Thông tư số 06/2003/TT-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2003/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2003/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2003/TT-BKH Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ Đ U TƯ S 06/2003/TT-BKH NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH TÍN D NG CHUYÊN NGÀNH THU C NGU N V N VAY NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N (JBIC) Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c các i u kho n c a Hi p nh tín d ng chuyên ngành ư c ký gi a Chính ph Vi t Nam và JBIC; B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n các d án thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành như sau: I. Đ C ĐI M VÀ NGUYÊN T C S D NG V N C A CHƯƠNG TRÌNH TÍN D NG CHUYÊN NGÀNH A. C I M 1. Chương trình phát tri n cơ s h t ng vùng nông thôn (g i t t là Chương trình tín d ng chuyên ngành) là chương trình s d ng ngu n v n vay c a JBIC ti n hành xây d ng các d án cơ s h t ng vùng nông thôn nghèo trong ph m vi c nư c thu c các lĩnh v c quy nh trong Hi p nh tín d ng ã ký gi a Chính ph Vi t Nam và JBIC. Ngu n v n tín d ng c a JBIC có th chi tr 100% tr giá xây l p c a công trình.
 2. 2. Vi c thanh toán cho các d án ư c ti n hành theo ti n th c hi n, d a vào kh i lư ng hoàn thành, ư c nghi m thu và có xác nh n kh i lư ng và tr giá c a Kho b c nhà nư c t nh mà không ph thu c vào s v n phân b theo k ho ch năm. 3. Quy trình th c hi n chương trình ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam và các quy nh c a JBIC. Th a u quy n c a Chính ph , B K ho ch và u tư thông báo n U ban nhân dân t nh/thành ph danh m c d án và m c v n JBIC cho t ng d án. B. NGUYÊN T C S D NG V N 1. V n vay JBIC ư c dùng : a) Thanh toán giá tr kh i lư ng xây l p và mua s m v t tư, thi t b trong nư c c a d án. b) Nh p khNu v t tư, thi t b mà trong nư c chưa s n xu t ư c cho các d án. c) Chi phí thuê tư v n cho Chương trình. d) Phí ngân hàng nư c ngoài và phí JBIC thu khi rút v n. Khi k t thúc Chương trình, Ban qu n lý Chương trình s thông báo các kho n (c) và (d) Ch d án/Ban qu n lý d án l p quy t toán công trình. 2. V n vay JBIC không ư c dùng chi các kho n: a) Các kho n thu ph i n p. b) Chi phí n bù, gi i phóng m t b ng. c) Chi phí qu n lý. d) Chi phí mua t và tài s n c nh. e) Các kho n chi phí gián ti p khác. i v i các kho n chi phí không ư c s d ng v n JBIC, U ban nhân dân t nh/thành ph có trách nhi m b trí t ngu n v n i ng c a a phương th c hi n. II. NHI M V CÁC CƠ QUAN 1. Thành l p Ban qu n lý d án các c p th c hi n chương trình, t Chương trình tín d ng chuyên ngành IV tr i, JBIC yêu c u thành l p Ban qu n lý chương trình t trung ương n a phương bao g m: a) Ban ch o Chương trình, ư c thành l p theo Quy t nh c a B trư ng B K ho ch và u tư. Thành viên c a Ban ch o Chương trình g m i di n c a các B /ngành liên quan.
 3. b) Ban qu n lý Chương trình (tr c thu c B K ho ch và u tư), ư c thành l p theo Quy t nh c a B trư ng B K ho ch và u tư. Thành viên c a Ban qu n lý Chương trình do B trư ng B K ho ch và u tư ch nh. c) Ban qu n lý d án JBIC t nh/thành ph (Ban qu n lý d án t nh) (tr c thu c S K ho ch và u tư t nh/thành ph ), ư c thành l p theo quy t nh c a c p có thNm quy n c a t nh/thành ph . Thành viên c a Ban qu n lý d án t nh do c p có thNm quy n c a t nh/thành ph ch nh. d) Ban qu n lý d án c a t ng d án (Ban qu n lý d án) ư c thành l p theo quy t nh c a c p có thNm quy n c a t nh/thành ph . Thành viên c a Ban qu n lý d án do c p có thNm quy n c a t nh/thành ph ch nh. i v i các t nh chưa thành l p Ban qu n lý d án t nh thì cơ c u t ch c th c hi n Chương trình v n gi nguyên như hi n có. 2. Nhi m v c a Ban qu n lý các c p như sau: Nhi m v c a Ban ch o Chương trình a) Các thành viên c a Ban Ch o ch u trách nhi m cung c p các thông tin như quy ho ch ngành, các văn b n pháp quy do ngành mình ph trách Chương trình ư c th c hi n m t cách ng b . b) Các thành viên, trong lĩnh v c do mình ph trách, xu t các gi i pháp v t ch c th c hi n, huy ng các ngu n v n b o m u tư ng b cho t ng d án ưa vào s d ng t hi u qu cao. c) Theo dõi và ch o vi c th c hi n Chương trình theo úng m c tiêu và k ho ch ã ư c duy t. d) nh kỳ, ho c khi th y c n thi t, Trư ng ban Ch o Chương trình tri u t p cu c h p ki m i m tình hình th c hi n Chương trình và gi i quy t nh ng v n t n t i. Nhi m v c a Ban Qu n lý Chương trình a) T ng h p và báo cáo v i Ban ch o Chương trình các v n liên quan n quá trình th c hi n Chương trình và xu t gi i pháp x lý. b) Ki m tra, ôn c vi c th c hi n các d án thu c Chương trình ã ư c ký k t v i JBIC b o m úng ti n , ch t lư ng và hi u qu . c) Làm u m i giao d ch v i S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh, Ban qu n lý d án, Công ty tư v n và JBIC v nh ng v n liên quan n Chương trình. d) Hư ng d n các a phương tri n khai th c hi n các d án theo úng quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam và c a JBIC.
 4. e) T ch c u th u l a ch n tư v n và nh p khNu v t tư, thi t b cho c Chương trình theo k ho ch u th u ã ư c duy t. f) Ki m tra h sơ và làm th t c gi i ngân cho các d án thu c Chương trình. g) Ch u trách nhi m t ng h p báo cáo ti n th c hi n, báo cáo k t thúc Chương trình v i Chính ph Vi t Nam và JBIC. Nhi m v c a S K ho ch và Đ u tư/Ban qu n lý d án t nh a) Báo cáo U ban nhân dân t nh/thành ph b trí y v n i ng cho các d án trên a bàn t nh/thành ph . b) Là cơ quan u m i trong vi c i u hành th c hi n các d án thu c Chương trình t i a phương. c) Ph i h p v i các cơ quan qu n lý chuyên ngành c a a phương hư ng d n các Ch d án/Ban qu n lý d án tri n khai th c hi n d án. d) Ch o và ph i h p v i các s chuyên ngành theo dõi, giám sát vi c th c hi n d án có s d ng ngu n v n JBIC. e) Cung c p cho Ch d án/Ban qu n lý d án các hư ng d n v th t c c n thi t liên quan n quá trình th c hi n d án JBIC. f) Xem xét và thông qua h p ng ký gi a nhà th u và Ch d án/Ban qu n lý d án (n u có yêu c u). g) Ki m tra vi c tuân th các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam v qu n lý u tư và xây d ng và v quy ch u th u. h) Hư ng d n, ki m tra và giám sát quá trình t ch c u th u, ký k t h p ng mua s m hàng hóa, v t tư, thi t b (n u có) và xây l p gi a Ch d án/Ban qu n lý d án v i các nhà th u. i) nh kỳ hàng quý, ch m nh t vào ngày 10 tháng ti p theo c a quý ó S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh có trách nhi m t ng h p, báo cáo ti n th c hi n các d án trên a bàn t nh/thành ph cho Ban qu n lý Chương trình. j) Làm u m i t ng h p yêu c u rút v n cho các d án s d ng v n JBIC trên a bàn t nh/thành ph và ch u trách nhi m qu n lý ngu n v n này trư c Ban qu n lý Chương trình. k) Ch m nh t 15 ngày sau khi nh n ư c báo cáo quy t toán c a Ch d án/ Ban qu n lý d án, S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh t ng h p báo cáo quy t toán g i Ban qu n lý Chương trình. Trong báo cáo quy t toán, ngoài bi u s li u, ph i có b n thuy t minh v : - Tình hình thu n l i, khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n d án (văn b n hư ng d n, th t c gi i ngân, vi c ti p nh n v t tư, thi t b (n u có).v.v...)
 5. - ánh giá k t qu kinh t xã h i và nh ng ki n ngh (n u có). - Công su t tăng thêm c a toàn b công trình hay h ng m c công trình do k t qu u tư mang l i. Nhi m v c a Ch d án/Ban qu n lý d án a) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v qu n lý và s d ng úng m c tiêu c a ngu n v n JBIC ư c phân b . b) Có trách nhi m t ch c th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam v qu n lý u tư và xây d ng, v quy ch u th u. c) Ch m nh t 15 ngày sau khi h p ng ư c phê duy t, Ch d án/Ban qu n lý d án g i m t l n các văn b n t a n f nêu t i Ph n IV-2 (H sơ ngh thanh toán và yêu c u i v i b h sơ) cho S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh, còn các văn b n t g n j g i theo t ng t thanh toán. d) Ti p nh n v t tư, thi t b (n u có) theo thông báo c a Ban qu n lý Chương trình và ưa vào l p t theo úng k ho ch. Ch m nh t 15 ngày sau khi hoàn thành m i t ti p nh n ph i có báo cáo b ng văn b n v tình hình ti p nh n v t tư cho S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh, Cơ quan qu n lý v n xây d ng cơ b n a phương. e) Thanh toán các kho n phí d ch v cho ơn v cung ng v t tư, thi t b theo thông báo c a Ban qu n lý Chương trình. f) Có trách nhi m t ch c giám sát ch t lư ng công trình, m b o yêu c u v tiêu chuNn kinh t , k thu t c a d án ư c u tư. g) T ch c nghi m thu, xác nh kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành ư c phép thanh toán theo quy nh hi n hành và g i cho Kho b c nhà nư c a phương và S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh như m u bi u kèm theo, ph c v cho công tác rút v n JBIC. h) Có trách nhi m báo cáo ti n th c hi n d án cho S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh như m u báo cáo quý kèm theo Thông tư này. i) Ch m nh t 3 tháng, sau khi nghi m thu và bàn giao công trình, Ch d án/Ban qu n lý d án ph i g i báo cáo cho S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh. j) Ch u trách nhi m quy t toán d án theo úng quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng. III. QUY TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Phân b ngu n v n c a Chương trình Ngu n v n thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành ư c phân cho các d án các a phương. ư c s u quy n c a Th tư ng Chính ph B K ho ch và u tư
 6. thông báo n U ban nhân dân t nh/thành ph danh m c và m c v n cho t ng d án c th . Trong trư ng h p ph i thay i d án ã ư c thông báo, S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh l a ch n m t d án có quy mô tương ương thay th và t ng h p m i năm m t l n, (trư c tháng 9 hàng năm, theo m u ính kèm) trình U ban nhân dân t nh/thành ph U ban nhân dân t nh/thành ph có văn b n ngh B K ho ch và u tư xem xét gi i quy t. 2. Xem xét d án, u th u và t ch c th c hi n Trư c khi tri n khai th c hi n d án các a phương, tư v n c a Chương trình s ti n hành xem xét và i ki m tra th c a xác nh tình hình chuNn b u tư c a t ng d án. Vi c u th u xây l p, mua s m v t tư, thi t b trong nư c do a phương ti n hành theo úng các quy nh trong Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph , Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u c a Chính ph và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Riêng i v i các gói th u xây l p và mua s m hàng hóa, v t tư, thi t b trong nư c s d ng v n JBIC có giá tr 0,3 t Yên (tương ương 30 t ng Vi t Nam) tr lên, ngoài vi c tuân th các quy nh t i các Ngh nh nói trên c a Chính ph Vi t Nam, còn ph i tuân th các quy nh c a JBIC. Quy nh c a JBIC v các gói th u có giá tr trên 0,3 t Yên (tương ương 30 t ng Vi t Nam) như sau: a) N u không áp d ng u th u Qu c t r ng rãi thì Ch d án/Ban qu n lý d án ph i g i cho JBIC yêu c u thông qua hình th c u th u. b) Trư c khi thông báo/qu ng cáo sơ tuy n Ch d án/Ban qu n lý d án ph i g i cho JBIC h sơ m i sơ tuy n, gi y ngh thông qua h sơ sơ tuy n JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét h sơ, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án b ng văn b n. Sau khi ã thông qua, n u có gì thay i trong tài li u nói trên Ch d án/Ban qu n lý d án ph i thông báo cho JBIC JBIC xem xét thông qua. c) Sau khi ã ch n ưư c các công ty t sơ tuy n, Ch d án/Ban qu n lý d án ph i trình cho JBIC k t qu sơ tuy n bao g m: danh sách các công ty t sơ tuy n, phưương pháp ánh giá sơ tuy n JBIC xem xét thông qua. Khi c n, JBIC s yêu c u thêm các tài li u liên quan n quá trình ánh giá sơ tuy n. Sau khi xem xét các h sơ nói trên, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án v k t qu sơ tuy n ý ki n c a JBIC b ng văn b n. d) Trưư c khi m i th u, Ch d án/Ban qu n lý d án ph i trình cho JBIC các tài li u th u nhưư: Hư ng d n cho nhà th u, bi u m u chào th u, d th o h p ng, tiêu
 7. chuNn k thu t và các tài li u liên quan n vi c m i th u JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét h sơ m i th u, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án b ng văn b n. e) Trưư c khi thông báo cho công ty th ng th u, Ch d án/Ban qu n lý d án ph i trình cho JBIC k t qu ánh giá th u bao g m: k t qu ánh giá th u, phân tích quá trình u th u và d ki n công ty th ng th u cùng v i ơn ngh thông qua k t qu ánh giá th u JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét các tài li u nói trên, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án ý ki n c a JBIC b ng văn b n. N u c n, JBIC s yêu c u Ch d án/Ban qu n lý d án cung c p thêm các tài li u liên quan n quá trình u th u. f) Theo kho n 5.10 c a Hưư ng d n u th u c a JBIC, n u Ch d án/Ban qu n lý d án mu n t ch i t t c các nhà th u, ho c thưương th o h p ng v i m t ho c hai nhà th u có giá th p nh t, t ưư c h p ng theo ý mu n, thì Ch d án/Ban qu n lý d án ph i thông báo cho JBIC JBIC xem xét thông qua trưư c. Sau khi xem xét, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án ý ki n c a JBIC b ng văn b n. N u Ch d án/Ban qu n lý d án t ch c u th u l i t u thì m i th t c ph i tuân theo các i m t (a) n (f ) nói trên. g) Sau khi thưương th o xong h p ng, Ch d án/Ban qu n lý d án ph i trình cho JBIC: b n sao h p ng, yêu c u thông qua h p ng JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét các tài li u nói trên, JBIC s thông báo cho Ch d án/Ban qu n lý d án ý ki n c a JBIC b ng văn b n. h) N u có s i u ch nh h p ng thì Ch d án/Ban qu n lý d án ph i trình JBIC thông qua. N u s thay i không làm thay i n i dung h p ng ho c tr giá h p ng thì không c n ph i có s thông qua c a JBIC. Trong trư ng h p có u th u mua s m v t tư hàng hóa t p trung, Ban qu n lý Chương trình s ti n hành vi c u th u theo k ho ch u th u ã ư c duy t và th c hi n theo úng các quy nh v u th u c a Chính ph Vi t Nam và c a JBIC. Ban qu n lý Chương trình s u quy n cho m t công ty ngành hàng có ch c năng kinh doanh, có kinh nghi m v k thu t giúp Ban qu n lý Chương trình àm phán h p ng, ti p nh n v t tư hàng hóa. Vi c kh i công và qu n lý ch t lư ng công trình thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành ph i th c hi n y các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. 3. Rút v n thanh toán. Vi c rút v n thanh toán cho các d án thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này và Thông tư hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay cho chương trình Tín d ng chuyên ngành c a Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) do B Tài chính ban hành. 4. Ki m tra quá trình th c hi n.
 8. Trong quá trình th c hi n Ban ch o, Ban qu n lý Chương trình t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình qu n lý và tri n khai th c hi n d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng v i quy nh thì s thu h i v n ã chuy n ho c t m ng ng chuy n v n có bi n pháp x lý thích h p. 5. Báo cáo ti n th c hi n d án và báo cáo quy t toán. Ch d án/Ban qu n lý d án có trách nhi m th c hi n ch báo cáo và quy t toán d án theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và báo cáo ti n nh kỳ (ho c t xu t theo yêu c u c a Ban qu n lý Chương trình) như m u kèm theo. IV. RÚT V N THANH TOÁN Vi c rút v n thanh toán cho chi phí tư v n và nh p khNu v t tư, thi t b cho c Chương trình (n u có) do Ban qu n lý Chương trình th c hi n theo quy nh t i Thông tư hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay cho Chương trình tín d ng chuyên ngành c a Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) do B Tài chính ban hành. Vi c thanh toán b ng ng Vi t Nam cho các nhà th u xây d ng, cung c p hàng hóa và d ch v trong nư c ư c ti n hành như sau: 1. Nguyên t c thanh toán: a) Ch thanh toán cho các d án s d ng ngu n v n JBIC theo danh m c mà B K ho ch và u tư, th a u quy n c a Th tư ng Chính ph , thông báo cho t ng a phương. b) Ch thanh toán trong h n m c v n JBIC ã ư c thông báo cho t ng d án. c) Ch thanh toán cho giá tr kh i lư ng hoàn thành có xác nh n c a Ch d án/Ban qu n lý d án và c a Kho b c nhà nư c a phương. d) Ch thanh toán cho các nhà th u có trong quy t nh trúng th u ho c quy t nh ch nh th u phù h p v i quy ch u th u hi n hành. e) Ch thanh toán cho nh ng h p ng ã ư c thông báo cho Ban qu n lý Chương trình và B Tài chính. f) Ch thanh toán cho nh ng d án có báo cáo ti n th c hi n d án theo quy nh t i Ph n III-5 c a Thông tư hư ng d n này. 2. H sơ ngh thanh toán và yêu c u i v i b h sơ: H sơ ngh thanh toán v n JBIC ư c l p theo th t c thanh toán xây d ng cơ b n hi n hành c a Vi t Nam và các quy nh c a JBIC, bao g m: a) Quy t nh phê duy t d án u tư c a c p có thNm quy n (b n chính, ho c b n sao có ch ng th c).
 9. b) Quy t nh phê duy t thi t k và t ng d toán (b n chính ho c b n sao có ch ng th c). c) Quy t nh thông báo k ho ch c a U ban nhân dân t nh, thành ph (b n chính ho c b n sao có ch ng th c). d) Quy t nh ơn v trúng th u/ch nh th u (b n chính). e) H p ng ký gi a Ch d án/Ban qu n lý d án và nhà th u có ghi rõ ph n v n JBIC (b n chính). f) Quy t nh phê duy t h p ng ( i v i nh ng h p ng yêu c u phê duy t theo quy nh c a quy ch u th u hi n hành c a Vi t Nam và quy nh c a JBIC) (b n chính ho c b n sao có ch ng th c). g) Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành, có b n tính giá tr theo kh i lư ng nghi m thu kèm theo (b n chính ho c b n sao có ch ng th c). h) Phi u giá thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành (2 b n chính). i) B n ngh thanh toán c a nhà th u, có xác nh n c a Ch d án/Ban qu n lý d án (2 b n chính). j) Công văn ngh rút v n thanh toán c a S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh, kèm theo ph l c như m u kèm theo Thông tư hư ng d n này (2 b n chính). Các văn b n (a), (b), (c), (d), (e), (f) và (g) theo m u bi u quy nh hi n hành. Các văn b n (h), (i), (j) ư c l p theo m u bi u t i Thông tư hư ng d n này này. i v i vi c rút v n t m ng, ngoài các văn b n nói trên c n có thêm gi y b o lãnh t m ng c a ngân hàng thương m i c a Nhà nư c ho c ngân hàng liên doanh có uy tín (như m u kèm theo). 3. Th t c và th i gian thanh toán a) i v i ph n v n t m ng theo h p ng: Nhà th u ư c t m ng theo m c quy nh trong các quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng, v i các i u ki n: Kho n t m ng ph i ư c quy nh trong t ng h p ng. Kho b c nhà nư c a phương xác nh n cho t m ng b) i v i ph n thanh toán kh i lư ng xây d ng hoàn thành: - Sau khi nghi m thu kh i lư ng hoàn thành, có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c a phương, Ch d án/Ban qu n lý d án l p h sơ ngh thanh toán g i cho S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh.
 10. - S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh t ng h p, làm công văn yêu c u rút v n thanh toán g i cho Ban qu n lý Chương trình. - Ban qu n lý Chương trình s ki m tra, soát xét tính h p th c c a b h sơ. Nh ng tài li u không úng theo quy nh s g i tr l i S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh s a i, b sung. - Hai tu n m t l n, Ban qu n lý Chương trình có công văn ngh B Tài chính làm th t c rút v n thanh toán cho các d án có h sơ h p l . - Vi c hoàn tr s v n t m ng ư c ti n hành b ng cách tr d n vào các l n thanh toán kh i lư ng hoàn thành úng b ng t l ã t m ng, n u nhà th u ngh hoàn tr h t v n ã t m ng, ho c v i t l cao hơn t l ã t m ng thì s kh u tr theo ngh c a nhà th u. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này thay th cho Thông tư s 01/2001/TT-BKH ban hành ngày 30/03/2001 và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo Ban qu n lý Chương trình tr c thu c B K ho ch và u tư k p th i nghiên c u, gi i quy t. Trương Văn oan ( ã ký) M u kèm theo Thông tư s 06/2003/TT-BKH ngày 09 tháng 9 năm 2003 (Thông báo h p ng) U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ..... c l p - T do - H nh phúc S K HO CH VÀ U TƯ/ .........., ngày.... tháng.... năm...... BAN QU N LÝ D ÁN T NH S :........... Thông báo h p ng Kính g i: - Ban qu n lý Chương trình Trung ương - B Tài chính (V Tài chính i ngo i) TÓM T T N I DUNG H P NG
 11. (Chương trình tín d ng chuyên ngành.................) Tên T ng Bên Tên Ngày/s N i Th i Tr giá h p Hình d giá tr mua nhà h p dung gian ng th c án công th u ng h p th c u trình (A) ng hi n th u (B) h p ng T ng Trong s óv n JBIC (ký tên, óng d u) M u kèm theo Thông tư s 06/2003/TT-BKH ngày 09 tháng 9 năm 2003 (Báo cáo quý) ....... (cơ quan báo cáo)....... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .........., ngày.... tháng.... năm...... BÁO CÁO QUÝ (T ngày.... tháng...... n ngày..... tháng..... năm......) Kính g i:......................................... .......... (cơ quan báo cáo)....... báo cáo ti n th c hi n d án... (tên d án)..... thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành......... v i n i dung như sau: I. TÓM T T D ÁN a) K ho ch hoàn thành d án
 12. D ki n ban u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ki n theo báo cáo quý trư c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ki n m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) D toán . . . . . . . . . . ng . . . . . . . . ng (v n ngoài nư c) (v n trong nư c) * D ki n ban u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * D ki n theo báo cáo quý trư c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * D ki n i u ch nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Nêu các y u t gây nh hư ng n ti n th c hi n d án d) Các ki n ngh / xu t x lý t n t i II. TI N MUA S M HÀNG HÓA,THI T BN VÀ XÂY L P Tên Gói N i Giai Ti n T/hình D ki n hoàn thành d th u s dung o n (% hi n án ... công ... h/thành) nay vi c D Báo D ki n cáo quý ki n ban u trư c m i (ký tên, óng d u) ( ngh thay i d án kèm theo công văn c a U ban nhân dân t nh) a) Các d án ngh m i Tên d Lĩnh v c Huy n % ói D toán Tr. ó xây l p án nghèo ng Yên ng Yên Vi t Vi t Nam Nam 1 2 3 ... T ng s
 13. Lý do ngh ch n: - Gi i thích tiêu chí l a ch n cho các d án thay th . - Làm rõ tình hình chuN n b d án: i u ki n h p ng, tr giá h p ng, tình hình gi i ngân. b) D án ngh xóa Tên d Lĩnh Huy n % ói nghèo D toán Tr. ó xây l p án v c ng Yên ng Yên Vi t Vi t Nam Nam 1 2 3 ... T ng s Lý do xóa: -...... -...... Kèm theo danh sách d án m i M u kèm theo Thông tư s 06/2003/TT-BKH ngày 09 tháng 9 năm 2003 (Công văn ngh thanh toán c a S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh) U BAN NHÂN DÂN T NH ..... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S K HO CH VÀ U TƯ/ c l p - T do - H nh phúc BAN QU N LÝ D ÁN T NH .........., ngày.... tháng.... năm...... S :........... V/v: ngh thanh toán cho các d án s d ng v n JBIC thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành........... Kính g i: Ban qu n lý Chương trình - Căn c thông báo s ..... ngày.... tháng...... năm..... c a B K ho ch và u tư v vi c thông báo ch tiêu k ho ch v n JBIC thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành..........
 14. - Căn c quy t nh s ....... c a U ban nhân dân t nh............ v vi c giao h n m c v n cho các d án s d ng ngu n v n JBIC thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành................ - Căn c kh i lư ng xây d ng hoàn thành nghi m thu gi a....... và......., ư c Kho b c Nhà nư c t nh xác nh n cho thanh toán. - Theo ngh c a nhà th u t i công văn s .... ngày.... tháng.... năm.... Sau khi xem xét tính h p th c c a b h sơ, S K ho ch và u tư/Ban qu n lý d án t nh......... ngh Ban qu n lý Chương trình làm th t c thanh toán cho các d án s d ng ngu n v n JBIC như ph l c kèm theo. Kính ngh Ban qu n lý Chương trình xem xét gi i quy t. Nơi nh n: S K HO CH VÀ U TƯ/ -.......... BAN QU N LÝ D ÁN T NH -.......... (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản