Thông tư 04/2001/TT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 04/2001/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2001/TT-BCN về việc bổ sung máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm do Bộ Công Nghiệp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg ngày 20/2/2001 về việc bổ sung máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/TT-BCN Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 04/2001/TT-BCN NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 19/2001/Q /TTG NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2001 V VI C B SUNG MÁY VI TÍNH VÀO DANH M C CÁC S N PH M CÔNG NGHI P TR NG I M Ư C H TR THEO QUY T NNH S 37/2000/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a b máy công nghi p; Căn c Quy ch qu n lí u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chính sách h tr phát tri n các s n ph m công nghi p tr ng i m; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -TTg ngày 20 tháng 2 năm 2001 v vi c b sung máy vi tính vào danh m c các s n ph m tr ng i m ư c h tr theo Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; Sau khi có ý ki n c a các B , Ngành liên quan, B Công nghi p hư ng d n tri n khai th c hi n Quy t nh s 19/2001/Q -TTg ngày 20 tháng 2 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung máy vi tính vào danh m c các s n ph m tr ng i m ư c h tr theo Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. S n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính là s n phNm công nghi p hoàn ch nh, tiêu bi u cho ngành công nghi p công ngh thông tin, mang thương hi u Vi t Nam, ư c s n xu t t i Vi t Nam, có ý nghĩa nh hư ng cho s phát tri n lâu dài c a ngành công nghi p công ngh thông tin và thúc Ny cho s phát tri n các ngành công nghi p khác trong ph m vi c nư c. 2. S n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính c n t ư c các tiêu chuNn như ư c nêu ph n I c a Ph l c. 3. Ph m vi áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các doanh nghi p sau:
  2. - Doanh nghi p ư c giao nhi m v ch trì tri n khai th c hi n d án s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính là T ng Công ty i n t và Tin h c Vi t Nam. - Các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính là các doanh nghi p (không phân bi t doanh nghi p trong nư c hay doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) tham gia cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... (k c cung c p cho các nhà s n xu t bán thành phNm, chi ti t, b ph n...) dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính và ư c B công nghi p xác nh n. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. Các i u ki n ư c áp d ng chính sách h tr : a. i v i doanh nghi p ch trì tri n khai d án s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính: t ư c các tiêu chuNn nêu t i ph n II c a Ph l c. b. i v i doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính: t ư c tiêu chuNn nêu t i ph n III c a Ph l c. 2. Nh ng n i dung ưu ãi c th và th i h n ưu ãi: a. Nh ng n i dung ưu ãi c th : Các chính sách ưu ãi v thu và chính sách tài chính khác i v i s n phNm tr ng i m máy vi tính th c hi n theo Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n s 86/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2000 c a B Tài chính, ư c hư ng h s ưu tiên là 0,5 tính thu nh p khNu. b. Th i h n ưu ãi: - i v i doanh nghi p ch trì th c hi n d án: V i d án ã ư c phê duy t và ang th c hi n trư c th i i m có hi u l c c a Quy t nh s 19/2001/Q -TTg thì th i i m b t u ư c ưu ãi ư c tính t th i i m Quy t nh s 19/2001/Q -TTg có hi u l c thi hành. V i d án chưa ư c phê duy t, th i i m ưu ãi s ư c tính t khi b t u tri n khai d án sau khi ã có Quy t nh phê duy t. - i v i doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia d án: Th i i m ưu ãi s ư c tính t khi b t u cung c p nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t ph tùng... cho doanh nghi p ch trì th c hi n d án. Riêng i v i các nhà cung c p c n u tư m i và m r ng s n xu t, th i i m b t u ư c hư ng ưu ãi s ư c tính t khi b t u tri n khai d án sau khi ã có Quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n và d án ã ư c doanh nghi p ch trì th c hi n và B công nghi p xác nh n là phù h p v i vi c ph c v cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính. 3. Theo dõi và quy t toán: a. Theo dõi và quy t toán hàng hoá nh p khNu:
  3. - i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng: ư c theo dõi và quy t toán theo k t qu th c hi n d án hàng năm trên cơ s các danh m c ã ư c duy t. - i v i nguyên v t li u và ph tùng: Vi c theo dõi và quy t toán ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư liên t ch s 176/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ư c b sung, s a i t i Thông tư liên t ch s 120/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan. b. Theo dõi và quy t toán i v i thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p có trách nhi m kê khai thu thu nh p hàng năm t ho t ng s n xu t các s n phNm hoàn ch nh và nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính. Trên cơ s ó, C c Thu a phương s xem xét các i u ki n c th và quy t nh s thu thu nh p ư c mi n gi m vào th i h n cu i cùng là ngày 31 tháng 3 c a năm sau. 4. T ch c th c hi n: a. Doanh nghi p ch trì tri n khai d án có trách nhi m: - L p báo cáo nghiên c u kh thi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và th c hi n d án theo k ho ch và ti n ã trình bày trong báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c phê duy t. - Xem xét, l a ch n, thNm nh năng l c c a các i tác trong vi c cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính trên cơ s t o i u ki n x p x p l i s n xu t c a ngành công nghi p công ngh thông tin trên a bàn c nư c. - Trình B công nghi p xác nh n danh sách các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính sau khi ã tho thu n v i các doanh nghi p v k ho ch s n xu t (m u 1). Danh sách các doanh nghi p tham gia ư c xác nh theo t ng quý phù h p v i k ho ch s n xu t. - L p k ho ch s n xu t dài h n, k ho ch s n xu t hàng năm ho c n a năm (m u 2) và ký h p ng v i các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t v vi c cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính. b. Doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m: - Có công văn ngh và cam k t v i doanh nghi p ch trì th c hi n d án v vi c tham gia cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính (m u 3) doanh nghi p ch trì th c hi n d án ngh B công nghi p xác nh n là thành viên ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. - Trư ng h p c n u tư m i s n xu t v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính, doanh
  4. nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m c n ph i h p v i doanh nghi p ch trì l p các d án u tư s n xu t c th . D án ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo các quy nh hi n hành v qu n lí u tư và xây d ng trư c khi ngh B công nghi p xác nh n là thành viên tham gia d án. c. L p k ho ch và ăng ký th c hi n: Vi c ăng ký k ho ch s n xu t các s n phNm công nghi p tr ng i m ch ư c th c hi n m t năm 2 l n vào tháng 5 và tháng 11. Doanh nghi p ch trì và các doanh nghi p ph i h p th c hi n c n l p k ho ch trình B công nghi p xem xét xác nh n theo hư ng d n các i m a và b nêu trên, h sơ ư c l p thành 3 b g i v B công nghi p trư c ngày 20 tháng 5 và 20 tháng 11 hàng năm. Các trư ng h p phát sinh c bi t s ư c xem xét riêng. d. u tư m i và các quy nh c th v ưu ãi: i v i các doanh nghi p có u tư m i, sau khi l p báo cáo nghiên c u kh thi (riêng doanh nghi p ph i h p th c hi n c n có tho thu n c a doanh nghi p ch trì th c hi n d án) và ư c phê duy t c a các cơ quan có thNm quy n theo lu t nh, c n g i m t b h sơ g c v B công nghi p (V k ho ch và u tư) B công nghi p có văn b n xác nh n g i các cơ quan liên quan, ng th i làm cơ s cho vi c xem xét, ki m tra th c hi n v sau. - Th t c vay v n do Qu h tr phát tri n hư ng d n các doanh nghi p tri n khai th c hi n theo i m 4c c a Quy t nh s 37/2000/Q -TTg. - Th t c c p v n lưu ng, mi n gi m thu và các ưu ãi khác do B Tài chính và các cơ quan liên quan quy t nh theo i m 4b c a Quy t nh 37/2000/Q -TTg. e. V h tr v n ngân sách cho nghiên c u khoa h c k thu t cho các án nghiên c u phát tri n: Các tài nghiên c u khoa h c k thu t cho các án nghiên c u phát tri n thu c chương trình s n xu t các s n phNm công nghi p tr ng i m ư c B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng ưu tiên xem xét theo k ho ch chi ngân sách nghiên c u tri n khai h ng năm sau khi có ý ki n xác nh n c a doanh nghi p ch trì th c hi n d án. Các ch tài c n l p các h sơ d án theo quy nh hi n hành trình B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng và B Công nghi p. B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng ch xem xét h tr ngân sách cho các án ã ư c B Công nghi p thNm tra và xác nh là có ý nghĩa i v i vi c phát tri n các s n phNm công nghi p tr ng i m. f. V qu n lí th c hi n: B công nghi p u quy n cho V K ho ch và u tư làm u m i ki m tra, xem xét và thông báo xác nh n b ng văn b n trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c y h sơ. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các ơn v báo cáo v B công nghi p hư ng d n gi i quy t. Nguy n Xuân Chu n
  5. ( ã ký) PH L C CÁC TIÊU CHU N YÊU C U I V I S N PH M, DOANH NGHI P CH TRÌ VÀ DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA S N XU T CÔNG NGHI P TR NG I M MÁY VI TÍNH Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2001/TT-BCN ngày 06 tháng 6 năm 2001 c a B công nghi p) I. YÊU C U I V I S N PH M: 1. Tên thương hi u Vi t Nam: VEIC - ký hi u nhà s n xu t. Ví d : VEIC - GPC, VEIC - VTB... 2. Có b n quy n s n xu t ư c các cơ quan có thNm quy n xác nh n. 3. Có nhãn hi u hàng hoá ư c ăng ký t i Vi t Nam. 4. Có gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ã ư c cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. 5. ư c s n xu t trên dây chuy n công ngh tiêu chuNn k thu t ã ăng ký v i các cơ quan có thNm quy n. 6. t t l n i a hoá t i thi u 15% i v i t t c các ch ng lo i máy vi tính khác nhau. II. YÊU C U I V I DOANH NGHI P CH TRÌ TH C HI N D ÁN: - T ch c ch o s n xu t s n phNm t các tiêu chuNn i v i s n phNm như ã nêu m c I nêu trên. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lí u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. III. YÊU C U I V I DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA TH C HI N D ÁN: - Có ch t lư ng và giá c c a v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... cung c p phù h p v i s n xu t máy vi tính ư c doanh nghi p ch trì d án (T ng Công ty i n t và Tin h c Vi t Nam) ch p nh n.
  6. - Ph tùng, linh ki n, chi ti t... s n xu t ra ph i có gi y ăng ký ch t lư ng do cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lí u tư và xây d ng, v tín d ng u tư sau khi có tho thu n c a doanh nghi p ch trì th c hi n d án. M u 1 (kèm theo Thông tư s 04/2001/TT-BCN ngày 06 tháng 6 năm 2001) ơn v ....................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ............................... c l p - T do - H nh phúc V/v. xin xác nh n doanh nghi p ph i h p tham gia s n xu t s n ......, ngày.... tháng.... năm..... phNm CN tr ng i m Kính g i: V K ho ch và u tư (B Công nghi p) Theo Thông tư s .../2001/TT-BCN ngày... tháng.... năm 2001 c a B Công nghi p v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 19/2001/Q -TTg ngày 20/02/2001 v vi c b sung máy vi tính vào danh m c các s n phNm tr ng i m ư c h tr theo Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . T ng Công ty: i n t và Tin h c Vi t Nam Quy t nh thành l p s : ngày tháng năm a ch : S i n tho i: S fax: S n phNm công nghi p tr ng i m s n xu t: máy vi tính ngh B công nghi p xem xét, xác nh n các doanh nghi p sau ây là thành viên ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m máy vi tính: STT Tên doanh nghi p Linh ki n, ph tùng, v t tư, Ghi chú tham gia bán thành phNm... H sơ ính kèm g m (các b n sao có công ch ng): 1. Quy t nh thành l p doanh nghi p ch trì tri n khai d án. 2. Quy t nh thành l p/gi y phép u tư c a doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m.
  7. 3. Công văn ngh c a doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (theo danh sách trên). 4. Các h p ng ký gi a doanh nghi p ch trì và doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (theo danh sách trên). 5. K ho ch s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (m u 2). T NG CÔNG TY I N T VÀ TIN H C VI T NAM T NG GIÁM C (ký tên óng d u) M u 2 (kèm theo Thông tư s 04/2001/TT-BCN ngày 06 tháng 6 năm 2001) K HO CH S N XU T S N PH M CÔNG NGHI P TR NG I M MÁY VI TÍNH C A T NG CÔNG TY I N T VÀ TIN H C VI T NAM (Kèm theo Công văn ngh s ... ngày.... tháng... năm...) Tên s n phNm công nghi p tr ng i m: Máy vi tính S n lư ng d ki n trong quý/n a năm/năm: STT Tên v t tư, nguyên li u, bán ơn S n lư ng S n lư ng Ghi thành phNm, linh ki n, ph tùng... v th c hi n kỳ k ho ch kỳ chú tính trư c này I Doanh nghi p 1 1 S n phNm 1 2 S n phNm 2 II Doanh nghi p 2 1 S n phNm 1 2 S n phNm 2 ..... ........... ..... ........... Chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c các cơ quan pháp lu t v các s li u do chúng tôi ưa ra. T NG CÔNG TY I N T VÀ TIN H C VI T NAM T NG GIÁM C (ký tên óng d u) M u 3 (kèm theo Thông tư s 04/2001/TT-BCN ngày 06 tháng 6 năm 2001) ơn v ....................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ............................... c l p - T do - H nh phúc V/v. xin xác nh n v t tư, ......, ngày.... tháng.... năm..... nguyên li u, bán thành phNm,
  8. linh ki n, ph tùng... tham gia s n xu t s n phNm CN tr ng i m Kính g i: V K ho ch và u tư (B Công nghi p) Theo Thông tư s .../2001/TT-BCN ngày... tháng.... năm 2001 c a B Công nghi p v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 19/2001/Q -TTg ngày 20/02/2001 v vi c b sung máy vi tính vào danh m c các s n phNm tr ng i m ư c h tr theo Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . ngh B Công nghi p xem xét, xác nh n danh m c các v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, linh ki n, ph tùng... tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m c a doanh nghi p như sau: Tên doanh nghi p: Quy t nh thành l p s : ngày tháng năm a ch : S i n tho i: S fax: S n phNm công nghi p tr ng i m s n xu t: Theo k ho ch n a năm/năm.... STT Tên v t tư, nguyên li u, bán ơn S n lư ng S n lư ng Ghi thành phNm, linh ki n, ph tùng... v th c hi n kỳ k ho ch kỳ chú tính trư c này Chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c các cơ quan pháp lu t v các s li u do chúng tôi ưa ra. Xác nh n c a doanh nghi p GIÁM C DOANH NGHI P ch trì th c hi n d án (ký tên, óng d u) T NG GIÁM C TCTY I N T VÀ TIN H C VI T NAM (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản