Thông tư số 120/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
4
download

Thông tư số 120/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 120/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 120/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 120/1999/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N S A I, B SUNG CH K TOÁN DOANH NGHI P m b o s phù h p gi a ch k toán doanh nghi p v i cơ ch tài chính c a doanh nghi p Nhà nư c ban hành theo Ngh nh s 59/CP, B Tài chính ã có Thông tư s 10TC/C KT ngày 20/3/1997 hư ng d n s a i, b sung ch k toán doanh nghi p. Căn c Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13-5-1998 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Căn c Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20- 4-1999 c a Chính ph v s a i, b sung qui ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 59/CP, B Tài chính hư ng d n b sung, s a i m t s i m trong ch k toán doanh nghi p như sau: I- HƯ NG D N S A I, B SUNG CH K TOÁN DOANH NGHI P: 1- Trư ng h p chi phí trích trư c v s a ch a l n TSC , chi phí trích trư c v b o hành s n phNm, hàng hoá,... mà l n hơn s th c chi, thì s chênh l ch gi a chi phí trích trư c so v i s th c chi, ghi: N TK 335- Chi phí ph i tr Có TK 721- Các kho n thu nh p b t thư ng. 2- Kho n thu v chi t kh u thanh toán do mua hàng thanh toán ti n trư c h n ư c ngư i bán ch p thu n, ghi: N TK 111- Ti n m t N TK 331- Ph i tr ngư i bán Có TK 711- Thu nh p ho t ng tài chính. 3- i v i ho t ng cho thuê tài s n có nh n trư c ti n cho thuê c a nhi u năm thì doanh thu c a t ng năm là t ng s ti n cho thuê chia cho s năm cho thuê tài s n. Khi nh n ti n c a khách hàng tr trư c cho nhi u kỳ, nhi u niên k toán v ho t ng cho thuê tài s n, ghi: a/ i v i ơn v tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu :
  2. . Khi nh n ti n c a khách hàng tr trư c v ho t ng cho thuê tài s n, k toán ph n ánh doanh thu nh n trư c vào bên có TK 3387 theo giá chưa có thu GTGT: N TK 111, 112,...(T ng s ti n nh n trư c). Có TK 3387- Doanh thu nh n trư c (theo giá chưa có thu GTGT). Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p. ng th i tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi: N TK 3387- Doanh thu nh n trư c Có TK 511- Doanh thu bán hàng. . Sang kỳ k toán sau, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi: N TK 3387- Doanh thu nh n trư c Có TK 511 - Doanh thu bán hàng . S ti n ph i tr l i cho khách hàng vì h p ng cung c p d ch v v cho thuê tài s n không ư c th c hi n, ghi: N TK 3387- Doanh thu nh n trư c (theo giá chưa có thu GTGT). N TK 531- Hàng bán b tr l i (trư ng h p ã ghi doanh thu trong kỳ - theo giá chưa có thu GTGT). N TK 3331- Thu GTGT ph i n p (S ti n tr l i cho ngư i i thuê v thu GTGT c a ho t ng cho thuê tài s n không ư c th c hi n). Có TK 111, 112, 3388,...(T ng s ti n tr l i). b/ i v i ơn v tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p: . Khi nh n ti n c a khách hàng tr trư c v ho t ng cho thuê tài s n, k toán ph n ánh doanh nh n trư c vào bên có TK 3387 theo t ng s ti n nh n trư c, ghi: N TK 111, 112,...(T ng s ti n nh n trư c). Có TK 3387- Doanh thu nh n trư c (theo t ng s ti n nh n trư c). ng th i tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi:
  3. N TK 3387- Doanh thu nh n trư c. Có TK 511- Doanh thu bán hàng. . Sang kỳ k toán sau, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ k toán, ghi: N TK 3387- Doanh thu nh n trư c. Có TK 511- Doanh thu bán hàng. . K toán ph n ánh s thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p, ghi: N TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi p (6425) Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p (33311). . S ti n ph i tr l i cho khách hàng vì h p ng cung c p d ch v cho thuê tài s n không ư c th c hi n, ghi: N TK 3387- Doanh thu nh n trư c. N TK 531- Hàng bán b tr l i (trư ng h p ã ghi doanh thu trong kỳ). Có TK 111, 112,...(t ng s ti n tr l i). ng th i ph n ánh s thu GTGT ư c hoàn l i tương ng v i giá tr d ch v cho thuê tài s n không ư c th c hi n, ghi: N TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 721- Các kho n thu nh p b t thư ng, ho c Có TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi p (n u chưa k t chuy n chi phí thu ). c/ Khi n p ti n thu thu nh p doanh nghi p v ho t ng cho thuê tài s n thu ti n trư c vào Ngân sách Nhà nư c, ghi: N TK 3334 - Thu Thu nh p doanh nghi p Có TK 111, 112, ... d/ i v i ho t ng cho thuê tài s n có nh n trư c ti n cho thuê tài s n c a nhi u năm, ngoài vi c th c hi n k toán theo qui nh trên, k toán còn ph i m s chi ti t theo dõi doanh thu nh n trư c, chi phí t m tính xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p (bao g m chi phí trích kh u hao tài s n cho thuê, các kho n chi phí khác tương ng v i th i gian và s ti n nh n trư c và kho n d phòng 5% trên t ng các kho n chi phí nêu trên). ng th i ph i quy t toán các kho n chi phí cho thuê
  4. th c t phát sinh so v i chi phí t m tính hàng năm xác nh và quy t toán thu thu nh p th c t ph i n p hàng năm và n khi k t thúc th i h n cho thuê. 4- i v i s n phNm, hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . Khi xu t dùng bi u t ng, ghi: a/ N u bi u t ng ph c v cho ho t ng s n xu t, kinh doanh ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu , như bi u t ng i bi u d h i ngh khách hàng, h i ngh công nhân viên ch c, k toán ph n ánh doanh thu s n phNm, hàng hoá xu t bi u t ng theo giá bán chưa có thu GTGT, ghi: N TK 641- Chi phí bán hàng N TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i b . ng th i ph n ánh s thu GTGT ph i n p ư c kh u tr , ghi: N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p b/ N u bi u t ng ph c v cho ho t ng s n xu t, kinh doanh ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p ho c không ch u thu GTGT như bi u t ng i bi u d h i ngh khách hàng, h i ngh công nhân viên ch c, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thu GTGT, thu GTGT u ra ph i n p không ư c kh u tr , ghi: N TK 641- Chi phí bán hàng N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i b c/ N u bi u t ng s n phNm, hàng hoá ư c trang tr i b ng quĩ khen thư ng, phúc l i, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thu GTGT, thu GTGT u ra ph i n p không ư c kh u tr , ghi: N TK 431- Quĩ khen thư ng, phúc l i Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i b 5- i v i s n phNm, hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p ho c không ch u thu GTGT, khi xu t bi u t ng, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá thanh toán (giá ã có thu GTGT), ghi:
  5. N TK 641, 642, 431 Có TK 512- Doanh thu bán hàng n i b 6- Chi phí ti n ăn ca ph i chi cho ngư i lao ng tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, ghi: N TK 622, 627, 641, 642,... Có TK 334- Ph i tr công nhân viên. S ti n ăn ca ã chi cho ngư i lao ng, ghi: N TK 334- Ph i tr công nhân viên. Có TK 111, 112,... 7- Chi phí lãi ti n vay ph i tr , ghi: N TK 811- Chi phí ho t ng tài chính Có TK 111, 112,... Trư ng h p s lãi ti n vay ph i tr v vay v n u tư xây d ng cơ b n trong th i kỳ công trình chưa hoàn thành ưa vào s d ng, ư c h ch toán vào chi phí u tư XDCB, ghi: N TK 241- Xây d ng cơ b n d dang Có TK 111, 112, 341,... 8- Khi phát sinh các kho n chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng, các kho n chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh , chi sáng ki n, chi ào t o nâng cao tay ngh công nhân, chi b o v môi trư ng, chi cho lao ng n ,..., ghi: a/ i v i ơn v tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr , ghi: N TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi p. N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr (n u có) Có TK 111, 112, 331,... b/ i v i ơn v tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p ho c không ch u thu GTGT, khi phát sinh các kho n chi phí trên, k toán căn c vào ch ng t , hoá ơn ph n ánh vào chi phí qu n lý doanh nghi p theo giá thanh toán, thu GTGT u vào không ư c kh u tr , ghi: N TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi p
  6. Có TK 111, 112, 331,... 9- Chi phí chi t kh u thanh toán cho ngư i mua hàng hoá d ch v khi thanh toán ti n trư c h n, ghi: N TK 811- Chi phí ho t ng tài chính Có TK 131, 111, 112,... II- T CH C TH C HI N: 1- Thông tư này ư c áp d ng cho các doanh nghi p thu c các ngành, các thành ph n kinh t và có hi u l c k t ngày Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20-4-1999 c a Chính ph có hi u l c, các hư ng d n trư c ây c a B Tài chính v ch k toán doanh nghi p trái v i qui nh trong Thông tư này u ư c bãi b . 2- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản