Tham luận Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
790
lượt xem
182
download

Tham luận Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài "Tham luận Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh" để cùng nắm bắt thông tin về: Kết quả đánh giá, nhận xét chung về quá trình tham gia dự án “bạn hữu trẻ em tỉnh đồng tháp” cũng như những đề xuất và kiến nghị để đạt được mục tiêu tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tham luận Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

  1. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp THAM LU N TÍCH H P GIÁO D C K NĂNG S NG CHO H C SINH 1/. ánh giá, nh n xét chung v quá trình tham gia D án “B n h u tr em t nh ng Tháp”: ch c văn hóa, khoa h c và giáo d c Liên h p qu c Theo T (UNESCO), k năng s ng g n v i 4 tr c t c a giáo d c: H c bi t (g m các k năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng t o, ra quy t nh, gi i , nh n th c ư c h u qu ...); H c làm ngư i (g m các k năng quy t v n cá nhân như: ng phó v i căng th ng, ki m soát c m xúc, t nh n th c, t tin,...); H c s ng v i ngư i khác (g m các k năng xã h i như: giao ti p, thương lư ng, t kh ng nh, h p tác, làm vi c theo nhóm, th hi n s c m thông); H c làm (g m k năng th c hi n công vi c và nhi m v như: k năng t m c tiêu, m nh n trách nhi m,...). Trư ng THCS M H i xác nh giáo d c k năng s ng không ph i là m i, ã ư c ngành giáo d c tri n khai t r t lâu theo phương pháp vn l ng ghép vào các môn h c như c, giáo d c công dân. Năm 2001, o thông qua d án “Giáo d c s ng kh e m nh, k năng s ng cho tr và v thành 120 trư ng c a 10 t nh trong c nư c, v i sáng ki n và h niên” th c hi n tr c a Qu Nhi ng Liên Hi p Qu c t i Vi t Nam, chúng ta ã th c hi n tương i bài b n vi c giáo d c k năng s ng. Tham gia d án có h c sinh và ngoài trư ng h c c a m t s t nh, thành như: Hà N i, TP.H Chí c tr e m Minh, An Giang, Gia Lai... Qua ó, các em ư c rèn luy n nh ng k năng s ng thi t th c như phòng ch ng HIV/AIDS, ma túy, s c kh e sinh s n, v n quan h tình d c s m, các hành vi ng x có văn hóa, phòng ch ng tai n n thương tích, phòng ch ng các lo i b nh t t, tai n n giao thông, m t s ho t n văn hóa trong trư ng h c... ng có liên quan 2/. c i m tình hình: a. Thu n l i: Trư ng THCS M H i n m trong d án nên a s h c sinh cũng như PHHS ít nhi u ã ti p c n và n m ư c v KNS.
  2. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp ưcs i phương, Phòng quan tâm sâu sát c a chính quy n GD& T trong vi c giáo d c KNS cho h c sinh. Thu n l i l n c a giáo viên hi n nay, ó là B GD& T ã phát hành tài li u giáo d c KNS cho h c sinh. Năm h c này, S Giáo d c và ào t o ã o các trư ng h c tăng cư ng rèn luy n KNS cho h c sinh; ch y m nh th c hi n phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. M i th y cô giáo tâm huy t, trách nhi m hơn trong vi c giáo d c o c, nhân cách cho h c sinh. Giáo viên các trư ng h c không ch nâng cao ch t lư ng chuyên môn nghi p v , mà còn thư ng xuyên quan tâm n i s ng, tâm tư tình c m c a h c sinh và tăng cư ng trao i thông tin v i gia ình m t cách thư ng xuyên, liên t c. b. Khó khăn: - M t s gia ình h c sinh còn có bi u hi n phó m c con em mình cho nhà trư ng, th ơ không quan tâm n vi c h c t p c a con, thi u sâu sát, , t o i u ki n mua d ng c , sách, v b trí nơi h c phù ng viên, giúp h p cho con. - Cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v d y, h c và các ho t ng khác còn thi u. 3/. Bi n pháp và gi i pháp th c hi n: M t trong nh ng yêu c u quan tr ng mà B Giáo d c và ào t o ra trong năm h c m i 2011-2012 là chú tr ng th c hi n l ng ghép, tích h p giáo c, giáo d c ngoài gi lên l p, giáo d c hư ng nghi p, giáo d c giá dc o tr s ng, giáo d c k năng s ng trong các môn h c và các ho t ng giáo d c. Nhà tröôøng ñaõ leân keá hoaïch ho t ng nh m th c hi n nhi m v hình thành h th ng k năng, hành vi, trong ó có nh ng n i dung như sau: ng văn hóa ngh thu t: Ho t ây là m t lo i hình ho t ng quan tr ng, không th thi u ư c trong sinh ho t t p th c a tr em, nh t là h c ng này bao g m nhi u th lo i khác nhau: Hát, múa, thơ sinh ti u h c. Ho t c t u, nh c c , thi k chuy n… Trư ng t ca, k ch ng n, k ch câm, t u vui,
  3. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp ng này nhân các ngày l l n, các bu i sinh ho t dư i c , ch c các ho t ngo i khóa,... góp ph n hình thành cho các em k năng m nh d n, t tin trư c ây là m t trong nh ng k năng r t quan tr ng trong xu th toàn ám ông. c u hóa. ng vui chơi gi i trí, th d c th thao: Vui chơi, gi i trí là nhu Ho t c u thi t y u c a tr , ng th i là quy n l i c a các em. Nó là m t lo i ho t ng có ý nghĩa giáo d c to l n i v i h c sinh. Ho t ng này làm th a mãn v tinh th n cho tr em sau nh ng gi h c căng th ng, góp ph n rèn luy n m t s ph m ch t: tính t ch c, k lu t, nâng cao tinh th n trách nhi m, ng này thì trư ng ã t ch c tinh th n oàn k t, lòng nhân ái… Nói v ho t ng, các h i thao. Nhưng do i u ki n v th c hi n thông qua H i kh o Phù cơ s v t ch t cũng như trình chuyên môn c a t ng ph trách, c a giáo viên chưa th áp ng ư c h t nhu c u c a các em. Nhưng trư ng cũng ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a ho t hư ng ho t ng này ng t m c tiêu ã ra. ng xã h i: Bư c u ưa h c sinh vào các ho t Ho t ng xã h i giúp các em nâng cao hi u bi t v con ngư i, t nư c, xã h i. ây là m t ng tuy khó nhưng nó mang m t ý nghĩa vô cùng to l n. Thông qua ho t ư c b i dư ng thêm v nhân cách, ho t ng này, các em s c bi t là tình ngư i. Trong th c t , ho t ng này ã ư c nhà trư ng ti n hành tương i t t như Thăm m Vi t Nam anh hùng, chăm sóc nhà bia tư ng ni m các Anh hùng li t sĩ, ... Nhưng, theo chúng tôi, ho t ng này ph i ư c khai thác m t cách tri t nh m phát tri n t i a nhân cách các em. c trưng c a ho t Ho t ng lao ng công ích: ây là m t lo i hình ng ngo i khoá, ngoài gi lên l p. Thông qua lao ng công ích s giúp các em g n bó v i i s ng xã h i. Ngoài ra lao ng công ích còn góp ph n làm cho tr hi u thêm v giá tr lao ng, t ó giúp tr có ý th c lao ng lành m nh. Lao ng công ích giúp tr v n d ng ki n th c vào i s ng, nhà trư ng ã t ch c cho các em: Tr c nh t, v sinh l p h c, sân trư ng, làm p
  4. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp p trư ng, l p. ng thư ng xuyên là b n hoa, cây c nh cho ây là ho t ho t ng th t s c n thi t giúp các em thích nghi v i cu c s ng xung quanh. Sau này dù có rơi vào hoàn c nh kh c nghi t nào thì các em v n có th t n t i ư c. ó là nh các em bi t lao ng. ng ti p c n khoa h c - kĩ thu t: ây là ho t Ho t ng giúp các em ti p c n ư c nh ng thành t u khoa h c - công ngh tiên ti n. i u ós t o cho các em s say mê, tìm tòi, kích thích h c t p t t hơn. Các em ã ư c ng này như sưu t m nh ng bài toán vui, tham gia sinh ho t tham gia ho t CLB, tìm hi u các danh nhân, các nhà bác h c… ây là m t ho t ng nh m t o i u ki n cho các em làm quen v i vi c nghiên c u khoa h c và t kh ng nh mình. 4/. K t qu bư c u: Trong th i gian qua, th c hi n nhi m v tr ng tâm xây d ng trư ng THCS thân thi n, nhà trư ng t nh ng k t qu bư c u v i s tham gia c a ng như sau: h c sinh, gia ình và c ng - Có khu v sinh riêng bi t cho nam và n , t o i u ki n cho h c sinh n trư ng an toàn, vui v và thân thi n. Nhà v sinh thư ng xuyên s ch s và nư c s ch. Khu v sinh luôn ư c s quan tâm c a nhà trư ng và cp thư ng xuyên nh c nh h c sinh có ý th c trong vi c v sinh chung trong gi chào c , gi sinh ho t l p cũng như trong các ho t ng khác. Ngoài vi c v sinh khu v sinh s ch s còn ph i t o cho khuôn viên trư ng l p luôn Xanh - p. H c sinh ã có ý th c trong vi c v sinh môi trư ng: trong và S ch – ngoài phòng h c không có rác, ã có thùng rác t trong khuôn viên, thu gom úng nơi quy nh và ư c x lý hàng ngày, không có hi n tư ng rác th i v v t rác b a bãi trong trư ng. - H c sinh tham gia làm c khu nhà bia tư ng ni m sach s , quét d n hàng tu n k t h p giáo d c cho các em v ý nghĩa c a vi c làm này, hi u và ơn, tôn tr ng i v i nh ng ngư i ã c ng hi n bi t nh i mình cho t qu c - “U ng nư c nh ngu n, ăn qu nh k trông cây”, thư ng t i lui thăm
  5. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp h i, t ng quà cho M Vi t Nam Anh hùng. ã t ch c cho h c sinh tr ng cây trong khuôn viên trư ng, di tích l ch s , văn hóa, cách m ng. Qua ó, giáo d c truy n th ng l ch s (v n bi n o ang nóng trong tình hình hi n nay), văn hoá (mà c bi t là văn hoá giao thông ang là v n b c xúc), cách m ng cho h c sinh. - Tăng cư ng s tham gia m t cách h ng thú, tích c c c a h c sinh ng giáo d c trong nhà trư ng và t i c ng trong các ho t ng, v i thái t giác, ch ng và ý th c sáng t o. H c sinh c m th y thích thú, ng th i t o khí th tho i mái cho ti t h c sau. ng giáo d c k năng s ng cho h c sinh vào ngày - T c h c ho t u ng, nghĩa là h c sinh không tu n nh m giúp tr bi n nh n th c thành hành ch hi u bi t mà còn ph i làm ư c i u mình hi u. H c sinh còn ư c tham ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao; các trò chơi dân gian, gia các ho t ng vui chơi gi i trí lành m nh khác h i thi bi u di n dân ca, các ho t phát huy vai trò ch ng, tích c c phù h p v i tâm sinh lý l a tu i h c sinh, t hi u qu giáo d c nhân cách và xây d ng môi trư ng văn hóa h c ư ng. 5/. ánh giá, nh n xét: áng giá s tích h p giáo d c k năng - n th i i m này, có th ng giáo d c là r t t t, ã áp ng ư c nh ng yêu c u d s ng vào các ho t án. - Tuy nhiên, không ph i m i vi c u hoàn h o, v n còn m t s ít ph huynh cũng như h c sinh chưa b t k p quá trình thay i nh n th c và ng nên chưa nhi t tình tham gia vào các ho t hành ng giáo d c c a nhà trư ng. 6/. Bài h c kinh nghi m: ng rèn luy n k năng s ng cho Hi n nay, vi c tri n khai các ho t h c sinh như th nào cho hi u qu là v n trăn tr c a nhà trư ng và nh ng ngư i làm công tác giáo d c. Tùy theo hoàn c nh th c t c a t ng a phương, t ng trư ng mà tri n khai như th nào cho th t hi u qu . Như h c
  6. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp thành ph d dính vào nh ng t n n xã h i, trò chơi i n t b o l c hay sinh t n n ma túy, c b c. Còn nông thôn, tình tr ng ng i ngùng, thi u hi u bi t, ng i nói lên ý ki n c a mình, r t rè không dám phát bi u, vô hình trung gây ra thi t h i cho các em. B i v y, tùy theo t ng trư ng h p mà có nh ng bi n pháp giáo d c phù h p. Trư ng cũng c n ph i xây d ng ư c quy ư c ng x văn hóa. Th y cô giáo, cán b , ph huynh ph i gương m u. Mu n con t t thì cha m ph i t t, mu n trò t t thì giáo viên ph i t t. ư c giúp Trong cách giáo d c m i, tr bi t mình là ai, mình mu n gì, có m c ích gì trong cu c s ng, bi t dung hòa gi a cái tôi và cái nh úng trư c nh ng bi n c do chúng ta và có nh ng ch n l a và quy t cu c s ng ưa có năng l c tâm lý xã h i này, tr ư c d y các k n. năng như: ý th c v b n thân, th u c m v i ngư i khác, suy nghĩ sáng t o và có phán oán, truy n thông và giao ti p có hi u qu , gi i quy t v n ,l y nh, ng phó v i c m xúc và stress... các k năng này có th ư cd y quy t riêng, nhưng thư ng thì ư c l ng ghép trong giáo d c s c kho nói chung và s c kho sinh s n, phòng ch ng HIV, ma túy, b o v môi trư ng, tr t t an toàn giao thông ch ng b o l c, hư ng nghi p… Phương pháp giáo d c là t tr trư c nh ng tình hu ng khó gi i quy t tr gi i quy t theo nhóm thông qua th o lu n- ng não, trò chơi, óng vai, v tranh hay hành ng c th . Qua ó, tr h c b ng hành ng và t quy t nh v i s góp ý c a nhóm b n. ng c a nhóm b n r t m nh m theo hư ng tích c c hay tiêu c c. N u Tác s c ép c a nhóm b n x u có th khi n tr ch p nh n làm chuy n sai trái, thì giáo d c viên cũng có th bi n s c ép này thành tích c c giúp cá nhân có nh ng quy t nh lành m nh. Tuy nhiên, giáo d c k năng s ng không d chút nào, vì nó n m ngoài cách suy nghĩ và thói quen c a ta t trư c n nay. Vi c u tiên là tin vào kh năng c a tr suy nghĩ và có hành ng úng. tu i v thành niên, tr ã bi t suy nghĩ có trách nhi m, bi t mu n i u t t cho mình và cho ngư i nh hư ng cho tương lai. Ngư i l n không nên áp khác, bi t t t ý ki n c a mình mà c n khơi d y ti m năng tr , h tr s phát tri n ti m năng này
  7. Trư ng THCS M H i – huy n Cao Lãnh – t nh ng Tháp b ng thái thông c m và tôn tr ng. Lòng t tin c a tr s l n r t nhanh n u ngư i l n nhìn chúng b ng con m t m i và sáng t o, ng th i v i thái kiên nh n. Do ó, giáo d c k năng s ng ch thành công v i nhà giáo d c “ki u m i” khác v i ngư i th y m nh l nh, bao c p, suy nghĩ và hành ng thay ng m i bi n ư c nh n th c thành hành cho tr . Tr ph i ch ng. Nhà giáo d c này không ch ph i rành tâm lý l a tu i, mà còn ph i có ki n th c và k năng v nhóm bi t v n d ng tâm lý nhóm vào công tác giáo d c. Sinh ho t nhóm r t quan tr ng trong vi c giúp tr nên ch ng t quy t. giáo d c k năng s ng cũng không th thành công n u xã h i, nh t là gia ình, a tr , xem nó như: “con nít, ch ng bi t gì”, giáo d c không i cách nhìn theo ki u nh c m , h th p... N n t ng c a giáo d c k năng s ng là ý th c v giá tr b n thân nơi tr … mà ây là m t i u mà xã h i ta chưa quen l m. 7/. Nh ng xu t, ki n ngh : t ư c các m c tiêu tích h p giáo d c k năng s ng cho h c sinh, vai trò c a Hi u trư ng t a như m t “nh c trư ng” là c c kỳ quan tr ng. N i dung ã ư c ban hành. Nay mu n nó ư c áp d ng t t, nh ng “nh c trư ng” này c n kh n trương tri n khai úng ti n và thư ng xuyên giám b rơi vào tình tr ng “ u voi uôi sát, ki m tra b o m duy trì t t, không chu t” như không ít các phong trào khác. Trên cơ s ó, th c hi n m t s t bi n” v ch t lư ng giáo d c c a ngành ta ngay t b c ti u h c và trung “ h c cơ s , r i m r ng ra toàn ngành, nh m áp ng ư c yêu c u c a t nư c trong giai o n m i. T ng ph trách i Hoàng Qu c Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản