intTypePromotion=1

Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
127
lượt xem
10
download

Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành quyết định số 396-TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  12/TT­N H 7   N N VI N G µ Y  5­9­1994  H í N G  D É N  T HI H µ N H  Q U Y Õ T  ® Þ N H  S è   396­T T g  N G µ Y   4­8­1994 C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   Ò  VI Ö C  B æ  S U N G , V  S ö A   æ I  M é T  S è  ® I Ó M  V Ò  Q U ¶ N   ý  N G O ¹ I  Ö ® L T  T R O N G  T × N H   × N H  M íI H Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 396­TTg  µy  8­ ng 4­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc    v vi bæ sung,söa  æi  ét  è  iÓ m   Ò     ® m s® v qu¶n  ýngo¹itÖ  l    trong t×nh    h×nh  íi, ©n  µng  µ   ícViÖtNam   íng dÉn  ô  Ó    m  Ng h Nh n     h  c th nh sau: 1. C¸c  chøc, ®¬n  Þ   ãi trong    tæ    vn  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 396­TTg  µy  8­ ng 4­ 1994  µ c¸c doanh  l    nghiÖp  Ó  c¸c XÝ   (k c¶    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi t¹ c v ®Ç t n     i ViÖt Nam),    chøc, ®oµn  Ó, hiÖp  éi thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    c¸c tæ    th   h  l v ho   theo  ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  ÖtNam.    h c Vi   C¸c  chøc, ®¬n  Þ   tæ    v ph¶i göi toµn  é  è  ¹itÖ     b s ngo   thu  îc ë  ®   trong  µ  v ngoµi níc vµo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  ×nh  ë   ¹    ©n  µng  îc phÐp     t  ngo   c m m t i ng c¸c h ®  ho¹t ®éng    kinh doanh  ¹i tÖ    Öt  ngo   ë Vi Nam   (Ng©n  µng  ¬ng  ¹i  èc  h th m qu doanh, Ng ©n   µng  u    vµ    h ®Ç t ph¸t tr Ón,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn,  i   h Th m  ph   Ng ©n   µng  ªndoanh  íiníc ngoµi vµ  h li   v      Chi  nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,díi ng h n     ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng)theo quy  nh  g      h     ®Þ sau: C¸c  chøc, ®¬n   Þ   îc phÐp  tæ    v®  kinh doanh  Êt  Ëp  Èu  µ  µm  xu nh kh vl dÞch  ô  íiníc ngoµi khithu  îc ngo¹itÖ  u   v v       ®    ®Ò ph¶igöi toµn  é  è  ¹itÖ     b s ngo   ®ã   µo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  × nh   ë   ¹  ©n   µng  v t  ngo   c m m t iNg h theo  êih¹n    th   quy ®Þnh  ¹ hîp ®ång. t    i C¸c  chøc,®¬n  Þ  îcNg ©n   µng  µ   íccÊp  Êy  Ðp    ¹i tæ    v®  h Nh n   gi ph thu ngo   tÖ th«ng qua  ¹t®éng  ho   b¸n  µng, lµm  Þch  ô  µ    chøc, ®¬n  Þ  ã  h   d v v c¸c tæ    vc ngo¹i  Ö  õnguån     t t   thu kh¸cë    trongnícnh  Ön  îquµ      vi tr   , tÆng,qu¶ng    iÓn   c¸o,tr   l∙m..  .hoÆc  thu    íc ngoµi ®Ò u   ën     ph¶i göi ngay  è  ¹itÖ     s ngo   thu  îc vµo  µi ®  t  kho¶n  ¹itÖ  ña  × nh  ë   ¹ Ng ©n  µng. ngo   c m m t  i h 1.1.C¸c  ©n  µng,C«ng    µichÝnh  a  îcNg ©n  µng  µ   íccho    Ng h   tyt   ch ®   h Nh n   phÐp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi,nay  ã  m t  ngo   ë n     c nhu  Çu  ë   µikho¶n  ¹i c m t  ngo   tÖ    ícngoµicÇn  ã      iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   ©n  µng  µ   ­ ën     c ®ñ c¸c® ki v g   s ®Õ Ng h Nh n íc (vô    Qu¶n  ýngo¹ihèi)®Ó     Êp  Êy  Ðp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc l     xin c gi ph m t  ngo   ë n   ngoµitheo quy  nh  íi y:     ®Þ d ®© 1.1.1. Òu  Ön:  §i ki a) Cã   Êy phÐp    gi   kinh doanh  ¹itÖ  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc   ngo   do  ®è Ng h Nh n   cÊp; b) Cã     møc  èn  iÒu  Ö  èi Óu 50  û®ång  ÖtNam; v® l t  thi   t   Vi   c)Cã   êigian ho¹t®éng  t  Êt 2    th      Ý nh   n¨m, ho¹t®éng  ã  Öu     c hi qu¶; d) Cã     quan  Ö   ilývíi ©n  µng  ícngoµi; h ®¹       Ng h n  e)  ã   bé    ×nh    µ  ã  C c¸n  ®ñ tr ®é v c kh¶ n¨ng  Öc  Ön  thi hi nghiÖp  ô  v thanh  to¸nquèc  Õ.   t 1.1.2. å   ¬:  s H
  2. 2 a) §¬n    ë   µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi(theo m É u   nh  Ìm    ô    xinm t   ngo   ë n       ®Ý k ­ ph lôc1);   b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp vµ  Êy phÐp  ¹t®éng  ña  ©n  µng;   ®Þ th l   gi   ho   c Ng h c)GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinhdoanh;   d) B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µnh  ho   c Ng h n¨m  Çn  Êt kÌm  g nh   theo    ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  ña  c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè    a  µn  Ò   trªn®Þ b v kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  v kinh doanh  i ngo¹icña    ®è     Ng ©n  µng. h Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Ng ©n   µng  µ   íc th   15  k t  nh ®ñ h s   h Nh n   cã tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  ë   µikho¶n  x c gi ph m t  hoÆc     êib»ng    tr¶l   v¨n b¶n  ýdo  l   kh«ng  îccÊp  Êy phÐp  ®  gi   cho  ©n  µng,c«ng    µichÝnh. Ng h   tyt   Ng ©n  µng  µ   ícuû  Òn  h Nh n   quy cho    ©n  µng,c«ng    µichÝnh  ∙  c¸cNg h   tyt   ® ® îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng    gi   ho   kinh doanh  ¹itÖ  µ  ë   µikho¶n  ¹itÖ      ngo   v m t   ngo   ë níc ngoµi chñ  ng  ùc hiÖn  Öc  ng    µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi     ®é th   vi ®ã c¸c t   ngo   ë n     phïhîp víi ×nh  ×nh       t h kinhdoanh.   1.2.§èi víic¸c ®¬n  Þ   éc  µnh  µng         v thu ng H kh«ng, Hµng    u  iÖn,   h¶i,B ®   b¶o  Ó m. hi Khi cã    nhu  Çu  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµigöi®Õ n   ©n   µng  c m t  ngo   ë n      Ng h Nhµ   íc(Vô  n  Qu¶n  ýngo¹ihèi)bé  å  ¬  l      h s sau: a) §¬n    ë   µi   xinm t   kho¶n  ¹itÖ    ícngoµi(theo m É u   nh  Ìm); ngo   ë n       ®Ý k b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh    ®Þ th l  nghiÖp; c)GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinhdoanh;   d) V¨n    b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  ña  nícngoµicho  Ðp    c th quy c bªn      ph bªn ViÖt Nam   ùc tiÕp  tr   b¸n  Ð   Ën  vv chuyÓn  ¹  íc së  ¹  ®èi víingµnh  µng  t in   t i(     H kh«ng,Hµng    h¶i); e) Hîp  ng  ý  íi ícngoµivÒ     ®å k v    n   thanh    ï trõ(®èivíi µnh  u  iÖn  to¸nb        ng B® vµ  µnh  ng b¶o  Ó m). hi 1.3.§èi víic¸c XÝ           nghiÖp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo  Ët  u    íc Lu ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   Thùc  Ön  hi theo  Quy  nh  ®Þ trong Th«ng   è    ts 06/TT­ NH7   µy  9­ ng 18­ 1993  cña  èng  c  ©n   µng  µ   íchíng dÉn    µnh  ¬ng  NghÞ   nh   Th ®è Ng h Nh n     thih ch X  ®Þ 18­   µy  4­ CP ng 16­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc    µnh  Ët ®Þ chiti   thih Lu   ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tn     i   1.4.C¸c  n   Þ     ®¬ v kinh  Õ  ña  Öt  t c Vi Nam   îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    ®  t Ch ph cho phÐp  Æt   ôsë    íc ngoµi ®Ó   Õn  µnh  ¹t®éng  ® tr   ë n     ti h ho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     ngoµiviÖc  öihå  ¬  å m     ¹  Êy  ê quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m       thuéc   g  sg c¸c lo igi t   ®Þ ti     a, b, c    m ôc      y   ïng  1.2.trªn®© c Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  b¶n  ña  ®Þ c Ch ph v v¨n  c bªn  íc n  ngoµicho  Ðp  Æt  ôsë    ícngoµi®Ó   ¹t®éng    ph ® tr   ë n     ho   s¶n  Êtkinhdoanh. xu     Hå   ¬    Ðp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµicña    chøc,®¬n   s xinph m t  ngo   ë n     c¸c tæ    vÞ  ãi t¹  iÓ m       n  i ® 1.2,1.3,1.4 chØ  dông  i  íilÇn  u     ë   µikho¶n  ¸p  ®è v   ®Ç xin m t   ngo¹itÖ    ícngoµi(nh÷ng  Çn  Õp    ën     l ti theo    ã  khic nhu  Çu  ë   c m thªm  µikho¶n  t  ngo¹itÖ    ícngoµith× chØ  Çn  öi®¬n    ë   µi   ën      c g  xinm t  kho¶n    ícngoµi). ën  
  3. 3 Ng ©n  µng  µ   íccã  Òn    Çu    chøc,®¬n  Þ    h Nh n   quy yªu c c¸ctæ    v bæ sung  å  h s¬  Õu  Ðt thÊy  ã  ÷ng  Ên    n x  c nh v ®Ò thay ® æi  Ò   éidung  µ  ôc  ch  ¹t   v n  vm ®Ý ho   ®éng. Nh÷ng  Êy  Ðp   ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi do  èng  c  gi ph m t  ngo   ë n     Th ®è Ng ©n  µng  µ   íccÊp  íc®©y  h Nh n   tr   cho    ©n  µng,C«ng    µichÝnh,c¸c c¸c Ng h   tyt      tæ chøc,®¬n  Þ  Én    v v cßn  ã    Þthi µnh. c gi¸tr    h Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Ng ©n   µng  µ   íc th   30  k t  nh ®ñ h s   h Nh n   cã tr¸ch nhiÖ m     xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi xc gi ph m t  Ngo   ë n     cho    chøc,®¬n  Þ  c¸ctæ    v hoÆc     êi tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  ýdo  l   kh«ng  îccÊp  Êy ®  gi   phÐp. ViÖc  ö  ông  ¹itÖ  öi ë  íc ngoµi cña    chøc, ®¬n  Þ  éc sd ngo   g   n     c¸c tæ    v thu   ®iÓ m         1.2,1.3,1.4 Th«ng   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh   tn do  ®è Ng h Nh n   ®Þ cô  Ó  th tronggiÊy phÐp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi.     m t  ngo   ë n   C¸c  ©n   µng, C«ng    µichÝnh, c¸c  chøc, ®¬n   Þ   îc Ng ©n   Ng h   ty t     tæ    v®  hµng  µ   íc cho  Ðp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi ph¶i chÊp  µnh  Nh n   ph m t  ngo   ë n       h nghiªm chØnh  Õ         ¹itÖ  ch ®é thu chingo   theo  éidung  n  quy  nh  ¹ giÊy phÐp  ®Þ ti    vµ  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  ®Þnh  ú  µng  c¸o  kh th¸ng,quý,n¨m  Ò   ×nh  ×nh  ¹t     vt h ho   ®éng  thu    ¹itÖ      µikho¶n  ¹itÖ  ë     íc ngoµi cho  ©n   chi ngo   trªnc¸c t   ngo   m ë n     Ng hµng  µ   íc (Vô  Nh n   qu¶n  ý ngo¹ihèi)vµ    l      chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc trªn Ng h Nh n     ®Þa  µn  Õt®Ó   b bi   qu¶n  ývµ  l   theo dâi.   1.5.C¸c  chøc,®¬n  Þ  ã  ¹itÖ  öit¹ Ng ©n  µng  îcsö  ông  µo    tæ    v c ngo   g     i h ® d v c¸cm ôc  ch    ®Ý sau: 1.5.1.Thanh    to¸n tiÒn  µng  Ëp  Èu  µ      h nh kh v c¸c kho¶n  Þch  ô  d v cho  íc n  ngoµi; 1.5.2.   nîvay  ©n  µng  Tr¶    Ng h hoÆc   îvay  ícngoµi; n  n  1.5.3.G ãp  èn  ùc hiÖn  ù      v th   d ¸n theo    ×nh  c¸c h thøc ®Ç u    ña  Ët ®Ç u     tc Lu   tnícngoµit¹ ViÖtNam;      i   1.5.4.B¸n    cho  ©n   µng,  Ng h C«ng    µichÝnh  îc phÐp   ty t   ®  kinh doanh  ngo¹itÖ;   1.5.5.  Mua  ú  Õu  ©n  µng  k phi Ng h b»ng  ¹itÖ; ngo   1.5.6.  Chuy Ón  ¹itÖ  u      ícngoµi; ngo   ®Ç tra n   1.5.7.Chuy Ón  níc ngoµi nh÷ng    ra      kho¶n  Òn  ti theo quy  nh  ¹  iÒu  ®Þ ti® 83, Ch ¬ng      10, NghÞ   nh  CP   µy  4­ ®Þ 18­ ng 16­ 1993  ña  Ýnh  ñ  íng dÉn  c Ch ph h   thi µnh  Ët ®Ç u    ô  ôc3  nh  Ìm);  h Lu   t(ph l   ®Ý k 1.5.8.Thanh      to¸ncho    chøc  Öt Nam   c¸c tæ  Vi   trong m ét  è  êng  îp quy    s tr h  ®Þnh  ¹ ®iÓ m   Th«ng   µy; t i 3  tn 1.5.9.Rót  ¹itÖ  iÒn m Æt     ngo   (t   hoÆc  chuyÓn  kho¶n) cho    c¸n  é  ©n   b nh viªncña  chøc,®¬n  Þ    îccö    ícngoµic«ng    äc  Ëp,kh¶o      tæ    v khi®   ra n     t¸c,ht  s¸t, héi th¶o,hoÆc           chic¸c kho¶n ¬ng, th ng  µ    ô  Êp  l   ë v c¸c ph c kh¸c cho  êi níc   ng     ngoµi,ngêi ViÖt Nam   µm  Öc        l vi trong c¸c c¬      quan, tæ    chøc  íc ngoµi hoÆc   n    trongc¸cXÝ       nghiÖp  u    ícngoµitheo hîp ®ång    ng. ®Ç tn        lao®é Khi thùc hiÖn    Önh    ¹itÖ,c¸c Ng ©n  µng  Çn  Óm    å  ¬      c¸c l chingo       h c ki trah s li   ªnquan  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 203/NH­   µy  10­ TT ng 31­ 1991  ña  c Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  h Nh n     th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 337/H§BT  µy  ng 25­ 10­1991  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr (nay  µ Thñ íng  Ýnh  ñ)  Ò   l  t Ch ph v
  4. 4 m ét  è  Ön  s bi ph¸p  qu¶n  ýngo¹itÖ  l    trong thêigian tr cm ¾t; Th«ng   è       í    ts 06/TT­ NH7   µy  9­ ng 18­ 1993  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc híng dÉn    µnh  c Th ®è Ng h Nh n     thih Ch ¬ng    X NghÞ   nh  CP   µy  4­ ®Þ 18­ ng 16­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ®Þ chi tiÕtvÒ   Öc    µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µ    å  ¬  ªnquan    vi thi h Lu   tn     i   v c¸ch s li   ®Õ n     c¸ckho¶n    chiquy  nh  ¹ ®iÓ m   Th«ng   µy. ®Þ t i 7  tn   2. Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ïng  íi Ng h Nh n     ph c v  Gi¸m  c      ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng    a   µn  Ng h trªn®Þ b (bao  å m   Gi¸m  c  éi g c¶  ®è H   së    ©n  µng  ¬ng  ¹i)tÝnh  c¸cNg h th m  to¸n,x¸c®Þnh  è  ¹itÖ  Çn  ÷l¹ trong    s ngo   c gi     i   quý    ö  ông  µ  è  ¹itÖ  ¹m  êicha  ö  ông  ®Ó s d v s ngo   t th   sd trong  ý  ña      qu c c¸c tæ chøc  n   Þ   ®¬ v (kh«ng  Ó     Ý   k c¸c X nghiÖp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo  Ët Lu   ®Ç u    íc ngoµi t¹  Öt Nam)  µ  tn    i Vi   v th«ng  b¸o cho    ©n   µng, C«ng    µi c¸c Ng h   ty t   chÝnh    a  µn    trªn®Þ b ®Ó mua  è  ¹itÖ  ãitrªn. s ngo   n   2.1.ViÖc  Ýnh    t to¸n,x¸c ®Þnh   è  ¹itÖ  n   Þ   Çn  ÷  ¹    ö     s ngo   ®¬ v c gi l i®Ó s dông  trong quý  µ  è  ¹itÖ  ¹m  êicha  ö  ông  n     v s ngo   t th   sd ®Õ trong quý  ùa      d trªn kÕ   ¹ch  ho thu    ¹itÖ  ña  ý  ã  chi ngo   c qu (c tham  kh¶o  Õ   ¹ch  ùc  Õ  k ho th t thu    chi ngo¹itÖ  ∙  ùc hiÖn    ý  íc).   ® th   ë qu tr Trong  õng  ý  Õu  è  ¹itÖ    îcvîtqu¸ møc    ¹itÖ  ña    t qu n s ngo   thu ®       chingo   c tæ chøc, ®¬n  Þ    v theo  Õ   ¹ch  ×  k ho th Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu    Ng h Nh n   c tæ chøc,®¬n  Þ  sè  ¹itÖ  ît®ã     v b¸n  ngo   v   cho  ©n  µng  ícm ¾t    ông  i víi Ng h (tr   ¸p d ®è     c¸ctæ    chøc,®¬n  Þ  ã    îtchitõm ét  iÖu ®«la  ü   ëlªnhoÆc   ¹itÖ    v c thu v       tr   M tr     ngo   kh¸ccã    Þt ng  ¬ng).   gi¸tr  ¬ ® C¸c  chøc,®¬n  Þ  tæ    v kh¸c cã  è      ¹itÖ ¬ng  ¬ng  íim ét  iÖu   s d c¸c ngo   t ® d  tr   ®«la  ü   ã  M c nhu  Çu  c mua  ngo¹itÖ  íi ©n  µng,C«ng    µichÝnh  Én  b¸n    v  Ng h   tyt   v thùc hiÖn    theo c¬  Õ     ch mua    ¹itÖ  Ön  µnh. b¸n ngo   hi h 2.2.Hµng  ý  ícngµy  ïng  th¸ng ®Ç u   ña  ý    qu tr   m 5    c qu sau,c¸c Ng ©n   µng     h cã tr¸chnhiÖ m  c¸o sè    ¹itÖ  èiquý  ña    chøc,®¬n  Þ  ë   µi   b¸o    d ngo   cu   c c¸ctæ    v m t  kho¶n  ¹itÖ  ¹  ©n   µng  ×nh  ngo   t i Ng h m cho    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  Õt.Trêng  îp  ét  n  Þ  ë   µikho¶n  ¹itÖ    Òu  ©n   ph bi   h m ®¬ v m t   ngo   ë nhi Ng hµng  × sè    ¹itÖ  èiquý  µtæng  ña    è    . th   d ngo   cu   l  c c¸cs d ®ã Sau    khitæng  îp ® îcsè  ¹itÖ  ¹m  êicha  ö  ông  h     ngo   t th   sd trong quý  ña      c c¸c tæ chøc,®¬n  Þ    v ph¶ib¸n    cho  ©n   µng, Gi¸m  c    Ng h   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ïng víi n    ph c     Gi¸m  c    ©n  µng    a  µn  iÓn ®è c¸cNg h trªn®Þ b tr   khai ngay  Öc    vi mua   è  ¹itÖ  µy  s ngo   n cho  ü  ¹itÖ  ù  ÷ cña  µ   íc qu ngo   d tr   Nh n   hoÆc  cho    ©n  µng. c¸cNg h 3. C¸c  chøc, ®¬n  Þ  õc¸c Ng ©n   µng, C«ng    µichÝnh) kh«ng    tæ    v (tr     h   ty t     ® îcmua       b¸n,thanh to¸n,chuyÓn  îng vµ    nh   cho  vay b»ng  ¹itÖ  íi ngo   v   nhau  íi d  bÊt kú  ×nh   h thøc nµo.   Nh÷ng  êng  îp  íi®©y   îc thanh  tr h d  ®  to¸n víinhau     b»ng  ¹itÖ    ngo   qua Ng ©n  µng: h 3.1.Thanh    to¸n tiÒn  µng, dÞch  ô  û    h   v u th¸c xuÊt  Ëp  Èu  ÷a      nh kh gi hai ®¬n  Þ  û    µ  Ën  û  v u th¸cv nh u th¸c; 3.2.§iÒu    chuyÓn  ¹itÖ  ngo   trong m ét  n  Þ  ã     ®¬ v c tc¸ch ph¸p nh©n  íi       v  c¸c ®¬n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc thuéc ph¸p nh©n    µ  îcl¹ ; vh     thu       ®ã v ng   i 3.3.Mua     ¹    c¸c lo ib¶o  Ó m   Ò   Êt nhËp  Èu  µng  hi v xu   kh h ho¸,vËn    chuyÓn  hµng  kh«ng,hµng    Çu  Ý, c¸c dù    u    ícngoµivµ    h¶i,d kh     ¸n ®Ç tn     mua   b¶o  Ó m   hi cho    i t ng lµc¸ctæ  c¸c®è  î       chøc,c¸nh©n  ícngoµi;    n 
  5. 5 3.4.Thanh    Òn vÐ, cícphÝ  Ën    to¸nti       v chuyÓn  µng    µnh  ýquèc  Õ  h ho¸,h l  t cho    chøc,®¬n  Þ  µm  ilýb¸n vР c¸ctæ    v l ®¹       cho    c¸ch∙ng hµng    kh«ng,hµng      h¶i nícngoµi;   3.5.Thanh    íc phÝ   u  iÖn  èc  Õ    to¸n c   b® qu t cho    chøc  n  Þ  îc c¸c tæ  ®¬ v ®   phÐp  µm  Þch  ô  u  Ýnh  èc  Õ. ld v b ch qu t 4. K Ó   õ ngµy  10­   t  1­ 1994  ë®i,nh÷ng  chøc  µ  n  Þ  ã    öa  tr     tæ  v ®¬ v c c¸c c hµng  b¸n  µng  µ  µm  Þch  ô  ngo¹itÖ    h vl d v thu    ë trong níc theo  Êy  Ðp  ña     gi ph c Ng ©n   µng  µ   íc®∙  Êp  íc ®©y   u   h Nh n   c tr   ®Ò ph¶ichuyÓn    sang    thu b»ng  ng  ®å ViÖt Nam     ¹  µng    (c¸clo i h ho¸  µ    ¹  Ý   Þch  ô  u   v c¸c lo iph d v ®Ò ph¶i niªm  Õt      y gi¸ b»ng  ng  ÖtNam   µ    ®å Vi   v thu b»ng  ng  ÖtNam). ®å Vi   §èi víinh÷ng  chøc  µ  n   Þ   îc phÐp  chøc     tæ  v ®¬ v ®   tæ  b¸n  µng  Ôn  h mi thuÕ  µ    öa  µng  Þch  ô  ôc  ô  êinícngoµië    ©n  v c¸cc h d v ph v ng       c¸cs bay,h¶ic¶ng     vµ    ÷ng  ¬i® îcThñ íng ChÝnh  ñ  ë nh n    t  ph cho  Ðp  Én  îctiÕp tôc thu ngo¹i ph v ®        tÖ  ùctiÕp cña  tr     kh¸ch hµng  µ    v ph¶ilµm    ñ tôc xincÊp  Êy  Ðp    c¸c th       gi ph hoÆc   ® æi  Êy phÐp  gi   theo quy  nh  íi y:   ®Þ d ®© 4.1.Tæ     chøc,®¬n  Þ  a  ã  Êy phÐp  hµng  µ  Þch  ô    ¹i   v ch c gi   b¸n  vd v thu ngo   tÖ ph¶igöihå  ¬  n   ©n  µng  µ   íc(Vô      s ®Õ Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi)®Ó     Êp  l      xinc giÊy phÐp. Hå   ¬  å m:     sg a) §¬n    hµng  µ  µm  Þch  ô    ¹itÖ    xin b¸n  vl d v thu ngo   (theo m É u   nh  Ìm­   ®Ý k phô  ôc 2)  ã    Õn  ña  l   c ý ki c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è. ph b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp  öa  µng  Ôn  Õ  µ  µm  Þch  ô  ôc  ô    ®Þ th lch mi thu v l d v ph v ngêinícngoµit¹ c¸ccöa  Èu,s©n          i kh   bay,h¶ic¶ng.    4.2.Tæ     chøc  µ  n  Þ  ∙  ã  Êy phÐp    µng  µ  Þch  ô    ¹i v ®¬ v ® c gi   b¸n h vd v thu ngo   tÖ  ∙  Êp  íc®©y   ® c tr   ph¶i® æi  ¹ giÊy  Ðp  íi.Hå   ¬    æi  Êy  Ðp      l i ph m   s xin® gi ph bao gå m     ¹  Êy  ê a, b, t¹  iÓ m     ãitrªnkÌm  c¸c lo igi t       i ® 4.1 n     theo  Êy  Ðp  ò  ∙  Êp  gi ph c®c tr c ®©y   í  (b¶n  Ýnh).Hå   ¬  öi ®Õ n   ©n   µng  µ   íc ®Ó     æi  Êy ch   sg  Ng h Nh n   xin ® gi   phÐp  Ë m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  ch nh     ng k t   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc. tn c hi l Trong  ócchê  Êy  Ðp  íi,c¸c tæ  l  gi ph m     chøc,®¬n  Þ  ã    öa  µng      v c c¸c c h b¸n hµng  Ôn  Õ  µ  öa  µng  Þch  ô  ôc  ô  êinícngoµië  ©n  mi thu v c h d v ph v ng      s bay,h¶i    c¶ng  Én  Õp tôc duy  ×thu ngo¹itÖ  ùctiÕp cña  v ti     tr       tr     kh¸ch hµng    cho  n     ®Õ khi cã  Êy phÐp  Ng ©n  µng  µ   íccÊp. gi   do  h Nh n   Trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën      å  ¬  ãitrªnNg ©n   µng  15  k t  nh ®ñ c¸c h s n     h Nhµ   íccÊp  µ  æi  Êy  Ðp  hµng  µ  Þch  ô    ¹itÖ  n  v® gi ph b¸n  vd v thu ngo   cho      c¸c tæ chøc,®¬n  Þ.   v 4.3. C¸c  ©n   µng  µ    Ng h v C«ng    µichÝnh  ty t   ph¶i tr Ón    i khai nhanh      c¸c m¹ng íi   µn    æi  ¹itÖ  ¹ nh÷ng  ¬icÇn  Õtë    öa  Èu  ©n  l   b thu ® c¸c ngo   t i   n  thi   c¸cc kh (s bay, h¶i c¶ng, ® êng  é),c¸c       b  trung  ©m   lÞch, trung  ©m   ¬ng  ¹i,c¸c t du    t th m   kh¸ch s¹n cã      kh¸ch nícngoµi.    C¸c  µn    æi  ¹itÖ  Æt      ¬ingoµihéisë  ©n  µng  b thu ® ngo   ® ë c¸cn       Ng h chØ  ­ ® îc dïng  ng  Öt    ®å Vi Nam   æi  Êy  ¹itÖ  ña  ® l ngo   c kh¸ch  µng, kh«ng  îc dïng h   ®    ngo¹itÖ    æi  Êy ®ång  Öt Nam.  ÷ng  µn    ®Ó ® l  Vi   Nh b thu  æi  ¹itÖ  Æt   ¹  ® ngo   ® ti c¸c cöa  Èu  ©n    kh s bay, h¶i c¶ng  ×  îc phÐp  æi  ¹ ngo¹itÖ     th ®   ® li    cho  êi níc ng     ngoµi ®∙  æi  ¹itÖ  ®ång  Öt Nam          ® ngo   ra  Vi   ®Ó chitiªutrong thêigian    Öt    ë Vi   Nam   ng      nh chitiªukh«ng  Õt. h
  6. 6 ViÖc    ¹itÖ  b¸n ngo   cho    i t ng ® îcphÐp  Êt c¶nh  c¸c®è  î     xu   theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h chØ  ùc hiÖn  ¹ c¸chéisë  ©n  µng. th   t       Ng i h ViÖc    æi  ¹itÖ  thu ® ngo   ph¶i®¶m     b¶o  Ën  î  toµn  µ  thu l ian  , v nhanh  ãng  ch cho  kh¸ch  µng. T¹ic¸c bµn  ® æi  ¹itÖ  h     thu  ngo   ph¶iniªm  Õt    y c«ng khaitû gi¸      thu ® æi  ¹itÖ  µ  Êy phÐp  ¹t®éng    æi  ¹itÖ.   ngo   v gi   ho   thu ® ngo   4.4.C¸c  ©n   µng  ã  Ó  û  Öm     Ng h c th u nhi cho  ét  è  m s doanh  nghiÖp  ã    c ®ñ tÝn  Ö m   µ  ã      iÒu  Ön  nhi v c ®ñ c¸c® ki theo yªu cÇu  ña  × nh  ùc hiÖn  µm  i    cm th   l ®¹   lý thu  æi  ¹itÖ. Hîp  ng  û  Ö m     ® ngo     ®å u nhi thu  æi  ¹itÖ  ÷a  ® ngo   gi c¸c  ©n   Ng hµng  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  µm  i lý thùc  Ön  l ®¹     hi theo  É u   èng  Êt  ña  m th nh c Ng ©n   µng  µ   íc (phô  ôc 4).C¸c  ©n   µng  ã  h Nh n   l    Ng h c tr¸chnhiÖ m   öi c¸c hîp   g      ®ång  û  Ö m   ® æi  ¹itÖ  ∙  ý  íic¸c doanh  u nhi thu  ngo   ® k v     nghiÖp  cho    Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è    a   µn  Õt ®Ó   h Nh n     ph trªn®Þ b bi   qu¶n  ývµ  l   theo  dâi. C¸c  µn  ilýthu ® æi  ¹itÖ  ña    chøc,®¬n  Þ  b ®¹       ngo   c c¸c tæ    v ph¶ichÞu  ù    s chØ  o  Ò   ®¹ v nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  û  Ö m   µ  Þu  ù  Óm    v c Ng h u nhi v ch s ki tra,gi¸m  s¸tvÒ     ¹t®éng  ªnquan  n   ¹itÖ  ãitrong Th«ng   µy  ña    c¸c ho   li   ®Õ ngo   n     t n c Gi¸m  ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    a  µn. Ng h Nh n     ph trªn®Þ b Møc  hoa  ång  i lý thu  æi  ¹itÖ  îc x¸c  nh     ¬  ë  h ®¹     ® ngo   ®   ®Þ trªn c s tho¶  thuËn  ÷a tæ  gi   chøc,®¬n  Þ  µ  ©n  µng,C«ng    µi Ýnh.   v v Ng h   tyt  ch 4.5.C¸c  ©n   µng  û  Öm   æi  ¹itÖ    Ng h u nhi ® ngo   cho    chøc, ®¬n  Þ  c¸c tæ    v quy  nh  ô  Ó  ¹t®éng  ña    µn  ®Þ c th ho   c c¸c b thu  æi  ¹itÖ  ï hîp  íit×nh  ® ngo   ph   v  h×nh  ùc tÕ    a  µn  µ  Êp  µnh  th   trªn®Þ b v ch h nghiªm  chØnh    Õ     Ò   c¸c ch ®é v qu¶n  lýngo¹itÖ  Ön  µnh.     hi h 5.  Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸ch   nhiÖ m  gi¸m    Óm       ©n   µng, C«ng    µichÝnh  µ    chøc, s¸t,ki trac¸c Ng h   tyt   v c¸c tæ    ®¬n  Þ    a  µn  ùc hiÖn  ng    v trªn®Þ b th   ®ó c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 5.1. Ng ©n   µng, C«ng    µichÝnh, c¸c  chøc, ®¬n   Þ   îc Ng ©n     h   ty t     tæ    v®  hµng  µ   íc cho  Ðp  ùc hiÖn    Nh n   ph th   c¸c nghiÖp  ô  ã  ªnquan  n   ¹itÖ  v c li   ®Õ ngo   nãitrong th«ng   µy  ã      t n c tr¸chnhiÖm     b¸o  cho    c¸o  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ã  ªnquan  n   ¹itÖ  ña      ph v t h ho   c li   ®Õ ngo   c m × nh theo quy  nh:   ®Þ ­B¸o    ý  Ë m   Êt tr cngµy  cña    c¸o qu ch nh   í   5  th¸ng®Ç u   ý    qu sau. ­B¸o      c¸o n¨m  Ë m   Êt tr cngµy  th¸ng1  ch nh   í   20    n¨m  sau. Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph tæng  îp b¸o h    c¸o nãitrªn®Ó   c¸o Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ô      b¸o    h Nh n   ¬ (V qu¶n  ýngo¹ihèi) l     theo quy  nh    ®Þ sau: ­B¸o    ý  Ë m   Êt tr cngµy  cña    c¸o qu ch nh   í   20  th¸ng®Ç u   ý    qu sau. ­B¸o      c¸o n¨m  Ë m   Êt tr cngµy  cña  ch nh   í   30  th¸ng®Ç u     n¨m  sau. 5.2.C¸c  ©n   µng,C«ng    µichÝnh  ña    chøc,®¬n  Þ    Ng h   tyt   c c¸c tæ    v kh«ng  thùc hiÖn  ng      ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy, kh«ng  Êp  µnh  Õ       tn   ch h ch ®é b¸o    c¸o theo  êih¹n  th   quy  nh  ×  ú theo  ®Þ th tu   møc      ¹m  ã  Ó  Þ   ö  ý ®é viph c th b x l   hµnh  Ýnh  ch theo  Ph¸p  Önh  ö  ¹thµnh  Ýnh  l x ph   ch hay    truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  ù  s theo Bé  Ët h×nh  ù.   Lu   s Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  10­ tn c hi l     1­ 1994.C¸c  éidung  ¹ Th«ng   µy    n  t  i tn bæ   sung,söa  æi  iÓ m   Th«ng     ® ® 5  t33/NH­ ngµy  3­ TT  15­ 1989;®iÓ m     vµ    1, 2 
  7. 7 5 Th«ng  t 222/NH­ ngµy  10­ TT  20­ 1990; ®iÓ m       vµ  Th«ng     1, 2, 3  5  t203/NH­ TT  µy  10­ ng 31­ 1991  ña  ©n  µng  µ   íchíng dÉn    µnh  Òu  Ö  c Ng h Nh n     thih §i l qu¶n  lý ngo¹ihèi theo       NghÞ   nh  ®Þ 161/H§BT  µy  10­ ng 18­ 1988; ChØ   Þ    th 330/CT  ngµy  9­ 13­ 1990  µ  v Quy Õt  nh  ®Þ 337/H§BT  µy  10­ ng 25­ 1991  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  é   ëng; nh÷ng    B tr   quy  nh  ®Þ kh¸c trong c¸c v¨n b¶n          trªnkh«ng    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u   îctiÕp tôcthùc hiÖn. tn ®Ò ®        6. C¸c  é,  µnh, C¬     B Ng   quan  ùc thuéc  Ýnh  ñ, Uû   tr   Ch ph   ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh,thµnh  è      ph theo chøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña  × nh  ïng  èihîp thùc   vc m c ph       hiÖn Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2