Thông tư số 19/1999/TT-BNN-ĐTXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư số 19/1999/TT-BNN-ĐTXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/1999/TT-BNN-ĐTXD về Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08-NN-ĐTXD/TT ngày 20/9/1997 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/1999/TT-BNN-ĐTXD

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/1999/TT-BNN- TXD Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 19/1999/TT-BNN- TXD NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1999 S A I B SUNG THÔNG TƯ S 08-NN- TXD/TT NGÀY 20/9/1997 V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY CH U TH U I V I CÁC D ÁN U TƯ C A CÁC ƠN VN THU C B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Ngày 20/9/1997 B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã có thông tư s 08-NN- TXD/TT Hư ng d n Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 và 93/CP ngày 23/8/1997 c a Th tư ng Chính ph . áp ng yêu c u vi c qu n lí và th c hi n công tác u th u i v i các d án u tư thu c B qu n lí trong tình hình m i, trong khi ch Nhà nư c chính th c ban hành quy ch u th u thay th quy ch u th u cũ ban hành theo Ngh nh s : 43/CP và 93/CP c a Chính ph , B t m th i b sung s a i m t s i m trong thông tư s : 08- NN- TXD/TT trên như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG 1- Kho n 1. Thêm i m 1.4 Nh ng gói th u ư c phép ch nh th u, trư c khi tri n khai thi công ph i ti n hành thương th o các i u ki n h p ng v i nhà th u, m b o giá tr h p ng không ư c vư t giá nh n th u ư c duy t. 2- Kho n 3. B sung vào cu i i m 3.3 H sơ m i th u c n theo m u chung do B quy nh, trong dó có ph n thuy t minh hư ng d n kĩ thu t theo lo i công tác: ào p t á , bê tông, xây á lát á, m c n , s t, l p t thi t b , cơ khí, i n nư c... ho c theo lo i công trình: Công trình ki n trúc dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, ch bi n nông, lâm s n... Nh ng i u ki n khác v i m u chung s ưa vào ph n riêng nhà th u ti n theo dõi. Kèm theo bi u kh i lư ng ch y u, c n có b ng li t kê s lư ng b n v thi t k giao nhà th u, ng th i yêu c u nhà lh u có trách nhi m tính toán và ki m tra k kh i lư ng này, n u có sai khác ph i có văn b n ngh bên m i th u làm rõ trư c khi l p giá d th u chính th c.
  2. Trư ng h p nhà th u không ki m tra k , b sót kh i lư ng nhưng v n nh giá d th u và ư c trúng th u thì giá tr kh i lư ng b sót ó không ư c b sung và thanh toán. 3- Kho n 4. B sung n i dung Vi c u th u h n ch ít nh t ph i có t 5 nhà th u tr lên ư c m i tham d . Trư ng h p ã n gi óng th u mà v n không s nhà th u tham d thì ch u tư ph i k p th i báo cáo c p quy t nh u tư xem xét quy t nh. 4- Kho n 8. S a toàn b n i dung Trư c khi óng th u, bên m i th u ph i l p và trình giá xét th u lên c p quy t nh u tư phê duy t sau th i i m óng th u và trư c th i i m m th u . Giá xét th u ư c công b ngay t i th i i m m th u. Giá xét th u l p trên cơ s h sơ m i th u, giá này ph i phù h p v i D án, T ng d toán ho c d toán chi ti t ư c duy t. ôí v i các gói th u thi t b nh p, trư ng h p chưa xác nh ư c chính xác giá xét th u, ch u tư ph i trình c p quy t nh u tư các căn c nh giá xét th u. Giá trúng th u không ư c vư t giá xét th u. 5- Kho n 9. Thêm i m 9.3 Nh ng nhà th u có nh ng vi ph m trong quá trình thi công công trình như không m b o ch t lư ng, ti n ho c có nh ng hành vi mua th u, bán th u... thì tuỳ theo m c vi ph m mà bên m i th u c n báo cáo c p quy t nh u tư không m i d thNu m t s gói th u ti p theo. N u nhà th u th c hi n gói th u ư c ánh giá ch t lư ng cao, vư t ti n và th hi n nghiêm túc h p ng ã ký s ư c ưu tiên tham d các gói th u ti p theo. II- TRÌNH T T CH C U TH U 6- Kho n 2: a/ B sung cuôí i m 2.l. Không ư c các nhà th u bi t danh sách m i th u chung. Thư m i th u do bên m i th u g i riêng bi t cho t ng nhà th u trong danh sách sơ tuy n ho c danh sách do c p quy t nh u tư phê duy t ( i v i u th u h n ch ). V u tư Xây d ng cơ b n có trách nhi nm ki m tra t ng nhà th u riêng bi t vi c m i th u trên m b o tính khách quan , công b ng. b/ Thêm i m 2.3. Trư c ngày m th u, bên m i th u ph i g i danh sách các nhà th u ã mua h sơ d th u v cơ quan thNm nh cùng v i th i gian trình duy t giá xét th u . 7- Kho n 4
  3. a/ B sung - Vào ngày gi ã nêu trong thông báo ho c thư m i th u, các h sơ d th u h p l (n p trư c gi óng th u, có d u niêm phong) s ư c m công khai t i a i m m th u. b/ B sung ph n cu i i m 4.1- i di n chính quy n a phương ( í v i công trình Thu l i). c/ Thêm i m 4.2.3 . - Quá trình m th u, nêú nhà th u ch niêm phong túi h sơ chung, mà không niêm phong t ng b n g c và b n sao, bên m i th u ph i yêu c u nhà th u niêm phong ngay l i trư c s ch ng ki n c a các i bi u. T i bu i m th u, n u các nhà th u u có giá b th u cao hơn giá xét th u, bên m i th u c n t ch c ngay cho các nhà th u chào l i giá d th u t i ch và coi ây là giá b th u chính th c xem xét khi x p h ng nhà th u. Giá chào th u h p l là b n giá chào th u do chính ngư i ng tên ơn d th u kí. Trư ng h p ngư i ng tên ký ơn d lh u không có m t nhưng ã có giâý u quy n cho ngưòí d l m th u, thì ngay sau bu i m th u ngư i ng tên d th u ph i kí văn b n chính th c thay th b n chào l i giá d th u c a ngư i ư c u quy n. Các b n này ph i th ng nh t v n i dung và giá chào th u. Ngay sau bu i m th u bên m i th u ph i g i ngay b h sơ còn nguyên niêm phong c a nhà th u và biên b n m th u v cơ quan thNm nh . 8- Kho n 5 Thêm i m 5 .3 . Lo i b h sơ d th u, hu k t qu âú th u và u lh u l i. 5.3.1. Lo i b h sơ d th u. Ngoài các h sơ d th u ã b lo i b t i i m 5.1, c n lo i b ti p cho trư ng h p sau: Có b ng ch ng cho th y nhà th u này có liên h v i bên m i th u ho c t chuyên gia ch m th u là sai l ch k t qu xét th u và x p h ng nhà th u. 5.3.2. Hu k t qu u th u và u th u l i cho các tru ng h p sau: - Gói th u ph i thay i l n v thi t k k t c u xây d ng, kh i lư ng và giá so v i h sơ m i th u. - T t c các h sơ d th u u không áp ng ư c nh ng yêu c u cơ b n c a h sơ m i th u. - Có b ng ch ng cho th y các nhà th u ã có hành ng tiêu c c, c nh tranh thi u lành m nh ho c dàn x p vô hi u hoá vi c u th u, vi c t ch c u th u có nh ng vi ph m nghiêm tr ng. - S lư ng nhà th u không nhưng v n ti n hành m th u khi chưa ư c c p có thNm quy n cho phép.
  4. III- QU N LÝ U TH U: 9. Kho n 2. B sung ph n cu i Hàng năm, V u tư XDCB có trách nhi m x p h ng năng l c (k thu t ch t lư ng xây d ng, kinh nghi m, ti n và tài chính) các nhà th u ã tham d các gói th u thu c d án do B NN & PTNT qu n lý, theo quy mô và t ng lo i công trình c th , làm cơ s xét ch n các nhà th u trúng th u. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ph m H ng Giang ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản