Thí nghiệm máy điện P5

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
116
lượt xem
56
download

Thí nghiệm máy điện P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kí hiệu và thiết bị đầu nối : Các kí hiệu khác nhau sử dụng trong các sơ đồ mạch được đưa ra trong các bài thí nghiệm là biểu tượng cho môt chức năng của thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm máy điện P5

  1. Hæåïng dáùn thê nghiãûm - Pháön phuû luûc Trang 1 PHUÛ LUÛC Caïc kê hiãûu vaì thiãút bë âáöu näúi Caïc kê hiãûu khaïc nhau sæí duûng trong caïc så âäö maûch âæåüc âæa ra trong caïc baìi thê nghiãûm, laì biãøu tæåüng cho mäüt chæïc nàng cuía thiãút bë. Viãûc sæí duûng caïc kê hiãûu âaî âån giaín hoïa caïc så âäö maûch mäüt caïch âaïng kãø, nhåì âoï giaím âæåüc säú læåüng caïc chè dáùn âáúu näúi giuïp cho viãûc thao taïc dãù daìng hån. MODUN CÁÚP NGUÄÖN (8821 - 25) 100 150 4- 5- 6- DC L1 L2 L3 200 AC 6-4 7- 50 5-6 8- 0 Lab-Volt 250 4-5 40 50 60 30 70 20 80 10 90 0 100 POWER 1 220 - 380-10A 0÷220 - 380-3A 0 - 220 V - 5A 0 1 4 + 7 DC 24V - 3A - AC 2 - 5 N 1 AC AC 220 V-1A 3 6 0 + 8 RESET N DC N - N Ghi chuï : Khäng âæåüc âoïng nguäön khi chæa âæåüc pheïp GVHD DC ( 7 - N ) : Giaï trë cuía nguäön coï thãø thay âäøi âæåüc 0 - 220 V - 5A DC ( 8 - N ) : Giaï trë cuía nguäön cäú âënh 220 V - 1A AC (1 - 2 - 3 - N ) : Giaï trë cuía nguäön cäú âënh 220 - 380V - 10A AC (4 - 5 - 6 - N ) : Giaï trë cuía nguäön coï thãø thay âäøi âæåüc 0 ÷ 220-380 V - 3A
  2. Hæåïng dáùn thê nghiãûm - Pháön phuû luûc Trang 2 MODUN GIAO DIÃÛN THU THÁÛP DÆÎ LIÃÛU (9062 - 05) ANALOG INPUTS ANALOG OUTPUTS SYNC.INPUTS VOLTAGES CURRENTS ( ± 10 V MAX ) ( ± 10 V MAX ) (TTL ) T N T N E1 I1 E2 I2 AUXILIARY ANALOG INPUTS POWER ON (± 10 V MAX ) E3 I3 1 2 3 4 LOW POWER INPUTS ±400 V MAX ± 12 A MAX 5 6 7 8 ISOLATION :750 V ISOLATION :750 V 24 V - AC MODUN MAÏY BIÃÚN AÏP BA PHA (3348V - 05 ) 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 1 3 6 8 11 13 220 V 220 V 220 V 4 9 14 2 5 7 10 12 1 0V 0V 0V 0V 0V 0V Ghi chuï : 250VA - 380/380V - 0.7A 1 ~ 50 Hz - 3 Units
  3. Hæåïng dáùn thê nghiãûm - Pháön phuû luûc Trang 3 FOUR - POLE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR ( ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ RÄTO LÄÖNG SOÏC BÄÚN CÆÛC TÆÌ 8221 - 05 220 V- 0,7 A 1 4 220 V- 0,7 A 2 5 220 V- 0,7 A 3 6 RATING 175W - 1360 r/min- 380 V - 0,52 A 3~ - 50Hz MODUN ÂÄÜNG CÅ / MAÏY PHAÏT MÄÜT CHIÃÖU (8211 - 05) 1 220 - 1.5 A 2 FIELD RHEOSTAT 1.5 A 3 4 SERIES 1000 Ω 0 220 V- 0.3 A 5 6 7 8 SHUNT MOTOR RATING 175W - 1500r/min - 220V - 1.5A
  4. Hæåïng dáùn thê nghiãûm - Pháön phuû luûc Trang 4 MODUN ÂÄÜNG CÅ SÅ CÁÚP / ÂO MOMEN (8960-15) TORQUE SPEED SHAFT ENCODER DISPLA OUTPUT OUTPUT OUTPUT TORQU N-m A B Ibf.in r/min 0 ÷ ±10 0 ÷ ±10 (TTL) (TTL) SPEED PRIME MOVER DYNAMOMETER MODE INPUT LOAD CONTROL PRIM 1 2 DYN E MANUAL EXTERNAL MODE INPUT LOW POWER MOVE INPUT MAN EXT. 0 ÷ ±150 V - DC 10 V MAX MIN RATING 0 - 3 Nm - 0 ÷ 2500 r/min PRIME MOVER : 750 w DYNAMOMETER : 175 W MODUN ÂÄÜNG CÅ ÂÄÖNG BÄÜ / MAÏY PHAÏT ÂÄÖNG BÄÜ (8241 - 05) 9 N S S N EXCITER 220 V- 0,5 A 500 Ω 1 4 1 S 220 V- 0,5 A MIN 2 5 0 220 V- 0,5 A 3 6 7 220 V - DC 8 MOTOR RATING GENERATOR RATING 175W - 1500r/min - 380V - 0.36A 175W - 1500r/min - 380V - 0.17A 3~ 50 HZ 3~ 50 HZ
  5. Hæåïng dáùn thê nghiãûm - Pháön phuû luûc Trang 5 SYNCHRONIZING MODULE MÄÂUN HOÌA ÂÄÖNG BÄÜ 1 2 3 S1 I O 4 5 6 RATING LAMPS : 23W - 450V Lab - Volt SWITCH : 1A - 450V 8621-05 MODUL CAÏC TAÍI 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hçnh B-1 Caïc mädun taíi duìng trong thê nghiãûm : mädun taíi tråí 8311, mädun taíi âiãûn khaïng 8321, mädun taíi âiãûn dung 8331. Hçnh B-1 chè dáùn caïch mä taí caïc thaình pháön taíi vaì âáúu näúi kãút. Caïc täø håüp màõc näúi song song âæåüc duìng cho caïc taíi coï tênh caím hoàûc coï tênh dung .
Đồng bộ tài khoản