh không nét v n quá d dàng. Nhưng ch p m t b c nh v i nh ng chi ti t rõ nh t, nét nh t mà v n t o cho ngư i xem m t c m giác mơ h ngoài nh ng gì ã th y m i th t là khó hơn nhi u. M t hình nh mơ h có th t ư c b ng nhi u cách như k thu t ch p, s p t hay c t khung, nhưng nó thành công ch khi th hi n ư c hơn m t không gian bi u t trong cùng m t khung hình. Ánh sáng
  6. Nh ng b c nh mang tính mơ h v thiên nhiên thư ng nh m bi u t m t th gì ó, hơn là nh ng gì th hi n ra. nh: Photographyblog. Nh ng gì l m trong bóng t i thư ng lưu l i trong tâm trí lâu hơn nh ng hình nh rõ ràng t m t quang c nh sáng. i u này r t ơn gi n b i l chúng ta luôn mu n bi t nhi u hơn v i tư ng ch th y ư c m t ph n. Các vùng t i hoàn toàn s không t o ra s khác bi t nhưng n u như vùng t i có thêm các chi ti t s thu hút tính tò mò hơn. Thêm vào ó, các tông màu t i cũng có th bi u th tâm tr ng khác nhau, như s phi n mu n hay u
  7. u t tùy thu c vào hoàn c nh xem. các b c nh tr ng en, s huy n o có th t ư cc nh ng tông sáng. Màu tr ng có th mô t s thu n khi t hay s m c m c. Hãy nghĩ v c nh tư ng m t ng n nút m xa nhô m t ph n nh trên ám mây, m t hình nh liên tư ng y huy n o. Nhưng n u v n ng n nút ó nhưng ư c hi n th rõ ràng: b c nh lúc này ch ơn thu n là minh h a. Ngh ch lý M t hình nh ch a ng nh ng ngh ch lý thư ng ôi khi s làm n y sinh nh ng câu h i ơn gi n ki u như "Sông ã óng băng thì nh ng ngư i kia mang thuy n i làm gì?". Trong nh thu n thiên nhiên, ngh ch lý thư ng ư c con ngư i t o thêm trong khi ho c sau khi ch p, b i l ngh ch lý th c s trong thiên nhiên hay phong c nh là vô cùng hi m. Nhưng trong nh i s ng xã h i hay thiên nhiên hoang dã, khi mà b t kỳ m t b m t, m t i u b hay di n t nào hơi l ch so v i b n ch t v n dĩ c a nó, u có th tr thành nh ng i u kỳ l ư c. Tính huy n bí c a m t b c nh mang l i kho ng không sáng t o l n cho nhi p nh gia. Cách th c ngư i ch p khai thác y u t này th nào s ph thu c vào cách ti p c n cá nhân c a ngư i ó t i ngh thu t nhi p nh. Bài này không nh m ng h cho thuy t huy n o hóa hay ch ý t o nh ng o giác nh m bi u t m t ý nghĩa siêu hình nào ó, mà ch trình bày v nh ng ý tư ng có th làm cho b c nh huy n bí hơn, nh m m c ích tăng thêm chi u sâu, k t c u hay s c thái cho hình, hình nh có th vư t ra ngoài b n ch t sao chép ơn thu n s v t.
  8. Thông thư ng, s huy n o c a hình ư c t o ra m t cách ng u nhiên sau m t lo t quá trình ngư i ch p x lý có tác ph m cu i cùng ch không ph i hình thành m t cách có ch ích.
Đồng bộ tài khoản