Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC

 1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1842/2001/TT-TC C Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 1842/2001/TT-TC C NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 68/2001/N -CP NGÀY 1/10/2001 C A CHÍNH PH V QUY HO CH, K HO CH S D NG T AI Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 2 tháng 12 năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001. Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính; Căn c Ngh nh s 68/2001/N -CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v quy ho ch, k ho ch s d ng t ai. T ng c c a chính hư ng d n vi c l p, xét duy t, qu n lý và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai như sau: Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng, ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c l p, xét duy t, qu n lý và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a c nư c; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh); các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n); các xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã). Các B , ngành có nhu c u s d ng t ph i ăng ký v i U ban nhân dân c p t nh ưa vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a a phương. 2. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai vào m c ích Qu c phòng, an ninh do B Qu c phòng, B Công an ch trì ph i h p v i T ng c c a chính, Các B , ngành khác có liên quan và U ban nhân dân c p t nh l p, trình Chính ph . Vi c l p, qu n lý và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai vào m c ích Qu c phòng, an ninh do B Qu c phòng, B Công an quy nh. 3. ThNm quy n l p, thNm nh, xét duy t, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t ai. a. T ng c c a chính.
 2. - Ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan l p quy ho ch s d ng t ai, k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c nư c. - T ch c thNm nh quy ho ch s d ng t ai, k ho ch s d ng t ai 5 năm c at B Qu c phòng, B Công an; - Ch o vi c l p và t ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a c p t nh, c th như sau: + Quy ho ch s d ng t at và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; + K ho ch s d ng t ai 5 năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm; + K ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm. - T ng h p k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p t nh báo cáo Chính ph . b. U ban nhân dân c p t nh: - L p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai 5 năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm; k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình; - Ch o vi c l p, xét duy t quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n. c. S a ch nh ho c S a chính - Nhà t (sau ây g i chung là S a chính) giúp U ban nhân dân c p t nh: - L p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai 5 năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm, k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p t nh; - T ch c thNm nh quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t. d. U ban nhân dân c p huy n: - L p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình.
 3. - Ch o vi c l p, xét duy t quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã. . Cơ quan a chính c p huy n giúp U ban nhân dân c p huy n: - L p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n; - T ch c thNm nh quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã trư c khi trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t. e. U ban nhân dân c p xã l p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh quy ho ch s d ng t ai, k ho ch s d ng t ai hàng năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình. 4. Th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai: a. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh , xét duy t là cơ c pháp lý qu n lý t ai và là căn c b trí s d ng t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n t nông nghi p tr ng lúa nư c sang nuôi tr ng thu s n ho c tr ng cây lâu năm, chuy n t tr ng cây lâu năm sang tr ng cây hàng năm. b. Các c p, các ngành, t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t ph i tuân th quy ho ch, k ho ch s d ng t ai ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh, xét duy t. Ph n 2: QUY HO CH S D NG T AI I. TRÁCH NHI M L P QUY HO CH S D NG T AI 1. T ng c c a chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Công nghi p, B Giao thông - V n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, B Qu c phòng, B Công an và các B , ngành khác có liên quan l p quy ho ch s d ng t ai c a c nư c trình Chính ph . 2. S a chính ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t Giá, S Xây d ng, S Công nghi p, S Giao thông - V n t i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thu s n và các cơ quan khác có liên quan l p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a a phương mình, báo cáo v i U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình Chính ph xét duy t.
 4. 3. Cơ quan a chính c p huy n ch trì ph i h p v i cơ quan khác có liên quan l p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a a phương mình, báo cáo v i U ban nhân dân c p huy n trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t. 4. U ban nhân dân c p xã l p quy ho ch s d ng t ai và d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a a phương mình, t ch c l y ý ki n óng góp c a nhân dân, báo cáo v i H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t. II. CĂN C L P QUY HO CH S D NG T AI Quy ho ch s d ng t ai c a các c p ph i căn c vào: 1. nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, c th như sau: a. Quy ho ch s d ng t ai c a c nư c ph i căn c vào ư ng l i, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a c nư c. b. Quy ho ch s d ng t ai c p t nh ph i căn c vào: - ư ng l i, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a c nư c. - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, c a t nh; - Quy ho ch s d ng t ai c a c nư c, c a vùng; - Ngh quy t i h i ng b , Ngh quy t c a H i ng nhân dân v nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. c. Quy ho ch s d ng t ai c p huy n ph i căn c vào quy ho ch s d ng t ai c a t nh và Ngh quy t i h i ng b , Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p huy n v nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. d. Quy ho ch s d ng t ai c p xã ph i căn c vào quy ho ch s d ng t ai c p huy n và ngh quy t i h i ng b , Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p xã v nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 2. Quy ho ch phát tri n ô th . 3. Yêu c u b o v môi trư ng; yêu c u b o v , tôn t o di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh. 4. Hi n tr ng qu t ai, i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên, i u ki n kinh t , xã h i c a t ng a phương, t ng vùng lãnh th và nhu c u s d ng t ai vào các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh. 5. nh m c s d ng t. 6. Ti n b khoa h c, công ngh liên quan n vi c s d ng t ai.
 5. 7. K t qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a kỳ trư c. III. N I DUNG QUY HO CH S D NG T AI 1. Vi c khoanh nh các lo i t ư c th c hi n như sau: a. i u tra, nghiên c u, phân tích và t ng h p các i u ki n t nhiên (ví d a lý, a hình, th như ng, khí h u, thu văn, sinh v t), tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên r ng, tài nguyên khoáng s n, tài nguyên bi n) và c nh quan môi trư ng. b. i u tra, nghiên c u, phân tích và t ng h p các i u ki n kinh t - xã h i (dân s , lao ng, vi c làm và thu nh p; th c tr ng phát tri n các ngành kinh t - xã h i; phân b khu dân cư nông thôn, dân cư ô th ; th c tr ng v cơ c h t ng k thu t, h t ng xã h i; tài nguyên nhân văn). c. ánh giá hi n tr ng s d ng t ai, ti m năng t ai, hi u qu kinh t - xã h i c a vi c s d ng t ai, m c thích h p c a t ai s d ng vào các m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, chuyên dùng, khu dân cư nông thôn, phát tri n ô th . d. Quan i m v nh hư ng s d ng t ai nh m áp ng các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh trong th i kỳ quy ho ch. . Phân b h p lý qu t ai cho các nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh. e. xu t các bi n pháp s d ng, b o v , c i t o t, m b o t ai ư c s d ng hi u qu , áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng sinh thái phát tri n b n v ng. 2. Trong t ng th i kỳ n u có s thay i v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i liên quan n vi c s d ng t ai thì i u ch nh vi c khoanh nh các lo i t cho phù h p. 3. Các gi i pháp t ch c th c hi n quy ho ch s d ng t ai. IV. XÉT DUY T QUY HO CH S D NG T AI 1. Th i i m trình quy ho ch s d ng t ai. Quy ho ch s d ng t ai ph i ư c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t trong năm u c a kỳ quy ho ch. 2. N i dung thNm nh quy ho ch s d ng t ai. a. M c phù h p c a quy ho ch s d ng t ai v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. b. Tính h p lý trong vi c s d ng t ai v i b o v tài nguyên thiên nhiên, môi trư ng sinh thái, di tích l ch s , danh lam th ng c nh, qu c phòng an ninh.
 6. c. Hi u qu c a quy ho ch s d ng t ai. d. Tính kh thi c a quy ho ch s d ng t ai. 3. H sơ, trình t xét duy t quy ho ch s d ng t ai c p t nh; a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph ; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh thông qua quy ho ch s d ng t ai. - Báo cáo quy ho ch s d ng t ai. - Các lo i b n ; +B n hi n tr ng s d ng t ai; +B n quy ho ch s d ng t ai; + Các lo i b n chyên th hi n k t qu i u tra, nghiên c u, phân tích v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trên a bàn và b n quy ho ch c a các ngành. - T l các lo i b n n n: + Di n tích t nhiên dư i 125.000 ha, t l 1/25.000; + Di n tích t nhiên 125.000 ha n 750.000 ha, t l 1/50.000; + Di n tích t nhiên trên 750.000 ha, t l 1/100.000. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: H sơ ư c g i n T ng c c a chính thNm nh trư c khi trình Chính ph xét duy t. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , T ng c c a chính có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph n II c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ quy ho ch s d ng t ai c p t nh sau khi xét duy t, ư c lưu t i S a chính 01 b , U ban nhân dân c p t nh 01 b , T ng c c a chính 01 b , Văn phòng Chính ph 01 b (g m báo cáo, b n và ĩa t ). 4. H sơ, trình t xét duy t quy ho ch s d ng t ai c p huy n: a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p huy n trình U ban nhân dân c p t nh. - Ngh quy t c a h i ng nhân dân c p huy n thông qua quy ho ch s d ng t ai; - Báo cáo quy ho ch s d ng t ai;
 7. - Các lo i b n : +B n hi n tr ng s d ng t ai; +B n quy ho ch s d ng t ai; + Các lo i b n chyên th hi n k t qu i u tra, nghiên c u, phân tích v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trên a bàn và b n quy ho ch c a các ngành. - T l các lo i b n n n: + Di n tích t nhiên dư i 5.000 ha, t l 1/5000; + Di n tích t nhiên t 5.000 ha n 35.000 ha, t l 1/10.000; + Di n tích t nhiên trên 35.000 ha, t l 1/25.000. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: h sơ ư c g i n S a chính thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph n II c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ quy ho ch s d ng t ai c p huy n sau khi xét duy t, ư c lưu t i cơ quan a chính c p huy n 01 b , U ban nhân dân c p huy n 1 b , S a chính 1 b , U ban nhân dân c p t nh 1 b (g m báo cáo, b n và ĩa t ). 5. H sơ, trình t xét duy t quy ho ch s d ng t ai c p xã. a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p xã trình U ban nhân dân c p huy n; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p xã thông qua quy ho ch s d ng t ai; - Báo cáo quy ho ch s d ng t ai; - Các lo i b n : +B n hi n tr ng s d ng t ai; +B n quy ho ch s d ng t ai; + Các b n chuyên . - T l các lo i b n n n: + Di n tích t nhiên dư i 1.500 ha, t l 1/1.000 ho c 1/2.000; + Di n tích t nhiên t 1.500 ha n 5.000 ha, t l 1/5.000;
 8. + Di n tích t nhiên trên 5.000 ha, t l 1/10.000; b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: H sơ ư c g i n cơ quan a chính c p huy n thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan a chính c p huy n có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph n II c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ quy ho ch s d ng t ai c p xã sau khi xét duy t, ư c lưu t i U ban nhân dân c p xã 01 b , cơ quan a chính c p huy n 01 b , U ban nhân dân c p huy n 01 b (g m báo cáo, b n và ĩa t ). V. XÉT DUY T D ÁN I U CH NH, B SUNG QUY HO CH S D NG T AI C A C P T NH C P HUY N, C P XÃ 1. Xét duy t d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a c p t nh; a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph ; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh thông qua d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; - Báo cáo d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; trong ó nêu rõ tình hình th c hi n quy ho ch s d ng t ai, lý do xin i u ch nh, b sung và các bi n pháp th c hi n d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai. -B n i u ch nh, b sung quy n h n s d ng t ai. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh và lưu tr h sơ th c hi n theo quy nh t i i m 3.b và i m 3.c M c IV Ph n II c a Thông tư này; 2. Xét duy t d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a c p huy n, c p xã: a. H sơ xét duy t g m có: - Ngh quy t c a H i ng nhân dân thông qua d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai: - T trình c a U ban nhân dân trình c p có thNm quy n xét duy t quy ho ch; - Báo cáo d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai, trong ó nêu rõ tình hình th c hi n quy ho ch s d ng t ai, lý do xin i u ch nh, b sung và các bi n pháp th c hi n d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai. -B n i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai.
 9. b. Trình t và th i h n thNm nh: H sơ d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a c p huy n g i n S a chính; H sơ d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a c p xã g i n cơ quan a chính c p huy n. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan a chính t ch c thNm nh trình c p có thNm quy n xét duy t. c. Lưu tr h sơ: H sơ d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai c a c p huy n sau khi xét duy t, ư c lưu tr theo quy nh t i i m 4.c M c IV Ph n II và c a c p xã ư c lưu tr theo quy nh t i i m 5.c M c IV Ph n II c a Thông tư này. Ph n 3: K HO CH S D NG T AI I. TRÁCH NHI M L P K HO CH S D NG T 1. T ng c c a chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Công nghi p, B Giao thông - V n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, B Qu c phòng, B Công An và các b , ngành khác có liên quan l p k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c nư c trình Chính ph . 2. S a chính ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá, S Xây d ng, S Công nghi p, S Giao thông - V n t i, S Nông ngh êp và Phát tri n nông thôn, S Th y s n và các cơ quan khác có liên quan l p k ho ch s d ng t ai 5 năm c a a phương mình, báo cáo v i U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình Chính ph xét duy t; l p k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình, báo cáo U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph xét duy t. 3. Cơ quan a chính c p huy n ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình, báo cáo v i U ban nhân dân c p huy n trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t; l p k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm báo cáo U ban nhân dân c p huy n trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t. 4. U ban nhân dân c p xã l p k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t; l p k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm, trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t. II. CĂN C L P K HO CH S D NG T AI 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM 1. K ho ch s d ng t ai 5 năm, k ho ch s d ng t ai hàng năm ph i căn c vào quy ho ch s d ng t ai ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh, xét duy t. 2. K ho ch s d ng t ai các c p ph i căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a nhà nư c, c th như sau:
 10. a. K ho ch s d ng t ai 5 năm c a c nư c ph i căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a c nư c. b. K ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a c p t nh, c. K ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n ph i căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a c p huy n. d. K ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã ph i căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a c p xã. 3. K ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh và k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n, c p xã ph i th hi n ư c nhu c u s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân. 4. K ho ch s d ng t ai ph i căn c vào nh m c s d ng t. 5. K ho ch s d ng t ai ph i căn c vào ti n b khoan h c - công ngh liên quan n vi c s d ng t ai. 6. K ho ch s d ng t ai ph i căn c vào k t qu th c hi n k ho ch s d ng t ai c a kỳ trư c. III. N I DUNG K HO CH S D NG T AI 1. ánh giá k t qu th c hi n k ho ch s d ng t ai kỳ trư c. a. K t qu th c hi n k ho ch s d ng t ai vào các m c ích chyên dùng, t nông thôn, t ô th . Nêu rõ nguyên nhân t ho c không t k ho ch. b. K t qu th c hi n k ho ch chy n t nông nghi p, t lâm nghi p có r ng s d ng vào các m c ích khác. c. K t qu th c hi n k ho ch chuy n t nông nghi p tr ng cây hàng năm, t tr ng lúa nư c sang nuôi tr ng thu s n, tr ng cây lâu năm; t nông nghi p tr ng cây lâu năm chuy n sang tr ng cây hàng năm. d. K t qu th c hi n k ho ch khai hoang m r ng di n tích t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, và các m c ích khác. . K t qu th c hi n k ho ch thu ti n s d ng t t vi c giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t và chuy n quy n s d ng t. 2. Xây d ng k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh và k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n, c p xã. K ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh ph i ư c phân b c th n t ng năm. Vi c xây d ng k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh và k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n, c p xã ư c th c hi n như sau:
 11. a. T ch c thu th p thông tin, i u tra nhu c u s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân vào các m c ích chuyên dùng, t . b. L p danh m c các công trình s d ng t, trong ó ph i nêu rõ các công trình tr ng i m, các d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ c h t ng. c. K ho ch chuy n t nông nghi p, t lâm nghi p có r ng s d ng vào m c ích khác. d. K ho ch khai hoang m r ng di n tích t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và các m c ích khác. . K ho ch chuy n t nông nghi p tr ng cây hàng năm, t tr ng lúa nư c chuy n sang nuôi tr ng thu s n, tr ng cây lâu năm; di n tích t tr ng cây lâu năm chuy n sang tr ng cây hàng năm. e. K ho ch thu ti n s d ng t t vi c giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t và chuy n quy n s d ng t. 3. Các gi i pháp t ch c tri n khai th c hi n k ho ch s d ng t ai. 4. i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh và k ho ch s d ng t ai hàng năm. a. Khi k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a c p t nh thay i có liên quan n vi c s d ng t ai thì ph i i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm và hàng năm. Vi c i u ch nh k ho ch s d ng t ai 5 năm ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t ai. Vi c i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm ph i phù h p v i k ho ch s d ng t ai 5 năm. b. Khi k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a huy n, xã thay i có liên quan n vi c s d ng t ai thì ph i i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm. Vi c i u ch nh, b sung ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t ai ã ư c c p có thNm quy n xét duy t. IV. XÉT DUY T K HO CH S D NG T AI 1. Th i i m trình k ho ch s d ng t ai: a. Th i i m trình k ho ch s d ng t ai 5 năm phù h p v i th i i m trình k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. b. Th i i m trình k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã trư c ngày 15/10, c a c p huy n trư c ngày 15/11 năm trư c. c. Th i i m trình k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã trư c ngày 15/7, c a c p huy n trư c ngày 15/8, c a c p t nh trư c ngày 15/9 hàng năm. 2. N i dung thNm nh k ho ch s d ng t ai.
 12. a. M c phù h p c a k ho ch s d ng t ai v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h ic a a phương: b. M c phù h p gi a k ho ch s d ng t ai v i quy ho ch s d ng t ai. c. Tính h p lý trong vi c s d ng t v i b o v tài nguyên thiên nhiên, môi trư ng sinh thái, di tích l ch s , danh lam th ng c nh, qu c phòng, an ninh. d. Hi u qu c a k ho ch s d ng t ai: . Tính kh thi c a k ho ch s d ng t ai; 3. Xét duy t k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh: a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph ; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh thông qua k ho ch s d ng t ai 5 năm. - Báo cáo k ho ch s d ng t ai 5 năm; - Các lo i b n : +B n hi n tr ng s d ng t ai, b n quy ho ch s d ng t ai (s d ng b n ã l p trong d án quy ho ch s d ng t ai c p t nh); +B n k ho ch s d ng t ai 5 năm. T l b n th c hi n theo quy nh t i i m 3.a M c IV Ph n II Thông tư này. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: H sơ ư c g i n T ng c c a chính thNm nh trư c khi trình Chính ph xét duy t. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , T ng c c a chính có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph m III c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ k ho ch s d ng t ai 5 năm c a c p t nh sau khi xét duy t, ư c lưu t i S a chính 01 b , U ban nhân dân c p t nh 01 b , T ng c c a chính 01 b , Văn phòng Chính ph 01 b (g m báo cáo, b n k ho ch s d ng t ai 5 năm và ĩa t ). 4. Xét duy t k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n: a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p huy n trình U ban nhân dân c p t nh; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p huy n thông qua k ho ch s d ng t ai hàng năm;
 13. - Báo cáo k ho ch s d ng t ai hàng năm. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: h sơ ư c g i n S a chính thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh xét duy t. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph n III c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n sau khi xét duy t, ư c lưu t i cơ quan a chính c p huy n 01 b , U ban nhân dân c p huy n 01 b , S a chính 01 b , U ban nhân dân c p t nh 01 b . 5. Xét duy t k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã: a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p xã trình U ban nhân dân c p huy n: - Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p xã thông qua k ho ch s d ng t ai hàng năm; - Báo cáo k ho ch s d ng t ai hàng năm. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: H sơ ư c g i n cơ quan a chính c p huy n thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan a chính c p huy n có trách nhi m t ch c thNm nh. N i dung thNm nh ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Ph n III c a Thông tư này. c. Lưu tr h sơ: H sơ k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p xã sau khi xét duy t, ư c lưu t i U ban nhân dân c p xã 01 b , cơ quan a chính c p huy n 01 b , U ban nhân dân c p huy n 01 b . V. XÉT DUY T K HO CH I U CH NH, B SUNG K HO CH S D NG T AI 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM 1. Xét duy t k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm và k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p t nh: a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph ; - Báo cáo k ho ch i u ch nh, b sung, trong ó nêu rõ tình hình th c hi n k ho ch s d ng t ai, lý do xin i u ch nh, b sung, danh m c các công trình ngh i u ch nh, b sung và các bi n pháp th c hi n k ho ch i u ch nh, b sung: -B n k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai ( i v i k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm).
 14. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh và lưu tr h sơ th c hi n theo quy nh t i i m 3.b và i m 3.c M c IV Ph n III c a Thông tư này. 2. Xét duy t k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n, c p xã. a. H sơ xét duy t g m có: - T trình c a U ban nhân dân trình c p có thNm quy n; - Báo cáo k ho ch i u ch nh, b sung, trong ó nêu rõ tình hình th c hi n k ho ch s d ng t ai, lý do xin i u ch nh, b sung, danh m c các công trình ngh i u ch nh, b sung và các bi n pháp th c hi n k ho ch i u ch nh, b sung. b. Trình t , th i h n, n i dung thNm nh: h sơ xét duy t k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n g i n S a chính; c a c p xã g i n cơ quan a chính c p huy n. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan a chính t ch c thNm nh, trình c p có thNm quy n xét duy t. c. Lưu tr h sơ: h sơ k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n sau khi xét duy t, ư c lưu tr theo quy nh t i i m 4.c M c IV Ph n III và c a c p xã theo quy nh t i i m 5.c M c IV Ph n III c a Thông tư này. Ph n 4: L PD ÁN U TƯ V QUY HO CH, K HO CH S D NG T AI 1. Cơ quan ch trì l p quy ho ch s d ng t ai, k ho ch s d ng t ai quy nh t i M c I Ph n II và M c I Ph n III c a Thông tư này có trách nhi m l p d án u tư v quy ho ch s d ng t ai; d án i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai; k ho ch s d ng t ai 5 năm trình c p có thNm quy n phê duy t. i v i k ho ch s d ng t ai hàng năm; k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm và hàng năm thì không l p d án u tư, ch l p d toán kinh phí. 2. Kinh phí l p quy ho ch, k ho ch s d ng t ai do Ngân sách Nhà nư c c p, th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính và T ng c c a chính; a. Kinh phí l p quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a c nư c và quy ho ch, k ho ch s d ng t ai vào m c ích qu c phòng, an ninh do Ngân sách Trung ương chi; b. Kinh phí l p và i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai, l p và i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai 5 năm, l p k ho ch i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p t nh, kinh phí l p và i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai, l p và i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p huy n và c p xã do Ngân sách c p t nh chi. Ph n 5:
 15. QU N LÝ VI C TH C HI N QUY HO CH, K HO CH S D NG T AI I. TRÁCH NHI M C A U BAN NHÂN DÂN CÁC C P 1. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c, ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai. 2. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo T ng c c a chính tình hình th c hi n k ho ch s d ng t ai hàng năm c a a phương mình, th i i m báo cáo ch m nh t là ngày 15/12 hàng năm. T ng c c a chính t ng h p tình hình th c hi n k ho ch s d ng t ai hàng năm c a c p t nh, báo cáo Chính ph . II. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN NA CHÍNH CÁC C P. 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày quy ho ch, k ho ch s d ng t ai ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t, cơ quan a chính có trách nhi m: a. Niêm y t công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t ai và vi c s d ng t ai c a các d án u tư t i cơ quan a chính c p t nh, p huy n và t i tr s U ban nhân dân c p xã. b. Hư ng d n vi c tri n khai th c hi n quy ho ch s d ng t ai. Tr c ti p cung c p thông tin có liên quan n quy ho ch, k ho ch, s d ng t ai cho các t ch c, h gia ình, cá nhân và t ch c tuyên truy n, ph bi n thông qua các phương ti n thông tin i chúng. 2. Ki n ngh v i U ban nhân dân cùng c p v vi c i u ch nh, b sung quy ho ch, k ho ch s d ng t ai phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a t ng th i kỳ. 3. Thanh tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai phát hi n, x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m v quy ho ch, k ho ch s d ng t ai. Ph n 6: T CH C TH C HI N 1. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c thì ph n ánh k p th i v T ng c c a chính gi i quy t. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Nguy n ình B ng
 16. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản