intTypePromotion=3

Thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
16
lượt xem
2
download

Thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại tỉnh Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích thực trạng công tác đào tạo nghề tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, bài viết định hướng và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cho loại hình đào tạo này với mục đích phát triển nguồn nhân lực có tay nghể tại các địa phương trong tỉnh Trà Vinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại tỉnh Trà Vinh

69<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> THÖÏC TRAÏNG VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG<br /> ÑAØO TAÏO NGHEÀ NGAÉN HAÏN TAÏI TÆNH TRAØ VINH<br /> Quaùch Thò Vuõ Hueä *<br /> Toùm taét<br /> Phaùt trieån vaø Ñoåi môùi toaøn dieän daïy ngheà laø chuû tröông lôùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, trong<br /> ñoù ñaõ xaùc ñònh roõ vò trí quan troïng cuûa ñaøo taïo ngheà trong phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân,<br /> chaát löôïng ñaøo taïo ngheà vaãn coøn nhieàu khoù khaên, toàn taïi, böùc xuùc vaø laø moái quan taâm cuûa toaøn xaõ<br /> hoäi noùi chung vaø tænh Traø Vinh noùi rieâng. Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngheà nhö laø moät taát yeáu<br /> khaùch quan, moät yeâu caàu caáp thieát, giuùp taïo nhieàu vieäc laøm coù thu nhaäp cao, caûi thieän ñôøi soáng<br /> cho ngöôøi lao ñoäng. Treân cô sôû thöïc traïng coâng taùc ñaøo taïo ngheà taïi tænh Traø Vinh, baøi vieát ñònh<br /> höôùng vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp thieát thöïc nhaèm naâng cao chaát löôïng cho loaïi hình ñaøo taïo naøy vôùi<br /> muïc ñích phaùt trieån nguoàn nhaân löïc coù tay ngheà taïi caùc ñòa phöông trong tænh Traø Vinh.<br /> Abstract<br /> The policies of our party and government are development and thorough renovation of vocational training, of which the importance of vocational training in developing human resource<br /> is greatly defined. However, the quality of vocational training is still pressing and it is also the<br /> concern of society in general and Travinh province in particular. Enhancing vocational training<br /> quality is an objective and urgent requirement. Therefore, it creates more high salary job opportunities, improves labors’ living conditions. The reality of vocational training in Travinh province<br /> helps us orient and figure out practical solutions, which aim at developing the highly qualified human resource at locals in.<br /> 1. Môû ñaàu<br /> Trong nhöõng naêm qua, ñöôïc söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, coâng taùc ñaøo taïo ngheà<br /> ñaõ ñöôïc phuïc hoài, oån ñònh vaø coù böôùc phaùt trieån, ñaùp öùng toát hôn nhu caàu nhaân löïc kyõ thuaät cuûa<br /> thò tröôøng lao ñoäng. Theo quan ñieåm cuûa Ñaûng, trong giai ñoaïn 2011 - 2020, vieäc môû roäng quy<br /> moâ ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng phaûi phuïc vuï coù hieäu quaû vieäc chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng<br /> noâng nghieäp, noâng thoân, taïo nhieàu vieäc laøm coù thu nhaäp cao, caûi thieän ñôøi soáng cho ngöôøi lao<br /> ñoäng; giaûm ngheøo vöõng chaéc, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi; ñaåy nhanh chuyeån dòch cô caáu kinh teá vaø<br /> lao ñoäng noâng nghieäp, noâng thoân.<br /> Hieän nay, moät trong nhöõng khaâu yeáu nhaát cuûa ñaøo taïo ngheà ôû nöôùc ta laø chaát löôïng vaø hieäu<br /> quaû ñaøo taïo ngheà coøn thaáp. Maëc duø chaát löôïng vaø hieäu quaû daïy ngheà taïi tænh Traø Vinh coù böôùc<br /> chuyeån bieán tích cöïc, nhöng ñeå coù theå cung caáp haøng chuïc ngaøn lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân<br /> moân, kyõ thuaät cao taïi choã cho caùc döï aùn kinh teá lôùn nhö: Nhaø maùy nhieät ñieän Duyeân Haûi, keânh<br /> ñaøo Quan Chaùnh Boá, khu kinh teá môû Ñònh An - Traø Cuù laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi caùc cô sôû giaùo<br /> duïc vaø ñaøo taïo trong tænh Traø Vinh. Do vaäy, coâng taùc naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo nguoàn nhaân<br /> löïc ñoùng vai troø raát quan troïng ñoái vôùi chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng vaø ñaùp öùng söï nghieäp phaùt<br /> trieån coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa (CNH-HÑH) cuûa tænh.<br /> 2. Noäi dung<br /> 2.1. Thöïc traïng coâng taùc ñaøo taïo ngheà hieän nay cuûa tænh Traø Vinh<br /> 2.1.1. Maïng löôùi caùc cô sôû daïy ngheà<br /> Treân ñòa baøn tænh hieän nay ñaõ coù 14 cô sôû daïy ngheà coâng laäp (trong ñoù: 01 tröôøng trung caáp<br /> ngheà, 01 trung taâm daïy ngheà hoäi LH Phuï Nöõ, 07 trung taâm daïy ngheà vaø giôùi thieäu vieäc laøm caùc<br /> huyeän Traø Cuù, Caàu Ngang, Duyeân Haûi, Caàu Keø, Caøng Long, Chaâu Thaønh, Tieåu Caàn) vaø 05 cô<br /> sôû giaùo duïc khaùc coù daïy ngheà. Ngoaøi ra coøn coù caùc cô sôû daïy ngheà tö nhaân toå chöùc lôùp ñaøo taïo<br /> ngheà taïi caùc ñôn vò nhö Coâng ty TNHH Tröôøng Giang, Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Thaønh Phuùc,<br /> DNTN Kim Xuyeán, Coâng ty TNHH Duy Töôøng, Coâng ty TNHH Thuyû haûi saûn Saigon-Mekong…<br /> vaø coù hôn 10 coâng ty, hôïp taùc xaõ, cô sôû saûn xuaát daïy ngheà theo hình thöùc keøm caëp, truyeàn ngheà<br /> taïi cô sôû vaø giaûi quyeát vieäc laøm taïi choã.<br /> * Giaùm ñoác Trung taâm Nghieân cöùu Khoa hoïc Saûn xuaát vaø Dòch vuï Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 69<br /> <br /> 70<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> 2.1.2. Veà xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo ngheà ngaén haïn<br /> Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, xu höôùng chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng dieãn ra nhanh, naêm<br /> 2005 lao ñoäng trong khu vöïc I chieám ñeán 72,32% lao ñoäng xaõ hoäi nhöng ñeán naêm 2009 tyû leä<br /> naøy giaûm xuoáng coøn 56,98%, töông öùng khu vöïc II taêng töø 6,36% leân 17% vaø khu vöïc III taêng töø<br /> 21,31% leân 26,01%. Lao ñoäng thanh nieân töø noâng thoân chuyeån sang laøm vieäc trong caùc khu coâng<br /> nghieäp, thöông maïi trong vaø ngoaøi tænh ngaøy caøng nhieàu, lao ñoäng ôû laïi noâng thoân phaàn lôùn laø<br /> nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng ñöôïc ñaøo taïo. Vì vaäy chuù troïng phaùt trieån ngaønh ngheà noâng thoân ñeå<br /> taïo vieäc laøm, taêng thu nhaäp cho ngöôøi daân noâng thoân laø höôùng ñi ñuùng trong ñieàu kieän hieän nay.<br /> Vieäc xaùc ñònh nhu caàu hoïc ngheà cuûa ngöôøi lao ñoäng chöa thöïc söï ñöôïc chuù troïng. Coâng taùc<br /> ñaøo taïo ngheà ñöôïc tieán haønh haøng naêm nhöng vieäc ñieàu tra khaûo saùt nhu caàu hoïc ngheà cuûa ngöôøi<br /> lao ñoäng thöïc hieän 2 naêm/ laàn, do ñoù chöa ñaùnh giaù ñaày ñuû ñöôïc ñaëc ñieåm, nhöõng khoù khaên cuûa<br /> ngöôøi hoïc ngheà tröôùc khi tieán haønh ñaøo taïo.<br /> Theo keát quaû ñieàu tra nhu caàu hoïc ngheà cuûa lao ñoäng noâng thoân thaùng 8 naêm 2010 cuûa tænh,<br /> taïi thôøi ñieåm naøy coù 232.858 ngöôøi lao ñoäng coù nhu caàu hoïc ngheà (goàm 43 ngheà) döôùi 1 naêm;<br /> trong ñoù thôøi gian ñaøo taïo döôùi 1 thaùng coù 15.804 ngöôøi, thôøi gian ñaøo taïo töø 1 ñeán 2 thaùng coù<br /> 92.409 ngöôøi, thôøi gian ñaøo taïo töø 3 ñeán 6 thaùng coù 6.216 ngöôøi, thôøi gian ñaøo taïo töø 6 ñeán döôùi<br /> 12 thaùng coù 118.429 ngöôøi.<br /> Baûng 1: Keát quaû ñieàu tra nhu caàu hoïc ngheà cuûa lao ñoäng noâng thoân thaùng 8/2010<br /> <br /> TT<br /> <br /> Teân ngheà<br /> <br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> 04<br /> 05<br /> 06<br /> 07<br /> 08<br /> 09<br /> <br /> Xaây döïng<br /> Troàng troït<br /> Trang trí noäi thaát<br /> Söûa xe oâ toâ, xe gaén maùy<br /> Söûa maùy vi tính<br /> Söûa maùy noå noâng nghieäp<br /> Söûa chöõa ñieän töû<br /> Söûa ñieän thoaïi di ñoäng<br /> Söûa ñieän daân duïng<br /> Söûa chöõa baûo trì thieát bò<br /> maùy<br /> Quaûn lyù nhaø haøng<br /> Phuïc vuï nhaø haøng - khaùch<br /> saïn<br /> Nuoâi troàng thuûy saûn<br /> Nöõ coâng gia chaùnh<br /> Moäc gia duïng<br /> May daân duïng<br /> May coâng nghieäp<br /> Laép ñaët thieát bò cô khí<br /> Laùi xe taûi<br /> Laùi xe cô giôùi chuyeân<br /> duïng<br /> Laùi taøu<br /> Kyõ ngheä saét<br /> Keá toaùn<br /> Haøn coâng ngheä cao<br /> Gíup vòeâc nhaø<br /> Ñieàu döôõng<br /> Döôïc<br /> Ñoâng y döôïc<br /> Ñieän-ñieän laïnh<br /> Ñieän töû daân duïng<br /> Ñieän töû coâng nghieäp<br /> Ñieän daân duïng<br /> Ñieän coâng nghieäp<br /> Ñan ñaùt<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> <br /> Soá<br /> ngöôøi<br /> coù<br /> nhu<br /> caàu<br /> hoïc<br /> ngheà<br /> 19.223<br /> 17.794<br /> 200<br /> 22.094<br /> 2.764<br /> 12.967<br /> 895<br /> 174<br /> 107<br /> <br /> Chia ra<br /> Döôùi<br /> 1<br /> thaùng<br /> <br /> %<br /> <br /> 474<br /> 2.951<br /> <br /> 3,00<br /> 18,67<br /> <br /> 194<br /> 27<br /> 240<br /> 7<br /> <br /> 1,23<br /> 0,17<br /> 1,52<br /> 0,04<br /> <br /> 194<br /> <br /> 13<br /> <br /> 714<br /> 775<br /> <br /> Töø 12<br /> thaùng<br /> <br /> %<br /> <br /> 8.266<br /> 5.462<br /> 100<br /> 9.435<br /> 1.175<br /> 5.669<br /> 334<br /> 53<br /> 47<br /> <br /> 8,95<br /> 5,91<br /> 0,11<br /> 10,21<br /> 1,27<br /> 6,13<br /> 0,36<br /> 0,06<br /> 0,05<br /> <br /> 0,08<br /> <br /> 73<br /> <br /> 7<br /> <br /> 0,04<br /> <br /> 7<br /> <br /> 0,04<br /> <br /> 6.817<br /> 1.269<br /> 2.083<br /> 8.720<br /> 52.314<br /> 13<br /> 1.456<br /> <br /> 1.022<br /> 114<br /> 67<br /> 267<br /> 1.402<br /> <br /> 6,46<br /> 0,72<br /> 0,42<br /> 1,69<br /> 8,87<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2.604<br /> 40<br /> 1.015<br /> 53<br /> 227<br /> 5.181<br /> 13<br /> 7<br /> 13<br /> 167<br /> 334<br /> 554<br /> 3.172<br /> 614<br /> 20.792<br /> <br /> Töø 36<br /> thaùng<br /> <br /> %<br /> <br /> 781<br /> 174<br /> <br /> 12,57<br /> 2,79<br /> <br /> 1.349<br /> 160<br /> 514<br /> 107<br /> 33<br /> <br /> 21,70<br /> 2,58<br /> 8,27<br /> 1,72<br /> 0,54<br /> <br /> 0,08<br /> <br /> 7<br /> <br /> 327<br /> <br /> 0,35<br /> <br /> 374<br /> <br /> 0,40<br /> <br /> 0,04<br /> <br /> 2.190<br /> 481<br /> 901<br /> 3.793<br /> 23.049<br /> 7<br /> 614<br /> <br /> 2,37<br /> 0,52<br /> 0,98<br /> 4,10<br /> 24,94<br /> 0,01<br /> 0,66<br /> <br /> 27<br /> <br /> 0,17<br /> <br /> 1.148<br /> <br /> 1,24<br /> <br /> 7<br /> 33<br /> <br /> 0,04<br /> 0,21<br /> <br /> 815<br /> <br /> 5,15<br /> <br /> 13<br /> 441<br /> 20<br /> 114<br /> 1.636<br /> 7<br /> <br /> 0,01<br /> 0,48<br /> 0,02<br /> 0,12<br /> 1,77<br /> 0,01<br /> <br /> 7<br /> 67<br /> 147<br /> 207<br /> 1.369<br /> 267<br /> 5.315<br /> <br /> 0,01<br /> 0,07<br /> 0,16<br /> 0,22<br /> 1,48<br /> 0,29<br /> 5,75<br /> <br /> 53<br /> 20<br /> 4.781<br /> <br /> 0,34<br /> 0,13<br /> 30,25<br /> <br /> Töø 6döôùi 12<br /> thaùng<br /> <br /> %<br /> <br /> 9.702<br /> 9.208<br /> 100<br /> 11.117<br /> 1.402<br /> 6.543<br /> 447<br /> 87<br /> 60<br /> <br /> 8,19<br /> 7,77<br /> 0,08<br /> 9,39<br /> 1,18<br /> 5,53<br /> 0,38<br /> 0,07<br /> 0,05<br /> <br /> 0,11<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0,08<br /> <br /> 20<br /> <br /> 0,32<br /> <br /> 361<br /> <br /> 0,30<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,00<br /> <br /> 394<br /> <br /> 0,33<br /> <br /> 40<br /> <br /> 0,64<br /> <br /> 67<br /> 247<br /> 1.462<br /> <br /> 1,07<br /> 3,97<br /> 23,52<br /> <br /> 80<br /> <br /> 1,29<br /> <br /> 3.565<br /> 674<br /> 1.048<br /> 4.413<br /> 26.401<br /> 7<br /> 754<br /> <br /> 3,01<br /> 0,57<br /> 0,89<br /> 3,73<br /> 22,29<br /> 0,01<br /> 0,64<br /> <br /> 114<br /> <br /> 1,83<br /> <br /> 1.315<br /> <br /> 1,11<br /> <br /> 20<br /> 507<br /> 27<br /> 114<br /> 2.617<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 93<br /> 174<br /> 347<br /> 1.602<br /> 314<br /> 10.676<br /> <br /> 0,02<br /> 0,43<br /> 0,02<br /> 0,10<br /> 2,21<br /> 0,01<br /> 0,01<br /> 0,01<br /> 0,08<br /> 0,15<br /> 0,29<br /> 1,35<br /> 0,26<br /> 9,02<br /> <br /> 33<br /> 7<br /> <br /> 0,54<br /> 0,11<br /> <br /> 114<br /> <br /> 1,83<br /> <br /> 7<br /> 13<br /> <br /> 0,11<br /> 0,21<br /> <br /> 147<br /> 13<br /> 20<br /> <br /> 2,36<br /> 0,21<br /> 0,32<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 70<br /> <br /> 71<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 41<br /> 42<br /> 43<br /> <br /> Cheá bieán thuûy saûn<br /> Cheá bieán thöùc aên toâm suù<br /> Cheá bieán nöôùc ñaù<br /> Cheá bieán löông thöïc, thöïc<br /> phaåm<br /> Chaên nuoâi thuù y<br /> Chaêm soùc thaåm myõ<br /> Caét, uoán toùc<br /> Caét goït kim loaïi<br /> Baûo veä<br /> Coäng<br /> <br /> 1.976<br /> 13<br /> 7<br /> <br /> 254<br /> <br /> 1,61<br /> <br /> 721<br /> <br /> 0,78<br /> <br /> 147<br /> <br /> 13<br /> <br /> 0,08<br /> <br /> 60<br /> <br /> 0,07<br /> <br /> 34.186<br /> 2.183<br /> 8.667<br /> 294<br /> 27<br /> 232.858<br /> <br /> 2.864<br /> 33<br /> 100<br /> 7<br /> <br /> 18,12 13.694 14,82<br /> 0,21<br /> 961<br /> 1,04<br /> 0,63 3.732<br /> 4,04<br /> 0,04<br /> 120<br /> 0,13<br /> 13<br /> 0,01<br /> 15.804 100,00 92.409 100,00<br /> <br /> 13<br /> <br /> 180<br /> 40<br /> 461<br /> 13<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 988<br /> 13<br /> 7<br /> <br /> 0,83<br /> 0,01<br /> 0,01<br /> <br /> 73<br /> <br /> 0,06<br /> <br /> 2,90<br /> 0,64<br /> 7,41<br /> 0,21<br /> <br /> 17.447 14,73<br /> 1.148<br /> 0,97<br /> 4.373<br /> 3,69<br /> 154<br /> 0,13<br /> 13<br /> 0,01<br /> 6.216 100,00 118.429 100,00<br /> <br /> (Nguoàn Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi tænh Traø Vinh)<br /> 2.1.3. Chöông trình vaø phöông phaùp ñaøo taïo ngheà<br /> - Noäi dung chöông trình: Hieän nay caùc cô sôû daïy ngheà treân ñòa baøn tænh Traø Vinh ñeàu aùp<br /> duïng khung chöông trình môùi ñeå ñaøo taïo, neáu coù ngheà môùi phaùt sinh do nhu caàu thöïc teá phaùt trieån<br /> cuûa xaõ hoäi thì Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi khaûo saùt thöïc teá ñeå xaây döïng chöông trình<br /> phuø hôïp. Tuy nhieân, do moät soá cô sôû ñaøo taïo ngheà chöa coù ñuû giaùo vieân cô höõu vaø kinh nghieäm<br /> chuyeân moân chöa cao neân vieäc bieân soaïn chöông trình, giaùo trình coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Töø<br /> ñoù, Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi ñaõ chuû ñoäng lieân keát bieân soaïn laïi 30 boä chöông trình,<br /> giaùo trình daïy ngheà ngaén haïn ñeå söû duïng chung cho caùc cô sôû daïy ngheà treân ñòa baøn tænh.<br /> - Phöông phaùp ñaøo taïo ngheà: Caùc phöông phaùp ñaøo taïo ngheà hieän nay chöa ñöôïc quan taâm<br /> ñuùng möùc, chöa ña daïng, chuû yeáu ñaøo taïo taïi caùc trung taâm ñaøo taïo ngheà vaø caùc buoåi taäp huaán<br /> ngaén haïn. Phöông phaùp ñaøo taïo taïi doanh nghieäp, hay keøm caëp trong saûn xuaát chöa ñöôïc chuù<br /> troïng. Tænh chöa taäp trung nghieân cöùu, kieåm ñònh veà phöông phaùp ñaøo taïo ngheà.<br /> 2.1.4. Ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo ngheà<br /> - Ñaùnh giaù veà soá löôïng ñaøo taïo so vôùi muïc tieâu ñaøo taïo: Soá löôïng hoïc vieân qua ñaøo taïo<br /> ngheà ngaén haïn vaø thöôøng xuyeân haøng naêm gia taêng trung bình 28.35% so vôùi keá hoaïch.<br /> - Ñaùnh giaù veà vieäc laøm vaø thu<br /> Baûng 2. Soá löôïng hoïc vieân hoïc ngheà ngaén haïn vaø<br /> nhaäp cuûa hoïc vieân ñaõ qua ñaøo taïo: tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ngheà ngaén haïn töø naêm 2009 - 2012<br /> Theo keát quaû ñieàu tra tyû leä lao ñoäng<br /> Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo<br /> qua ñaøo taïo ngheà coù xu höôùng taêng qua<br /> Tyû leä so keá<br /> Keá hoaïch<br /> Thöïc hieän<br /> ngheà ngaén haïn (%)<br /> TT<br /> (ngöôøi)<br /> (ngöôøi)<br /> hoaïch (%)<br /> caùc naêm, töø naêm 2009 theo keá hoaïch<br /> Keá hoaïch<br /> Thöïc hieän<br /> laø 22,87 % coù vieäc laøm vaø thöïc hieän Naêm 2009<br /> 5.500<br /> 7.200<br /> 130<br /> 22.87<br /> 22.87<br /> ñaït 22,87%, ñeán naêm 2012 keá hoaïch Naêm 2010<br /> 8.500<br /> 8.485<br /> 130,9<br /> 23,93<br /> 23,93<br /> laø 28,5% vaø thöïc hieän ñaït 29,91% vöôït Naêm 2011<br /> 11.380<br /> 12.753<br /> 112<br /> 26,5<br /> 26,61<br /> keá hoaïch. Lao ñoäng ñöôïc taïo vieäc laøm Naêm 2012<br /> 13.800<br /> 19.383<br /> 140.5<br /> 28,50<br /> 29,91<br /> trong naêm thoâng qua caùc doanh nghieäp<br /> (Nguoàn: Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi tænh Traø Vinh)<br /> trong vaø ngoaøi tænh laø 12.021 ngöôøi lao<br /> ñoäng (chieám 61,13% trong toång soá ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo ngheà naêm 2012). Cuøng vôùi söï gia<br /> taêng veà vieäc laøm thì möùc löông bình quaân cuûa nhöõng ñoái töôïng naøy cuõng taêng leân. Qua khaûo saùt<br /> töø caùc doanh nghieäp cho thaáy möùc löông bình quaân töø 1.750.000ñ – 4.100.000ñ. Tuy nhieân, tyû leä<br /> naøy coøn thaáp so vôùi nhieàu tænh treân ñòa baøn caû nöôùc vaø möùc taêng haøng naêm coøn chaäm.<br /> - Möùc ñoä phuø hôïp cuûa ngheà ñaøo taïo so vôùi nhu caàu vieäc laøm: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây,<br /> tyû leä hoïc sinh coù vieäc laøm ñuùng ngaønh ngheà ñöôïc ñaøo taïo ngaøy caøng cao, ñieàu naøy cho thaáy vieäc<br /> ñaøo taïo ngaøy caøng gaàn vôùi thöïc teá hôn, goùp phaàn caûi thieän chaát löôïng ñaøo taïo. Tuy nhieân, vaãn<br /> coøn tình traïng vieäc laøm ñuùng chuyeân moân ñaøo taïo nhöng chaát löôïng nguoàn nhaân löïc thaáp, khoâng<br /> ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu lao ñoäng cuûa doanh nghieäp. Nhieàu lao ñoäng ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ngheà nhöng<br /> khi laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp, khu coâng nghieäp laïi khoâng ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån. Thöïc traïng<br /> ñoù ñaõ gaây ra tình traïng vöøa thöøa, vöøa thieáu lao ñoäng, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu lao ñoäng thöïc<br /> teá cuûa ñòa phöông.<br /> 2.2. Nhöõng haïn cheá trong coâng taùc ñaøo taïo ngheà cuûa tænh<br /> Vieäc chæ ñaïo vaø trieån khai thöïc hieän ôû cô sôû coøn chaäm, coù luùc chöa ñoàng boä, chöa phuø hôïp<br /> vôùi ñaëc ñieåm vuøng, ngaønh kinh teá; coâng taùc tuyeân truyeàn caùc chính saùch öu ñaõi veà hoïc ngheà cho<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 71<br /> <br /> 72<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> lao ñoäng noâng thoân coøn haïn cheá; Nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà hoïc ngheà chöa cao, chöa chuyeån<br /> bieán nhaän thöùc cuûa ngöôøi lao ñoäng veà tính thieát thöïc cuûa hoïc ngheà.<br /> Coâng taùc ñaøo taïo ngheà ngaén haïn cho ngöôøi lao ñoäng ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc, goùp<br /> phaàn vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh. Tuy nhieân, keát quaû ñaït ñöôïc chöa töông<br /> xöùng vôùi tieàm naêng hieän coù, chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaët ra vaø chöa gaén vôùi nhu caàu saûn xuaát,<br /> kinh doanh, nhieàu tröôøng hôïp doanh nghieäp phaûi ñaøo taïo laïi.<br /> Veà ñaàu tö xaây döïng phoøng hoïc lyù thuyeát, phoøng chöùc naêng vaø nhaø xöôûng thöïc haønh cho<br /> caùc trung taâm daïy ngheà huyeän coøn chaäm do nhöõng naêm tröôùc ngaân saùch ñòa phöông coøn gaëp khoù<br /> khaên neân ñaàu tö chöa ñoàng boä, môùi taäp trung ñaàu tö vaøo naêm 2011, naêm 2012 hieän ñang trong<br /> giai ñoaïn xaây döïng chöa hoaøn thieän.<br /> Ñoäi nguõ caùn boä, giaùo vieân caùc trung taâm daïy ngheà coøn thieáu vaø yeáu, töø ñoù daãn ñeán vieäc<br /> caäp nhaät noäi dung chöông trình, giaùo trình giaûng daïy, trang thieát bò daïy ngheà chöa ñaùp öùng kòp<br /> yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, chöa ña daïng hoaù ngaønh ngheà ñaøo taïo, chæ taäp trung chuû yeáu vaøo<br /> caùc ngheà phuïc vuï cho ngheà daân duïng, chöa höôùng ñeán caùc ngaønh muõi nhoïn nhö caùc ngaønh kyõ<br /> thuaät, coâng nghieäp, dòch vuï…<br /> Caùc Phoøng Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi chöa ñöôïc boá trí bieân cheá caùn boä phuï traùch<br /> coâng taùc daïy ngheà theo quy ñònh, do ñoù coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt vieäc daïy ngheà vaø thöïc hieän<br /> cheá ñoä baùo caùo chöa ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu.<br /> 2.3. Ñònh höôùng naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngheà ngaén haïn taïi tænh Traø Vinh<br /> Ñeå caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo ngheà ngaén haïn thöïc söï hieäu quaû, taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän cao<br /> cuûa ngöôøi daân, caàn thöïc hieän toát moät soá vaán ñeà sau:<br /> 1. Naâng cao nhaän thöùc cuûa caùc caáp, caùc ngaønh vaø ngöôøi daân trong tænh veà ñaøo taïo ngheà<br /> ngaén haïn:<br /> - Caàn phaûi coù söï “vaøo cuoäc” maïnh meõ cuûa caû heä thoáng chính trò ôû ñòa phöông. Laøm cho<br /> moïi ngöôøi thaáy roõ vai troø, traùch nhieäm ñaøo taïo ngheà vaø söû duïng lao ñoäng coù tay ngheà; coi ñaøo<br /> taïo ngheà (ÑTN) laø giaûi phaùp ñoät phaù trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, giaûi quyeát vieäc<br /> laøm vaø ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi cuûa ñòa phöông.<br /> - Coâng taùc ñaøo taïo ngheà ngaén haïn caàn phaûi baùm saùt vôùi tình hình phaùt trieån kinh teá - xaõ<br /> hoäi cuûa ñaát nöôùc vaø töøng ñòa phöông cuûa tænh, ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát, kinh doanh ñeå coù hieäu<br /> quaû thieát thöïc.<br /> - Naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân, ñaëc bieät laø löïc löôïng thanh nieân noâng thoân trong ñoä<br /> tuoåi lao ñoäng veà vò trí, vai troø cuûa ÑTN; veà hoïc ngheà ñeå thay ñoåi haønh vi, thu huùt ngaøy caøng<br /> nhieàu ngöôøi hoïc ngheà. Ñoàng thôøi, naâng cao nhaän thöùc cuûa caùc chuû doanh nghieäp veà lôïi ích cuûa<br /> ÑTN ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp ñeå töø ñoù chuû ñoäng tham gia vaøo coâng taùc ñaøo taïo<br /> ngheà ngaén haïn.<br /> - Keát noái vôùi caùc toå chöùc chính trò, xaõ hoäi, caùc hoäi, ñoaøn theå, hoäi ngheà nghieäp (nhaát laø Ñoaøn<br /> Thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh) taêng cöôøng tuyeân truyeàn chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng,<br /> Nhaø nöôùc vaø cuûa tænh veà ÑTN; vaän ñoäng thanh nieân hoïc ngheà, tham gia coâng taùc ÑTN.<br /> 2. Taêng cöôøng caùc ñieàu kieän ñaûm baûo naâng cao chaát löôïng ÑTN ngaén haïn:<br /> - Vieäc toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo phaûi raát linh hoaït veà chöông trình ñaøo taïo, hình thöùc ñaøo<br /> taïo, phöông thöùc ñaøo taïo, phöông phaùp truyeàn ñaït… Chöông trình ñaøo taïo phaûi gaén vôùi hoïc lieäu<br /> sinh ñoäng, ña daïng vaø thieát thöïc, phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa ngöôøi hoïc.<br /> - Taäp trung ñaàu tö ñoàng boä cô sôû vaät chaát, trang thieát bò ñaøo taïo ngheà cho caùc trung taâm<br /> daïy ngheà. Ñoàng thôøi taêng cöôøng ñoäi nguõ giaùo coù chuyeân moân vaø nghieäp vuï sö phaïm.<br /> - Trong noâng thoân ñang coù moät soá ngheà thuû coâng, myõ ngheä truyeàn thoáng caàn ñöôïc baûo toàn<br /> vaø coù khaû naêng phaùt trieån, caàn ñöôïc quan taâm vaø ñöa vaøo chöông trình daïy ngheà.<br /> - Taêng cöôøng moái lieân keát, hôïp taùc giöõa caùc cô sôû ÑTN vôùi nhau, giöõa cô sôû ÑTN vaø caùc<br /> cô sôû giaùo duïc khaùc, giöõa cô sôû ÑTN vaø doanh nghieäp ñeå naâng cao hieäu quaû vaø chaát löôïng ÑTN.<br /> - Taêng cöôøng hoaït ñoäng kieåm tra, giaùm saùt, ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi<br /> lao ñoäng haøng naêm. Coù cô cheá phoái hôïp ñeå coäng ñoàng xaõ hoäi, caùc ñoaøn theå, caùc hoäi ngheà nghieäp<br /> thöïc hieän vieäc giaùm saùt, phaûn bieän nhaèm naâng cao chaát ÑTN.<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 72<br /> <br /> 73<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> 3. Veà cô cheá, chính saùch:<br /> - Thöïc hieän ñaày ñuû vaø coù hieäu quaû caùc chính saùch hoã trôï ngöôøi hoïc ngheà thuoäc ñoái töôïng<br /> ñaëc thuø, nhoùm yeáu theá theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc.<br /> - Nghieân cöùu ban haønh caùc chính saùch cuûa tænh coù tính öu vieät hôn so vôùi chính saùch chung<br /> cuûa quoác gia nhö: Chính saùch ñoái vôùi giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù daïy ngheà; Chính saùch ñoái vôùi<br /> ngöôøi hoïc ngheà; Chính saùch ñoái vôùi cô sôû ÑTN; Chính saùch ñoái vôùi doanh nghieäp tham gia ÑTN;<br /> Chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm ñoái vôùi ngöôøi sau hoïc ngheà.<br /> - Thöïc hieän giao quyeàn töï chuû ñoái vôùi caùc Trung taâm daïy ngheà coâng laäp.<br /> 4. Veà quaûn lyù nhaø nöôùc:<br /> - Naâng cao naêng löïc cuûa caùn boä quaûn lyù daïy ngheà thuoäc Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ<br /> hoäi tænh, kieän toaøn boä phaän laøm coâng taùc quaûn lyù ÑTN taïi Phoøng Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ<br /> hoäi caùc huyeän.<br /> - Taêng cöôøng söï phoái hôïp trong quaûn lyù nhaø nöôùc veà ÑTN treân ñòa baøn tænh, keâu goïi voán<br /> ñaàu tö, quaûn lyù töø beân ngoaøi vaøo cô sôû ÑTN coâng laäp.<br /> - Caàn phaûi giaûi quyeát vaán ñeà ñaàu ra saûn xuaát sau khi ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi daân, neáu<br /> khoâng giaûi quyeát ñöôïc ñaàu ra cuûa saûn xuaát thì hieäu quaû ñaøo taïo khoâng cao<br /> - Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt; thanh tra vaø kieåm ñònh chaát löôïng ÑTN.<br /> 5. Veà ñaàu tö vaø xaõ hoäi hoùa:<br /> - Ñaàu tö coù troïng ñieåm, khoâng daøn traûi ñaëc bieät laø ñaàu tö ñoàng boä cho coâng taùc ñaøo taïo caùc<br /> ngheà troïng ñieåm. Phaûi gaén vieäc khai thaùc, söû duïng vôùi hieäu quaû ñaøo taïo vaø giaûm thieåu chi phí<br /> khoâng caàn thieát.<br /> - Thöïc hieän ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trang thieát bò daïy ngheà phaûi theo höôùng chuaån hoaù, ñoàng<br /> boä, hieän ñaïi vaø phuø hôïp. ÔÛ moãi tröôøng, trung taâm, cô sôû ñaøo taïo phaûi baûo ñaûm ñuû soá phoøng hoïc lyù<br /> thuyeát, phoøng hoïc thöïc haønh vaø caùc trang thieát bò ñaùp öùng ñuû nhu caàu cho daïy ngheà vaø hoïc ngheà.<br /> - Ñaåy maïnh thöïc hieän chuû tröông, chính saùch xaõ hoäi hoùa trong coâng taùc phaùt trieån daïy<br /> ngheà, vaän ñoäng, khuyeán khích môû roäng söï tham gia cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá, moïi toå chöùc caù<br /> nhaân coù ñieàu kieän ñaàu tö cho daïy ngheà ñeå giaûm bôùt gaùnh naëng cho ngaân saùch Nhaø nöôùc.<br /> - Huy ñoäng caùc nguoàn löïc trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi cho söï phaùt trieån ÑTN. Öu tieân ñaëc<br /> bieät caùc döï aùn hoã trôï kyõ thuaät, ñaàu tö cô sôû vaät chaát, phaùt trieån chöông trình, hoïc lieäu, ñaøo taïo boài<br /> döôõng giaùo vieân, caùn boä quaûn lyù.<br /> 3. Keát luaän<br /> Ñaøo taïo ngheà coù yù nghóa quan troïng trong vieäc naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa<br /> ñòa phöông vaø caû nöôùc nhaèm thöïc hieän thaønh coâng söï nghieäp coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa,<br /> goùp phaàn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Treân cô sôû thöïc traïng ñaøo taïo ngheà noùi chung<br /> vaø ñaøo taïo ngheà ngaén haïn, ñaøo taïo ngheà thöôøng xuyeân noùi rieâng cuûa tænh Traø Vinh hieän nay,<br /> vôùi muïc ñích goùp phaàn phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng loaïi hình ñaøo taïo ngheà ngaén haïn vaø<br /> thöôøng xuyeân, baøi baùo ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ñeå vaän duïng trong thöïc tieãn giuùp cho caùc ñoái töôïng<br /> hoïc ngheà sau khi qua ñaøo taïo saün saøng ñaùp öùng moïi nhu caàu söû duïng lao ñoäng cuûa ñòa phöông<br /> cuõng nhö coù theå töï taïo vieäc laøm nhaèm taêng nguoàn thu nhaäp, goùp phaàn ñaùp öùng cho nhu caàu cuûa<br /> caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.<br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> 1. Ñaëng Quoác Baûo, Nguyeãn Ñaéc Höng (2004), Giaùo duïc Vieät Nam höôùng tôùi töông lai - Vaán ñeà<br /> vaø giaûi phaùp, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi.<br /> 2. Ban chaáp haønh TW, Chæ thò cuûa Ban Bí thö veà taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng ñoái vôùi coâng<br /> taùc daïy ngheà cho lao ñoäng noâng thoân, 19-CT/TW, 2012.<br /> 3. Hoaøng Vaên Phai, Ñaøo taïo ngheà cho lao ñoäng noâng thoân ôû nöôùc ta hieän nay: Vaán ñeà caàn quan<br /> taâm, Taïp chí Kinh teá vaø Döï baùo soá 3/2011.<br /> 4. Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi tænh Traø Vinh,Caùc baùo caùo naêm 2009, 2010, 2011, 2012.<br /> 5. UBND tænh Traø Vinh, Döï thaûo Chieán löôïc phaùt trieån daïy ngheà giai ñoaïn 2011-2020.<br /> 8. UBND tænh TraøVinh, Ñeà aùn ñaøo taïo ngheà cho Lao ñoäng noâng thoân tænh Traø Vinh giai ñoaïn<br /> 2010-2020.<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 73<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản