Thí nghiệm cao áp

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Minh Quân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

2
585
lượt xem
277
download

Thí nghiệm cao áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I-Muc đich va y nghia công ̣ ́ ̀ ́ ̃ tác thí nghiệm điện - Muc̣ đić h cuả công tác thí nghiêṃ là đánh giá chất lượng của các thiết bị điện trong công trình và phát hiện các sai sót trước khi đưa các thiết bị này vào sử dụng . - Ý nghiã công tać thí nghiêṃ : là cơ sở có tiń h phaṕ ly ́ khăn̉ g điṇ h công triǹ h đã săñ saǹ g cho viêc̣ sư ̉ duṇ g vâṇ haǹ h

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm cao áp

 1. mquanik@yahoo.com ̣̣ Muc luc : Trang Chương 1 : Cac phep đo cơ ban ́ ́ ̉ -Muc đich và ý nghia công tác thí nghiệm điện ̣ ́ ̃ 1 -Khai niêm thừơng dung trong công tac thí nghiêm ́ ̣ ̀ ́ ̣ 1 -Phep đo điên trở cach điên ́ ̣ ́ ̣ 1 -Phep đo điên trở môt chiêu ́ ̣ ̣ ̀ 5 -Phep đo tỉ số biên ́ ́ 7 -Phep xac đinh cực tinh và tổ đâu dây ́ ́ ̣ ́ ́ 8 -Phep đo hệ số tôn hao điên môi cach điên ́ ̉ ̣ ́ ̣ 11 ́ ̉ -Phep đo không tai 14 ́ ́ ̣ -Phep đo ngăn mach 15 -Phep thử cao thế băng điên ap chinh lưu (môt chiêu) và đo dong rò ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̀ ̀ 17 -Phep thử cao thế băng điên ap có tân số 50Hz ́ ̀ ̣́ ̀ 17 Chương :2 Thí nghiêm cac thiêt bị điên ̣ ́ ́ ̣ -Thí nghiêm lăp mới may biên ap lực câp điên ap từ 110KV trở lên ̣ ́ ́ ́́ ́ ̣́ 19 -Thí nghiêm lăp mới biên ap lực câp điên ap ≤35KV ̣ ́ ́́ ́ ̣́ 27 -Thí nghiêm đinh kỳ may biên ap ̣ ̣ ́ ́́ 28 -Thí nghiêm May biên điên ap ̣ ́ ́ ̣́ 29 -Thí nghiêm May biên dong điên ̣ ́ ́ ̀ ̣ 30 -Thí nghiêm dao cach ly ̣ ́ 31 - Thí nghiêm may căt ̣ ́ ́ 31 -Thí nghiêm chông set ̣ ́ ́ 33 -Thí nghiêm cap lực cao thế ̣ ́ 34 -Thí nghiêm cap lực hạ thế ̣ ́ 35 - Thí nghiêm Câu chì cao thế ̣ ̀ 35 -Thí nghiêm Tụ điên cao thế và hạ thế ̣ ̣ 36 -Thí nghiêm may phat điên đông bộ ̣ ́ ́ ̣ ̀ 37 -Thí nghiêm đo điên trở nôi đât (tiêp đia) ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ 40 -Thí nghiêm sứ cach điên ,thanh cai ̣ ́ ̣ ́ 41 -Thí nghiêm Cac Dung cụ an toan ̣ ́ ̣ ̀ 42 -Cac bước thí nghiêm môt môt thiêt bị ́ ̣ ̣ ̣ ́ Trang1/ 44
 2. mquanik@yahoo.com cuoi I-Muc đich và ý nghia công tác thí nghiệm điện ̣ ́ ̃ - Muc đich cua công tác thí nghiêm là đánh giá chất lượng của các thiết bị điện trong ̣ ́ ̉ ̣ công trình và phát hiện các sai sót trước khi đưa các thiết bị này vào sử dụng . - Ý nghia công tac thí nghiêm : là cơ sở có tinh phap lý khăng đinh công trinh đã săn sang ̃ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ cho viêc sử dung vân hanh ̣ ̣ ̣ ̀ - Công tác thí nghiệm điện là gì ?là công việc đánh giá và đưa ra kêt luân cuối cùng c ủa ́ ̣ một công trình về mặt điện . Công tác thí nghiệm Điện bao gồm các công tác sau : - Đanh giá thiêt bị ́ ́ - Kiểm tra sự hoạt động của thiết bị trong tổng thể công trình - Đưa ra những kêt luân cuôi cung cua công trinh về măt điên ́ ̣ ́̀ ̉ ̀ ̣ ̣ II- Công tac đanh giá chât lượng : ́ ́ ́ 1/ Đanh giá thiêt bị : ́ ́ - sử dung cac thiêt bị kiêm tra tiên hanh đo đac lây số liêu cua từng thiêt bị ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣́ ̣ ̉ ́ - sử dung cac thiêt bị thử nghiêm thử khả năng chiu đựng cua thiêt bị ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ - so sanh cac số liêu đo được và phep thử nghiêm với cac tiêu chuân có tinh phap lý ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ để đanh giá thiêt bị ́ ́ 2/ Kiêm tra sự hoat đông cua thiêt bị : ̉ ̣ ̣ ̉ ́ - dựa vao cac thiêt kế có tinh phap lý để kiêm tra sự hoat đông cua từng thiêt bị có ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ đung với thiêt kế ́ ́ - trên cơ sở kiêm tra nay phat hiên những điêm sai trong quá trinh thi công cung như ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ điêu bât hợp lý trong thiêt kế ̀ ́ ́ ́ ̣ ́̀ 3 /Kêt luân cuôi cung : - Dựa vao công tac đanh giá chât lượng thiêt bị và kiêm tra hoat đông cua từng thiêt ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ bị đưa ra kêt luân chung về công trinh ́ ̣ ̀ Bai 1 : Cac khai niêm thừơng dung trong công tac thí nghiêm cao ap ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ - Đôi tượng thí nghiêm :là thiêt bị điên hoăc tâp hợp cac thiêt bị điên liên kêt với ́ ̣ ́ ̣ ̣̣ ́ ́ ̣ ́ nhau sẽ được kiêm tra ̉ - Thiêt bị thí nghiêm : là thiêt bị dung để kiêm tra môt hang muc hay nhiêu hang muc ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣̣ ̣ ̀ ̣ ̣ cua thiêt bị ví dụ megaômet ̉ ́ - Hang muc thí nghiêm : là môt phep đo lây số liêu hay phep thử nghiêm thiêt bị ví dụ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ hang muc tỉ số biên ̣ ̣ ́ - Tiêu chuân thí nghiêm :là tâp hợp cac số liêu chuân do nhà nước hay nhà san xuât ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ thiêt bị quy đinh lam cơ sở so sanh ví dụ Tiêu chuân nghanh điên ,IEC .. ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ - Phương phap thí nghiêm : phương phap thực hiên kiêm tra ví dụ xac đinh tỉ số biên ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣́ ́ may biên ap có thể dung nguôn 3 pha hay nguôn môt pha … ́ ́́ ̀ ̀ ̀ ̣ - Người thí nghiêm : là nhân viên thực hiên cac phep đo lường , thử nghiêm ̣ ̣ ́ ́ ̣ - Thiết bị nhất thứ: là các thiết bị điện lực gồm các nhóm máy điện tĩnh (máy biến áp, máy biến điện áp, máy biến dòng điện), máy điện quay (máy phát điện, động cơ điện), máy cắt và dao cách ly (máy cắt, dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì cao thế), thiết bị điện khác trong Trạm biến áp (thanh cái, chống sét, tụ điện, kháng điện, sứ cách điện) - Thí nghiệm mới (TNM): là thí nghiệm đánh giá chất lượng thiết bị điện lần đ ầu trước khi đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trang2/ 44
 3. mquanik@yahoo.com Thí nghiệm định kỳ (TNĐK): là thí nghiệm chẩn đoán, phòng ngừa sự cố đ ối với - thiết bị điện sau một khoảng thời gian làm việc theo qui định. Bai 2 :Phep đo điên trở cach điên ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣́ ̃ 1/Cac đinh nghia : - Điện trở cách điện: là điện trở của cách điện khi đặt một điện áp một chi ều vào cách điện của thiết bị điện. - Hệ số hấp thụ: là tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 60 giây (R60”) kể t ừ lúc đặt điện áp và điện trở cách điện đo sau 15 giây (R15”). - Hệ số phân cực: là tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 10 phút kể từ lúc đặt điện áp và điện trở cách điện đo sau 1 phút. 2/Ý nghĩa của phep đo : ́ - Điện trở cach điện là hạng mục kiểm tra đầu tiên để đanh giá sơ bộ về tinh trạng ́ ́ ̀ cach điện của cac thiết bị điện ́ ́ - Để đánh giá sự biển đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian, khi đo điện trở cách điện xác định thêm hệ số hấp thụ và hệ số phân cực 3/Phương phap đo điên trở cach điên: ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ - Gian tiêp : Dung vônmet và ampemet môt chiêu đo dong điên rò ở cac điên ap tiêu chuân ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣́ ̉ 500V,1000V,2500V,5000V Rcđ = Uđ/Irò (MΩ) ̣́ ̣ ̀ ̣̀ ́ ̣ Uđ : Điên ap môt chiêu đăt vao cach điên Irò :Dong điên rò đo được ̀ ̣ - Phương phap trực tiêp : ́ ́ Dung Mêgaômet chuyên dung có điên ap trên cac cực đo : ̀ ́ ̀ ̣́ ́ 500V,1000V,2500V,5000V Luc nay trị số trên mêgôm là trị số thực cua Rcđ ́ ̀ ̉ 4/Cach đo cơ ban: ́ ̉ Môt cực điên ap đo đăt vao phân dân điên cua thiêt bị ,cực điên ap con lai đăt vao phân ̣ ̣́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ cach điên cua thiêt bị ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ Ph ân dân điên A V Uđo ̀ ́ ̣ Phân cach điên 5/Sử dung mêgômmet: ̣ ́ Đo Rcđ giữa phân dân và vỏ không loai trừ dong rò từ mach khac ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ + ́ M êgaômmet E - Đo Rcđ giữa phân dân và vỏ có loai trừ dong rò từ mach khac ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ Trang3/ 44
 4. mquanik@yahoo.com + ́ M êgaômmet E - Đo Rcđ giữa hai phân dân có loai trừ dong rò từ mach khac ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ + ́ M êgaômmet E - 6/ Công tác chuẩn bị : - Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất. - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống. - Đối với các loại máy điện: thực hiện thêm việc nối tắt các đầu dây ra của mỗi cuộn dây được đo. - Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt. - Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng đối tượng thiết bị được thí nghiệm. - Kiểm tra nguồn, các đầu nối và dây đo của Mê-gôm-met phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo. - Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn. - Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế . - Khi thí nghiệm máy điện : ghi thêm nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây từ các đồng hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng đ ược thí nghiệm. 7/ Tiến hành đo và lấy số liệu : - Chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp. - Cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí ON đồng thời theo dõi đồng hồ thời gian. - Ghi nhận lại các giá trị điện trở cách điện ở cac :thời điêm 15 giây và thời điểm 60 ́ ̉ giây hoăc cac thời điêm khac sau khi đặt điện áp đo theo yêu cầu của phép đo. ̣ ́ ̉ ́ - Đo cach điên cua đôi tượng thí nghiêm cua may điên theo quy đinh : ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ cach điên cua cac phân dân điên so với vỏ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ cach điên giữa cac phân dân điên so với nhau ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ - Đối với các máy biến áp lực ≥ 110kV khi có yêu cầu thì lấy thêm các giá trị điện trở cách điện tại các thời điểm 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10 phút để vẽ đ ặc tuy ến điện trở cách điện theo thời gian và xác định hệ số phân cực. - Đối với các, tụ điện, kháng điện : ghi nhận lại các giá trị điện trở cách điện ở các thời điểm 15 giây, 60 giây sau khi đặt điện áp đo theo yêu cầu của phép đo để xác định hệ số hấp thụ. Trang4/ 44
 5. mquanik@yahoo.com - Đối với các máy điện tĩnh, máy điện quay: khi giá trị đo không ổn định thì tạm thời ngừng đo, đấu tắt các đầu cực cuộn dây và đấu đất ít nhất trong 5 phút đ ể x ả hoàn toàn các điện tích dư. - Sau khi đo xong thì tắt nguồn thí nghiệm, dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nhằm xả điện tích dư. - Đấu nối sơ đồ đo thích hợp với phép đo kế tiếp và tiến hành các bước tương tự để đo và lấy số liệu. - Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, c ần phải vệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái ban đầu 8/Xử lý số liêu : ̣ - Khi nhiêt độ đo khac với nhiêt độ tiêu chuân hoăc nhiêt độ ghi trong lý lich thiêt bị ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ thì phai hiêu chinh Rcđ theo nhiêt độ băng môt hệ số K2 ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ Δt=t2-t1 K2 Δt=t2-t1 K2 1 1.04 10 1.5 2 1.08 15 1.84 3 1.13 20 2.25 4 1.17 25 2.75 5 1.22 30 3.4 t1 :nhiêt độ đo trước đó hay cho trong lí lich ̣ ̣ t2 :nhiêt độ đo đo sau ̣ - Δt> 0 khi quy đôi về t1 phai nhân với K2 ̉ ̉ - Δt< 0 khi quy đôi về t1 phai chia với K2 ̉ ̉ Ví dụ : Rcđ =1000MΩ ở t1=25 cho trong lí lich ,Rcđ =600MΩ ở t2=350c quy đôi về t1 ̣ ̉ 0c ̉ Δt=10>0 , K2=1.5, : Rcđ quy đôi = 600 x 1.5 = 900MΩ - Tinh hệ số hâp thụ Kht=R60”/R15” ́ ́ K≥1.3 cach điên khô ,K
 6. mquanik@yahoo.com A Điên trở ̣ V han chế ̣ Điên trở môt chiêu ̣ ̣ ̀ R=U/I ̣́ ̣ ̀ U : Điên ap môt chiêu đo I :Dong điên đo được ̀ ̣ Lưu ý trong phương phap nay cân: ́ ̀ ̀ - chon điên trở han chế thich hợp ̣ ̣ ̣ ́ - đôi tượng thí nghiêm có tinh điên cam lớn cân thao đông hồ vôn trước khi ngăt ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ mach - b/Trực tiêp: ́ Dung cac câu đo điên trở môt chiêu như : P333T ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ Giá trị thể hiên trên câu đo là giá trị trực tiêp ̣ ̀ ́ Cơ c âu chỉ thị cân ́ ̀ băng C ơ c âu điêu chinh cân ́ ̀ ̉ ̀ băng ́ ̣̉ 4/Công tac chuân bi: Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện , cách ly hoàn toàn với các - nguồn điện áp , vỏ thiết bị phải được nối đất . - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm , sau đó tách các đ ầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống . - Kiểm tra nguồn , các đầu nối và dây đo của thiết bị đo điện trở một chiều chuyên dụng hoặc đồng hồ Ampe, Vôn DC (khi đo bằng phương pháp V-A) phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . - Đấu nối sơ đồ đo theo nguyên tắc : điện trở một chiều của cuộn dây máy điện được qui định đo cho tất cả các pha, các cuộn dây ở toàn bộ các nấc phân áp của cuộn dây (đối với máy biến áp) hoặc phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo . Trị số dòng điện một chiều để đo cần phải không làm cho nhiệt độ cuộn dây thay đổi đáng kể đ ể tránh sai số do nhiệt độ (dòng đo không được vượt quá 20% dòng điện định mức của cuộn dây máy điện) - Làm hàng rào an toàn bảo vệ , treo biển báo và cử người canh an toàn . - Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế . - Khi thí nghiệm máy điện : ghi thêm nhiệt độ dầu , nhiệt đ ộ cuộn dây t ừ các đ ồng hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm 5/Tiến hành đo và lấy số liệu : Trang6/ 44
 7. mquanik@yahoo.com Bật chuyển mạch chọn thang đo dòng điện và điện trở trên thiết bị đo điện tr ở một - chiều chuyên dụng về vị trí thích hợp. - Bật chuyển mạch cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí ON đồng thời theo dõi đến khi điện trở ổn định thì ghi nhận giá trị đo . - Khi tiến hành đo điện trở một chiều cuộn dây bằng phương pháp Vôn - Ampe, phải có điện trở điều chỉnh trong mạch đo để giảm thời gian ổn định dòng đo (thời gian quá độ của mạch R-L) và tiến hành theo trình tự sau: - Đóng nguồn một chiều, dùng biến trở điều chỉnh cho dòng điện đo phù hợp với yêu cầu. Chờ cho dòng điện đo ổn định. - Nhấn nút ấn đo áp, trong cùng một thời điểm, đọc trị số dòng điện và điện áp. - Nhả nút ấn đo áp trước khi cắt nguồn một chiều (hoặc khi thay đổi nấc phân áp của bộ điều áp dưới tải) Lưu ý : Sơ đồ đo điện trở một chiều bằng phương pháp Vôn - Ampe: + * R A Aa UDC - Bb Cc V Sau khi đo xong thì tắt nguồn thí nghiệm , dùng sào tiếp địa đ ể nối đ ất các - đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nhằm xả điện tích dư . 6/Xử lý số liêu : ̣ Khi nhiêt đo khac với nhiêt độ tiêu chuân hoăc ghi trong lý lich may cân phai quy đôi về ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ môt nhiêt độ ̣ - Công thức tính qui đổi điện trở một chiều theo nhiệt độ: 235+ t 2 R t 2 = R t1 * - Vật liệu chế tạo cuộn dây bằng đồng: 235+ t 1 245+ t 2 = R t1 * R t2 - Vật liệu chế tạo cuộn dây bằng nhôm: 245+ t 1 Rt1:điên trở đo ở nhiêt độ t1,Rt2:điên trở đo ở nhiêt độ t2 ̣ ̣ ̣ ̣ T1 nhiêt độ đo lân trước , t2 nhiêt độ đo lân sau ̣ ̀ ̣ ̀ - Tinh toan sai số theo phân trăm ́ ́ ̀ - Trên cơ sở đó so sanh với tiêu chuân đưa ra kêt luân ́ ̉ ́ ̣ Bai 4: Phep đo tỉ số biên ̀ ́ ́ ̣́ ̃ 1/ Cac đinh nghia : - Đôi với may biên ap lực ,biên điên ap ,biên dong điên : tỉ số biên là hệ số biên đôi giữa ́ ́ ́́ ́ ̣́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ sơ câp và thứ câp và môt trong những thông số cơ ban ́ ́ ̣ ̉ Trang7/ 44
 8. mquanik@yahoo.com 2/Ý nghia : ̃ - Kiểm tra tính đúng đắn của cấu trúc cuộn dây. Kết hợp với các hạng mục thí nghiệm khác để xác định mức độ chạm chập vòng dây. - Xac đinh chức năng cua cac cuôn dây ̣́ ̉ ́ ̣ 3/Phương phap đo: ́ Nguôn thí ̀ Thiêt bị ́ Đ ôi t ượ ng ́ Thiêt bị ́ ̣ đo lườ ng thí nghiêm ̣ đo lườ ng nghiêm - Đôi tượng thí nghiêm : là may biên ap lực ,may biên điên ap thì : ́ ̣ ́ ́́ ́ ́ ̣́ Nguôn thí nghiêm là nguôn ap ,thiêt bị đo lường là đông hồ vôn và được nôi song song ̀ ̣ ̀́ ́ ̀ ́ - Đôi tượng thí nghiêm :là biên dong điên ́ ̣ ́ ̀ ̣ Nguôn thí nghiêm là nguôn dong ,thiêt bị đo lường là đông hồ ampe và được nôi nôi tiêp ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́́́ 4/Công tác chuẩn bị: - Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất. - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm. - Lựa chọn nguôn thí nghiệm và thiêt bị đo lường thich hợp, số lượng phép đo phù ̀ ́ ́ hợp với quy định của ngành điện hoăc cua nhà chế tao đối với từng đối tượng thiết ̣ ̉ ̣ bị được thí nghiệm. - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo lường. - Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn 5/Tiến hành đo và lấy số liệu: - Đôi tượng thí nghiêm là biên ap điên lực :Xác định các nấc phân áp cần đo đ ối với ́ ̣ ́́ ̣ từng cặp cuộn dây phù hợp với lý lịch máy và yêu cầu kiểm tra của nhà chế tạo. Lần lượt tiến hành đo trị số của tất cả các nấc phân áp cần đo. - Đôi tượng thí nghiêm là may biên điên và biên dong điên : Xác định các cuôn dây cân ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ đo phù hợp với lý lịch máy và yêu cầu kiểm tra của nhà chế tạo. Lần lượt tiến hành đo trị số của tất cả các cuôn dây cân đo. ̣ ̀ - Ghi lại số liệu hiển thị trên thiết bị đo của từng phép đo. Tính toán giá tr ị đo theo hướng dẫn của qui trình sử dụng thiết bị đo phù hợp với sơ đồ đo hiện tại. - Cần so sánh đối chiếu ngay số liệu đo với số liệu cho trong lý lịch máy (nhãn máy) để kiểm tra kết quả của từng nấc phân áp, kịp thời phát hiện các sai sót, các trường hợp bất thường trong từng nấc phân áp. - Đấu nối sơ đồ đo thích hợp với phép đo kế tiếp và tiến hành các bước tương tự đ ể đo và lấy số liệu. - Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị, c ần phải v ệ sinh thiết bị đo, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái ban đầu. Bai 5 : Phep xac đinh cực tinh và tổ đâu dây ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣́ ̃ 1/Cac đinh nghia : - Cực tinh là sự quy ước khi ta chon môt đâu cua môt cuôn dây lam cực tinh thì môt đâu ́ ̣ ̣̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣̀ nao đó cua môt cuôn dây con lai sẽ có cung cực tinh. ̀ ̉ ̣ ̣ ̣̀ ̀ ́ Trang8/ 44
 9. mquanik@yahoo.com Cực tính cuộn dây có ý nghĩa tương đối. Hai cuộn dây (hay nhiều cuộn dây) có liên - hệ hỗ cảm sẽ có khái niệm cực tính tương đối so với nhau: Các cuộn dây được gọi là “có cùng cực tính” (tương ứng với một cách qui ước tên gọi các đ ầu c ực c ủa chúng) khi vectơ điện áp cảm ứng trong từng cuộn dây đều “cùng phương cùng chiều”. 2/ Ý nghia ̃ - Lam cơ sở cho viêc xac đinh tổ đâu dây cua may biên ap lực ,chiêu quay cua đông cơ ̀ ̣ ̣́ ́ ̉ ́ ́́ ̀ ̉ ̣ ̣ điên 3 pha - Lam cơ sở cho viêc đâu nôi cac cuôn dây phia thứ câp cua may biên điên ap , may biên ̀ ̣ ́ ́́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣́ ́ ́ dong điên phuc vụ cho công tac đo lường đo đêm ,bao vệ rơ le ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ 3/ Phương phap xac đinh cực tinh cuôn dây : ́ ̣́ ́ ̣ - Sơ đồ thí nghiêm : gôm nguôn môt chiêu và môt vôn kế chỉ không ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ a c Så âäö mtracæ tê cuäü dáy: kiãø c û nh n a- b: Cuäü dáy cáú xung n p c - d: Cuäü dáy âo cæ tê xung n c û nh +: Xung dæ ång - : Xung ám b d Khi cho xung điên ap môt chiêu vao hai đâu cuôn dây và quy ước đâu cuôn dây được ̣́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ - nôi vao cực dương cua nguôn điên là cực tinh ́̀ ̉ ̀ ̣ ́ - Hai đâu cua cuôn dây con lai đươc nôi với vôn kế chỉ không ̀ ̉ ̣ ̣̀ ́ - Khi ta băt đâu câp xung điên ap môt chiêu thì vôn kế chỉ không sẽ lêch về phia dương ́̀ ́ ̣́ ̣ ̀ ̣ ́ - Đâu dây nao đươc nôi với cực dương cua vôn kế chỉ không được xem có cung cực ̀ ̀ ́ ̉ ̀ tinh với đâu dây nôi với cực dương cua nguôn môt chiêu ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ - Trên hinh vẽ khi ta đong câu dao và vôn kế chỉ không lêch về phia + thì đâu a và đâu c ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ có cung cực tinh ̀ ́ Nêu đôi tượng thí nghiêm là may biên điên ap hay may biên ap môt pha và may biên dong ́ ́ ̣ ́ ́ ̣́ ́ ́́ ̣ ́ ́ ̀ điên thì ap dung phương phap nay ̣ ́ ̣ ́ ̀ Nêu đôi tượng là may biên ap điên lực ba pha , may biên điên ap ba pha thường s ử dung ́ ́ ́ ́́ ̣ ́ ́ ̣́ ̣ phương phap xung môt chiêu ba trị số để xac đinh tổ đâu dây ́ ̣ ̀ ̣́ ́ 4/Xac đinh tổ đâu dây biên ap điên lực ba pha , may biên điên ap ba pha : ̣́ ́ ́́ ̣ ́ ́ ̣́ ̣ ̃ a/Đinh nghia : - Tổ đấu dây máy biến áp được xác định là chỉ số của véc tơ điện áp thứ cấp (như chỉ số giờ của kim giờ) khi cho véc tơ điện áp sơ cấp (là kim phút) đang chỉ vào số 12 trên mặt đồng hồ. - Cần lưu ý các hệ thống véc tơ điện áp sơ cấp và thứ cấp phải là các hệ thống véc tơ thứ tự thuận thì khái niệm tổ đấu dây mới có nghĩa (có như vậy, toàn bộ hệ thống Trang9/ 44
 10. mquanik@yahoo.com véc tơ đều quay đồng bộ theo chiều dương "ngược chiều kim đồng hồ", góc l ệch pha tương đối giữa các hệ thống véc tơ mới không đổi). - Tổ đấu dây máy biến áp là một thông số cấu trúc cơ bản, thể hiện góc lệch pha tương đối (gần đúng) giữa các hệ thống véc tơ điện áp sơ cấp và thứ cấp. b/ Ý nghia thông số tổ đấu dây : ̃ - Là cơ sở áp dụng các sơ đồ thích hợp để tiến hành thí nghiệm các thông số của máy biến áp và áp dụng các công thức tính toán qui đổi kết quả thí nghiệm. - Là một trong những điều kiện để xem xét và tính chọn phương án đấu nối vận hành song song máy biến áp. - Tính toán bảo vệ rơ le. - Phối hợp trong đấu nối sơ đồ mạch dòng thứ cấp của bảo vệ rơ le (nhất là bảo vệ so lệch dọc). c/Phương phap xung môt chiêu ba trị số : ́ ̣ ̀ A B C Sơ c âp ́ Thứ câp ́ a c b ́ Nguyên tăc : - Đưa dong điên dưới dang xung vao phia sơ câp may biên ap , nôi câu đâu A và C đưa ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́́ ́̀ ́ vao – “cực âm” , đâu B nôi với + “cực dương” ̀ ̀ ́ - Câp xung lân thứ nhât đông thời đoc chiêu lêch kim trên vôn met chỉ không đang được ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣̀ ́ măc vao pha ab ( cực + nôi với a ) ,ghi vao bang ́ ̀ ́ ̀ ̉ - Câp xung lân thứ hai đông thời đoc chiêu lêch kim trên vôn met chỉ không đang được ́ ̀ ̀ ̣ ̣̀ ́ măc vao pha bc ( cực + nôi với b ) ,ghi vao bang ́ ̀ ́ ̀ ̉ - Câp xung lân thứ ba đông thời đoc chiêu lêch kim trên vôn met chỉ không đang đ ược ́ ̀ ̀ ̣ ̣̀ ́ măc vao pha ac ( cực + nôi với a ) ,ghi vao bang ́ ̀ ́ ̀ ̉ - Quy ước vônmet chỉ không lêch về phia + thì ghi dâu +, phia – ghi dâu - ,không lêch thì ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ghi 0 - Sau ba lân câp xung thì tra bang để xac đinh tổ đâu dây ̀ ́ ̃ ̣́ ́ Bảng 1: Cực tính xung một chiều ba trị số và tổ đấu dây tương ứng của máy biến áp Cực tính xung điện áp cảm ứng khi có xung dương Tổ đấu dây a+ b- b+ c- a+ c- 1 - + + Trang10/ 44
 11. mquanik@yahoo.com 2 0 + + 3 + + + 4 + 0 + 5 + - + 6 + - 0 7 + - - 8 0 - - 9 - - - 10 - 0 - 11 - + - 12 - + 0 5/Xac đinh cực tinh cua cuôn dây đông cơ ba pha : ̣́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ a/Khai niêm : Thứ tự pha cua cuôn dây ba pha là quy ước cac đâu dây cua cua đông cơ điên ba pha khi ta ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ đâu chung với lưới điên ba pha thứ tự thuân thì đông cơ sẽ quay theo chiêu thuân (truc ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ quay đông cơ sẽ quay theo chiêu kim đông hồ khi nhin từ phia truc đông cơ) ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ b/Ý nghia : ̃ - Lam cơ sở cho viêc đâu nôi cac cuôn dây cua đông cơ phù hợp với điên ap lam viêc ̀ ́ ́́ ̣ ̉ ̣ ̣́ ̀ ̣ cua đông cơ ̉ ̣ c/Phương phap đo ́ Cach thực hiên tương tự chỉ câp xung môt lân và đo trên hai cuôn dây con lai .Khi câp ́ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̀ ̣ ́ xung vôn met chỉ không lêch trai ̣ ́ 6/ Công tac chuân bị : ́ ̉ - Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất. - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm. - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo. - Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn. 7/Tiên hanh đo và lây số liêu : ́ ̀ ́ ̣ a/Đo cực tính cuộn dây - Xác định các đối tượng đo với từng cặp cuộn dây phù hợp với lý lịch máy và yêu cầu kiểm tra của nhà chế tạo. Lần lượt tiến hành đo cực tính của tất cả các cặp cuộn dây cần đo theo hướng dẫn của thiết bị đo cực tính chuyên dụng hoặc đo cực tính xung điện áp cảm ứng khi có xung dương điện áp đặt vào đầu cuộn dây kia. - Nếu trong cả hai quá trình đóng xung (xung dương) và cắt xung (xung âm), cực tính điện áp tại cuộn dây đo cực tính đều giống như cực tính xung đưa vào cuộn dây cấp xung thì hai cuộn dây là cùng cực tính và ngược lại. - Cần so sánh đối chiếu ngay cực tính đo với cực tính cho trong lý lịch máy (nhãn máy) để kiểm tra kết quả của từng cặp cuộn dây, kịp thời phát hiện các sai sót, các trường hợp bất thường không phù hợp với nhãn máy. b/Kiểm tra tổ đấu dây của máy biến áp Trang11/ 44
 12. mquanik@yahoo.com Tiến hành đấu sơ đồ đo đối với từng cặp cuộn dây theo bảng , đo xung một chiều ba - trị số, ghi lại các giá trị cực tính. Tra bảng để biết được tổ đấu dây tương ứng với tổ hợp cực tính đo được. - Tiến hành kiểm tra tổ đấu dây theo chiều ngược lại, kết quả tổ hợp cực tính đo được cần phải đối xứng với tổ đấu dây đã xác định trong phép thử thuận qua chỉ số 12 (ví dụ : 1 đối xứng với 11, 2 đối xứng với 10, 3 đối xứng với 9, ...) Trong trường hợp phép đo thuận và nghịch có chỉ số tổ đấu dây không đối xứng qua chỉ số 12, cần phải xác định thứ tự tên pha và thứ tự pha của hai phía có trùng nhau hay không. - Lưu ý :khi thực hiên phep kiêm tra ngược xung điên ap cam ứng phụ thuôc vao tỉ số ̣ ́ ̉ ̣́ ̉ ̣ ̀ biên tỉ số biên cang lớn xung điên apcang lớn có thể gây ra giât điên vacân chon vôn kế ́ ́ ̀ ̣́̀ ̣ ̣ ̀̀ ̣ thich hợp để đo ́ Bai 6 Phep đo hệ số tôn hao điên môi cach điên ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣́ ̃ 1/Cac đinh nghia : - Hệ số tổn hao điện môi (Tgδ hay DF) là tỉ số giữa thành phần tác dụng và thành phần phản kháng của dòng điện rò qua cách điện khi đặt trong một điện trường (điện áp) xoay chiều Uđ Tgδ =I td/ Ipk - Chât lượng cua cach điên được phan anh băng tôn hao công suât P trong cach điên ́ ̉ ́ ̣ ̉́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ Uđ Ir φ δ Ipk P=Uđ x Itd = Uđ x Ir x cosφ = Uđ x Ipk x Tgδ Uđ2 x ωC x Tgδ = Uđ x Tgδ x (Uđ/Xc) = trong đó Uđ , ωC không đôi nên P phụ thuôc vao Tgδ ̉ ̣ ̀ 2/Ý nghia : ̃ - Thí nghiệm hệ số tổn thất điện môi (Tgδ hay DF) dùng để xác định chất lượng cách điện chính của máy điện nói chung và máy biến áp nói riêng. - Tgδ lớn cach điên âm ,Tgδ nhỏ cach điên khô ́ ̣̉ ́ ̣ 3/ Phương phap đo ́ Để đo Tgδ ta thường dung câu đo Tgδ (theo hệ nga cu) ̀ ̀ ̃ Co Cx TP G ˜ R4 P R3 C4 Trang12/ 44
 13. mquanik@yahoo.com Sơ đồ nay con goi sơ đồ thuân ̀ ̀ ̣ ̣́ a/ Câu tao : - TP may biên ap thí nghiêm ́ ́́ ̣ - Cx Điên dung cua đôi tượng thí nghiêm ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ - Co điên dung mâu ̀ - G ganovamet cân băng - R3 Điên trở điêu chinh ̣ ̀ ̉ - C4 Điên trở điêu chinh ̣ ̀ ̉ - Cac khe hở phong điên ́ ́ ̣ b/ Nguyên lý lam viêc : Khi đăt vao cach điên môt điên ap xoay chiêu ,trong cach điên có ̀ ̣ ̣̀ ́ ̣ ̣ ̣́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀́ ̣ dong điên I chay qua .Phân tich dong điên I nay thanh hai thanh phân :thanh phân tac dung Itd và thanh phân phan khang Ipk ̀ ̀ ̉ ́ Tgδ =I td/ Ipk =Ptd/Ppk =I2Rx/I2Xx = ωCxRx ̀ ̀ Khi câu cân băng Tgδ= ωCxRx = ωC4R4 Trong chế tao người ta chon giá trị R4=10000/л =3183Ω thay vao, khi sử dung dong điên ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ tân số 50Hz và điên dung tinh toan là μ F ta có Tgδ=C 4 . Người ta khăc độ C4 theo phân ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ trăm .Khi điêu chinh câu cân băng ta có trị số đo Tgδ% trực tiêp . ̀ ̉ ̀ ̀ ́ Đôi với cac loai câu đo Tgδ khac thì trị số được tinh theo hướng dân cua nhà chế tao ́ ́ ̣̀ ́ ́ ̃ ̉ ̣ c/Cac sơ đồ đo Tgδ ́ có hai sơ đồ đo : đo thuân và đo nghich ̣ ̣ 1/Đo thuân (như đã trinh bay ) thường ap dung cho đoi tượng thí nghiêm không có điêm ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ nao nôi đât . Sơ đồ nay rât it sử dung ̀ ́́ ̀ ́́ ̣ ̣ 2/Đo nghich : - Dây cao ap cua biên ap thí nghiêm được nôi vao vỏ câu đo (vỏ câu đo được cach ly với ́ ̉ ́́ ̣ ́̀ ̀ ́ ́ ́ đât ) Co Cx TP G ˜ R4 R3 C4 Sơ đồ nay có nhược điêm ̀ ̉ - dong rò bề măt cach điên cân đo ,Tụ Co ,dây do đêu qua ganavamet nên gây sai số đo ̀ ̣́ ̣ ̀ ̀ nhưng thực tế hay dung vì phân lớn cac đôi tượng thí nghiêm đêu có môt đâu nôi đât ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣̀ ́́ 4/Công tac chuân bị ́ ̉ - Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất. Trang13/ 44
 14. mquanik@yahoo.com Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu - cực của đối tượng đang nối vào hệ thống. - Vệ sinh bề măt và lau khô bề măt đôi tượng đo đôi tượng thí nghiêm ̣ ̣́ ́ ̣ - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm. - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo. - Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn 5/Tiên hanh đo và lây số liêu : ́ ̀ ́ ̣ - Ước lượng sơ bộ giá trị R3 và C4 và đăt ở giá trị đó ̣ - Tăng điên ap đên môt giá trị thâp hơn giá trị yêu câu đo , điêu chinh R3 và C4 ỏ cac giá ̣́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ trị lớn cho câu tương đôi cân băng ̀ ́ ̀ - Tiêp tuc tăng đên giá trị yêu câu và , điêu chinh R3 và C4 ở cac giá trị tinh chinh ̣́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ - Trong quá trinh đo không thể cân băng câu có thể do nhiêu điên trường manh cân phai ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ tim biên phap khử nhiêu ̀ ̣ ́ ̃ - Khi đo cân ap ap dung cac biên phap giam sai số : ̀́́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ Lăp vong chăn dong rò bề măt đôi tượng thí nghiêm rôi nôi với đâu chông nhiêu ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̃ cua câu đo .Sử dung nguôn có it song hai bâc cao ̉ ̀ ̣ ̀ ́́ ̣̀ ̀ ́ ̉ Bai 7 Phep đo không tai ̣́ ̃ 1/Cac đinh nghia : Cac thiêt bị điên khi lam viêc ở trang thai không tai tiêu thụ môt lượng công suât để từ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ hoa loi thep phân công suât nay goi là tôn hao không tai và được xac đinh qua phep đo ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ không tai . 2/Ý nghia : ̃ - Lây số liêu lam cơ sở so sánh số liệu dòng điện không tải và tổn hao không tải với số ́ ̣̀ liệu xuất xưởng - Nếu dòng không tải hoặc tổn hao không tải đo được tại vị trí lắp đặt sai khác (lớn hơn) quá ngưỡng cho phép so với số liệu xuất xưởng chứng tỏ máy điên đã bị các tác động trong quá trình chuyên chở làm xô lệch lõi thép, gông ̣ từ, làm chạm chập các lá thép trong lõi thép. - Nếu dòng không tải tăng vọt bất thường chứng tỏ khả năng máy điên bị ̣ chập vòng hoặc ngắn mạch pha (trường hợp ngắn mạch pha thường chỉ phát hiện được khi điện áp đo là đáng kể so với điện áp định mức của cuộn dây). 3/ Phương phap đo ́ Nguôn thí ̀ Thiêt bị ́ Đ ôi t ượ ng ́ ̣ đo lườ ng thí nghiêm ̣ nghiêm - Đôi tượng thí nghiêm : là may điên xoay chiêu môt pha : ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ Nguôn thí nghiêm là nguôn điên ap xoay chiêu môt pha ,thiêt bị đo lường là đông hồ vôn ̀ ̣ ̀ ̣́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ampe , Oat met môt pha - Đôi tượng thí nghiêm : là may điên xoay chiêu ba pha : ́ ̣ ́ ̣ ̀ Nguôn thí nghiêm là nguôn điên ap xoay chiêu ba pha ,thiêt bị đo lường là đông hồ vôn ̀ ̣ ̀ ̣́ ̀ ́ ̀ ampe và Oat met ba pha ́ ́ 4/Công tác chuẩn bị: Trang14/ 44
 15. mquanik@yahoo.com Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện, cách ly hoàn toàn với các - nguồn điện áp, vỏ thiết bị phải được nối đất. - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm, sau đó tách các đầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm. - Lựa chọn nguôn thí nghiệm và thiêt bị đo lường thich hợp, số lượng phép đo phù ̀ ́ ́ hợp với quy định của ngành điện hoăc cua nhà chế tao đối với từng đối tượng thiết ̣ ̉ ̣ bị được thí nghiệm. - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo lường. - Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người canh an toàn 5/ Tiên hanh đo và lây số liêu : ́ ̀ ́ ̣ - Nâng dân nguôn thí nghiêm đên giá trị điên ap đinh mức ,đông thời đoc cac giá trị trên ̀ ̀ ̣ ́ ̣́ ̣ ̀ ̣ ́ thiêt bị đo lường ́ - Trong quá trinh nâng cân theo doi có hiên tượng xay ra ̀ ̀ ̃ ̣ ̃ - Thí nghiệm này cần phải tiến hành trước khi tiến hành thí nghiệm đo điện trở cuộn dây bằng dòng điện một chiều. Khi lõi thép máy điên bị từ hóa một chiều, dòng điện không tải cũng tăng lên làm cho thí nghiệm không tải không có độ chính xác cần thiết để phát hiện nguyên nhân gây nên độ tăng dòng không tải. - Trong trường hợp nghi ngờ nguyên nhân gây ra sự tăng dòng không tải là do lõi thép đã bị từ hóa một chiều, ta cần tiến hành biện pháp khử từ hóa một chiều lõi thép máy điên rồi tiến hành lại thí nghiệm không tải. ̣ ̀ ́ ́ ̣ Bai 8 :Phep đo ngăn mach ́ ̣ 1/Khai niêm : Cac thiêt bị điên khi lam viêc ở trang thai có tai đêu tiêu hao môt lượng công suât dưới ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ dang nhiêt do điên trở cua cac cuôn dây phân công suât nay goi là tôn hao ngăn mach và ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́̀ ̣ ̉ ́ ̣ được xac đinh qua phep đo ngăn mach . ̣́ ́ ́ ̣ 2/Ý nghia ̃ - Thí nghiệm ngắn mạch xác định hai thông số cơ bản của máy điên : Thông số điện ̣ áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch. Các thông số này được sử dụng trong các trường hợp sau: o Tính toán xác định hiệu suất máy điên. ̣ o Tính toán xác định biến đổi điện áp theo phụ tải của may điên ́ ̣ o Tính chọn vận hành song song máy biến áp. o Tính toán vận hành kinh tế . o Tính chọn giá trị tác động của bảo vệ rơ le. 3/Phương phap đo ́ a/Đôi tượng thí nghiêm là may điên tinh :may biên ap ́ ̣ ́ ̣̃ ́ ́́ Nguôn thí ̀ Thiêt bị ́ Đ ôi t ượ ng ́ ̣ đo lườ ng ́ ̣̃ nghiêm may điên tinh Nguôn thí nghiêm là nguôn xoay chiêu ,thiêt bị đo lường :vônmet ,ampemet,oatmet ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ Trang15/ 44
 16. mquanik@yahoo.com Đưa nguôn thí nghiêm vao môt cuôn dây (thường là phia cuôn dây cao ap ) .Đâu tăt ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ - ̣ ̣̀ cuôn dây con lai - Nâng dân điên ap nguôn thí nghiêm cho đên khi dong điên trong cuôn dây băng dong ̀ ̣́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ điên đinh mức ̣ ̣ b/Đôi tượng thí nghiêm là may phat điên ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ T hiêt bị ́ May phat ̣ đo lườ ng điên ́́́ ̀ ̉ ́ ̣ - Đâu tăt cac đâu ra cua cac cuôn dây stato Nâng dân dong kich từ cho đên khi dong điên trong cuôn dây stato băng giá trị đinh ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ - mức Bai 9 –Phep thử cao thế băng điên ap chinh lưu (môt chiêu) và đo dong rò ̀ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣́ ̃ 1/ Cac đinh nghia : - Dòng điện rò : Là dòng điện chạy trên bề mặt của cách điện khi đ ặt một đi ện áp chỉnh lưu vào cách điện của thiết bị điện . - Điện áp thử : Là điện áp đặt vào vật liệu cách điện của các thiết bị điện. - Trị số dòng điện rò: là trị số dòng điện đo được sau 01 phút kể từ lúc điện áp thử đạt đến trị số đã lựa chọn 2/Ý nghiã - Hạng mục kiểm tra để đánh giá về tình trạng cách điện của các thiết bị điện - Thăm dò sự hư hong cuc bộ cua vât liêu cach điên ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ - Là thông số chính để xác định chất lượng thiết bị đối với một số loại chống sét van - Thông qua sự biển đổi của dòng điện rò qua cách điện theo thời gian thí nghiệm , có thể đánh giá được mức độ suy giảm chất lượng của vật liệu cách điện. 3/Phương phap thử : ́ CT TN TP CL R ˜ V Cx P TN tự ngâu điêu chinh ́ ̀ ̉ ̣́́́ TP Biên ap tao ap P mỏ phong ́ R điên trở han chế phong ̣ ̣ ́ CL chinh lưu cao ap ̉ ́ Cx là đôi tượng thí nghiêm ́ ̣ CT công tăc cao ap nôi tăt đông hồ μA ,khi cân lây số liêu dong thì nhân CT ́ ́ ́́ ̀ ̀́ ̣ ̀ ́ 4/Công tac chuân bị : ́ ̉ - Kiểm tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện , cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp , vỏ thiết bị phải được nối đất . Trang16/ 44
 17. mquanik@yahoo.com Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm , sau đó tách các đ ầu - cực của đối tượng đang nối vào hệ thống . - Đối với các loại máy điện : Thực hiện thêm việc nối tắt các đầu dây ra c ủa mỗi cuộn dây được đo . - Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt . - Lựa chọn điện áp thí nghiệm , số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đ ối với từng đối tượng thiết bị được thí nghiệm hoăc theo yêu câu cua nhà san xuât . ̣ ̀ ̉ ̃ ́ - Kiểm tra nguồn , các đầu nối và dây đo của thiết bị phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo . - Làm hàng rào an toàn bảo vệ , treo biển báo và cử người canh an toàn . - Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường . - Khi thí nghiệm máy điện : ghi thêm nhiệt độ dầu , nhiệt đ ộ cuộn dây t ừ các đ ồng hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo. 5/Tiên hanh đo và lây số liêu : ́ ̀ ́ ̣ - Chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp. - Cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo . - Tăng dần điện áp thử đến điện áp đã lựa chọn. Tốc độ tăng điện áp 2.5KV/giây. - Ghi nhận giá trị dòng điện rò ở thời điểm 60 giây sau khi điện áp thử đạt đến giá trị đã lựa chọn . - Đối với các thiết bị cần kiểm chứng lại trị số điện trở cách điện : ghi nhận các giá trị dòng điện rò ở các thời điểm 15 giây, 60 giây sau khi điện áp thử đạt đến giá trị đã lựa chọn để xác định điện trở cách điện và hệ số hấp thụ . - Đối với các máy điện tĩnh , máy điện quay : khi giá trị đo không ổn định thì tạm thời ngừng đo , đấu tắt các đầu cực cuộn dây và đấu đất ít nhất trong 5 phút để xả hoàn toàn các điện tích dư . - Sau khi ghi nhận giá trị đo thì giảm điện áp về 0, cắt nguồn thí nghiệm , dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nhằm xả điện tích dư . - Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị ,cần phải v ệ sinh thiết bị đo , dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu Bai 10 –Phep thử cao thế băng điên ap có tân số 50Hz ̀ ́ ̀ ̣́ ̀ ̣́ ̃ 1/Cac đinh nghia : - Độ bền cách điện : Là khả năng chịu đựng điện áp xoay chiều cách điện chính của thiết bị mà không bị phá hủy hoặc chọc thủng. - Điện áp thử : Là điện áp đặt vào vật liệu cách điện của các thiết bị điện. - Cách điện được xem là bình thường: nếu trong quá trình thử không xảy ra hiện tượng phóng điện chọc thủng hoặc phóng điện bề mặt . 2/Ý nghia : ̃ - Hạng mục kiểm tra chính để đánh giá về tình trạng cách điện của các thiết bị điện - Kiêm tra ở chế độ năng nề nhât cach điên chiu đựng trong môt phut mà tinh chât cachs ̉ ̣ ́́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ điên không bi phá huy . ̣ ̉ 3/Phương phap thử : ́ Trang17/ 44
 18. mquanik@yahoo.com AB ĐA TP R ˜ KV V Cx P AB thiêt bị ngăt tự đông ́ ́ ̣ ĐA thiêt bị điêu chinh điên ap ́ ̀ ̉ ̣́ ̣́́́ TP Biên ap tao ap Cx đôi tượng thữ nghiêm ́ ̣ 4/ Công tac chuân bị : ́ ̉ - Kim tra đối tượng được thí nghiệm đã được cắt điện , cách ly hoàn toàn với các nguồn điện áp , vỏ thiết bị phải được nối đất . - Nối đất tạm thời các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm , sau đó tách các đ ầu cực của đối tượng đang nối vào hệ thống . - Đối với các loại máy điện : Thực hiện thêm việc nối tắt và nối đất các đầu ra c ủa các cuộn dây không thử nghiệm . - Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của đối tượng được thí nghiệm . - Lựa chọn điện áp thí nghiệm , phù hợp với quy định của ngành điện đ ối với t ừng đối tượng thiết bị được thí nghiệm . - Kiểm tra nguồn , các đầu nối và dây đo của thiết bị phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . - Đấu nối sơ đồ đo phù hợp quy trình sử dụng thiết bị đo . - Làm hàng rào an toàn bảo vệ , treo biển báo và cử người canh an toàn . - Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của NTN . - Khi thí nghiệm máy điện : ghi thêm nhiệt độ dầu , nhiệt đ ộ cuộn dây t ừ các đ ồng hồ nhiệt lắp trong đối tượng đo. - Tháo các nối đất tạm thời đang nối trên các đầu cực của đối tượng được thí nghiệm . 5/Tiên hanh đo và lây số liêu : ́ ̀ ́ ̣ - Chọn điện áp thí nghiệm trên thiết bị đo về vị trí điện áp thích hợp. - Cấp nguồn thí nghiệm trên thiết bị đo . - Tăng dần điện áp thử đến điện áp đã lựa chọn với tốc độ tăng điện áp 2.5KV/giây. - Duy trì điện áp thử trong thời gian 1 phút , sau đó giảm điện áp về 0, cắt nguồn thí nghiệm , dùng sào tiếp địa để nối đất các đầu cực đối tượng cần thí nghiệm nh ằm đảm bảo an toàn . - Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo trên một đối tượng thiết bị ,cần phải v ệ sinh thiết bị đo , dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu Trang18/ 44
 19. mquanik@yahoo.com Chương 2 : Thí nghiêm cac thiêt bị điên ̣ ́ ́ ̣ Bai 1 : Thí nghiêm lăp mới may biên ap lực câp điên ap từ 110KV trở lên ̀ ̣ ́ ́ ́́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̀ 1/Hang muc kiêm tra bên ngoai : ́̀ ̣ ̀ Xem xet tinh trang bên ngoai - sứ đâu vao : có bị nứt, bị vỡ ̀ ̀ - rơ le hơi : Phao có bị chim ,rỉ dâu ̀ ̀ - Rơ le dong dâu , rơ le ap lực ̀ ̀ ́ - Bộ điêu ap dưới tai ,không tai ̀́ ̉ ̉ - Đông hồ chỉ thị nhiêt độ ̀ ̣ - Mưc dâu trong may biên ap ,bộ điêu ap ́ ̀ ́ ́́ ̀́ - Bộ hut âm silicagen cua bộ điêu ap dưới tai ,May biên ap ́̉ ̉ ̀́ ̉ ́ ́́ - Cac đông cơ quat mat (nêu co) ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ - nôi đât vỏ may ́́ ́ ́ ̃ ̣ ́ - Canh tan nhiêt , cac tên pha - v.v.v 2/ Hang muc : Điên trở cach điên : ̣ ̣ ̣ ́ ̣ Thiêt bị :Mêgômmet ́ Nguyên tăc thực hiên: ́ ̣ Đo điên trở cach điên cua môi cuôn dây so cac cuôn con lai và vo(đât) ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̣̀ ̉́ Cac cuôn dây không tham gia vao phep đo được nôi tăt và nôi với vỏ may ́ ̣ ̀ ́ ́́ ́ ́ - May biên ap có 2 cuôn dây ́ ́́ ̣ Cuôn cao so với : cuôn hạ +vỏ ̣ ̣ A a + B b ́ M êgaômmet E c - C 0 Cuôn hạ so với : cuôn cao +vỏ ̣ ̣ Trang19/ 44
 20. mquanik@yahoo.com A a + B b ́ M êgaômmet E c - C 0 Cuôn cao so vơi cuôn hạ ́ ̣ A a + B b ́ M êgaômmet E c - C 0 Khi may biên ap có 3 cuôn dây đo ́ ́́ ̣ -Cuôn cao so với : cuôn trung +cuôn hạ +vỏ ̣ ̣ ̣ -Cuôn trung so với : cuôn cao +cuôn hạ +vỏ ̣ ̣ ̣ -Cuôn hạ so với : cuôn cao +cuôn trung +vỏ ̣ ̣ ̣ -Cuôn cao so với cuôn trung ̣ ̣ -Cuôn cao so với cuôn hạ ̣ ̣ -Cuôn trung so với cuôn hạ ̣ ̣ Cân xac đinh cac trị số điên trở cach điên tai cac thời điêm 15” và 60” để tinh toan hệ số ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ hâp thụ ́ Đôi với may biên ap có điên ap ≥ 110KV cân xac đinh thêm hệ số phân cực và đăc tinh ́ ́ ́́ ̣́ ̀ ́ ̣ ̣́ điên trở cach điên theo thời gian ̣ ́ ̣ Quy đôi cac kêt quã nhiêt độ tiêu chuân và đanh giá kêt quã ̉́ ́ ̣ ̉ ́ ́ 3/Hang muc thí nghiêm không tai : ̣ ̣ ̣ ̉ ́ 1/Nguyên tăc : Chỉ thực hiên cho môt cuôn dây bât kỳ ,Cuôn dây cân đo có bộ phân thế khi đo cân chuyên ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ về nâc đinh mức ̣́ Khi có đủ điêu kiên về nguôn nên thực hiên đên điên ap đinh mức ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣́ ̣ Thông thường thí nghiêm chon phia cuôn dây có điên ap thâp̣ ̣ ́ ̣ ̣́ ́ Thiêt bị vôn ampe oatmet ́ ́́ 2/sơ đồ thí nghiêm : ̣ ́ ́́ a/ may biên ap 3 pha * * A W c C ~3 A b B * * A W a A sơ đồ 2 oat met ́ ́ Trang20/ 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản