intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn Codex về nước mắm

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

183
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tiêu chuẩn Codex về nước nắm do ủy ban codex Việt Nam và Thái Lan đồng chủ trì biên soạn từ tháng 5/2006 đã đước thông qua tại hội nghị đại hội đồng codex (cac) lần thứ 34 (7/2011). Đây là lần đầu tiên Việt nam chủ trì xây dựng một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Nhận thấy đây là tài liệu cần thiết cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế, tạp chí Thương mại Thủy sản xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn tiêu chuẩn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Codex về nước mắm

CHAT Ll/ONG/ATTPARUY NGUYEN NGUON GOC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> : • JK<br /> <br /> Tieu chuan Codex ve nuTdc mam<br /> BQ TIEU CHUAN CODEX VE NU'OC M A M DO UY BAN CODEX VIET NAM VA THAI LAN DONG<br /> CHU T R I BIEN SOAN TCT THANG 5 / 2 0 0 6 DA D U O C THONG QUA TAI HOI NGHI D A I HOI DONG<br /> CODEX (CAC) LAN THU* 34 ( 7 / 2 0 1 1 ) . DAY LA LAN DAU TIEN VIET NAM CHU TRI XAY DL/NG<br /> MOT TIEU CHUAN DU'OC QUOC TE CONG NHAN. NHAN THAY DAY LA T A I LIEU CAN THIET CHO<br /> CAC DN SAN XUAT, CHE BIEN NU'OC M A M VIET NAM THAM NHAP SAU VAO T H I T R U O N G QUOC<br /> TE, TAP CHI TMTS XIN G I O I THIEU V O I BAN DOC TOAN VAN TIEU CHUAN NAY<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Pham v i ap dung phep mgi dgng sdn pham, mien khdng dye va khdng dugc ed can<br /> Tieu chuan nay dp dyng cho sao ddp ling dugc cdc yeu cau trir cdc tinh the mud'i.<br /> sdn pham nudc mam dupe sdn trong tieu chuan nay; va dugc Miii va vi: nudc mam phdi<br /> xua't bang phuong phdp len men md td day du tren nhan de trdnh cd miii va vi dgc trung a i a sdn<br /> va cd the gdm mdt sd'thanh phan gay nham lan va hieu lam cho pham.<br /> khdc de hd trg cho qua trinh len ngudi tieu dimg. Tgp chat: Sdn pham khdng<br /> men. Sdn pham nay dugc dimg 3. Thanh phan thiet y e u dugc ed cac tgp cha't ngogi lai.<br /> tryc tie'p nhu gia vi, hogc do gia vi va cac y e u to chat l u g n g Dac tinh hoa hoc<br /> hogc thanh phan a i a thyc pham. Nguyen lieu Tdng ham lupng nito: khdng<br /> Tifu chuan nay khdng dp dung Cd: Nudc mam phai dugc nhd hon lOg/1. Cdc eo quan ed<br /> dd'i vdi sdn pham nudc mam sdn sdn xua't tir cd sgch nguyen eon tham quyen eua timg nudc cd<br /> xua't bang axit thuy phan. hoac ede phan cua con cd trong the quy dinh mdt miic nito tdng<br /> 2. M o ta dieu kifn tuoi phii hgp cho tha'p hon neii qud'c gia do mong<br /> - Dinh nghia sdn pham: Nudc ngudi tieu dimg. mudn.<br /> mam la sdn pham dang ldng Mudi: Mudi sir dyng phdi Ham lugng nito axit amin:<br /> trong, khdng dye cd vi man a i a la mudi thyc pham phii hgp vdi khdng nhd hon 40% ham lugng<br /> mudi va miii a i a ed, thu dugc tir Tieu chuan Codex ve Mudi thyc nito tdng.<br /> qud trinh len men hdn hgp ed va pham (Codex Stan 150-1985). Do pH: do pH phdi trong<br /> mudi. Nudc mudi: Nudc mudi la khodng 5.0-6.5 la phd bie'n dd'i<br /> Dinh nghia qud trinh: Sdn dung dich dugc chf bie'n tir mud'i vdi logi sdn pham truyen thdng;<br /> pham dugc ehe' bie'n bang cdch va nudc sgch. nhung khdng dugc tha'p hon 4.5<br /> trdn ed vdi mudi va hdn hgp ed Cdc thanh phan khde: Cdc ne'u sir dyng cdc thanh phan de<br /> mudi dugc dgt trong thimg chiia thanh phan khde sir dyng phdi hd trg qud trinh len men.<br /> cd nap day. Thdng thudng, qud la logi cha't lugng thyc pham - Mud'i: khdng nhd hon 200gA/<br /> trinh len men dien ra it nha't phdi va phii hgp vdi cdc tieu chuan tinh theo NaCl.<br /> 6 thdng trd len, sau dd ed the Codex hifn hanh. Thanh pham<br /> chie't tie'p bang cdch them nudc Cdc chi tieu chdt luang Thanh pham phdi ddp iing<br /> mudi de dhie't phan dam va vi cd Cdc chi tieu cam quan phdi dugc ede yeu cau dgt ra trong<br /> cdn lgi. Cd the bd sung mdt so dugc chap nhgn ve mat hinh thiic tieu chuan nay khi kiem tra Id<br /> thanh phan khde de ho trg qud ben ngoai, miii va vi n h u sau: hang theo Myc 11 tha'y phii hgp<br /> trinh len men. - Hinh thiic ben ngoai: nudc vdi cdc quy dinh d Muc 10. Sdn<br /> Hinh thiie san pham: Cho mam phdi la logi sdn pham trong. pham phdi dugc kiem tra bang<br /> <br /> THJONG MAI THCIY SAN / S 6 144 / THANG 12/2011 7 9<br /> CHAT Ll/ONG/ATTP/TRUY NGUYEN NGUON GOC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> phuong phdp neu d phan 9. Bao nudi (Codex Stan 193-1995); dd'i vdi cd va sdn pham thuy sdn<br /> gdi thanh pham khdng dugc cd Cd nguyen lifu de sdn xua't va cdc tai lifu Codex tuong iing<br /> nhiing khuyet tat ve dg nguyen nude mdm khdng dugc cd cdc khde vi dy nhu cdc quy phgm<br /> v?n, chang hgn nhu cdc vet nii't, dpc to sinh hgc bien (vi dy nhu thyc hanh vf sinh ...<br /> rd ri, hoac don vi bao gdi bj mat Ciguatoxin, Tetrodotoxin va PSP) Sdn pham phdi tuan thu ede<br /> mgt so mieng. vdi lugng cd the gay nguy eo dd'i tieu ehi ve vi sinh vat quy dinh<br /> 4. Phv gia thuc pham vdi siie khde con ngudi; trong tai lifu CAC/GL 21-1997 -<br /> Chi nhirng phy gia dugc lift San pham nude mdm che Nguyen tac xay dyng va dp dung<br /> ke dudi day dugc ddnh gid ve bie'n tir cd nudi phdi tuan thu cdc cdc tieu chi ve vi sinh vat.<br /> mat cdng nghf va cd the dugc gidi hgn du lugng td'i da dd'i vdi Sdn pham khdng dugc eo<br /> sir dyng cho sdn pham thugc doi thud'c thu y do Codex quy dinh. ham lugng histamin ldn hon<br /> tugng dp dyng ciia tifu chuan 6. Vf sinh va xu ly 40mg/100g nudc mam trong mgi<br /> nay. Trong phgm vi timg nhdm Sdn pham cud'i cung khdng don vi mau dugc phan tich.<br /> phu gia chi nhirng phy gia sau, dugc ed bat a i mgt tgp chat lg 7. Khoi lugng va phep do<br /> hogc dugc de cap de'n dudi day, nao cd the gay hgi dd'i vdi siic 7.1 DQ ddy cua vat chda<br /> mdi dugc sir dyng va chi danh khde con ngudi. 7.1.1 Do ddy tot thieu<br /> cho nhiing chiic nang, trong Khuye'n edo sdn pham thugc (a) Vat chiia phdi ehiia sdn<br /> phgm vi gidi han sau: ddi tugng dieu chinh trong tieu pham nude mam du day, khdng<br /> it hon 90% (trir di phan phia tren<br /> Nhom<br /> So TT theo INS Phu gia MiKC toi da cimg theo quy phgm thuc hanh<br /> chiFC nang<br /> sdn xua't td't) dung tich nudc aia<br /> Chat dieu 334; 335(i), (ii); 336(i), (ii); 337 Tartrates GMP<br /> GMP<br /> vgtehiia. Ehing tieh nudc aia vat<br /> chinh do axit 330, 331(i), (iii);332(i), (ii) Citrates<br /> 296, 350(i), (ii); 351 (i), (ii); 352(ii Malates GMP ehiia la the tich nudc ca't d 20''C<br /> 300 Ascorbic acid GMP dung day trong vat chiia kin dd.<br /> 325 Sodium lactate GMP<br /> (b) Cdc vat ehiia khdc phai<br /> 260 Acetic acid GMP<br /> Chat tang 621 Monosodium Glutamate GMP dugc do day theo thyc teed the.<br /> hu'ang vj 630 losinic acid GMP 7.1.2 Phan loai "loi sdn phdm"<br /> 631 Disodium losine GMP Vgt chiia san pham khdng<br /> 5'monophotphate<br /> Disodium 5'guanylate GMP<br /> thda man cac yeu cau ve do day<br /> 627<br /> Chiit tgo ngpt 950 Acesulfame K 1 .OOOmg/kg tdl thieu trong phan 7.1.1 dugc<br /> 955 Sucralose 450 mg/kg coi la "ldi sdn pham"<br /> 951 Aspartame 350 mg/kg 7.1.2 Chdp nhan Id hdng<br /> Chiit mdu 150c Caramel Ill-Ammonia 50.000 mg/kg<br /> caramel<br /> Mgt Id hang dugc coi la thda<br /> Chit tgo nhQ 466, 468 Carboxymethyl GMP man cdc yeu cau trong phan 7.1.1<br /> vd chit tgo cellulose vd crosslinked khi so lugng "loi" nhu dinh nghia<br /> dndinh carboxymethyl cellulose d phan 7.1.2, khdng vugt qud so<br /> Chit bdo qudn 210-203 Benzoates 1.000 mg/kg<br /> 200-213 Sorbates 1.000 mg/kg<br /> lugng chap nhgn dugc (e) trong<br /> kf hoach lay mau thich hgp vdi<br /> 5. Chat nhiem ban chuah nay phdi dugc che'bien va AQL 6.5. Ngoai ra, khoi lugng<br /> Sdn pham thugc dd'i hrgng xir ly theo cac ngi dung thich hgp tinh trung binh hogc the tich<br /> dieu chinh cua tieu chuan nay trong tai lifu CAC/RCP 1-1969- thyc phdi bang hogc ldn han so<br /> phdi phu hgp vdi cdc miic td'i da Khuye'n cdo qud'c te' quy phgm vdi khd'i lugng thyc hogc the tich<br /> trong Tieu chuan chung Codex thyc hanh cdc nguyen tac chvmg thyc cdng bd' tren nhan.<br /> dd'i vdi cha't nhiem ban va ddc to ve vf sinh thue pham, CAC/RCP 8. Ghi nhan<br /> trong thyc pham va thiic an chan 52-2003 - Quy phgm thyc hanh Ngoai cdc quy dinh phdi dp<br /> <br /> 8 0 THUONG MAI THtlY SAN / S 6 144 / THANG 12/2011<br /> CHAT LL/ONG/ATTP/TRUY NGUYEN NGUON GOC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> dyng trong tai lifu Tieu chu&i ve lay mdu (CAC/GL 50-2004). ve khoa hpc da dugc xdc nhgn<br /> chung Codex ve Ghi nhan thyc Mgt don vi mau la sdn pham dugc gid tri hgp If.<br /> pham bao gdi san (Codex Stan ddng chai don le hogc mgt lit sdn 10. D i n h nghia "loi san<br /> 1-1985), can tuan thu nhiing yeu pham tir vat chiia the rich ldn. pham"<br /> cau dudi day: Lay mau ddnh gid cdm quan Don vi mau se dugc cho la<br /> Ten sdn phdm va vat ly phdi dugc thyc hifn bdi bi ldi khi nd ed bat cii mdt trong<br /> Ten sdn pham phdi la "nudc ngudi da qua dao tgo ky nang nhirng tinh cha't dudi day<br /> mam" hogc cdc ten khde, theo ddnh gid dd: theo Hudng dan Tgp cha't: Sy ed mat bat eii<br /> lugt phap va phong tyc a i a qud'c ddnh gid cdm quan ed va thuy tgp cha't ndo trong don vi mau,<br /> gia noi sdn pham dugc bdn, va sdn ed vd trong phdng thi nghifm ma tgp chat dd khdng cd ngudn<br /> theo cdch thiic sao cho khdng gay (CAC/GL 31-1999) nhu sau: gd'c tir ed va mud'i, khdng gay<br /> hieu lam cho ngudi tieu diing. Hodn thanh vifc kiem tra hgi de'n siic khde eon ngudi va<br /> Ten eiia sdn pham ed the diing ben ngoai don vi bao gdi xem cd de dang tha'y dugc khdng can<br /> trudc hogc ngay sau ten phd bie'n ldi ve dg nguyen ven hay khdng, bifn phdp khuf'ch dgi hoae ed<br /> hogc ten thdng dyng a i a ed. dae bift la ve't niit hoae rd ri hoac mat trong don vi mau d miic<br /> Ghi nhdn bao bt khong bdn le bao bi bi ma't eae mieng nhd; xde dinh dugc bdi ba't eii mdt<br /> Ngoai ten sdn pham, ma nhgn Kiem tra sdn pham ve do phuang phdp nao ke ed khuech<br /> bie't Id hang, ten va dia ehi nhd trong vd tap chat; dgi, cho tha'y khdng phii hgp vdi<br /> sdn xua't hogc nha ddng gdi, ciing - Ddnh gia miii va vi; quy dinh ve thyc hanh vf sinh va<br /> nhu hudng dan bdo qudn phdi ed Phuong phdp thir de xde dinh san xua't td't.<br /> tren vat ehiia, thi cdc thdng tin ve cdc dac tinh hda hgc: - Hinh thiie ben ngoai: Cd<br /> cdc quy dinh d tren ciing phdi ed Xde dinh nito tdng: AOAC xua't hifn can (trir ede tinh the<br /> tren bao bi hoae phdi cd trong 940.25; NaCl) va/hoacvan dye.<br /> tai lifu kem theo. Tuy nhien, ma - Xde dinh nito axit amin bang Miii: Mau cd mui khd chiu<br /> nhan bie't Id hang, ten va dia chi cdc xac dinh nito formaldehyde rd rft nhu miii tanh, miii di, miii<br /> eiia nha sdn xua't, nha ddng gdi (AOAC 2.066) va trir di nito thiu, miii thdi, miii hang...<br /> cd the dugc thay bang da'u hifu amoniac (AOAC 2.065). - Vi: Mdt don vi mau cd vi khd<br /> nhgn bie't mien sao da'u hifu do Xdc dinh nito tdng: AOAC chiu rd rft nhu vi dang, chua, vi<br /> dugc xac nhan rd trong cdc tai 940.25; tanh cua kim logi, vi ehdt...<br /> lifu di kem. Xde dinh dp pH: AOAC 11. Chap nhan 16 hang<br /> Ghi nhdn hdm luang nita 981.12 (phuang phdp chung cua Mdt Id hang dugc cho la thda<br /> Co quan chiie nang ed tham Codex). Do dp pH trong mau man ede yeu cau eua tieu chuan<br /> quyen ed the yeu cau cdng bd' nudc mam dugc pha loang vdi nay khi:<br /> ham lugng nito td'ng (xem phan nude theo ty If 1:10 sir dung - So lugng tdng don vi mau bi<br /> 3.4) tren nhan sdn pham tinh theo mdy do do pH. Pha loang nude ldi nhu da phan logi theo phan<br /> g/l. Co quan ed tham quyen eiing mam la can thie't vi ndng do ion 10 khdng vugt qua so lugng chap<br /> cd the yeu cau cd cdc ky hifu, tir, cao trong nudc mam chua pha nhan dugc (c) trong ke'hoach la'y<br /> ngii md td ham lugng nito tdng loang; mau thich hgp (AQL-6.5);<br /> nhu mdt ye'u td' cha't lugng cua Xde dinh ham lupng mud'i - Cdc yeu eau ve thanh phan<br /> nudc mam. NaCl: FAO 1981, Technical paper thie't ye'u, cdc ye'u to cha't lugng,<br /> 9. Lay mau, k i e m tra va 219, Xem AOAC 937.13 hoac phy gia thuc pham, cha't nhiem<br /> phan tich 976.18 hoae 976.19; ban, vf sinh va ghi nhan d phan<br /> Lay mau ede Id hang de kiem - Xdc dinh ham lupng 3,4,5,6 va 8 phdi dugc ddp iing. •<br /> tra thanh pham phdi tuan theo tai histamin: AOAC 977.13 hoae cac<br /> lifu hudng dan chung cua Codex phuang phap tuong duong khdc Theo Uy ban Codex Viet Nam<br /> <br /> TRICING MAI THUY SAN / S6 144 / THANG 12/2011 8 1<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2