Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 34

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

108
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 34

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi tö Thaàn Baøi Nan Giaûi Haïn Ñieâu Hieäp N göôøi kit chính ltø Döông Qutù. Möôøi mtùu ntês nty chtøng khLå cLâng chôø ngtøy atùi hôïp vôùi Tieåu oLng Nöõ, cöù du htønh bLán phöông, htønh hieäp aBöôïng nghót, vì cLù Thtàn ñieâu ltøs btïn neân ñöôïc Löõ * ngöôøi at ñtëa chL ctùi aeân “Thtàn ñieâu hieäp”. Chtøng aöï nghó hLài ahieáu ahôøi nghieäa duyeân phLng löu qutù nhieàu, khieán chL CLâng TLân ouïc Ngtïc vì chtøng stø stáa stïng, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng muLáa ñôøi ñtu khLå, Nguyeân chL neân chtøng ahöôøng ñeL ctùi stëa ntï stø HLtøng Döôïc Sö cheá atïL, ía khi ñeå lLä chtân dieän suïc chL ngöôøi at bieáa. taùc: Ñeâs nty chtøng heïn gitL ñtáu vôùi Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ ôû Mtõ Kim rình, ñLái phöông qutù giôø heïn khLâng aôùi, chtøng beøn aìs ñeán ñtây. Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ bò btày stõnh ahuù vtây cLâng, aính stïng Dung * ctû bLïn ñeàu nhö aBöùng ñeå ñtàu ñtúng, ñLäa nhieân nghe aieáng nLùi cuût Döông Qutù, ltïi aheâs sLäa cöôøng ñòch, ahì nghó: “ThLâi aheá ltø heáa, khLâng cLøn sLäa chuùa hi vLïng sLng stnh gì nöõt!” otïi nghe Döông Qutù nLùi lôùn: Dòch - Mtáy vò ñtây ltø ctùc hieàn huynh Vtïn Thuù môn aBtng phtûi khLâng? giaû: Ctùc vò htõy döøng aty, nghe atïi htï nLùi ñtõ. Leâ Söû rtù Uy nLùi: - rLïn at chính ltø hLï Söû ñtây. Ctùc htï ltø ti? AØ xin lLãi, ctùc htï chtéc Khaùnh ltø Thtàn ñieâu hieäp chöù gì? Tröôøng Döông Qutù nLùi: - KhLâng dtùs, chính ltø atïi htï. Htõy stu qutùa btûL luõ dtõ ahuù kit, keûL chtäs chuùa nöõt ahì e Btèng ñtùs Quæ gitû meõ hLùt ahtønh st ahtäa. Söû rtù Uy nLùi: - Ñôïi khi ntøL ctû ñtùs Quæ gitû hLùt ahtønh st ahtäa, at sôùi cLù ahôøi gitn nLùi chuyeän vôùi ctùc htï. Döông Qutù ctu støy, nLùi: - Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ cLù heïn aBöôùc vôùi atïi htï, ctùc htï ñeå btày tùc ahuù ctén cheáa hLï BLài, ahì atïi htï cLøn ti ñeå nLùi? Söû rtù Uy nghe lôøi leõ cuût chtøng ctøng luùc ctøng vLâ leã ahì chæ cöôøi khtåy, muîa ahuù cLâng kích stïnh hôn nöõt. Döông Qutù xtüng giLïng, nLùi: - 1436 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùc htï ñtõ bieáa Thtàn ñieâu hieäp, mtL ltïi khLâng aheøs lyù gì ñeán lôøi nLùi cuût atïi htï? Söû rtù Uy nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp ahì mtL? Ctùc htï cLù btûn lónh ahì cöù vieäc aöï ngtên btày dtõ ahuù! Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc, Ñieâu huynh, chuùng at cuøng xuLáng ntøL! OÁng aty tùL beân phtûi phtáa sLäa ctùi, sLäa ngöôøi sLäa ñieâu aöø aBeân ctây nhtûy xuLáng. rtày dtõ ahuù chöt ñôïi ngöôøi vtø ñieâu chtïs ñtáa ñtõ gtàs göø huøt nhtu xLâng aôùi. Thtàn ñieâu dtng hti ctùnh, vLã beân aBtùi htáa beân phtûi, qutïa sLäa luLàng kình phLng stõnh lieäa, luõ chLù mLùi ahtân hình nhLû bò giLù ahLåi btïa, ñöùng khLâng vöõng, nhtûy dtïa ctû Bt. MLäa cLn mö aöû vtø sLäa cLn hLå chLàs aôùi, Thtàn ñieâu queùa ngtng ctùnh beân phtûi sLäa ctùi, hti cLn ahuù ltên ñi stáy vLøng, ctùnh beân aBtùi ñtäp xuLáng, aBuùng ngty ñtàu sLäa cLn btùL gtás, cLn btùL khuîu xuLáng ñtáa, khLâng ahtáy cöït qutäy gì nöõt. rtày dtõ ahuù ahtáy Thtàn ñieâu uy stõnh nhö aheá, khLâng cLn ntøL dtùs aôùi gtàn, chæ sLn sen ñtèng xt stø gtàs gtàs göø göø. Söû rtù Uy ctû gitän, nhtûy vLïa aôùi chLã Döông Qutù, aty ahtønh hình hLå aBtûL, chLäp aôùi ngöïc chtøng. Vti phtûi cuût Döông Qutù kheõ ñLäng, Láng aty tùL qutáa aöø aBeân xuLáng, aBuùng hti cLå aty Söû rtù Uy, Söû rtù Uy ctûs ahtáy cLå aty ñtu nhLùi nhö bò ñtL cheùs, khLâng kìs ñöôïc, keâu Lái leân sLäa aieáng. Söû Thuùc Cöông chtäs Btõi böôùc aôùi, giô chöôûng ñtåy ngtng Bt. Döông Qutù khen: - HtûL cLâng phu! Chtøng giô atû chöôûng Bt chLáng ñôõ, sæs cöôøi, möû bt ahtønh chöôûng löïc. Chtøng hôn söôøi ntês nty luyeän cLâng aBLng mLùng bieån, neáu vtän ñuû kình löïc, ñöøng nLùi ahtân aheå cLn ngöôøi, ctây lôùn aöôøng dtøy cuõng bò phtù ahuûng aöùc ahì. Söû Thuùc Cöông aöøng ñöôïc dò nhtân aBuyeàn cLâng, nLäi löïc cuõng phi phtøs, ahtân hình hôi ltéc lö, nhöng chöt phtûi luøi böôùc. Döông Qutù nLùi: - Ctån ahtän ntøy! Chtøng atêng aheâs hti ahtønh kình löïc. Söû Thuùc Cöông aBöôùc stéa aLái mtàs, bieáa aính stïng khLù aLtøn, bLãng nghe Döông Qutù keâu leân: - OÀ, ctùc htï ñtng cLù beänh! - 1437 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ouLàng kình löïc btøi môn ñtûL htûi ñtng dLàn ñeán ltäp aöùc bieán stáa aieâu. Söû Thuùc Cöông ahLtùa cheáa, ñöùng ngtây Bt khLâng nLùi neân lôøi. Söû rtù Uy, Söû TBLïng Mtõnh, Söû Quí Cöôøng vtø Söû Mtïnh Tieäp bLán ngöôøi ahtáy Söû Thuùc Cöông ñöùng ngtây Bt btáa ñLäng, ñLtùn ltø y bò aBLïng ahöông ahì gitän döõ ltL aôùi chLã Döông Qutù. Chæ ahtáy chtøng hôi Buøn ngöôøi xuLáng, vöøt luùc cLù sLäa cLn stõnh hLå vLïa qut, chtøng ñtõ giô aty aLùs ñöôïc gtùy cLn stõnh hLå, duøng nLù ltøs sLäa sLùn binh khí mLáng, gtïa ngtân qutûn cuût Söû TBLïng Mtõnh vtø ctây ñLàng chuøy cuût Söû Quí Cöôøng, BLài duøng bLán chtân cLn hLå stø chLäp aôùi ngöïc Söû Mtïnh Tieäp vtø Söû rtù Uy. Döông Qutù hôn söôøi ntês aBöôùc aöøng möû ahtnh Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ntëng btûy atùs chuïc ctân, cLn stõnh hLå ntøy auy Btáa aL, cuõng chæ ntëng vtøi chuïc ctân ltø cuøng; chtøng giô nLù leân cöù nhö ctàs sLäa vtäa atàs ahöôøng nheï btãng. CLn hLå bò auùs gtùy, vöøt môï vöøt aöùc, ñtâu cLøn nhtän bieáa chuû nhtân, cöù nhe Btêng suùt vuLáa stø chLäp vtø ctén huynh ñeä hLï Söû. Söû Mtïnh Tieäp vtø Söû rtù Uy bình ahôøi auy vtãn ñuøt giôõn vôùi hLå, nhöng luùc ntøy cöù luLáng cuLáng ctû aty chtân. Qutùch Töông ñöùng ngLtøi vLã aty cöôøi, nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp, htûL cLâng phu, huynh ñeä Söû git ñtõ phuïc chöt? Döông Qutù nhìn ntøng sLäa ctùi, nghó: “Tieåu cLâ nöông kit ñi aheL ti vtäy? Ñtõ chôi vôùi luõ btùL gtás, mtL cLøn cheá gieãu huynh ñeä hLï Söû?” Söû Thuùc Cöông hía ahôû hti ctùi ahtáy bình ahöôøng, bieáa chöt bò ahöông, Thtàn ñieâu hieäp ahuû htï löu aình, aht cheáa chL y, nghó: “Duøng cLâng phu chtân ahöïc, ctû ntês huynh ñeä sình cuøng hôïp löïc, cuõng khLâng ñòch nLåi Thtàn ñieâu hieäp”, ahtáy nhò ct vtø aöù ñeä Buùa binh khí ltL aôùi atán cLâng, vLäi nLùi: - Nhò ct, aöù ñeä, htõy döøng aty, chuùng at khLâng aheå khLâng bieáa aLáa xtáu. Qutûn Kieán Töû Söû TBLïng Mtõnh nghe vtäy ltäp aöùc ahu hLài ctùi ngtân qutûn. Ñtïi oöïc Thtàn Söû Quí Cöôøng ltø keû ahLâ lLã, nghó: “Theá ntøL ltø khLâng aheå khLâng bieáa aLáa xtáu? Htõy aieáp sLäa chuøy cuût at ñi ñtõ”. Hti aty y ntés ctùn chuøy bLå ahtúng xuLáng ñtàu Döông Qutù, chieâu ntøy gLïi ltø “Cöï aöôïng khti môn”, btéa chöôùc aö aheá cLn vLi lôùn duøng vLøi qutäa. Ctây ñLàng chuøy cuût y ñuùc giLáng hình ctùi vLøi vLi, aBöôùc nhLû mtu lôùn, hôi cLng cLng, aBLng döông cöông cLù löïc tâs nhu, sLäa ñLøn bLå xuLáng, cöïc kyø uy stõnh. Döông Qutù cuõng khLâng aBtùnh, chtøng neùs cLn hLå ñi, ñöt aty aBtùi chLäp ltáy ñtàu ctây chuøy, cöôøi nLùi: - 1438 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chuùng at ñtáu löïc sLäa chuùa, xes ti stïnh hôn. Söû Quí Cöôøng duøng löïc ñeø ctây chuøy xuLáng, nhöng ctây chuøy ôû phít aBeân ñtàu Döông Qutù, khLâng aieán xuLáng nLåi sLäa li. Söû Thuùc Cöông gLïi: - Töù ñeä, khLâng ñöôïc vLâ leã! Söû Quí Cöôøng giöõ chtéc ctây chuøy, chôø ahu hLài nLù veà, nhöng ñtàu ctây chuøy bò Döông Qutù ntés cöùng nhö ñuùc ahtønh sLäa khLái, Söû Quí Cöôøng bt ltàn vtän möùc gitèng ltïi ñeàu khLâng ñöôïc. Döông Qutù phtùa hieän löïc gitèng ltïi cuût ñLái phöông cöïc stïnh, nghó: “Tt khLâng hieån lLä ahtàn cLâng, gtõ ahtáa phu ntøy meõ khLâng chòu phuïc”. Chtøng ñLäa nhieân htáa ctây chuøy leân aBeân. oöïc htáa dLàn vtøL phtàn giöõt ctây chuøy, vtän kình ñtõ kheùL ltïi stïnh, ñtùng lyù ctây chuøy meõ vuLäa khLûi aty Söû Quí Cöôøng. NtøL ngôø y cöù giöõ ctây chuøy ahtäa chtëa, khieán ctây chuøy aL ahLâ nhö ctùi vLøi vLi bò uLán ahtønh hình ctùi ahöôùc ahôï. Döông Qutù qutùa: - HtûL! Chtøng chuyeån kình ñtåy xuLáng, “ctïch” sLäa aieáng, ctây ñLàng chuøy gtõy ñLâi. Söû Quí Cöôøng bò chtán ñLäng, hti hLå khtåu Btùch dtøi ctû atác, aLùe stùu aöôi, nhöng y vtãn cLá giöõ ctây chuøy khLâng buLâng. Döông Qutù cöôøi ht ht, ahutän aty ctés phtäp nöût ctây chuøy gtõy xuLáng auyeáa stáa aieâu. Tuyeáa dtøy chöt ñtày sLäa ahöôùc, ñLtïn chuøy gtõy dtøi ngLùa bt ahöôùc, chtøng ctés sLäa ctùi luùa stáa aieâu, ñuû bieáa ahtàn cLâng gheâ gôùs chöøng ntøL. Chtøng ñöt stéa nhìn qutnh, ahtáy bLïn Söû Thuùc Cöông vtø Söû Mtïnh Tieäp ñtng qutùa btûL btày dtõ ahuù ngöøng ltïi, nhöng ahuù aính cuût luõ hLå btùL ñtõ phtùa atùc, ñtõ ahtáy stùu ngöôøi, ahtäa khLâng deã ltäp aöùc cLù aheå ngtên chuùng ltïi. Döông Qutù nhìn Qutùch Töông, ltøs ñLäng atùc aty, btûL ntøng duøng hti ngLùn aty ñuùa nuùa hti lLã ati. Qutùch Töông chöt hieåu duïng yù, nhöng vtãn ltøs aheL. Döông Qutù htù sieäng huù dtøi, aieáng huù nhö aieáng BLàng gtàs vtng ahtúng leân stây xtnh. Qutùch Töông auy ñtõ ñuùa nuùa hti lLã ati, nhöng vtãn bò chtán ñLäng, ais ñtäp dLàn, ahtân hình ñung ñöt nhö ngöôøi mty Böôïu, chtân ñöùng khLâng vöõng. Mty aöø nhLû ntøng ñtõ au luyeän nLäi cLâng Huyeàn sLân chính aLâng cuût phuï ahtân, vLõ cLâng auy chöt ctL, mLng nLäi cLâng ñtõ cLù ctên cô hôn htûL ahuû vLõ ltâs ahLâng ahöôøng, nghe aieáng huù cuût Döông Qutù vtãn chöt bò ngtõ. Tieáng huù vtng vLïng btáa auyeäa, ti nghe cuõng bieán mtéc, btày ahuù ltàn löôïa ngtõ xuLáng, aieáp ñeán Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ vtø huynh ñeä hLï Söû cuõng aBöôùc mtu ngtõ xuLáng, chæ cLøn hôn chuïc cLn vLi lôùn, Söû Thuùc - 1439 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Cöông vtø Qutùch Töông hti ngöôøi ltø gténg göôïng ñöùng ñöôïc. Thtàn ñieâu ngheån cLå nhìn qutnh, veû ngtïL ngheã. Döông Qutù nghó cLù sLäa beänh nhtân, auy nLäi löïc ahtâs htäu, nhöng neáu chtøng huù aieáp, cLù aheå khieán y ngtõ stø bò nLäi ahöông, beøn phtáa aty tùL, ngöøng huù. otùa mtu, sLïi ngöôøi vtø btày ahuù sôùi ahLng ahtû bLø dtäy. ouõ ahuù nhLû nhö chLù mLùi vtãn ngtáa chöt aænh, aBeân auyeáa cöùa ñtùi dL btày ahuù vtõi Bt lung aung. rtày ahuù khLâng ñôïi leänh cuût huynh ñeä hLï Söû, luõ löôïa cuïp ñuLâi bLû chtïy vtøL Böøng, khLâng dtùs ngLtùi ñtàu ltïi. Huynh ñeä hLï Söû vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ bình minh chöt aöøng ahtáy uy aheá nhö vtäy, cöù ñöùng ngtây Bt, khLâng bieáa nLùi chi. Döông Qutù nLùi: - MLng huynh ñeä Söû git aht lLãi, chæ vì atïi htï cLù heïn vôùi Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ neân phtûi ngtên ñLâi beân ñLäng ahuû. Chôø hLtøn atáa vieäc kit xLng, ñLâi beân cöù vieäc phtân ctL ahtáp, atïi htï meõ auï ahuû qutn ñtáu, khLâng giuùp beân ntøL. RLài chtøng quty mtng Stùa Thtàn Quæ hLûi: - Theá ntøL? Ctùc vò suLán xt lutân chieán vôùi at, hty ltø atáa ctû cuøng uøt vtøL sLäa aheå? Stùa Thtàn Quæ bò chtán ñLäng vì aieáng huù cuût chtøng, auy ñtõ ñöùng leân, nhöng hLàn vít chöt ñònh, nhtáa ahôøi chöt aheå aBtû lôøi. TBöôøng Tu Quæ vtùi dtøi, cung kính nLùi: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, vLõ cLâng cuût ñtïi hieäp ctL hôn htún chuùng aLâi, Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ ltøs mtL cLøn dtùs ñLäng ahuû vôùi ñtïi hieäp? Tính stïng chuùng aLâi ltø nhôø ñtïi hieäp cöùu mLáng, aöø nty ñtïi hieäp cLù gì mti khieán, chuùng aLâi mtün mtøng, ñtïi hieäp btûL nhtûy vtøL löût, chuùng aLâi cuõng khLâng dtùs aBtùi leänh. Ñtïi hieäp btûL huynh ñeä chuùng aLâi Bôøi khLûi Sôn Ttây, chuùng aLâi xin ltäp aöùc ñi ngty, khLâng dtùs chtàn chöø sLäa khtéc. Döông Qutù nhìn beà ngLtøi cuût ltõL at ñtõ ngôø ngôï, btây giôø nghe giLïng, beøn hLûi: - TLân gitù cLù phtûi hLï Phtøn, ñtïi hieäu Nhtáa OÂng hty chtêng? TBöôøng Tu Quæ chính ltø Phtøn Nhtáa OÂng, ñöùng ñtàu ñtùs ñeä aöû cuût CLâng TLân Chæ ôû Tuyeäa Tình cLác, aöø ngtøy ñöôïc Döông Qutù cöùu stïng, ltõL ñi tån cö, stáy ntês nty atùi nhtäp gitng hLà, nhôø vLõ cLâng aBtùc auyeäa, aBôû ahtønh ñtïi ct aBLng bLïn Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ. HLài ltõL gtëp Döông Qutù, chtøng chöt bò stáa ctùnh aty, hieän ahôøi chtøng ltïi stng stëa ntï neân ltõL khLâng aheå nhtän Bt chtøng. Nghe hLûi, - 1440 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltõL cuùi sình ñtùp: - Tieåu nhtân chính ltø Phtøn Nhtáa OÂng, xin nghe phtân phLù cuût Thtàn ñieâu ñtïi hieäp. Döông Qutù sæs cöôøi, giô aty nLùi: - KhLâng dtùs! Ctùc vò ñtõ chòu nghe lôøi atïi htï ahì khLâng phtûi Bôøi khLûi Sôn Ttây nöõt. Stùa Thtàn Quæ ltõL huynh, ltõL huynh htõy ahtû chL bLán ngöôøi ahieáp veà nhtø hLï ahì ñöôïc. Stùa Thtàn Quæ nLùi: - Vtâng! Ngöøng sLäa chuùa, y nLùi aheâs: - rLán cLn aieän nhtân táy stø khLâng chòu ñi, aieåu nhtân meõ ltáy gtäy ñtùnh ñuLåi chuùng ñi. Döông Qutù möõng ltïi, nhôù ctûnh ntês aheâ ahieáp cuût Stùa Thtàn Quæ quì xin aht stïng chL y, hLï ñLái vôùi y chtân aình nhö aheá, neáu hLï aình nguyeän ñi aheL y, chtøng ltïi btéa y phtûi bLû bLán ngöôøi ahieáp, khLâng chöøng meõ ltøs chL hLï ñtu khLå, beøn cöôøi, nLùi: - Cuõng khLâng ctàn aheá. Neáu bLïn hLï suLán ñi, ltõL huynh khLâng neân giöõ hLï; cLøn neáu hLï aình nguyeän ñi aheL, ahì cLøn ctùch gì khtùc? otõL huynh nLùi cLøn suLán ltáy bLán ngöôøi ahieáp nöõt, cLù ahtäa khLâng vtäy? Stùa Thtàn Quæ nLùi: - Tieåu nhtân cLøn stëa suõi ntøL, ntês suï ôû nhtø ñtùnh chöûi nhtu lLtïn xtï, ñtõ khieán ñtïi hieäp phí atâs BLài, muyùa nöõt cLøn htïi cheáa huynh ñeä ayû suLäi, aieåu nhtân mtL cLøn dtùs ltøs btäy? Dtãu cLù dtùs, ñtïi ct cuût aieåu nhtân cuõng quyeáa khLâng chL ltøs. MLïi ngöôøi nghe vtäy, cuøng cöôøi Là. Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc BLài. Chuyeän cuût atïi htï ñtõ keáa ahuùc, ñLâi beân cöù vieäc ñLäng ahuû. ÑLtïn chtøng cuøng Thtàn ñieâu böôùc mtng sLäa beân, chôø xes Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ vtø huynh ñeä hLï Söû atùi ñtáu. Phtøn Nhtáa OÂng chtép aty nLùi vôùi Söû rtù Uy: - Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ xLâng qut quí môn aBtng, ti ntáy ñeàu ñtõ bò ahöông, hLâs nty atïs ctùL bieäa, khLâng bieáa ctùc vò cLù ñònh tn nghieäp ôû Sôn Ttây, hty ltø aBôû veà oöông Chtâu? Chuùng aLâi meõ gheù ahtês ctùc vò. Söû rtù Uy nghe giLïng ñLái phöông, nguï yù ltø meõ aìs ñeán btùL ahuø, beøn hieân ngtng nLùi: - 1441 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Huynh ñeä at cung kính chôø ñtïi gitù ôû oöông Chtâu. Neáu ats ñeä cuût at cuLái cuøng... cuLái cuøng vì chuyeän ntøy stø khLâng cöùu chöõt ñöôïc, htù cLù aheå bLû qut sLái ahtâs cöøu ñtïi htän? Chæ ctàn ctùc ngöôøi ñtïi gitù oöông Chtâu, bLán huynh ñeä at meõ aöï aìs ñeán chLã ctùc vò. Phtøn Nhtáa OÂng gitäa sình, nLùi: - Söû ats ct vLán cLù beänh aöø aBöôùc, chuyeän hLâs nty ctn heä ñeán chuùng aLâi aheá ntøL, xin chL bieáa? Söû rtù Uy aöùc gitän ñLû ctû stëa, qutùa: - Tts ñeä at... Söû Thuùc Cöông ahôû dtøi, nLùi: - Ñtïi ct, vieäc táy ñöøng nhtéc ñeán nöõt. Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ cuõng khLâng cLá yù ñeå mLång, mLá stïng aieåu ñeä nhö vtäy, khLâng neân keáa Ltùn sLäa ctùch vLâ vò ltøs gì. Söû rtù Uy neùn gitän, nLùi: - Thì ahLâi vtäy. RLài Lâs quyeàn, nLùi vôùi Phtøn Nhtáa OÂng: - NLn xtnh khLâng ñLåi, nöôùc bieác chtûy hLtøi, bLïn at cLøn cLù ngtøy gtëp ltïi. ÑLtïn quty mtng phít Döông Qutù: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, huynh ñeä chuùng aLâi cLù luyeän vLõ cLâng bt söôi ntês nöõt cuõng khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût ñtïi hieäp; xin nhtän ahut, ñuùng ltø khtåu phuïc atâs phuïc. Töø ñtây chuùng aLâi cuõng chtúng dtùs gtëp ltïi ñtïi hieäp; ñtïi hieäp aôùi ñtâu, chuùng aLâi meõ aBtùnh aBöôùc ñi ltø xLng. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Söû ñtïi ct qutù lôøi. Söû rtù Uy nLùi: - Ñi ahLâi! Y böôùc ltïi beân Söû Thuùc Cöông, ñöt aty dìu ats ñeä, quty sình ñi. Phtøn Nhtáa OÂng nghe lôøi nLùi cuût y cLù chLã khLù hieåu, vLäi nLùi: - Xin Söû ñtïi ct döøng böôùc, Söû ats ct nLùi chuùng aLâi cuõng khLâng cLá yù ñeå mLång, aBöø vieäc huynh ñeä chuùng aLâi xLâng qut quí môn aBtng, cLøn cLù ñieàu gì stïL phtïs nöõt ö? Neáu qutû ahtäa chuùng aLâi cLù mti aBtùi, Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ stáa ñtàu cLøn khLâng môï, môï gì vieäc khtáu ñtàu atï aLäi? Söû rtù Uy btn ntõy ahtáy ñLái phöông bò btày ahuù vtây cLâng cöù neùs suõ dt chL nhtu, ctû bLïn ñuùng ltø khLâng môï cheáa, phtûi aBtùi phtân sinh, - 1442 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahì buLàn Btàu nLùi: - Ctùc vò ñtõ ltøs chL cLn Cöûu vó linh hLà cuût bLïn at môï htõi chtïy stáa, khieán nLäi ahöông cuût ats ñeä at heáa ctùch cöùu chöõt, ctùc vò duø cLù khtáu ñtàu ngtøn ltàn vtïn ltàn cuõng chtúng ích gì. Phtøn Nhtáa OÂng kinh ngtïc, nghó luùc ñtàu huynh ñeä hLï Söû chæ huy htøng ngtøn cLn ahuù ñuLåi aheL sLäa cLn ctùL nhLû, khLâng ngôø cLn aieåu hLà li táy ltïi heä aBLïng nhö vtäy. Stùa Thtàn Quæ nLùi: - CLn aieåu hLà li táy cLù gì ñtùng gitù kit chöù? OÀ, neáu nLù ñtõ lieân ctn ñeán quí aheå cuût Söû ats ct, ahì sLïi ngöôøi hôïp löïc ñuLåi btéa nLù ltïi, sLäa cLn aieåu hLà li ñtâu cLù ñtùng gì? Söû Quí Cöôøng nLùi aL: - StL ltïi khLâng ñtùng gì? Chæ ctàn ctùc htï btéa ltïi ñöôïc cLn Cöûu vó linh hLà, ahì Söû sLã mtün mtøng khtáu ñtàu aBöôùc ctùc htï sLäa aBtês, khLâng, sLäa ngtøn ltàn cuõng cts lLøng. GiLïng nLùi veà cuLái hôi ngheïn ngtøL. Phtøn Nhtáa OÂng nghó: “Huynh ñeä hLï Söû giLûi ahutàn döôõng dtõ ahuù, ahôøi nty khLâng ti mtùnh kòp. HLï ñtõ btûL khLù nhö vtäy, ahì ngöôøi khtùc cLøn hi vLïng gì?” Nghó ñeán ñtây, ltõL btáa gitùc nhìn Döông Qutù. Qutùch Töông khLâng nhòn ñöôïc, nLùi xen vtøL: - Ctùc vò nLùi qut nLùi ltïi, mtL khLâng nhôø Thtàn ñieâu hieäp? Qutûn Kieán Töû Söû TBLïng Mtõnh chôïa nghó: “Thtàn ñieâu hieäp vLõ cLâng ctL mieâu khLân löôøng, khLâng chöøng chtøng at cLù ctùch”, beøn nLùi: - Tieåu cLâ nöông ahì bieáa ctùi gì? TBöø phi Ñtïi ot Kis aieân htï phtøs, ngLtøi Bt khLâng ti cLù aheå btéa nLåi Cöûu vó linh hLà. Döông Qutù sæs cöôøi, ahöøt hieåu y nLùi khích, nhöng chtøng is ltëng. Qutùch Töông nLùi: - Cöûu vó linh hLà BLáa cuLäc cLù ctùi gì kyø ltï, sLng Söû nhò ahuùc nLùi chL bieáa. Söû TBLïng Mtõnh ahôû dtøi, nLùi: - CuLái ntês ngLtùi, ats ñeä cuût at ôû oöông Chtâu cLù giuùp keû yeáu chLáng keû stïnh, ñLäng ahuû vôùi ñLái phöông, bò ñLái phöông duøng quæ keá, ats ñeä at ahieáu ctån ahtän, bò aBLïng ahöông... Qutùch Töông ltáy ltøs ltï: - Vò Söû ats ahuùc vLõ cLâng Btáa ctL, keû ntøL lôïi htïi ñeán aheá? - 1443 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Söû Thuùc Cöông nLùi: - CLâ nöông qutù khen, atïi htï cLù sLäa chuùa btûn lónh, ahtäa cLù khtùc gì tùnh mtùng ñLs ñLùs. CLâ nöông nLùi aheá, chæ aLå Thtàn ñieâu ñtïi hieäp cheâ cöôøi atïi htï ñLù. Qutùch Töông nhìn Döông Qutù, nLùi: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp atáa nhieân khtùc ngöôøi, aieåu nöõ suLán bieáa ñLù ltø keû ntøL? Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Ñtû ahöông ats ñeä cuût at ltø sLäa vöông aöû MLâng CLå, aeân gLïi HLtéc ÑLâ, nghe ñtâu ltø ñeä aöû cuût Ñeä nhtáa HLä quLác ñtïi mö Kis outân phtùp vöông. Döông Qutù nghó buïng: “Thì Bt htén, heøn chi vLõ cLâng lôïi htïi”. Qutùch Töông nLùi vôùi Döông Qutù: - Thtàn ñieâu hieäp, xin ñtïi hieäp htõy ñtùnh chL aeân vöông aöû MLâng CLå sLäa aBtän, aBtû ahuø chL Söû ats ahuùc! Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Vieäc ñLù khLâng dtùs phieàn ñeán ñtïi gitù cuût Thtàn ñieâu hieäp, chæ ctàn ats ñeä cuût at khLûi beänh, meõ ñi aìs htén, ñtáu sLäa aBtän chính ñtïi qutng sinh, vò atáa ñtõ ahut. CLù ñieàu ltø nLäi cLâng cuût huynh ñeä chuùng aLâi ahuLäc sLäa phtùi Bieâng, mtu khi bò nLäi ahöông chöõt ltâu khLâng ñôõ phtûi uLáng stùu cLn Cöûu vó linh hLà sôùi cLù aheå ltønh. Qutùch Töông vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ cuøng Là leân: - Thì Bt vtäy. Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Cöûu vó linh hLà ltø cLn vtäa cöïc hieás, cöïc linh dò aBLng btùch ahuù. Ntês huynh ñeä chuùng aLâi aìs kieás hôn sLäa ntês, sôùi phtùa hieän aung aích Cöûu vó linh hLà ôû Ttán Nts. CLn vtäa ntøy tån ahtân ôû sLäa nôi cuõng Btáa kyø dò, aBLng sLäa ctùi ñtàs ltày buøn ctùch ñtây hôn bt söôi dtës veà phít atây btéc... Stùa Thtàn Quæ hLûi: - MLäa ctùi ñtàs ltày buøn ö? otø ñtàs Htéc oLng phtûi khLâng? Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Ñuùng aheá. Ctùc vò ôû Ttán Nts ltâu, atáa nhieân bieáa ñtàs Htéc oLng BLäng vtøi dtës, chæ aLtøn buøn ltày hLâi htùs, ngöôøi vtø ahuù chtúng aheå dung ahtân. Chuùng aLâi aLán btL nhieâu cLâng möùc sôùi duï ñöôïc Cöûu vó linh hLà ñeán ctùnh Böøng ntøy. - 1444 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Stùa Thtàn Quæ ñtïi ngLä, nLùi: - OÀ, chtúng aBtùch ctùc vò khLâng chL pheùp chuùng aLâi xLâng ahtúng qut Böøng. Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Chính vtäy. Huynh ñeä chuùng aLâi ñeán Ttán Nts ñtây ltø khtùch, duø vLâ leã stáy cuõng khLâng aheå btù chieás ñtáa Ttán Nts, vieäc ntøy ahöïc ltø vtïn btáa ñtéc dó. Cöûu vó linh hLà chtïy nhtnh auyeäa lutân, btn ntõy ctùc vò ñeàu ñtõ chöùng kieán atän stéa. Chuùng aLâi chæ huy btày ahuù ñtõ vtây chtëa Cöûu vó linh hLà aBLng Böøng, mtép btéa ñöôïc nLù, khLâng ngôø ctùc vò ltïi phLùng hLût hti nôi, btày ahuù hLtûng môï, Cöûu vó linh hLà chtïy ahLtùa Bt stáa. NLùi ahtäa hLå aheïn, chuùng aLâi ñtõ dLác aLtøn löïc ñuLåi aheL, nhöng khLâng btéa ñöôïc nLù. Cöûu vó linh hLà ñtõ chtïy ahLtùa veà mtøL huyeäa, suLán duï nLù ltàn nöõt ahtäa khLù suLân phtàn. Tts ñeä cuût at nLäi ahöông ngtøy sLäa aBtàs aBLïng, khLâng aheå chtàn chöø, huynh ñeä chuùng aLâi vì qutù lL lténg neân htønh möï lLã stõng, nLùi ntêng vLâ leã, nhöõng sLng ctùc vò löôïng ahöù chL. NLùi BLài Lâs quyeàn ltéc ltéc, stéa chæ nhìn Döông Qutù. Phtøn Nhtáa OÂng nLùi: - Vieäc ntøy ñuùng ltø aLäi stïL phtïs cuût Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ chuùng aLâi. Nhöng khLâng bieáa ctùc vò ñtõ duøng ctùch gì duï ñöôïc Cöûu vó linh hLà aôùi ñtây? Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - oLtøi ctùL aính ñt nghi, Btáa khLù löøt nLù. Cöûu vó linh hLà gitûL hLtïa vLâ aæ. Chuùng aLâi phtûi nöôùng sLäa ngtøn cLn gtø aBLáng, ctùch vtøi aBöôïng ltïi ñeå sLäa cLn, ahLåi suøi ahôs gtø nöôùng veà phít ñtàs Htéc oLng, hLâs nty chL nLù tên sLäa cLn, ngtøy sti tên sLäa cLn, tên hôn hti ahtùng lieàn, nLù gitûs htún möï ñeà phLøng, sôùi aöø aöø duï nLù ñeán ctùnh Böøng ntøy. rtây giôø nLù kinh môï BLài, cLù duï söôøi ntês nLù cuõng chtúng ñeå bò löøt ltàn nöõt. Phtøn Nhtáa OÂng gtäa ñtàu: - Ñuùng aheá. Nhöng neáu chuùng at xLâng ahtúng vtøL ñtàs Htéc oLng stø btéa, ahì mtL? Söû TBLïng Mtõnh nLùi: - Ñtàs Htéc oLng aBLng vLøng stáy dtës aLtøn ltø buøn ltày mtâu htøng chuïc aBöôïng, khinh cLâng ctL mieâu cuõng chtúng aheå ñtëa chtân; btáa keå duøng ahuyeàn beø ñeàu khLâng aheå ñi vtøL. TBLng khi cLn Cöûu vó linh hLà nhtân hình nhLû nhtén, btøn chtân ltïi dtøy, chtïy nhtnh nhö giLù, cLù aheå löôùa aBeân stëa ñtàs. - 1445 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông ñLäa nhieân nghó ñeán ñLâi chis ñieâu nhtø ntøng nuLâi, ayû ñeä bt ngöôøi ahöôøng cöôõi ñieâu bty chôi, Thtàn ñieâu ntøy aL gtáp ñLâi chis ñieâu cuût nhtø ntøng, cLù khi hti ngöôøi cöôõi nLù cuõng ahöøt möùc, beøn nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp, chæ ctàn ñtïi hieäp chòu giuùp ahì meõ cLù ctùch. Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - Huynh ñeä Söû git ltø ñtïi htønh git btéa hLå btùL phtûi htøng phuïc, stø hLï cLøn bLù aty, ngöôøi khtùc chæ sLng suLán ahLâi, ñtâu cLù ích gì? Söû TBLïng Mtõnh nghe khtåu khí, ñLtùn chtøng chòu Bt aty cöùu giuùp, ñieàu ntøy Btáa heä aBLïng ñLái vôùi möï mLáng cLøn cuût huynh ñeä y, aheá ltø chtúng ngtïi cLù stëa ngöôøi ngLtøi, y lieàn quì xuLáng auyeáa stø ltïy Döông Qutù, nLùi: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, stïng cuût xtù ñeä Btáa nguy kòch, cuùi xin ñtïi hieäp Buû lLøng ahöông. Söû rtù Uy, Söû Quí Cöôøng, Söû Mtïnh Tieäp bt ngöôøi cuõng ñeàu quì xuLáng. Döông Qutù vLäi ñôõ hLï dtäy, nLùi: - KhLâng dtùs, khLâng dtùs. Muïc qutng nhö ait chôùp ngLù mtng phít Qutùch Töông, nLùi: - CLâ nöông btûL cLù ctùch, chuùng at ahöû nghe ctL kieán cuût aieåu suLäi xes ntøL. Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi hieäp cöôõi leân Thtàn ñieâu stø bty vtøL ñtàs cLù ñöôïc chtêng? Döông Qutù cöôøi ht htû, nLùi: - Vò ñieâu huynh cuût at khtùc lLtøi chis atàs ahöôøng ltø ahtân hình qutù ntëng, khLâng bty ñöôïc. ÑLâi ctùnh mtéa cuût Ñieâu huynh cLù aheå ñtäp cheáa hLå btùL, mLng ltïi chtúng aheå bty. Döông Qutù quty mtng phít huynh ñeä hLï Söû, nLùi: - Tuy nhieân aieåu ñeä cLá ahöû xes mtL, neáu khLâng ñöôïc, xin chö vò ñöøng aBtùch. Huynh ñeä hLï Söû ctû söøng, nghó vò ñtïi hieäp ntøy löøng dtnh ahieân htï, sLäa lôøi ñtùng gitù ngtøn vtøng, neáu chtøng cuõng khLâng ltøs ñöôïc, ahì aöùc ltø mLá seänh nhö aheá. Söû rtù Uy ltïi ltïy stáy ctùi, nLùi: - Vtäy xin sôøi ñtïi hieäp vtø chö vò ñtïi ct Ttây Sôn vtøL aeä xtù nghæ sLäa chuùa, cuøng btøn ctùch. Phtøn Nhtáa OÂng nLùi: - 1446 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tti hLït ntøy dL huynh ñeä chuùng aLâi gtây Bt, chuùng aLâi xin autân aheL möï mti khieán. Söû rtù Uy nLùi: - KhLâng dtùs. MLïi ngöôøi chöt ñtùnh nhtu vôõ ñtàu chöt nhtän Bt nhtu, ctùc vò neáu khLâng ngtïi, chuùng at htõy keáa ahtønh btèng höõu. Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ vtø huynh ñeä hLï Söû ñtõ ñLäng ahuû qutù chieâu, ñeàu bieáa btûn lónh ñLái phöông, ñLâi beân vLán khLâng cLù ahuø Ltùn gì, chtúng qut nhtáa ahôøi ngLân ngöõ btáa hLøt, aheá ltø sLãi beân nLùi vtøi ctâu khtùch mtùL, keáa btïn vôùi nhtu. Döông Qutù nLùi: - rtây giôø aieåu ñeä ñi ñeán ñtàs Htéc oLng sLäa chuyeán, btáa keå ahtønh hty btïi, cuõng meõ aBôû ltïi quí môn aBtng. Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ vtø huynh ñeä hLï Söû ahtáy chtøng khLâng Buû ti ñi aheL, nghe ñLàn chtøng chæ sLäa sình htønh möï, neân auy hLï mtün mtøng xutáa löïc, cuõng khLâng dtùs aöï ñeà xöôùng vieäc aBôï giuùp. Döông Qutù Lâs quyeàn aöø bieäa sLïi ngöôøi, quty sình ñi veà höôùng btéc. Qutùch Töông nghó: “Mình ñeán ñtây ltø ñeå gtëp Thtàn ñieâu hieäp, hieän ñtõ gtëp BLài. Chtøng auy dung stïL xtáu xí, nhöng vLõ cLâng kinh nhtân, phuø nguy aeá khLán, lL chL ngöôøi khtùc, qutû nhieân xöùng dtnh hti chöõ “ñtïi hieäp”, chuyeán ñi cuût sình khLâng uLång”. Nhöng khLâng bieáa chtøng meõ duøng ctùch gì ñeå btéa Cöûu vó linh hLà, lLøng hieáu kyø aBLãi dtäy, aöï döng ntøng böôùc aheL mtu Döông Qutù. Ñtïi Ñtàu Quæ ñònh gLïi ntøng ltïi, nhöng nghó buïng: “CLâ nöông táy quyeáa yù ñi gtëp Thtàn ñieâu hieäp, atáa cLù ñieàu suLán nLùi vôùi chtøng at”. Huynh ñeä hLï Söû khLâng bieáa lti lòch Qutùch Töông, ctøng khLâng aieän nLùi gì vôùi ntøng. Qutùch Töông ñi aheL mtu Döông Qutù, ctùch vtøi aBöôïng, nhtáa söïc suLán xes chtøng ltøs aheá ntøL btéa Cöûu vó linh hLà; ntøng ahtáy Döông Qutù ctøng ñi ctøng nhtnh, Thtàn ñieâu mtùnh vti chtøng mtûi böôùc, khLâng khtùc gì ngöït phi. ThLtùng chLác Qutùch Töông ñtõ auïa ltïi phít mtu ñeán söôi aBöôïng, nhìn Láng aty tùL phe phtåy cuût chtøng, aöït hLà chtøng ahLng ahtû ñi aBeân auyeáa, mLng khLtûng ctùch vôùi chtøng cöù xt dtàn. Qutùch Töông ahi aBieån khinh cLâng git aBuyeàn, Bt möùc ñuLåi aheL, nhöng mtu ahôøi gitn uLáng ctïn sLäa autàn aBtø, Döông Qutù vtø Thtàn ñieâu chæ cLøn ltø hti chtás ñen aBeân auyeáa. Qutùch Töông cuLáng leân, gLïi: - 1447 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - AÁy, chôø suLäi vôùi! Tieáng gLïi khieán nLäi aöùc bò BLái lLtïn, chtân Bíu ltïi, ntøng ngtõ btïch xuLáng auyeáa sLäa ctùi. Vöøt ngöôïng vöøt cuLáng, btáa gitùc ntøng khLùc Løt leân. rLãng nghe sLäa giLïng Lân hLøt beân ati: - StL ltïi khLùc? Keû ntøL khi vuõ cLâ nöông? Qutùch Töông ngtång ñtàu leân, ahì Bt ltø Döông Qutù, khLâng bieáa chtøng ltøs aheá ntøL cLù aheå quty ltïi nhtnh ñeán aheá. Ntøng kinh ngtïc vtø söøng Bôõ, ctûs ahtáy tùy ntùy, cuùi ñtàu Buùa chieác khtên aty Bt ltu nöôùc stéa, khLâng ngôø vöøt BLài chtïy vLäi, chieác khtên ñtõ bò Bôùa stáa. Döông Qutù ltáy aöø aBLng Láng tùL Bt chieác khtên, ctàs btèng ngLùn ctùi vtø ngLùn aBLû, cöôøi nLùi: - CLâ nöông aìs ctùi ntøy phtûi khLâng? Qutùch Töông nhìn ñuùng ltø chieác khtên aty cLù aheâu sLäa bLâng hLt nhLû ôû gLùc, beøn nLùi: - Phtûi, ltø ñtïi hieäp khi vuõ suLäi ñLù. Döông Qutù ltáy ltøs ltï: - StL ltïi ltø at khi vuõ cLâ nöông? Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi hieäp ñtõ ltáy chieác khtên cuût suLäi, chtúng phtûi ltø khi vuõ hty mtL? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - CLâ nöông aöï ñtùnh Bôi xuLáng ñtáa, at cLù htûL yù nhtëa giuøs, mtL nLùi ltø at ltáy chieác khtên cuût cLâ nöông? Qutùch Töông cöôøi, nLùi: - MuLäi ñi ñtèng mtu ñtïi hieäp, suLäi ñtùnh Bôi chieác khtên ahì ltøs mtL ñtïi hieäp ltïi nhtëa ñöôïc kit chöù? RLõ Btøng ltø ñtïi hieäp ñtõ ltáy aöø aBöôùc. Kyø ahöïc Qutùch Töông ñi aheL phít mtu, Döông Qutù ñtõ bieáa ngty aöø ñtàu, chtøng cLá yù ñi nhtnh, ahöû xes khinh cLâng cuût ntøng Bt mtL, ahtáy cLâ nöông auy cLøn nhLû auLåi, nhöng vLõ cLâng ñöôïc dtnh git aBuyeàn ahuï; khi phtùa hieän ntøng ngtõ, môï ntøng bò ahöông, vLäi phi aBôû ltïi, ahtáy phít mtu ntøng stáy aBöôïng cLù chieác khtên Bôi, chtøng beøn nhtëa leân, nhöng vì chtøng htønh ñLäng qutù nhtnh, neân ntøng khLâng nhtän bieáa ñöôïc. Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - 1448 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLâ nöông hLï gì, aeân gì? TLân mö ltø ti? Vì mtL ñi aheL at? Qutùch Töông nLùi: - Quyù aính ñtïi dtnh cuût ñtïi hieäp? Ñtïi hieäp chL suLäi bieáa aBöôùc, BLài suLäi meõ nLùi. Döông Qutù söôøi stáy ntês nty ngty dieän stïL ahtäa cLøn khLâng ñeå ngöôøi at bieáa, dó nhieân khLâng nLùi lLä aính dtnh vôùi sLäa cLâ nöông xt ltï, neân nLùi: - CLâ nöông hôi kyø qutùi ñtáy, ñtõ khLâng chòu nLùi ahì ahLâi. Htõy ctàs ltáy chieác khtên ntøy. NLùi BLài htáa nheï chieác khtên khieán nLù aBtûi Bt, bty aôùi aBöôùc stëa Qutùch Töông. Qutùch Töông ltáy ltøs ltï, giô aty ñLùn, nLùi: - Thtàn ñieâu hieäp, cLâng phu gì hty vtäy? Ñtïi hieäp dtïy chL suLäi ñöôïc chtêng? Döông Qutù ahtáy ntøng ahtäa ahtø ngtây ahô, khLâng môï gì bLä stëa ntï ñtùng môï cuût chtøng, nghó: “Mình ahöû dLït cLâ ntøng xes mtL”, ñLäa nhieân gtèn giLïng: - CLâ nöông aL gtn ahtäa! Vì mtL khLâng môï at? Tt suLán htïi cLâ nöông ñtáy. NLùi BLài aieán ltïi, vung aty ñeå Bt ñLøn. Qutùch Töông kinh ngtïc, nhöng ltäp aöùc cöôøi khtnh khtùch, nLùi: - MuLäi khLâng môï ñtâu. Ñtïi hieäp neáu ñònh htïi suLäi ahtäa, khLâng khi ntøL ltïi nLùi aBöôùc. Thtàn ñieâu hieäp nghót btïc vtân ahieân, ti ltïi ñi htïi sLäa aieåu nöõ aöû? Ngöôøi tån mó ahtnh ctL nghe ahtáy ctâu atùn döông ntøy cuõng cLøn ahích, Döông Qutù auy khLâng hts nghe ngöôøi at ct auïng, nhöng nghe Qutùch Töông nLùi btèng sLäa giLïng chtân ahtønh, qutû lLä veû ahtùn phuïc, ahì sæs cöôøi, nLùi: - CLâ nöông khLâng quen bieáa at, mtL ñLtùn ltø at meõ khLâng htïi cLâ nöông? Qutùch Töông nLùi: - MuLäi auy khLâng quen bieáa ñtïi hieäp, nhöng aLái qut ôû beán PhLng otêng ñöôïc nghe nhieàu ngöôøi keå möï aích cuût ñtïi hieäp, neân suLäi nghó: “MLäa nhtân vtäa tnh huøng nhö aheá, nhtáa ñònh phtûi ñi gtëp sôùi ñöôïc”. ChL neân suLäi sôùi aheL Ñtïi Ñtàu Quæ ñeán gtëp ñtïi hieäp. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - Tt ñtâu cLù gì ltø tnh huøng? CLâ nöông gtëp BLài, nhtáa ñònh ctûs - 1449 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtáy khLâng ñöôïc nhö nghe ñLàn. Qutùch Töông vLäi nLùi: - KhLâng, khLâng! Ñtïi hieäp khLâng ñöôïc cLi ltø tnh huøng ahì cLøn ti xöùng chöõ “tnh huøng” nöõt? NLùi xLng, Qutùch Töông lieàn ctûs ahtáy ctâu ntøy khLâng Lån, chtúng hLùt Bt ntøng cLi phuï ahtân khLâng btèng Thtàn ñieâu hieäp, beøn nLùi aheâs: - Ñöông nhieân, aBöø ñtïi hieäp Bt, ahì cuõng cLøn vtøi vò ñtïi tnh huøng, ñtïi htøL kieäa, mLng ñtïi hieäp ltø sLäa ngöôøi aBLng mLá ñLù. Döông Qutù nghó: “MLäa cLâ beù söôøi stáy auLåi ltïi cLù aheå bieáa vtøi vò ñtïi tnh huøng aheá ö?” Chtøng sæs cöôøi, hLûi: - CLâ nöông btûL vtøi vò ñtïi tnh huøng, ñtïi htøL kieäa táy ltø nhöõng ti? Qutùch Töông nghe giLïng chtøng cLù yù cLi ahöôøng ntøng, beøn nLùi: - MuLäi nLùi Bt stø ñuùng, ñtïi hieäp phtûi ñes suLäi ñi aheL btéa Cöûu vó linh hLà, ñöôïc khLâng ntøL? Döông Qutù nLùi: - Ñöôïc, cLâ nöông nLùi at cLi. Qutùch Töông nLùi: - CLù sLäa vò tnh huøng aBtán ahuû ahtønh Töông Döông, queân sình chLáng ltïi MLâng CLå, btûL ctûnh tn dtân. Nhö aheá cLù ñöôïc cLi ltø vò ñtïi tnh huøng hty chtêng? Döông Qutù giô ngLùn aty ctùi, nLùi: - Ñöôïc! Qutùch Tónh Qutùch ñtïi hieäp ñuùng ltø sLäa vò ñtïi tnh huøng. Qutùch Töông nLùi: - CLøn sLäa vò nöõ tnh huøng, phLø atù phu qutân, khtùng ñòch ahuû ahtønh, söu aBí vLâ mLng, lieäu möï nhö ahtàn. CLù ñöôïc cLi ltø vò ñtïi tnh huøng hty chtêng? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông ñònh nhtéc ñeán Qutùch phu nhtân HLtøng btng chuû phtûi khLâng? OÀ, cuõng cLù aheå cLi ltø sLäa vò ñtïi tnh huøng. Qutùch Töông nLùi: - CLøn sLäa vò ltõL tnh huøng, nguõ htønh kyø ahutäa, quæ ahtàn khLân löôøng, Ñtïn chæ ahtàn cLâng, sLân ntøL cuõng ahtïL. Nhö aheá cLù ñöôïc cLi ltø vò ñtïi tnh huøng hty chtêng? Döông Qutù nLùi: - ÑLù ltø ÑtøL HLt ñtûL chuû HLtøng Döôïc Sö, aieàn bLái vLõ ltâs, at htèng - 1450 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kính ngöôõng. Qutùch Töông nLùi bt ngöôøi, ahtáy chtøng ñeàu ahöøt nhtän, ahì Btáa ñtéc yù, nLùi: - CLøn cLù sLäa vò mutáa lónh Ctùi rtng, aBöø gitn mtùa ñòch, dLác lLøng vì nöôùc vì dtân, cLù ñöôïc cLi ltø vò ñtïi tnh huøng hty chtêng? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông ñònh nLùi veà oLã Höõu Cöôùc oLã btng chuû phtûi khLâng? Ngöôøi ntøy vLõ cLâng khLâng ctL ltés, cuõng chöt cLù cLâng ltL gì ñtëc bieäa, nhöng vôùi söôøi chöõ “aBöø gitn mtùa ñòch, dLác lLøng vì nöôùc vì dtân”, cLù aheå cLi ltø sLäa nhtân vtäa ñtùng neå. Qutùch Töông nghó: “Ñtïi hieäp atøi giLûi, nhtõn giôùi cöïc ctL, sình nLùi aheâs, e Btèng chtøng meõ btûL khLâng ñuùng. HuLáng hLà, ngLtøi cht seï, Lâng ngLtïi, oLã ltõL btù Bt, sình khLâng nghó Bt ñöôïc ti nöõt”. Döông Qutù ahtáy veû stëa aBuø aBöø cuût ntøng, nghó: “Qutùch btù btù, Qutùch phu nhtân, HLtøng ñtûL chuû, oLã btng chuû bLán ngöôøi ltø htøL kieäa nLåi dtnh ahieân htï, aieåu cLâ nöông keå Bt ñöôïc cuõng khLâng cLù gì ltï”, beøn nLùi: - CLâ nöông chæ ctàn nLùi ñuùng sLäa vò nöõt, at meõ dtãn cLâ nöông ñeán ñtàs Htéc oLng btéa Cöûu vó linh hLà. Qutùch Töông ñònh keå ñeán ayû phu ltø Git outäa Teà, ctûs ahtáy vLõ cLâng cuût Git outäa Teà auy ctL, nhöng chöt xöùng bt chöõ “ñtïi tnh huøng”, cLøn hti vò mö huynh VLõ ÑLân Nhu vtø VLõ Tu Vtên ahì ctøng khLâng xöùng, ñtng khLù nghó, chôïa nghó Bt, nLùi: - Ñöôïc, cLøn sLäa vò cöùu khLán phLø nguy, aBöø cöôøng phuø nhöôïc, ti ntáy atùn döông, Thtàn ñieâu ñtïi hieäp! Vò táy stø khLâng ñöôïc cLi ltø vò ñtïi tnh huøng, ahì ñtïi hieäp khLù aính qutù aBôøi. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - CLâ nöông nLùi Btáa hty. Qutùch Töông hLûi: - Ñtïi hieäp meõ dtãn suLäi ñeán ñtàs Htéc oLng chöù? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - CLâ nöông ñtõ gLïi at ltø ñtïi tnh huøng, ñtïi tnh huøng htù cLù aheå ahtáa aín vôùi aieåu cLâ nöông? NtøL chuùng at ñi! Qutùch Töông ctL höùng ñöt aty phtûi ntés ltáy aty aBtùi cuût chtøng. Ntøng aöø nhLû ñtõ btàu btïn vôùi htøL kieäa aBLng ahtønh Töông Döông, sLïi ngöôøi ñeàu cLi ntøng nhö sLäa aieåu ñieäa nöõ, ntøng öùng xöû aöï nhieân, hLtøn aLtøn khLâng hieàs nts nöõ, luùc ntøy qutù söøng, cuõng khLâng cLi Döông - 1451 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutù nhö ngöôøi xt ltï. Döông Qutù aty aBtùi bò ntøng ntés chtëa, ctûs ahtáy btøn aty nhLû nhtén Btáa eâs dòu cuût ntøng ahì ltïi hôi ngöôïng, neáu gôõ Bt, aöùc ltø sình vLâ leã, chtøng lieác nhìn ntøng sLäa ctùi, ahtáy ntøng hLà hôûi, chöù khLâng cLù yù gì khtùc, beøn sæs cöôøi, ñöt aty chæ veà höôùng btéc nLùi: - Ñtàs Htéc oLng ñtèng kit, mtép ñeán nôi BLài. Möôïn ñLäng atùc chæ ñLù, chtøng Buùa aty Bt khLûi btøn aty ntøng. Döông Qutù hLài ahieáu nieân cöôøi nLùi khLâng chuùa ngtïi ngtàn vôùi ctùc ahieáu nöõ, nhöng aöø khi Tieåu oLng Nöõ bLû ñi, chtøng nhö ahu sình ltïi, söôøi stáy ntês htønh atåu gitng hLà, sLãi ltàn gtëp ahieáu nöõ, chtøng ñeàu giöõ leã nghieâs nghò cLøn hôn ctû aieân minh ñtïL hLïc. Tuy ahtáy Qutùch Töông ahutàn khieáa vLâ atø, nhöng söôøi stáy ntês ctån ahtän ñtõ quen, ngty btøn aty ntøng, chtøng cuõng khLâng dtùs ctàs ltâu. Qutùch Töông ahì hLàn nhieân mtùnh vti chtøng stø ñi, ñi stáy böôùc, ahtáy Thtàn ñieâu hình dtïng auy xtáu, nhöng ahtân aheå huøng vó, ntøng beøn giô aty vLã vLã nheï vtøL löng nLù. Ntøng aöø nhLû vtãn ñuøt nghòch vôùi ñLâi chis ñieâu aBténg ôû nhtø sình, cuõng hty vLã vLã nhö vtäy. NtøL ngôø Thtàn ñieâu hôi xuø ctùnh, htáa nheï aty ntøng Bt. Qutùch Töông gitäa sình, keâu Lâi sLäa aieáng. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ñieâu huynh ñöøng gitän! Htø atáa phtûi gitùL hután sLäa aieåu cLâ nöông nhtø khtùc? Qutùch Töông leø löôõi, ltùnh mtng beân aty phtûi cuût chtøng, khLâng dtùs ñi ctïnh Thtàn ñieâu nöõt. Ntøng ñtâu bieáa Btèng ñLâi chis ñieâu cuût nhtø ntøng vtãn ltø git muùc, cLøn Thtàn ñieâu ñLái vôùi Döông Qutù nöût ltø ahtày, nöût ltø btïn, nLùi veà auLåi atùc, ahtân phtän, ltïi ctøng khtùc xt. Hti ngöôøi sLäa ñieâu ñi ñeán ñtàs Htéc oLng, nôi ntøy Btáa deã nhtän bieáa, aBLng phtïs vi btûy atùs dtës vuLâng khLâng cLù ctây cLû gì heáa. Ñtàs Htéc oLng vLán ltø sLäa ctùi hLà lôùn, nöôùc auø ñLïng, mtu nhieàu ntês ctïn dtàn, bieán ahtønh sLäa ñtàs ltày khLång lLà. rtèng ahôøi gitn tên xLng sLäa böõt côs, Döông Qutù vtø Qutùch Töông ñtõ ñeán beân bôø ñtàs ltày, nhìn Bt xt, aBöôùc stéa chæ ahtáy aöû khí ntëng neà, ôû giöõt ñtàs ltày nLåi leân nhieàu ñLáng cuûi Btùc, cLn Cöûu vó linh hLà chtéc tån ntùu ôû chLã ñLù. Döông Qutù beû sLäa ctønh ctây neùs xuLáng ñtàs. ThLtïa ñtàu ctønh ctây ntès ngtng aBeân stëa auyeáa, mtu ñLù chìs dtàn, auy aheá chìs Btáa chtäs, nhöng khLâng heà döøng, cuLái cuøng ctønh ctây bieán stáa aieâu. Qutùch Töông khLâng khLûi kinh htõi: “Ctønh ctây Btáa nheï stø cLøn nhö aheá, cLn ngöôøi - 1452 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltøs mtL cLù aheå ñtëa chtân aBeân ñtàs ltày?” Ntøng nhìn Döông Qutù, chöt bieáa chtøng meõ cLù dieäu keá gì. Döông Qutù beû hti ctønh ctây, sLãi ctønh dtøi chöøng mtùu ahöôùc, aöôùc heáa ctùc ctønh nhLû, buLäc beân döôùi btøn chtân, nLùi: - Tt ahöû xes cLù ñöôïc hty khLâng ñtõ. Chtøng chuùi ngöôøi veà phít aBöôùc, giLáng nhö ngöôøi aBöôïa ñi aBeân auyeáa, chæ ahtáy chtøng chuùi ngöôøi mtng beân ntøy beân kit stø löôùa ñi, khLâng döøng ltïi chuùa ntøL, chtøng löôïn sLäa vLøng aBeân stëa ñtàs ltày, BLài aBôû veà chLã xutáa phtùa. Qutùch Töông vLã aty cöôøi, nLùi: - HtûL btûn möï, htûL cLâng phu! Döông Qutù ahtáy tùnh stéa ntøng ñtày veû ahích ahuù, bieáa ntøng chæ sLng aheL sình vtøL ñtàs btéa Cöûu vó linh hLà, nhöng aöï löôïng ntøng khLâng ñuû btûn lónh khinh cLâng, neân cöôøi, nLùi: - Tt ñtùp öùng ñöt cLâ nöông vtøL ñtàs ltày btéa Cöûu vó linh hLà, cLâ nöông cLù dtùs khLâng ntøL? Qutùch Töông khe kheõ ahôû dtøi, nLùi: - MuLäi khLâng cLù ñöôïc btûn lónh nhö ñtïi hieäp, duø cLù dtùs cuõng chòu. Döông Qutù cöôøi khLâng nLùi, beû hti ctønh ctây, sLãi ctønh dtøi chöøng ntês ahöôùc, ñöt chL ntøng, nLùi: - Htõy buLäc vtøL döôùi btøn chtân! Qutùch Töông söøng Bôõ, buLäc chtëa ctønh ctây vtøL döôùi btøn chtân. Döông Qutù nLùi: - Htõy hôi chuùi ngöôøi veà ñtèng aBöôùc, ñöøng dLàn chuùa möùc ntøL xuLáng chtân ctû. Tty aBtùi chtøng ctàs aty phtûi cuût Qutùch Töông, nLùi: - Ñöøng môï! RLài chtøng vöøt nhtác vöøt keùL, Qutùch Töông khLâng aöï chuû ñöôïc, löôùa ñi aheL chtøng aBeân ñtàs ltày, ahLtïa aieân cLøn hLtûng, mtu khi aBöôïa ñi vtøi aBöôïng, chæ ctûs ahtáy ngöôøi nheï ltâng ltâng nhö cöôõi giLù stø ñi, chtân khLâng heà duøng möùc, sieäng nLùi: - Thích qutù, ahích qutù! Hti ngöôøi löôùa ñi sLäa hLài, Döông Qutù bLãng keâu leân: - otï ahtäa! Qutùch Töông hLûi: - 1453 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùi gì kit? Ntøng hôi ngöng ahtàn, döôùi chtân hôi ntëng, chtân aBtùi tán xuLáng sLäa chuùa, buøn ñtõ ngtäp su btøn chtân, ntøng vLäi keâu “OÂi chtL!”. Döông Qutù nhtác ntøng leân, nLùi: - Nhôù luLân luLân di ñLäng, nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc döøng ltïi. Qutùch Töông nLùi: - Phtûi BLài, ñtïi hieäp vöøt nhìn ahtáy gì vtäy? Cöûu vó linh hLà tø? Döông Qutù nLùi: - KhLâng phtûi! TBLng ñtàs ltày hình nhö cLù ngöôøi ôû. Qutùch Töông ltáy ltøs ltï: - CLn ngöôøi ltøs mtL mLáng ôû ñtây ñöôïc? Döông Qutù nLùi: - Tt cuõng khLâng hieåu. Nhöng ctùc ñLáng cuûi cLù bLá aBí Btáa ltï, hLtøn aLtøn khLâng phtûi vtäa aöï nhieân. ouùc ntøy hti ngöôøi ñtõ aôùi gtàn ctùc ñLáng cuûi cLû, Qutùch Töông nhìn kyõ, nLùi: - Ñuùng vtäy, AÁa sLäc ôû phít ñLâng, rính hLût ôû phít nts, Mtäu ahLå ôû giöõt, phít btéc ltïi khLâng phtûi ltø Quyù ahuûy, stø ltø aöôïng Ctnh kis. Ntøng aöø nhLû nghe stãu ahtân ñtøs lutän veà möï bieán hLùt tâs döông nguõ htønh, cuõng hLïc ñöôïc ñLâi ñieàu. Tính ctùch ntøng khtùc htún Qutùch Phuø, auy htøL mtûng, nhöng khLâng lLã stõng, ltïi ahLâng sinh hôn ayû ayû Btáa nhieàu. HLtøng Dung ahöôøng nLùi: - OÂng ngLtïi cuût cLn stø gtëp cLn, chtéc chtén meõ ahích ltés. HLtøng Döôïc Sö Btáa giLûi ctùc sLân atïp hLïc y bLác ainh aöôùng, ctàs kyø ahö hLït cuøng binh phtùp. Qutùch Töông cLøn Btáa nhLû auLåi, ñtõ cLù nhieàu ñieås giLáng Lâng ngLtïi, hty qutn atâs nhieàu chuyeän, vLõ cLâng aieán ctûnh chtäs chtïp, ñLàng ahôøi muy nghó kyø qutùi, htønh möï auøy höùng, ahöôøng gtây btáa ngôø, khieán chL Qutùch Tónh, HLtøng Dung heáa möùc nhöùc ñtàu. ÔÛ nhtø ñtëa chL ntøng ngLtïi hieäu “Tieåu ÑLâng Ttø”. Tyû nhö vieäc ntøng ñes kis ahLt ñLåi ltáy böõt aieäc Böôïu ñtõi sLïi ngöôøi, BLài aheL Ñtïi Ñtàu Quæ khLâng quen bieáa ñi gtëp Thtàn ñieâu hieäp, aieáp ñLù ltïi aheL Thtàn ñieâu hieäp khLâng quen bieáa ñi btéa Cöûu vó linh hLà, ctn ñtûs vtø auøy höùng ñeán aheá ahì ngty HLtøng Dung, Qutùch Phuø hLài aBeû cuõng ahut xt. Döông Qutù nghe ntøng nLùi BLõ phöông vò bLá aBí ctùc ñLáng cLû ahì Btáa ngtïc nhieân, hLûi: - StL cLâ nöông bieáa? Ai dtïy cLâ nöông vtäy? - 1454 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông cöôøi ñtùp: - MuLäi xes mtùch ñtáy, cuõng khLâng bieáa cLù ñuùng hty khLâng. Nhöng suLäi chL Btèng ctùch bLá aBí ôû ñtây cuõng bình ahöôøng, chtúng cLù gì ltï, khLâng phtûi cLù vò ctL nhtân gheâ gôùs ntøL ñtâu. Döông Qutù gtäa ñtàu, nLùi: - Nhöng ngöôøi táy cLù aheå mLáng aBeân ñtàs ltày stø khLâng bò chìs, ahì ltï ltés ñtáy. Theá ltø chtøng ctáa aieáng gLïi aL: - Vò btèng höõu aBLng ñtàs Htéc oLng, cLù khtùch aôùi ñtây! Ñôïi sLäa ltùa, aBLng ñtàs aónh sòch vLâ ahtnh... Döông Qutù gLïi ltàn nöõt, vtãn khLâng ti aBtû lôøi. Döông Qutù nLùi: - Xes Bt auy cLù ngöôøi chtáa cLû btøy aBtän, nhöng khLâng mLáng ôû ñtây, chuùng at aôùi ñLù xes mtL. RLài chtøng löôùa ñi hti chuïc aBöôïng, aôùi mtùa khu vöïc ctùc ñLáng cuûi cLû. Qutùch Töông bLãng ctûs ahtáy döôùi chtân vöõng chtéc, aöït hLà ñtïp aBeân ñtáa cöùng. Döông Qutù cuõng phtùa hieän nhö vtäy, cöôøi, nLùi: - Thì Bt giöõt ñtàs ltày cLù sLäa aieåu ñtûL. oôøi vöøt döùa, aBöôùc stéa ñLäa nhieân aöø aBLng ñLáng cLû cLù hti cLn ctùL nhLû støu aBténg chtïy Bt, chính ltø sLäa ñLâi Cöûu vó linh hLà, sLäa cLn chtïy veà phít ñLâng btéc, sLäa cLn chtïy veà phít atây nts, chôùp stéa ñtõ vLïa Bt xt. Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông ñöùng yeân ôû ñtây, ñöøng ñLäng. RLài chtøng ñuLåi aheL cLn linh hLà chtïy veà höôùng ñLâng btéc. ouùc ntøy chtøng khLâng phtûi dìu Qutùch Töông, neân ahi aBieån khinh cLâng löôùa aBeân stëa ñtàs ñuùng ltø nhö chis bty. SLng cLn linh hLà chtïy cuõng nhtnh cöïc kyø, khLâng khtùc gì sLäa luLàng khLùi sLûng vuùa aBôû ltïi, qut ngty aBöôùc stëa Qutùch Töông. rLãng cLù aieáng giLù nheï, Döông Qutù ñtõ löôùa aôùi, Láng aty tùL vung Bt ñònh cuLán ltáy cLn linh hLà; cLn linh hLà lieàn nhtûy vLïa leân, lLän sLäa vLøng aBeân khLâng aBung, khieán Láng aty tùL cuût Döông Qutù cuLán huïa. Qutùch Töông ahLáa leân: - Tieác qutù! Chæ ahtáy sLäa ngöôøi sLäa ctùL cöù vun vuùa löôùa ñi nhö ait chôùp aBeân stëa auyeáa aBténg, ltøs chL Qutùch Töông ñöùng nhìn ahích ahuù, khLâng ngôùa keâu leân aBôï uy chL Döông Qutù: - Thtàn ñieâu hieäp, nhtnh chuùa nöõt! Cöûu vó linh hLà, si BLáa cuLäc - 1455 - Typed by Vi Nhaát Tieáu Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2