Thắc mắc của mẹ khi trẻ lật

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
5
download

Thắc mắc của mẹ khi trẻ lật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bậc cha mẹ không chỉ quan tâm đến chuyện trẻ lật sớm hay muộn mà còn có rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề này. Những câu hỏi đó làm cho cha mẹ hết sức nóng lòng, không yên tâm. Babytree sẽ giúp bạn giải tỏa một vài nỗi lo.  

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thắc mắc của mẹ khi trẻ lật

  1. Th c m c c a m khi tr l t Các b c cha m không ch quan tâm n chuy n tr l t s m hay mu n mà còn có r t nhi u câu h i t ra xung quanh v n này. Nh ng câu h i ó làm cho cha m h t s c nóng lòng, không yên tâm. Babytree s giúp b n gi i t a m t vài n i lo. H i: Tr m p khó l t ph i không?
  2. áp: Cơ th tr m p v n n ng, v n ng tương i khó khăn, n m s p xu ng cũng khó khăn, cho nên, tr m p khi l t hơi khó khăn m t chút. Nhưng tùy theo s v n ng, phát tri n không ng ng c a trí não và cơ th , tr s bi t l t m t cách t nhiên. Vì th , các b c cha m tuy t i không nên vì tr v n ng tr mà quá nóng lòng ho c lo l ng. H i: Con tôi dư ng như ã mu n l t r i, nhưng g n ây l i không th y l t? áp: Tr cũng có c i m gi ng ngư i l n chúng ta, cũng có lúc mu n làm và không mu n làm. N u b n b t tr mi n cư ng làm vi c gì ó, r t d khi n cho tr chán ghét vi c ó. Cho nên, quan sát tình tr ng và ý mu n c a tr , v a chơi v a n m s p cùng tr , ho c lúc n m nghiêng y nh phía dư i c c a tr , d n d n t o thành thòi quen tr có th t l t ư c. H i: Tr ng s p có l t s m không? áp: Có ngư i cho r ng tr l t mu n do ghét n m s p, nhưng n nay cũng không có tài li u chính th c nào nói r ng tr l t s m và n m s p có liên quan v i
  3. nhau. Tư th n m s p d gây ra nguy hi m cho tr , d làm cho tr ng t th . N u nói ch có vì tr l t s m, mà cho tr n m s p ng thì hoàn toàn không có cơ s và tính t t y u. H i: Tr l t ngư i qua r i nhưng không l t l i ư c, có th giúp tr hay không? áp: Lúc này n u tr khóc, m nên giúp tr , b tr , tr l t l i thì hoàn toàn có th ư c. Tương t như v y, n u b p tay c a tr không m nh ngư i, cũng có th giúp cho tr . i u này là cho tr không chán ghét, không phát sinh tâm lý s hãi. Nhưng b t k vào lúc nào, nên chú ý tuy t i không ư c dùng l c quá m nh iv iv n ng còn non n t c a tr . H i: Tr ch có th l t theo m t hư ng nào ó (l t v m t bên), có v n gì hay không? áp: Tr t l t theo nhi u phương hư ng khác nhau là ph bi n. Nhưng cho dù tr ch l t theo m t hư ng nào ó, thông thư ng là b i vì tr có thói quen và ý
  4. thích như th , nên không có v n gì. Có th “d ” tr l t sang bên khác, m r ng t m nhìn c a tr . H i: Th i gian bé bi t l t s m hay mu n và s v n ng, phát tri n th n kinh sau này c a tr có liên quan gì không? áp: Theo y h c thì quá trình l t c a bé và s v n ng, phát tri n th n kinh c a tr trong tương lai là có liên quan. Nhưng cũng có tr cho dù l t mu n m t chút, sau khi lên trung h c thì s v n ng th n kinh v n r t t t. Không ph i ch nhìn tr bi t l t s m hay mu n mà có th k t lu n s phát tri n c a tr , mà ph i nhìn vào t ng th quá trình phát tri n, t ng th các phương di n phát tri n c a tr , m i có th k t lu n. Cu i cùng thì tr cũng bi t l t r i! Nhưng sau khi tr t p l t và bi t l t, b n c n ph i chú ý nhi u hơn n nh ng v n sau:
  5. * Không ư c các v t d ng b ng v i b m m g n tr , m t khi tr ã “ch p” ư c thì r t d làm tr ng t th . * Không các v t c ng và nh trên giư ng tr , khi tr l t kh i b au và không l y các v t ó b vào mi ng nu t. * Nên có ngư i l n bên c nh trông ch ng tr , phòng khi tr l t b l t kh i giư ng, ho c tr trên giư ng ngư i l n s làm b n yên tâm hơn khi tr l t.
Đồng bộ tài khoản