Thực hành SAP 2000 - Khung Phẳng

Chia sẻ: Huynh Hoai Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
495
lượt xem
300
download

Thực hành SAP 2000 - Khung Phẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thực hành SAP 2000 - Khung Phẳng

  1. Thöïc haønh SAP 2000 KHUNG PHAÚNG Baøi 2.1 Coät truïc A, D: 0.3m x 0.4m Coät truïc B, C: 0.3m x 0.5m Daàm: 0.2m x 0.5m Beâtoâng maùc 200: E = 2.5E6 T/m2 GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 50
  2. Thöïc haønh SAP 2000 1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình 2. Duøng chuoät click File  New Model from Template, choïn maãu keát caáu nhö hình döôùi vaø khai baùo caùc thoâng soá nhö sau: Number of Stories: 5 Number of Bays: 3 Story Height: 3.5 Bay Width: 4  Click OK  Nhaáp vaøo cöûa soå X – Z plane @ Y = 0 vaø Click Lable Joint (hieån thò nuùt) 3. Nhaáp Frame label (hieån thò phaàn töû) 4. Do chieàu cao taàng treät laø 5m cho neân phaûi hieäu chænh löôùi  Choïn 4 nuùt ôû ñaùy khung  Edit  Move  DELZ=1.5  OK  Do chieàu roäng nhòp giöõa laø 6m cho neân phaûi hieäu chænh löôù i ñöùng  Choïn caùc nuùt ôû truïc C vaø D Edit  Move  DELX=1 DELY=0 DELZ=0  OK  Choïn caùc nuùt ôû truïc A, B Edit  Move  DELX=-1 DELY=0 DELZ=0  OK 5. Hieäu chænh laïi caùc ñöôøng löôùi  Draw  Edit Grid GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 51
  3. Thöïc haønh SAP 2000 Direction  X  Y  Z  Nhaáp chuoät vaøo 2  ñöa leân söûa thaønh 3  Move Grid Line  Nhaáp chuoät vaøo 4  ñöa leân söûa thaønh 5  Move Grid Line  Nhaáp chuoät vaøo -2  ñöa leân söûa thaønh -3  Move Grid Line  Nhaáp chuoät vaøo -4  ñöa leân söûa thaønh -5  Move Grid Line Nhaáp vaøo direction  Z  Nhaáp chuoät vaøo 0  ñöa leân söûa thaønh -1.5  Move Grid Line  OK 6. Do lieân keát ôû caùc nuùt chaân coät laø goái coá ñònh (maëc ñònh) maø theo ñeà baøi laø ngaøm do ñoù phaûi söûa lieân keát caùc nuùt ñoù cho phuø hôïp  Ñaùnh daáu caùc nuùt baèng caùch click vaøo caùc nuùt aáy  Assign  Joint  restraints   OK 7. Khai baùo caùc ñaëc tröng vaät lieäu daàm, coät  Define  Materials  CONC  Modify/ Show Material Nhaäp caùc giaù trò Mass per unit volume : 0 Weight per unit volume: 0 Modulus of elasticity: 2500000 Poisson’s ratio: 0.25 Coeff of thermal expansion: 0  OK  OK 8. Khai baùo caùc loaïi tieát dieän daàm, coät  Define  Frame Sections Modify/Show sections Section name DAM  Materials choïn CONC Dimensions GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 52
  4. Thöïc haønh SAP 2000 Dedth (t3): 0.5 Width (t2): 0.2  Click vaøo oâ Add I/Wide flange  choïn Add Retangular  Sections name COT1  Materials CONC Dedth (t3): 0.4 Width (t2): 0.3 Töông töï nhö treân tieáp tuïc click vaøo oâ Add /Wide flange  choïn Add Retangular  Sections name COT2  Materials CONC Dedth (t3): 0.5 Width (t2): 0.3 Nhö vaäy kích thöôùc tieát dieän 0.2 x 0.5: Teân laø DAM 0.3 x 0.4: Teân laø COT1 0.3 x 0.5: Teân laø COT2 9. Gaùn ñaëc tröng vaät lieäu cho daàm, coät  Choïn caùc phaàn töû coät truïc A,D Assign  Frame  sections  COT1  OK  Choïn caùc phaàn töû coät truïc B,C Assign  Frame  sections  COT2  OK  Choïn caùc phaàn töû daàm Assign  Frame  sections  DAM  OK 10. Nhaäp taûi troïng  Nhaäp tröôøng hôïp taûi: Define  Static load cases  Load: TH1  Change Load  OK  Gaùn caùc giaù trò taûi leân phaàn töû Ôû ñaây nhòp 1 vaø nhòp 3 chòu taûi tam giaùc neân tröôùc tieân choïn caùc phaàn töû ôû nhòp 1 vaø nhòp 3 GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 53
  5. Thöïc haønh SAP 2000 Assign  Frame Static Load  TRAPEZOIDAL Trapezoidal loads Distance 0 0 0.5 1 Load 0 0 -1.3 0 X Relative Distance from End I  OK Ôû ñaây nhòp 2 chòu taûi hình thang vaø löïc taäp trung leân phaàn töû cho neân chuùng ta phaûi nhaäp 2 laàn:  Laàn 1 cho taûi hình thang TRAPEZOIDAL  Laàn 2 cho taûi taäp trung leân phaàn töû Point and Uniform Choïn caùc phaàn töû ôû nhòp 2 Assign  Frame Static load  TRAPEZOIDAL Trapezoidal loads Distance 0 0.25 0.75 1 Load 0 -1.5 -1.5 0 X Relative distance from End I  OK Choïn tieáp caùc phaàn töû ôû nhòp 2 ñeå nhaäp löïc taäp trung leân phaàn töû Assign  Frame Static loads  Point and Uniform Point loads Distance 0 0 0.5 1 Load 0 0 -1 0  OK 11. Giaûi baøi toaùn Analyze  Run  VIDU2  Save Maùy seõ töï giaûi, khi keát thuùc seõ hieän leân ANALYSIS COMPLETE  OK 12. Xem keát quaû Coù theå xem nhanh nhôø thanh coâng cuï ôû phía döôùi Xem chuyeån vò  Xem phaûn löïc nuùt  Xem noäi löïc cuûa phaàn töû FRAME  Trôû veà hình daïng ban ñaàu  Muoán xem giaù trò töøng phaàn töû duøng phím phaûi chuoät nhaáp vaøo phaàn töû ñoù  Caùc ví duï gôïi yù ñeå laøm theâm GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 54
  6. Thöïc haønh SAP 2000 Baøi 2.2 Cho khung nhö hình veõ, chòu caùc taûi troïng: q 1 = 1.2 T/m, q2 = 2.0 T/m, q3 = 1.1 T/m, q4 = 0.88 T/m Bieát raèng modul ñaøn hoài cuûa vaät lieäu laø E = 2.5E6 T/m 2, daàm coù kích thöôùc bxh = 0.25 x 0.5m, coät coù kích thöôùc nhö hình veõ Coät truïc A Coät truïc B – C Coät truïc D Taàng döôùi: 0.3m x 0.5m Taàng döôùi: 0.3m x 0.6m Taàng döôùi: 0.3m x 0.5m Hai taàng keá: 0.3m x 0.4m Taàng keá: 0.3m x 0.5m Hai taàng keá: 0.3m x 0.4m Hai taàng keá: 0.3m x 0.3m Hai taàng keá: 0.3m x 0.4m Hai taàng keá: 0.3m x 0.3m Taàng cuoái: 0.25x 0.25m Hai taàng keá: 0.3m x 0.3m Hai taàng cuoái: 0.25m x Taàng cuoái: 0.25m x 0.25m 0.25m Ghi chuù: Muoán xoùa phaàn töû naøo, nuùt naøo thì ñaùnh daáu nuùt, pha àn töû ñoù roài baám phím delete töø baøn phím GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 55
  7. Thöïc haønh SAP 2000 Baøi 2.3 Khung coù kích thöôùc nhö baøi taäp 2.2 , ôû ñaây khung chòu 4 tröôøng hôïp taûi troïng. Yeâu caàu tính cho töøng tröôøng hôïp taûi troïng vaø toå hôïp noäi löïc, veõ bieåu ñoà bao. Taûi phaân boá q1 = 1.0T/m, q2 = 1.8 T/m ( Tónh taûi ) q3 = 0.8 T/m, q4 = 1.2 T/m ( Hoaït taûi ) q5 = 0.88 T/m, q6 = 0.66 T/m ( Gioù ) Taûi taäp trung Tænh taûi Taïi moãi ñaàu phaàn töû coät truïc A, D laø 3 T; B, C laø 6T Hoaït taûi ñöùng Taïi moãi ñaàu phaàn töû coät truïc A,D laø 2.4 T, truïc B,C laø 4.2 T GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 56
  8. Thöïc haønh SAP 2000 Baøi 2.4 Vôùi baøi taäp 2 .3, theâm vaøo 2 thanh giaèng coù vaät lieäu laø theùp troøn coù ñöôøng kính 50mm  Theâm phaàn töû duøng reâ chuoät theo phaàn töû, xong click 2 caùi hoaëc  Thanh 2 ñaàu khôùp duøng leänh Assign  Frame  Release (giaûi phoùng caùc moment vaø löïc caét) GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 57
  9. Thöïc haønh SAP 2000 GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 58

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản