Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
201
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  1. T h«ng t liªn t Þ ch B é  N é i  ô  ­ Vi Ö n  ki Ó m    n h © n  d © n  t èi ca o ­  o µ  ¸n  h © n     v s¸t   T n d © n  t èi cao s è   10/TTL B  n g µ y 31 th¸ng  12 n¨ m  1996 h í ng d É n  x ö   ý c¸c h µ n h  vi  u a  xe  l ® tr¸i h Ð p  p HiÖn  nay,t×nh  ¹ng®ua  tr¸phÐp, ® Æc   Ötlµ®ua  m¸y,diÔn      tr   xe   i   bi     xe    ra phøc  ¹p,g©y  Êt  Ëttù c«ng  éng, vi ph¹m    t  m tr     c    c¸c quy  nh  Ò   Ëttù,an   ®Þ v tr     toµn giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù,an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «   Þ,®e   ¹ tÝnh    ® th   do   m¹ng, søc  Î cña    kho   con  êi,tµis¶n  ña    ©n,  chøc  ng     c c¸ nh tæ  hoÆc   µ   íc. Nh n   Trong  êigian  th   qua  Öc  ö  ývÒ   ×nh  ù  ña    ¬  vi x l   h s c c¸c c quan  C«ng    Ön   an, Vi KiÓ m     µ  ®èi  íilo¹    ¹m  s¸t,To ¸n  v   i ph ph¸p  Ëtnµy  vi lu   cßn  a  èng  Êt,dÉn   ch th nh   ®Õ n   ¹n  Õ   Öu  h ch hi qu¶  ña  Öc  c vi ng¨n  chÆn   ¹    ¹m  lo i ph vi ph¸p  Ëtnµy. V×   lu     vËy, Bé   éi vô, ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èicao, Toµ  nh©n  ©n  èicao    N   Ki s¸tnh d t    ¸n  d t  thèng  Êt híng dÉn  ö  ýc¸chµnh    ua  tr¸phÐp    nh     x l    vi® xe   i nh sau: I­ Ö c  x ö  l ý ® è i v íi  Vi  c¸c h µ n h  vi ® u a  x e tr¸i h¸p  p 1­ Ng êi®ua  tr¸phÐp     xe   i Ng êi®ua  tr¸phÐp  ãitrong th«ng   µy  µngêi®iÒu  Ón  trªn® ­   xe    i n    tn l     ki xe    êng  giao th«ng  íi ôc  ch  ïng ®ua  íi êi®iÒu  Ón  kh¸cm µ     v  m ®Ý c  v  ng   khi xe    kh«ng  ® îcphÐp  ña  ¬    c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy Còng  îccoilµngêi®ua  tr¸phÐp  íi     ng  ¹m  i víi êi ®        xe    i v   trß®å vai ph ®è     ng   tæ  chøc  êi chñ  u, cÇ m   u,  (ng   m  ®Ç chØ  huy) cuéc  ua  tr¸ phÐp;  êi xói   ® xe    i ng     giôc (ng ikÝch  ng, dô  ç,thóc ®Èy)  êikh¸c ®ua  tr¸phÐp; ngêigióp   ê  ®é   d     ng     xe    i       søc  êit¹onh÷ng  iÒu  Ön  Ët chÊt hoÆc     Çn) cho  Öc  ua  tr¸ (ng     ® ki v     tinhth   vi ® xe    i phÐp; ngêingåicïng víi êi®iÒu  Ón  ®ua    Ðp  µ   ïng cè    ua            ng   khi xe  tr¸ph i m c   ý® xe  :Tríckhingåilªnxe  nh           hoÆc   sau    åilªnxe  Õtngêi®iÒu  Ón    khing     bi     khi xe sÏthùc hiÖn  Öc  ua, nhng  Én  åivíi       vi ®   v ng     thøc tham    ua    íckhingåi ý   gia ® xe;tr       lªnxe    hoÆc   sau    åilªnxe  khing     kh«ng  Õt ngêi ®iÒu  Ón  sÏ thùc hiÖn  bi     khi xe      viÖc  ua    ng  ® xe,nh sau    êi®iÒu  Ón  thùc hiÖn  Öc  ua  th× cã  khing   khi xe    vi ® xe    hµnh      ò,reo hß... vicæ v     §èi víingêi sau    åi lªn xe  Én       khi ng     v kh«ng  Õt ngêi ®iÒu  Ón  sÏ bi     khi xe    thùc hiÖn  Öc  ua    ng    êng  i  êi ®iÒu  Ón  ®∙  ùc hiÖn    vi ® xe, nh trªn® ® ng   khi xe  th   viÖc  ua  m µ   êingåisau  buéc  ® xe  ng     xe  ph¶ingåil¹ trªnxe,kh«ng  ã  µnh             i ch vi cæ   ò,reo  v   hß... × hä      kh«ng  Þ    µngêi®ua  tr¸phÐp. th b coil     xe    i 2­ V Ò   nh  éi   ®Þ t  danh. a) M äi  êng  îp ®ua  tr¸phÐp  ã  õ 2  tham    ëlªn®Ò u   Þ       tr h  xe   i c t   xe  gia tr     b coi lµhµnh    ©y  èitrËttùc«ng  éng  µ  êi®ua  tr¸phÐp    vig r       c v ng   xe   i ph¶ibÞ        truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  Ò   éig©y  èitrËttù c«ng  éng,theo    h s v t  r     c   kho¶n  §iÒu    1  198 Bé  Ëth×nh  ù. lu   s ­ Ng êitæ      chøc  éc  ua  tr¸phÐp, ngêixóigiôcngêikh¸c®ua  tr¸ cu ® xe    i            xe   i phÐp  ×  Þ     th b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo kho¶n  §iÒu  2  198  é   Ët B lu   h×nh  ù. s
  2. 2 b)  êi ®ua  tr¸ phÐp  Õu   ©y  Öth¹i®Õ n   Ýnh  ¹ng, søc  Î Ng   xe   i n g thi     t m   kho   cña  êikh¸c hoÆc   ©y  Öth¹inghiªm  äng ®Õ n   µis¶n,m µ   Öth¹ix¶y  ng     g thi     tr   t    thi     ra lµdo  çi ý,th×  µiviÖc  Þ         l  v«    ngo   b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo kho¶n  1  Òu  §i 198  é   Ëth×nh  ù  Õu  ã  µnh    chøc, xói giôc th×  Þ     B lu   s (n ch vi tæ       b truy cøu  tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo kho¶n  §iÒu  2  198  é   Ëth×nh  ù) cßn  Þ   B lu   s  b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo §iÒu    186  é  Ëth×nh  ù. B lu   s c) Ng êi ®ua  tr¸ phÐp  Õu   ©y  Öth¹i®Õ n   Ýnh  ¹ng, søc  Î     xe    i n g thi     t m   kho   cña  êikh¸c hoÆc   ©y  Öth¹inghiªm  äng ®Õ n   µis¶n,m µ   Öth¹ix¶y  ng     g thi     tr   t    thi     ra  µ do  çicè  , th×  µiviÖc  Þ     l   l   ý   ngo   b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo  Òu  §i 198  é   Ëth×nh  ù, cßn  Þ     B lu   s  b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  iÒu  ¬ng  ® t øng  ña  é  Ëth×nh  ù  Ò   éiph¹m  c B lu   s v t  kh¸c®ã   Òu    (§i 101,§iÒu    109,§iÒu      138 hoÆc   Òu  §i 160). d)  êi ®ua  tr¸ phÐp  ×  ôc  ch  îc thua  Ng   xe    i vm ®Ý ®  b»ng  Òn  ti hoÆc   Ön  hi vËt  ×  th ngoµi viÖc  Þ     b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  kho¶n  hoÆc   1  kho¶n  §iÒu  2  198  é  Ëth×nh  ù  B lu   s cßn  Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  §iÒu 200  é  Ëth×nh  ù. B lu   s ®)  êi ®ua   tr¸ phÐp  ã  µnh    èng  ¹  êi thihµnh  Ng   xe  i   ch vi ch ling     c«ng  ô  v ngoµiviÖc  Þ       b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo kho¶n  §iÒu  2  198  é   Ët B lu   h×nh  ù  s cßn  Þ   b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù  Ò   éichèng  êi thihµnh    h s v t  ng     c«ng  ô  v theo §iÒu    205  é  Ëth×nh  ù. B lu   s e) Ng êi®ua  tr¸phÐp  ã  µnh    èng  ¹ ngêithihµnh      xe   i ch vich l  i    c«ng  ô  µm  vl cho  êi thihµnh  ng     c«ng  ô  Þ   ¬ng  v b th hoÆc   Õt  ×  µi viÖc  Þ       ch th ngo   b truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo  kho¶n  §iÒu  2  198  é  Ëth×nh  ù,c¨n cø  µo  õng  B lu   s    v t tr ng  îp  ô  Ó  ê h c th cßn  Þ     b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  iÒu ¬ng    ® t øng (§iÒu 101,§iÒu    109)cña  é  Ëth×nh  ù.   B lu   s 3­ ViÖc  ö  ýxe  ïng ®Ó   ua    Ðp  µ  Êy phÐp      x l  d   ® tr¸ph v gi   i l¸xe i a) ViÖc  ö  ýxe  ïng ®Ó   ua    Ðp.   x l  d   ® tr¸ph i ­  èi víixe  ïng    ua    Ðp  éc  ë  ÷u  ña  êi ®ua  th× §   d ®Ó ® tr¸ ph i thu s h c ng   xe    tÞch    thu sung c«ng  ü  µ   íc(theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    qu Nh n     ®Þ ti   a  1  33 Bé  Ëth×nh  ù  µ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Bé  Ëttètông h×nh  ù). lu   sv® a  2  58  lu       s  ­ §èi víixe  ïng    ua    Ðp       d ®Ó ® tr¸ ph i kh«ng  éc  ë  ÷u, hoÆc   thu s h   qu¶n  ý l  hîp ph¸p cña  êi®ua  × tuú tõng tr ng  îp cô  Ó  µ     Õt nh      ng   th       ê h   th m gi¶i quy   sau: +  Õ u   ñ  ë  ÷u  Õtngêi®ua  dïng  cña  ×nh    ua  µ   Én  N ch s h bi     xe  xe  m ®Ó ® mv cho  în,cho  ö  ông  Ý  ô    thuéc së  ÷u  ña  è; m Ñ   µ  è, m Ñ     m  sd (v d nh xe    h c b  vb  cho con  ö  ông; con  ∙  ïng  ®ã     ua    Ðp;  è, m Ñ   Õt nhng  Én  sd   ®d xe  ®Ó ® tr¸ ph i b  bi   v tiÕp  ôc  t cho  con  ö  ông  Én  n   sd d ®Õ con  ùc  Ön  Õp  Öc  ua   tr¸ th hi ti vi ® xe    i phÐp),th×  Þch    t thu  sung  xe  c«ng  ü  µ   íc (theo  qu Nh n   quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® b kho¶n  §iÒu  Bé  Ëttètông h×nh  ù). 1  33  lu       s +  Õ u   ñ  ë  ÷u  N ch s h kh«ng  Õtngêi®ua  dïng  cña  ×nh    ua, bi     xe  xe  m ®Ó ®   th×    ¹ xe  tr¶l i cho  ñ  ë  ÷u    ch s h (theo quy  nh    ®Þ kho¶n  §iÒu  Bé   Ëth×nh  2  33  lu   sù  µ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Bé  Ëttètông h×nh  ù). v® b  2  58  lu       s +  Õ u   dïng    ua  µ xe  Þ   Õm   o¹t,th×    ¹ xe  N xe  ®Ó ® l   b chi ®   tr¶l i cho  ñ  ë    ch s h÷u hoÆc   êiqu¶n  ýhîp ph¸p  ng   l    (theo quy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n  §iÒu  Bé   Ët 2  33  lu   h×nh  ù  µ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Bé  Ëttètông h×nh  ù). sv® b  2  58  lu       s
  3. 3 +  êng  îp kh«ng    nh  îcchñ  ë  ÷u  Tr h  x¸c®Þ ®  s h hoÆc   êiqu¶n  ýhîp ph¸p ng   l      cña  dïng ®Ó   ua, th× tÞch    sung  xe   ®    thu xe  c«ng  ü  µ   íc. qu Nh n b) V Ò   Êy phÐp      gi   l¸xe. i Trong  äi  êng  îp,ngêi®ua  tr¸phÐp  Õu  ∙  îccÊp  Êy phÐp    m tr h    xe   i n ®®   gi   l¸i xe  × ®Ò u   Þ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    th   b t  sd gi   l¸xe. i 4­  ét  è  Ên    Ò   ¾t, t¹m  ÷,t¹m  M s v ®Ò v b   gi   giam  êi ®ua  tr¸ phÐp  µ  ng   xe    i v thu gi÷xe  ua    Ðp.   ® tr¸ph i Trong  äi  êng  îp ngêi®ang  ùc hiÖn  µnh    ua  tr¸phÐp  m tr h    th   h vi® xe    i ph¶i   bÞ   ¾t  b theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ëttè tông  ×nh  ù  Ò   êng  îp ®Þ ti §i 64  B lu     h s v tr h  b ¾t  êiph¹m  éi ng   t  qu¶  tang.ViÖc  ¾t,t¹m  ÷,t¹m    b   gi   giam  êi®ua  tr¸phÐp  ng   xe   i vµ    ÷xe  ua    Ðp  thu gi   ® tr¸ph ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  ña  i   th     ®Þ c ph¸p luËt.   II­  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  c « n g  a n, vi Ö n ki Ó m  s¸t h © n  d © n, to µ ¸n n h © n  d © n  n § Ó   ãp  Çn  µo  Öc  u  g ph v vi ®Ê tranh chèng  ×nh  ¹ng®ua  tr¸phÐp, c¸c   t tr   xe    i    c¬ quan  C«ng  an,  Ön  Óm     ©n   ©n,  µ   nh©n   ©n   Vi ki s¸t nh d To ¸n  d ph¶i kiªn    quyÕt  trong viÖc  ö  ýlo¹    ¹m    x l   i ph vi ph¸p  Ëtnµy. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  lu     cø  t h c thÓ  µ     nh  ét  è  ô  a  µo  Ön  ô    äng ®iÓ m   µ  ùc hiÖn  m x¸c®Þ m s v ® v di v ¸n tr   v th   theo  Th«ng   ªnngµnh  è  t li   s 01/TTLN  µy  ng 15/10/1994  ña  é   éi  ô, ViÖn  Óm   c BN v  ki s¸tnh©n  ©n  èicao,Toµ    ©n  ©n  èicao  íng dÉn  Öc    Õt      d t    ¸n nh d t  "H   vi gi¶iquy c¸c vô    äng ®iÓ m". ¸n tr   III­Hi Ö u  l ù c thi µ n h    h 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy    tn c hi l   t   ban  µnh. h 2­  èivíic¸c hµnh    ua  tr¸ phÐp  ∙  ùc hiÖn  íc ngµy  §     vi® xe    i ® th   tr   ban  µnh  h Th«ng   µy, nhng  Öc  iÒu      è,xÐt  ö  a  Õt  óc tr c ngµy    tn   vi ® tra,truyt   x ch k th   í   ban hµnh  Th«ng  thoÆc  sau  µy  ng ban  µnh  h Th«ng   íi®iÒu      è,xÐt xö, tm   tra,truyt       th× ¸p dông     Th«ng   µy    iÒu      è,xÐt xö. tn khi® tra,truyt     3­ §èivíi   ô    ∙  îcxÐt xö  ¬  Èm,  óc  Èm  ícngµy        v ¸n ® ®     s th c¸c ph th tr   ban  µnh  h Th«ng  nµy, n Õu   ∙  ã  t   ® c kh¸ng  Þ   ngh theo  íng  h t¨ng nÆng,  ×  Öc  Ðt  ö    th vi x x phóc  Èm,  th gi¸m  c  Èm  îcthùc hiÖn  ®è th ®    theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn 4­  èivíic¸c b¶n  ®∙  ã  Öu  ùc ph¸p  Ëttr cnµy  §     ¸n  c hi l   lu   í   ban  µnh  h Th«ng   t nµy  µ  ô  ®∙  îcxÐt  ö  v v ¸n  ®   x theo  ng  íng dÉn  íc®©y,  ×  ®ó h  tr   th kh«ng    ông  ¸p d c¸chíng dÉn  ¹ Th«ng   µy        t i tn ®Ó kh¸ng nghÞ    theo thñ tôcgi¸m  c  Èm.     ®è th Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Th«ng   µy, n Õu  Êy  ã  íng  ¾ c,    ¬  tn   th c v m c¸c c quan  iÒu      è,xÐt  ö  ® tra,truy t   x b¸o  c¸o ngay cho  µ   nh©n  ©n  èicao, To ¸n  d t    ViÖn  Óm    ©n  ©n  èi ki s¸tnh d t cao,Bé  éi vô    ã  íng dÉn  Þp  êi   N   ®Ó c h   k th .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản