Thông tư 03-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
5
download

Thông tư 03-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03-BYT/TT về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể một số điểm trong Luật Doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-BYT/TT Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1992 THÔNG TƯ C A B Y T S 03-BYT/TT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1992 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 221/H BT NGÀY 23/7/1991 C A H I NG B TRƯ NG C TH HOÁ M T S I M TRONG LU T DOANH NGHI P TƯ NHÂN V LĨNH V C KINH DOANH THU C CHO NGƯ I Thu c là lo i hàng hoá c bi t liên quan n s c kh e và tính m ng ngư i s d ng, m b o an toàn cho ngư i dùng, căn c Lu t doanh nghi p tư nhân và qui nh ban hành kèm theo Ngh nh s 221/H BT ngày 23 tháng 7 năm 1991 c a H i ng B trư ng c th hoá m t s i m trong Lu t doanh nghi p tư nhân, B y t qui nh m t s i u kho n c th v t ch c, i u ki n chuyên môn, k thu t và ho t ng c a doanh nghi p tư nhân kinh doanh thu c cho ngư i. I. CÁC I U KI N I V I DOANH NGHI P TƯ NHÂN KINH DOANH THU C CHO NGƯ I 1.1. Các i u ki n i v i doanh nghi p tư nhân s n xu t thu c y h c c truy n dân t c. i u 1: S n xu t thu c y h c c truy n dân t c nói t i Thông tư này s n xu t các d ng thu c y h c c truy n dân t c (các d ng cao, ơn, hoàn, tán ...) i u 2: Ngư i xin thành l p doanh nghi p tư nhân ph i l p y h sơ t ch c b máy làm vi c và h sơ chuyên môn k thu t (cơ s v t ch t, trang thi t b , b trí dây chuy n s n xu t, h th ng m b o ch t lư ng thu c v.v...) trình S Y t a phương nơi xin l p doanh nghi p xem xét theo qui ch hi n hành. i u 3: Ngư i i u hành doanh nghi p tư nhân s n xu t thu c y h c c truy n dân t c ngoài các qui nh c a Lu t doanh nghi p tư nhân ph i có các tiêu chuNn sau: - Có b ng dư c sĩ trung h c ho c dư c sĩ i h c ã ư c h c v dư c h c c truy n dân t c, ho c có ch ng ch công nh n có trình chuyên môn hành ngh dư c c truy n dân t c do S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p theo ngh c a H i ng y h c dân t c t nh, thành ph . - ã có 5 năm hành ngh s n xu t thu c YHCTDT và không b k lu t hành ngh , ho c ti n án v dân s , hình s . - Có s c kho .
  2. i u 4: Ngư i làm vi c trong doanh nghi p tư nhân nh ng ch c trách khác liên quan tr c ti p n s n xu t, t n tr , m b o ch t lư ng và mua bán thu c y h c c truy n dân t c ph i có các tiêu chuNn: - Có trình chuyên môn áp ng ư c yêu c u c a công vi c theo các qui ch dư c hi n hành. - Có s c kho . - Không ang b truy c u trách nhi m hình s . i u 5: Doanh nghi p tư nhân ch ư c s n xu t các thu c ã ư c S Y t ho c B Y t cho phép s n xu t và lưu hành. 1.2. Các i u ki n i v i doanh nghi p tư nhân buôn bán thu c: i u 6: Ngư i xin thành l p doanh nghi p tư nhân ph i l p y h sơ t ch c b máy làm vi c và chuyên môn, k thu t (cơ s v t ch t: kho tàng, trang thi t b b o qu n ..., h th ng m b o ch t lư ng thu c v.v..) ã trình S Y t a phương nơi l p doanh nghi p xem xét theo các qui ch hi n hành. i u 7: Ngư i i u hành doanh nghi p tư nhân buôn bán thu c ph i có các tiêu chuNn sau: - Có b ng dư c sĩ i h c ( i v i doanh nghi p ch buôn bán dư c li u và thu c y h c c truy n dân t c thì c n ch ng ch công nh n có trình chuyên môn hành ngh dư c c truy n dân t c do S Y t c p). - ã có 5 năm hành ngh dư c và không b k lu t hành ngh , ho c có ti n án v dân s , hình s . - Có s c kho . i u 8: Ngư i làm vi c trong doanh nghi p tư nhân buôn bán thu c nh ng ch c trách có liên quan n t n tr , m b o ch t lư ng và mua bán thu c ph i có các tiêu chuNn sau: - Có trình chuyên môn áp ng ư c yêu c u c a công vi c theo các quy ch dư c hi n hành. - Có s c kho . - Không ang b truy c u trách nhi m hình s . i u 9: Doanh nghi p tư nhân buôn bán thu c ch ư c bán l các lo i thu c m b o b o ch t lư ng, s n xu t và lưu hành h p pháp. Không ư c mua và bán các thu c gây nghi n theo danh m c do B Y t qui nh và nguyên li u s n xu t thu c tân dư c.
  3. II. TH T C ĂNG KÝ, XÉT C P GI Y CH NG NH N HÀNH NGH DƯ C (DOANH NGHI P TƯ NHÂN) i u 10: B Y t u quy n cho Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào yêu c u và i u ki n chuyên môn k thu t xem xét c p gi y ch ng nh n hành ngh ư c (doanh nghi p tư nhân) cho: - Doanh nghi p tư nhân buôn bán thu c. - Doanh nghi p tư nhân s n xu t thu c y h c c truy n dân t c. Vi c thành l p doanh nghi p tư nhân và ăng ký kinh doanh ư c ti n hành theo úng Lu t doanh nghi p tư nhân. i u 11: Thành ph n H i ng xét duy t c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) S Y t a phương. Ch t ch: Giám cS Yt Phó ch t ch thư ng tr c: Phó giám c S Y t ph trách công tác dư c. U viên: Trư ng, phó trư ng phòng ho c chuyên viên phòng nghi p v dư c. - Trư ng, phó trư ng tr m ho c chuyên viên tr m ki m nghi m. - Phó chánh thanh tra dư c c a S Y t . i u 12: H sơ trình S Y t g m: - ơn xin l p doanh nghi p tư nhân theo qui nh i u 8 c a Lu t doanh nghi p tư nhân. - H sơ chuyên môn k thu t và t ch c b máy làm vi c. - H sơ c a ngư i i u hành doanh nghi p tư nhân g m: + M t b n sao văn b ng dư c sĩ ho c ch ng ch do Giám c S Y t công nh n trình chuyên môn hành ngh dư c c truy n dân t c. + M t sơ y u lý l ch. + M t gi y ch ng nh n s c kho . i u 13: Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ, H i ng xét duy t c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) tr c ti p ki m tra m i v n liên quan n chuyên môn k thu t dư c (cán b , cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, h th ng m b o ch t lư ng v.v..) xem xét và tr l i cho ương s . N u không c p gi y ch ng nh n ph i gi i thích rõ lý do. Gi y ch ng nh n hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) làm thành 3 b n:
  4. + 1 cho ương s . + 1 g i cho U ban nhân dân t nh, thành ph nơi xin phép thành l p doanh nghi p tư nhân. + 1 lưu t i S Y t . Gi y ch ng nh n có th i h n 5 năm k t ngày c p, 2 tháng trư c khi h t h n, ch doanh nghi p ph i làm ơn xin i gi y ch ng nh n. i u 14: L phí xét c p gi y phép ch ng nh n hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) theo qui nh hi n hành. III. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A DOANH NGHI P TƯ NHÂN KINH DOANH THU C CHO NGƯ I i u 15: Doanh nghi p tư nhân kinh doanh thu c cho ngư i ngoài nghĩa v ghi i u 25 Lu t Doanh nghi p tư nhân, ph i: 1. Th c hi n nghiêm ch nh ư ng l i v thu c c a B Y t . 2. Th c hi n y các qui ch chuyên môn và có s sách ghi chép úng qui nh. 3. Có y tài li u chuyên môn dư c c n thi t. 4. Gi i thi u và hư ng d n s d ng thu c an toàn, h p lý. 5. Tham gia ph c v các nhu c u y t c p bách. i u 16: Doanh nghi p tư nhân có quy n ư c bình ng v i các doanh nghi p khác trong lĩnh v c chuyên môn dư c. IV. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17: Doanh nghi p tư nhân kinh doanh thu c ch u s thanh tra v dư c và b x ph t theo qui nh c a pháp lu t. Nh n th c ư c t m quan tr ng c a vi c th c hi n Lu t doanh nghi p tư nhân trong lĩnh v c kinh doanh thu c cho ngư i, B Y t trân tr ng ngh UBND t nh, thành ph ph bi n cho nh ng ngư i xin thành l p doanh nghi p tư nhân kinh doanh thu c bi t th c hi n và yêu c u S Y t các t nh, thành ph có k ho ch tri n khai, th c hi n t t Thông tư này. Ph m Song ( ã ký) PH L C 1
  5. S YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N HÀNH NGH DƯ C (DOANH NGHI P TƯ NHÂN) - Căn c Thông tư s : ........./BYT-TT ngày tháng năm 199 c a B Y t hư ng d n thi hành Lu t doanh nghi p tư nhân trong lĩnh v c kinh doanh thu c cho ngư i. - Xét ơn c a ông (bà) ...... - Căn c biên b n c a H i ng xét duy t c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) ngày tháng năm 199 GIÁM CS YT - C p cho ông (bà): - Mang ch ng minh thư s : ... - Thư ng trú t i: .... - ư c phép hành ngh dư c (doanh nghi p tư nhân) - Tr s chính c a doanh nghi p t t i (ghi rõ a ch ) - Gi y ch ng nh n này có giá tr n h t ngày tháng năm -S ăng ký. Ngày... tháng.... năm 199.. GIÁM CS YT (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản