Thông tư liên bộ số 12/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
160
lượt xem
7
download

Thông tư liên bộ số 12/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 12/TTLB về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Bộ y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 12/TTLB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 12/TTLB Hà N i , ngày 18 tháng 9 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12/TTLB NGÀY 18-9-1992 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 299-H BT NGÀY 15-8-1992 C A H I NG B TRƯ NG BAN HÀNH I U L B O HI M Y T th ng nh t thi hành i u l B o hi m Y t (BHYT) ban hành kèm theo Ngh nh s 299-H BT ngày 15-8-1992 c a H i ng B trư ng; Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th vi c th c hi n BHYT i v i các i tư ng b t bu c nói t i i u 2 i u l BHYT như sau: I. I TƯ NG ÓNG BHYT 1. i tư ng b t bu c óng BHYT: Công nhân viên ch c (CNVC) trong danh sách lao ng thư ng xuyên, lao ng h p ng, k c CNVC hư ng lương ho c sinh ho t phí h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c, sơ h c chuyên nghi p và d y ngh , b túc; quân nhân chuy n ngành hư ng b o lưu lương ho c sinh ho t phí; công nhân viên ch c và quân nhân ngh hưu, ngh m t s c lao ng; h c sinh t t nghi p các trư ng i h c, cao ng, trung h c, sơ h c chuyên nghi p và d y ngh hư ng ch t p s ho c th vi c; ch s d ng lao ng và ngư i lao ng các ơn v sau: a. ơn v hành chính s nghi p, t ch c ng, oàn th xã h i, h i qu n chúng có hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, nh ng ngư i ngh hưu và m t s c lao ng ư c hư ng tr c p hàng tháng t ngân sách Nhà nư c c p. b. Các doanh nghi p qu c doanh, k c các doanh nghi p trong l c lư ng vũ trang, trong các ơn v hành chính s nghi p; các oàn th xã h i, h i qu n chúng, các t ch c ng Trung ương (thu c Ban Tài chính qu n tr Trung ương) và a phương (thu c văn phòng T nh u , thành u ) th c hi n h ch toán kinh t ho c h ch toán l y thu bù chi. c. Các công ty c ph n và các doanh nghi p ngoài qu c doanh có ăng ký và ư c c p gi y phép kinh doanh h p l , có thuê mư n t 10 lao ng tr lên. S lao ng là s ngư i ghi trong ơn xin c p gi y phép kinh doanh ho c s ngư i lao ng th c t t 3 tháng tr lên t i ơn v .
  2. d. Các doanh nghi p trong khu ch xu t, doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các văn phòng i di n c a nư c ngoài và t ch c qu c t t t i Vi t Nam có thuê lao ng là ngư i Vi t Nam. 2. i tư ng tham gia BHYT t nguy n s có văn b n hư ng d n riêng c a B Y t . 3. Các i tư ng ư c mi n gi m vi n phí theo Quy t nh s 45-H BT ngày 24-4- 1989 c a H i ng B trư ng, tr các i tư ng quy nh t i i m a, b m c 1 ph n I nói trên, v n th c hi n ch khám, ch a b nh theo quy nh hi n hành. Nh ng i tư ng khác không tham gia BHYT ph i tr vi n phí. II. M C ÓNG VÀ TRÁCH NHI M ÓNG BHYT 1. M c óng BHYT: a. i v i i tư ng quy nh t i i m a m c 1 ph n I nói trên, trong khi chưa th c hi n c i cách ch ti n lương, m c óng BHYT b ng 10% qu lương c p b c (ch c v ), lương hưu, tr c p m t s c lao ng ã ư c tính l i theo Quy t nh s 203- H BT ngày 28-12-1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng. b. i v i i tư ng quy nh t i i m b, m c 1 ph n I, m c óng BHYT b ng 3% thu nh p, nhưng trư c m t t m th i quy nh là ti n lương th c tr và ti n thư ng theo Quy t nh s 317-CT ngày 1-9-1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng. c. i v i i tư ng quy nh t i i m c, d, m c 1 ph n I m c óng BHYT b ng 3% qu ti n lương (ti n công) ghi trong h p ng lao ng, (k c h p ng b ng mi ng). 2. Trách nhi m óng BHYT: a. Trong t ng m c óng BHYT theo quy nh i u l BHYT, cơ quan s d ng CNVC, ch s d ng lao ng óng 2/3; cán b công nhân viên ch c, ngư i lao ng óng 1/3. cho thu n ti n, cơ quan hành chính s nghi p chuy n th ng 10% qu lương nói trên cho cơ quan BHYT, còn i tư ng hưu trí, m t s c lao ng trong khi chưa c i cách b o hi m xã h i, Ngân sách Nhà nư c cũng chuy n th ng cho cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i 10% lương hưu và tr c p m t s c lao ng óng BHYT cho các i tư ng này. b. i v i các doanh nghi p do khó khăn khách quan ch có kh năng óng BHYT th p hơn m c óng bình quân quy nh chung cho công nhân viên ch c ư c th c hi n như sau: - Các doanh nghi p ph i tìm m i cách bao g m c vi c dùng các qu cho phép s d ng ho c huy ng t ngư i lao ng góp thêm óng m c theo quy nh. - N u doanh nghi p ch có kh năng óng BHYT dư i m c quy nh bình quân do H i ng qu n tr BHYT t nh, thành ph và c p tương ương trình Ch t ch u ban Nhân dân t nh, thành ph và th trư ng c p tương ương quy t nh sau khi th ng nh t v i BHYT Vi t Nam thì ngư i có Th BHYT c a doanh nghi p ó ch ư c hư ng tr c p BHYT b ng t l ph n trăm gi m tương ng c a m c th c t óng BHYT so v i m c quy nh bình quân.
  3. Ví d : M c óng BHYT bình quân theo quy nh ư c hư ng 100% tr c p BHYT là 50.000 /ngư i/năm. Doanh nghi p B, do có khó khăn (có xác nh n c a cơ quan ch qu n, c c thu a phương và công oàn c a doanh nghi p) ch óng BHYT m c 25.500 /ngư i/năm. V y m c hư ng tr c p BHYT c a CNVC c a doanh nghi p B là: 25.500 51% = x 100 50.000 Còn l i 49% ngư i b nh ph i tr tr c ti p cho cơ s khám, ch a b nh khi ra vi n. 3. Phương th c n p BHYT: Th trư ng các cơ quan, ơn v , ch s d ng lao ng có trách nhi m l p danh sách công nhân viên ch c, ngư i lao ng ho c i tư ng thu c mình qu n lý và ghi rõ m c ti n lương, ti n công, ti n thư ng th c tr cho t ng ngư i nói t i m c 1 ph n II c a Thông tư này và n p BHYT như sau: - i v i các i tư ng hư ng lương ho c tr c p t ngân sách Nhà nư c ( i tư ng nói t i i m a, m c 1) sau khi ư c ngân sách Nhà nư c c p phát kinh phí, cơ quan, ơn v chuy n ti n óng BHYT 3 tháng 1 l n cho cơ quan BHYT. - i v i các i tư ng còn l i, doanh nghi p (ho c ơn v ) hàng quý có trách nhi m thu n p ti n BHYT cho cơ quan BHYT. BHYT khuy n khích các cơ quan, ơn v có i u ki n óng BHYT 6 tháng ho c c năm. Cơ quan BHYT có trách nhi m i chi u danh sách và c p th BHYT cho t ng ngư i ư c hư ng qua các cơ quan, ơn v sau khi ã thu úng, ti n BHYT theo quy nh. III. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN THAM GIA QUAN H BHYT 1. Quy n l i c a ngư i ư c BHYT: - Ngư i có Th BHYT ư c khám, ch a b nh các cơ s y t thu n l i nh t trên a bàn cư trú. Cơ quan BHYT có trách nhi m l a ch n các cơ s khám, ch a b nh có ch t lư ng t t ký k t h p ng v i b nh vi n huy n và tương ương tr lên, không phân bi t a gi i hành chính hay ngành k c các cơ s i u tr c a l c lư ng vũ trang, n u có i u ki n v ch t lư ng ph c v vi c khám, ch a b nh và ph c v b nh nhân có tham gia BHYT. Cơ quan BHYT ph i hư ng d n rõ ngư i ư c hư ng BHYT bi t khi m au n khám, ch a b nh t i cơ s khám, ch a b nh nào, âu. Khi b nh quá kh năng i u tr c a tuy n ó, c n chuy n b nh nhân lên tuy n k thu t cao hơn ph i có gi y gi i thi u và phi u chuy n vi n c a cơ s khám, ch a b nh ó.
  4. Khi c p c u, b nh nhân có Th BHYT ư c c u ch a b t c cơ sơ y t Nhà nư c nào và cũng ư c hư ng y quy n l i BHYT. 2. V vi c làm rõ các chi phí khám, ch a b nh (m c b, kho n 1 i u 14 - i u l BHYT) ư c quy nh như sau: N u trong quá trình khám, ch a b nh cho b nh nhân ư c BHYT, n u cơ s khám, ch a b nh chi cho vi c khám, ch a b nh không úng quy nh, thì cơ quan BHYT có th yêu c u cơ s ó cung c p y h sơ b nh án và các ch ng t liên quan n vi c khám, ch a b nh làm rõ các chi phí thanh toán BHYT. M i b nh nhân có Th BHYT sau khi khám, ch a b nh ph i có b n thanh toán BHYT do cơ s khám, ch a b nh l p theo m u quy nh. Hàng tháng, cơ s khám, ch a b nh ph i làm b n th ng kê chi phí th c t khám, ch a b nh c a t ng b nh nhân BHYT theo m u th ng kê quy nh g i cho cơ quan BHYT thanh toán. 3. V ký h p ng khám, ch a b nh (m c b, kho n 2, i u 14) gi a cơ quan BHYT v i các cơ s khám, ch a b nh theo Pháp l nh H p ng kinh t ngày 29-9-1989 c a H i ng Nhà nư c. Hai bên ký k t h p ng ph i t o i u ki n thu n l i ph c v ngư i b nh có Th BHYT. Sau khi ký h p ng gi a cơ quan BHYT và cơ s khám, ch a b nh thì cơ quan BHYT ng trư c m t kho n ti n nh t nh cho cơ s khám, ch a b nh mua thu c men, hoá ch t... ph c v b nh nhân có BHYT, và quy t toán kho n ti n này khi thanh lý h p ng. 4. V BHYT i v i các b nh xã h i (m c 1, i u 17 - i u l BHYT) ư c gi i quy t như sau: - B nh tâm th n và b nh phong: do ngân sách Nhà nư c c p khám, ch a b nh nên cơ quan BHYT không ph i thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho các lo i b nh này. - B nh lao và s t rét: Theo Quy t nh s 45-H BT ngày 24-4-1989 c a H i ng B trư ng thì b nh nhân khám, ch a b nh các lo i b nh này không m t ti n. h tr thêm cho các b nh nhân lao và s t rét ư c BHYT, BHYT s tr chi phí i u tr tính trên giư ng b nh, còn thu c thì do ngân sách Nhà nư c c p cho b nh vi n ch a b nh cho b nh nhân có BHYT. Riêng b nh s t rét, khi phát thành d ch thì dùng kinh phí ch ng d ch do ngân sách Nhà nư c c p cho b nh vi n ph c v b nh nhân, k c b nh nhân có BHYT. - B nh giang mai, l u, sida: BHYT không th c hi n chi tr tr c p BHYT. 5. i v i các a phương trong th i gian qua ã thí i m BHYT cho các i tư ng nói t i i m b, c, d, m c 1 ph n I, nay chuy n sang ch BHYT theo Ngh nh nói trên c a H i ng B trư ng thì gi i quy t theo nguyên t c sau: - Ph i gi nguyên quy n l i BHYT như ã h p ng trư c ây cho n h t th i h n ư c b o hi m. - i v i ngư i làm công ăn lương các doanh nghi p, n u m c óng cũ chưa so v i m c óng m i quy nh trong b n i u l BHYT thì ch doanh và ngư i lao ng các ơn v ó ph i n p m i ư c c p Th BHYT.
  5. Các i tư ng là CBCNVC thu c các ơn v quy nh t i i m a, m c 1, ph n I ã ư c Nhà nư c ti n t hoá BHYT vào lương nên m c óng m i v n gi nguyên như quy nh theo i u l BHYT. IV. IN N, PHÁT HÀNH VÀ S D NG TH BHYT 1. Th BHYT cho các i tư ng b t bu c quy nh t i m c 1, ph n I do B Y t n hành và u quy n cho cơ quan BHYT các a phương, cơ quan BHYT khác ph i phát hành và qu n lý. Ngư i có Th BHYT vào khám, ch a b nh t i các cơ s khám, ch a b nh ngoài hư ng d n c a BHYT nơi phát hành Th không có gi i thi u c a cơ s khám, ch a b nh tuy n trư c, thì ch trong trư ng h p c p c u m i ư c BHYT chi tr tr c p BHYT theo quy nh c a i u l BHYT T t c Th BHYT óng theo quý ho c có i u ki n óng theo năm, 6 tháng u có giá tr s d ng sau 30 ngày k t ngày ư c c p. Mu n s d ng Th liên t c thì ph i óng BHYT cho kỳ sau trư c 30 ngày k t ngày Th BHYT h t h n s d ng. Ngư i có Th BHYT sau khi thuyên chuy n n cơ quan m i, a ch m i v n có giá tr s d ng cho n khi h t h n, và s ư c ra h n ti p nơi m i n n u h v n ti p t c óng BHYT úng kỳ. Ví d : Ông Nguy n Văn A óng BHYT theo năm, ư c c p Th ngày 1-10-1992, s có giá tr s d ng t ngày 1-11-1992 n ngày 1-11-1993. Mu n ư c hư ng BHYT liên t c, ông A s ph i óng BHYT năm ti p theo trư c ngày 1-10-1992. Các trư ng h p c bi t óng BHYT theo quý (3 tháng) và 6 tháng cách tính cũng tương t : 2. V ki m tra vi c s d ng Th BHYT (m c c, kho n 2, i u 15 - i u l BHYT): Khi b nh nhân có Th BHYT vào khám b nh cơ s khám, ch a b nh nào thì cơ s ó có trách nhi m ki m tra Th BHYT, n u Th BHYT không có nh thì ph i có ch ng minh thư ho c gi y t tuỳ thân khác có nh c a ngư i ó nh m: - i chi u chính xác Th BHYT v i ngư i b nh. - Ki m tra giá tr và th i h n s d ng Th . - Ki m tra xem Th BHYT c a ngư i b nh do cơ quan BHYT nào phát hành và qu n lý. N u phát hi n có s vi ph m trong vi c dùng Th , cơ s khám, ch a b nh gi Th và báo cho cơ quan BHYT cùng gi i quy t. 3. V in n, phát hành và qu n lý Th BHYT: a. BHYT các t nh, thành ph ch ư c phép in n và phát hành Th BHYT cho các i tư ng tham gia BHYT t nguy n. Nghiêm c m in Th BHYT cho các i tư ng b t bu c nói t i m c 1 ph n I Thông tư này.
  6. b. BHYT Vi t Nam tr c ti p phát hành Th và khai thác BHYT ho c có th u quy n cho BHYT khác v vi c này cho các i tư ng nói t i m c 1, ph n I thu c các cơ quan, ơn v Trung ương qu n lý. c. Cơ quan BHYT có trách nhi m t ch c c p Th BHYT cho ngư i ư c BHYT (quy nh t i m c a, kho n II, i u 14 - i u l BHYT) theo quy trình sau: - Phát hành m u kê khai danh sách cán b CNVC cho các cơ quan, doanh nghi p trên a bàn thu c ph m vi ư c khai thác các ơn v l p danh sách CBCNVC, ngư i lao ng c a ơn v g i v cơ quan BHYT làm th t c nh n Th BHYT. - K t h p v i các cơ quan b o hi m y t v lao ng, tài chính, thu , th ng kê... n m thu nh p c a ngư i lao ng c a các ơn v trong a phương mà xác nh s ti n óng BHYT theo t l như i u l BHYT quy nh. - Thông báo a i m làm các th t c c p phát th cho các ơn v các cán b c a ơn v n làm th t c nh n Th BHYT cho ơn v mình. - Cơ quan BHYT nh n b n kê khai c a các ơn v , ki m tra, i chi u xác nh s ti n ph i óng BHYT c a các ơn v ó. - Sau khi cơ quan BHYT nh n ư c ti n và khi nh n ư c báo có c a ngân hàng (n u chuy n kho n), cơ quan, ơn v ó m i ư c nh n Th BHYT. - Lưu tr các tài li u s sách v vi c phát hành th . Theo dõi vi c s d ng và qu n lý th c a cơ quan BHYT phát hành. d. Vi c qu n lý và s d ng Th BHYT: - óng BHYT m t quý (3 tháng) Th BHYT có giá tr khám, ch a b nh trong 3 tháng ó. - óng BHYT 6 tháng (6 tháng) Th BHYT có giá tr khám, ch a b nh trong 6 tháng ó. - óng BHYT m t năm Th BHYT có giá tr khám, ch a b nh trong 12 tháng ó. Riêng năm 1992 vì Ngh nh có hi u l c t 01-10-1992 nên BHYT Vi t Nam ch phát hành Th BHYT trong quý 4/1992 và có giá tr trong th i h n 3 tháng (năm 1993 ch c p Th BHYT cho các ơn v ã óng BHYT quý 4 năm 1992. N u ơn v nào chưa óng thì ph i truy n p m i c p Th BHYT). - Th BHYT b m t s ư c xét c p l i t i nơi óng BHYT n u th còn giá tr s d ng. V. PHƯƠNG TH C VÀ GIÁ C THANH TOÁN TRONG H P NG B O HI M KHÁM, CH A B NH 1. V phương th c thanh toán:
  7. Theo quy nh t i M c C, kho n 2, i u 14 - i u l BHYT, các cơ quan BHYT có th áp d ng các phương th c thanh toán tr c p BHYT như sau: - BHYT nào phát hành Th , thì BHYT ó có trách nhi m thanh toán tr c p BHYT cho cơ s khám, ch a b nh cho ngư i ư c BHYT do mình phát hành và qu n lý th . - Trư ng h p b nh nhân có BHYT i u tr t i các cơ s khám, ch a b nh thu c t nh, thành ph ho c khu v c có quan h h p ng tr c ti p, thì cơ quan BHYT tr c ti p thanh toán v i cơ s khám, ch a b nh ó. - Trư ng h p b nh nhân i u tr vư t tuy n ho c ngoài tuy n t i các cơ s khám, ch a b nh mà cơ quan BHYT t nh, thành ph không có i u ki n h p ng và thanh toán tr c ti p thì x lý như sau: cơ quan BHYT t nh, thành ph ngh BHYT Vi t Nam làm th t c chi h trên cơ s BHYT t nh, thành ph ký qu t i BHYT Vi t Nam, BHYT Vi t Nam là cơ quan thanh toán tr c p BHYT cho ngư i ư c b o hi m v i cơ s khám, ch a b nh thông qua các BHYT a phương giám nh và th c hi n phương th c thanh toán a tuy n b o m, an toàn, nhanh chóng. 2. V giá c thanh toán: a. N i dung chi phí khám ch a b nh g m: - Ti n thu c thi t y u, d ch truy n, máu i u tr , ti n xét nghi m, ti n chi u, ch p X quang theo ch nh c a th y thu c do Giám c cơ s khám, ch a b nh xét duy t. - Ti n ph u thu t theo bi u giá quy nh. - Ti n v t tư tiêu hao bao g m nh ng chi phí phân b theo giư ng b nh như ti n i n, nư c, chi phí v t r ti n mau h ng... không bao g m các chi phí v kh u hao tài s n c nh, trang thi t b có giá tr l n, chi phí ào t o cán b , nghiên c u, ng d ng và phát tri n khoa h c... - Ti n công lao ng và ph c p c a th y thu c và nhân viên y t ph c v cho b nh nhân có BHYT theo ch ti n lương hi n ang áp d ng cho CNV ngành y t . b. Phương pháp tính giá: Cơ s tính giá m t ơn v i u tr bình quân là giá c toàn b nh ng chi phí khám, ch a b nh n i, ngo i trú quy nh t i i m 2a nói trên tính bình quân cho m t ngày/giư ng theo t ng tuy n k thu t, t ng lo i b nh vi n và s ngày/giư ng i u tr bình quân/năm c a ơn v ó theo giá t ng th i kỳ do B Y t quy nh theo t ng th i gian cho phù h p v i tình hình bi n ng c a giá c . VI. QU B O HI M Y T KHÁC Qu BHYT khác bao g m BHYT ngành, BHYT cho m t s i tư ng do có tính ch t t ch c và ho t ng c bi t. Các ngành, các t ch c xét th y có nhu c u và kh năng t ch c qu BHYT ph i làm án v t ch c, phương án ho t ng có hi u qu , do th trư ng các ngành và tương ương ngh b ng văn b n v i B trư ng B Y t xem xét. Sau khi ư c B Y t ng ý b ng văn b n m i ư c t ch c th c hi n.
  8. B o hi m y t là chính sách m i, ch m i, vi c làm m i, trong quá trình th c hi n s phát sinh nhi u v n mà Thông tư Liên B này chưa th hư ng d n m t cách c th ư c. ngh các ơn v và cá nhân khi th c hi n có gì khó khăn, ph n ánh k p th i v Liên B bi t x lý và có các văn b n hư ng d n b sung cho phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành t 1-10-1992, các văn b n trư c ây có liên quan trái v i Thông tư này u không có giá tr thi hành. H T Tr n ình Hoan Ph m Song ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản