intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG về việc hướng dẫn triển khai bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG

  1. B K HO CH VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U TƯ - B NGO I c l p - T do - H nh phúc GIAO ------- ----- S : 01/2008/TTLT-BKH- Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2008 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TRI N KHAI B PH N XÚC TI N U TƯ NƯ C NGOÀI T I M TS NA BÀN TR NG I M Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993 và Ngh nh s 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 103/TB-VPCP ngày 09/5/2007 v án tăng cư ng b ph n xúc ti n u tư nư c ngoài t i m t s a bàn tr ng i m; Liên b B Ngo i giao và B K ho ch và u tư th ng nh t hư ng d n vi c xây d ng t ch c và qu n lý ho t ng c a B ph n Xúc ti n u tư nư c ngoài t i m t s a bàn tr ng i m như sau: I. TÊN GIAO DNCH C A B PH N XÚC TI N U TƯ: B ph n Xúc ti n u tư nư c ngoài (sau ây vi t t t là B ph n XT T) tr c thu c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài t i m t s a bàn tr ng i m có tên giao d ch ti ng Anh là Investment Promotion Section. T i các Cơ quan i di n có Phòng Kinh t thì B ph n XT T n m trong Phòng Kinh t c a Cơ quan i di n. II. CH C NĂNG, NHI M V C A B PH N XÚC TI N U TƯ VÀ CƠ CH PH I H P CÔNG TÁC: 1. Ch u s ch o tr c ti p c a Ngư i ng u Cơ quan i di n, ng th i ư c ti p nh n thông tin và ch u s ch o v nghi p v và chuyên môn c a B K ho ch và u tư thông qua Ngư i ng u Cơ quan i di n. 2. Theo dõi, t ng h p và báo cáo thư ng xuyên, nh kỳ hàng quý thông qua Ngư i ng u Cơ quan i di n cho B K ho ch và u tư, B Ngo i giao v tình hình h p tác u tư gi a Vi t Nam v i nư c s t i; nghiên c u chi n lư c, chính sách, pháp lu t, k ho ch u tư; nhu c u thu hút u tư và kh năng huy ng u tư, th t c u tư c a nư c s t i; phương hư ng h p tác và phát tri n quan h u tư c a nư c s t i v i Vi t Nam cung c p thông tin và xu t các gi i pháp k p th i v i
  2. các cơ quan h u quan trong nư c v chính sách, bi n pháp phát tri n quan h h p tác u tư. 3. Ch ng tìm ki m cơ h i, ti p xúc và v n ng các nhà u tư c a nư c s t i vào Vi t Nam; gi i thi u tình hình, kh năng và nhu c u h p tác u tư c a Vi t Nam v i các cơ quan, t ch c và doanh nghi p nư c s t i; gi i thi u, hư ng d n và h tr các doanh nghi p nư c s t i có nhu c u u tư t i Vi t Nam; ph i h p thNm tra các nhà u tư c a nư c s t i u tư t i Vi t Nam khi ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam yêu c u; tham gia h i th o, h i ngh , di n àn, s ki n v h p tác u tư t i nư c s t i; tham gia àm phán, theo dõi ôn c vi c th c hi n i u ư c qu c t v h p tác u tư khi ư c phân công. 4. Hư ng d n, tham gia và h tr các ho t ng xúc ti n u tư c a Vi t Nam t i nư c s t i; gi i thi u tình hình, kh năng và nhu c u h p tác u tư c a nư c s t i v i cơ quan, t ch c và doanh nghi p Vi t Nam; hư ng d n, h tr các doanh nghi p Vi t Nam u tư t i nư c s t i. 5. Ph i h p v i các b ph n khác trong Cơ quan i di n b o v quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c và doanh nghi p Vi t Nam khi tham gia h p tác u tư t i nư c s t i; ki n ngh v i Ngư i ng u Cơ quan i di n phương th c x lý các v n phát sinh trong quan h h p tác u tư gi a Vi t Nam v i các cơ quan, t ch c và doanh nghi p nư c s t i. 6. L p k ho ch, chương trình công tác hàng năm trình Ngư i ng u Cơ quan i di n phê duy t và báo cáo B K ho ch và u tư. Trong quá trình th c hi n, n u có s thay i, B ph n XT T ph i báo cáo Ngư i ng u Cơ quan i di n và B K ho ch và u tư. 7. B ph n XT T ư c B Ngo i giao và B K ho ch và u tư thư ng xuyên cung c p thông tin, tư li u c n thi t và các ý ki n ch o th c hi n các nhi m v ư c giao thông qua ngư i ng u Cơ quan i di n. 8. B ph n XT T khi nh n ư c ch o t cơ quan qu n lý chuyên ngành trong nư c thì ph i báo cáo ngư i ng u Cơ quan i di n và B K ho ch và u tư. Trư ng h p công vi c thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành c n x lý g p, n u Cơ quan chuyên ngành trong nư c có ý ki n khác v i ý ki n c a ngư i ng u Cơ quan i di n thì B ph n XT T ph i th c hi n quy t nh c a ngư i ng u Cơ quan i di n. Ngư i ng u Cơ quan i di n có trách nhi m báo cáo ngay quy t nh c a mình v i B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B K ho ch và u tư và Th trư ng Cơ quan chuyên ngành trong nư c. 9. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a Ngư i ng u Cơ quan i di n. III. T CH C C A B PH N XÚC TI N U TƯ: 1. Tuỳ theo c i m c a a bàn và s lư ng cán b xúc ti n u tư ư c b trí t i các Cơ quan i di n, ngư i ng u Cơ quan i di n có th b trí B ph n XT T n m trong B ph n Kinh t c a Cơ quan i di n ho c thành l p B ph n XT T tr c thu c Cơ quan i di n.
  3. 2. Cán b XT T có hàm ngo i giao t Tùy viên n Tham tán. IV. CƠ CH VÀ TIÊU CHU N B NHI M CÁN B : 1. Căn c yêu c u công tác t i t ng a bàn, s biên ch ư c duy t và tiêu chuNn cán b , B K ho ch và u tư có trách nhi m xét ch n cán b tiêu chuNn t B K ho ch và u tư và các B , ngành kinh t t ng h p và gi i thi u nhân s c th sang B Ngo i giao. 2. Cán b XT T ư c c i làm vi c t i các Cơ quan i di n, ngoài các tiêu chuNn quy nh t i i u 5 Ngh nh c a Chính ph s 183/CP ngày 18/11/1994 ph i áp ng các i u ki n sau: a. Có phNm ch t o c, chính tr t t; b. Có trình chuyên môn, n m v ng lu t pháp, chính sách liên quan n u tư nư c ngoài c a Vi t Nam; có kinh nghi m v qu n lý và xúc ti n u tư nư c ngoài; c. Thông th o ngo i ng nư c s t i ho c thông th o ít nh t m t ngo i ng thông d ng trên th gi i có th s d ng r ng rãi t i nư c s t i; d. t tiêu chuNn v s c kh e. 3. B Ngo i giao có trách nhi m ki m tra ngo i ng và b i dư ng nghi p v chính tr i ngo i i v i các cán b ư c gi i thi u nh m b o m c ngư i tiêu chuNn. 4. B trư ng B Ngo i giao xem xét và quy t nh b nhi m ch c v ngo i giao i v i cán b XT T trên cơ s ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và th c t nhu c u công tác, s lư ng biên ch t i các a bàn, năng l c và phNm ch t cán b phù h p v i các quy nh pháp lu t liên quan. 5. Nhi m kỳ công tác c a cán b XT T là 03 năm. Trư ng h p c bi t do nhu c u công tác, trên cơ s ý ki n c a B trư ng B K ho ch và u tư, Lãnh o các cơ quan liên quan và ý ki n c a Ngư i ng u Cơ quan i di n, B trư ng B Ngo i giao có th quy t nh gia h n nhi m kỳ công tác c a cán b XT T t i a không quá 18 tháng. V. CƠ S V T CH T VÀ CH TÀI CHÍNH: 1. Ngư i ng u Cơ quan i di n có trách nhi m b trí nơi làm vi c, ch , phương ti n ho t ng cho B ph n XT T theo kh năng ngân sách c a Cơ quan i di n b o m hoàn thành các nhi m v ư c giao. 2. Hàng năm, căn c vào k ho ch, chương trình công tác ã ư c duy t, B ph n XT T l p d trù kinh phí dành cho m c ho t ng xúc ti n u tư t i nư c s t i trình Ngư i ng u Cơ quan i di n thông qua t ng h p vào kinh phí hàng năm c a Cơ quan i di n.
  4. 3. B ph n XT T có trách nhi m th c hi n d toán chi tiêu ã ư c duy t và tuân theo các hư ng d n c th c a Cơ quan i di n trên cơ s các quy nh hi n hành. 4. Trư ng h p ho t ng xúc ti n u tư c n chi tiêu t xu t ngoài kinh phí ư c duy t ho c B ph n XT T có th i u chuy n m t ph n kinh phí ư c duy t ph c v các ho t ng khác c a Cơ quan i di n, B ph n XT T báo cáo Ngư i ng u Cơ quan i di n quy t nh. VI. CÁC QUY NNH KHÁC: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c, các Cơ quan i di n c n báo cáo liên b B Ngo i giao và B K ho ch và u tư ph i h p gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B K HO CH TH TRƯ NG VÀ U TƯ TH TRƯ NG Vũ Dũng Nguy n Bích t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản