intTypePromotion=3

Tiểu luận :Dự án quán café sinh viên

Chia sẻ: Bluesky_12 Bluesky_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

1
634
lượt xem
262
download

Tiểu luận :Dự án quán café sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khả năng lập kế hoạch dự án, bao gồm các loại dự án lớn, nhỏ, đơn giản hay phức tạp, đóng vai trò thiết yếu trong môi trường kinh doanh ngày nay. Nếu không có những công cụ hỗ trợ cho công việc này, người ta thường cảm thấy lúng túng, tiến hành một cách “tùy cơ ứng biến”, đi chệch mục tiêu mong muốn; từ đó dẫn đến những thành công muộn màng, những kỳ hạn bị chậm trễ , hoặc thất bại hoàn toàn. Sau đây là những bước để hoạch định cho một dự án thành công....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận :Dự án quán café sinh viên

 1.   Tiểu luận Dự án quán café sinh viên
 2. A. PH N M U 1. Lý do ch n tài _ Tuy hi n nay trên khu v c phư ng 10 , qu n Gò V p t n t i nhi u quán cà phê nhưng v n ko áp ng nhu c u cho t t c các thành ph n xã h i vì a ph n chúng có giá kho ng 17.000 tr lên . i v i sinh viên thì ó là giá “xa s ” khó có th ch p nh n ư c !!! Vì v y chúng tôi quy t nh l p 1 d án quán cà phê nh m ph c v cho nh ng “tương lai c a t nư c” & nh ng thành ph n có thu nh p th p 2. M c ích nghiên c u Thông qua vi c nghiên c u v th trư ng, khách hàng, i th ,.. : _ N m ư c tình hình kinh doanh - ưa ra chính sách kinh doanh phù h p mang l i hi u qu kinh doanh cho quán - ánh giá kh năng tài chính - r i ro - Cung c p d ch v gi i khát và m t s d ch v thư giãn khác cho khách hàng. 3. Phương pháp nghiên c u - Thu th p thông tin: + Trên m ng, báo chí, xin s li u tr c ti p các c a hàng trang trí n i th t, các siêu th , các quán café, trà s a a phương,... + Tham kh o sách báo, t p chí và xin ý ki n t các chuyên gia, các ngư i ho t ng cùng lĩnh v c. - T ng h p và x lý thông tin: + Phương pháp phân tích SWOT + Các phương pháp phân tích nh lư ng thông qua các ch s tài chính 1
 3. + ánh giá nh tính theo ý ki n chuyên gia, theo quan sát th c t và các thông tin thu th p ư c. 4. Ph m vi nghiên c u : 4.1 Ph m vi không gian - tài này ch nghiên c u vi c kh i nghi p là d án thành l p quán café 7 Sinh Viên t a l c t i 135 ư ng Quang Trung, phư ng 10, qu n Gò V p. - S li u dùng tính toán là d li u th c p, qua kh o sát th c t và ư c oán . 4.2 Ph m vi th i gian D án có ph m vi nghiên c u t tháng 11 năm 2008 n nay 5. Cơ s d li u D li u c a d án ư c thu th p t vi c i u tra trên các c a hàng g , trang trí n i th t trên ư ng Ngô Gia T , qu n 10; t siêu th Big C, ư ng Tô Hi n Thành, phư ng 14, qu n 10; siêu th i n máy Ch L n, ư ng An Dương Vương, qu n 5; công ty d ch v thương m i Phong Vũ, ư ng Cách M ng Tháng 8, qu n 3; trang web: www.vatgia.com và nhi u trang web khác. 2
 4. B. PH N N I DUNG Chương 1: Mô T T ng Quan I. Gi i thi u sơ lư c v quán - Tên quán: "CAFÉ 7 SINH VIÊN” - a i m : 135 Quang Trung, F.10, Q. Gò V p - Ngành ngh kinh doanh : cung c p d ch v gi i khát - V trí trong ngành : quán cafe * M c tiêu c a quán : - t ư c l i nhu n ngay t năm u ho t ng - t o tâm lý thư giãn cho khách hang - là nơi giao lưu c a sinh viên, cán b công nhân viên, và các i tư ng khác. - T i a hoá s hài lòng c a khách hàng - t uy tín v i các i tư ng có liên quan: Nhà cung c p, khách hàng,….. 3
 5. II.S n ph m 1.Các lo i s n ph m kinh doanh Các lo i s n ph m c a quán có 4 nhóm: I. CAFE II. TRÀ- III. NƯ C DINH IV. SINH T - YAOURT- SIRÔ DƯ NG NƯ C ÉP Sinh t Cafe Trà lipton Chanh dâu Cafe á Trà lipton s a Chanh dây bơ Cafe s a nóng Trà lài Chanh mu i da Cafe s a á Trà ào Cam v t sapôchê Cafe rum Trà dâu Cam v t m t ong cà chua Cafe s a rum Trà cam T c ép cà r t Nư c ép dâu Cafe capuchino Trà chanh dây Da 4
 6. Cafe capuchino á Trà g ng La hán qu t h ơm B cxu Trà bí ao Sâm d a táo B cxu á Yaourt á Sâm d a s a cam Cacao nóng Yaourt chanh Coktail nho Cacao á Yaourt cam Xí mu i cà chua S a tươi Yaourt dâu Sting dâu cà r t Chocolate Yaourt b c hà Number one Chocolate á Sirô s a Twister Sirô s a dâu Pepsi Sirô s a chanh Coca cola Sirô s a cam 7 up Sirô s a b c hà Trà xanh Dr.Thanh 2. nh v d ch v Khi quy t nh kinh doanh ai cũng mu n bi t mình v trí nào so v i i th , c a hàng c a chúng tôi cũng th , d a vào kh năng c nh tranh và kh năng phát huy th m nh c a c a doanh nghi p ti n hành nh v d ch v và l a ch n cho mình v trí như sơ sau. Cung cách ph c v (T t) D B C Giá (th p) Giá (cao) A Cung cách ph c v (X u) 5
 7. A B Nhóm quán c c l ư ng Quán 7 SINH VIÊN C D Nhóm quán trà s a Nhóm quán dành cho ngư i Có thu nh p cao Sơ 1: Xác nh v trí c a c a hàng so v i i th c nh tranh Theo k t qu thăm dò thì hai i th hi n gi ang ng v trí như sơ 1 i th (D) là nhóm quán dành cho ngư i có thu nh p cao ư c xem là có cung cách ph c v r t t t và giá r t cao nên áp ng cho s ít khách hàng. i th (C) là nhóm quán trà s a có cung cách ph c v t t, giá cao nhưng có l i th v i các món trà s a nên áp ng ư c m t ph n khách hang ch y u là nh ng sinh viên con nhà giàu. i th (A) là nhóm các quán c c l ư ng, l i th là chi phí th p, giá r nên khách hàng ch y u là nh ng sinh viên nhà nghèo và nh ng ngư i có thu nh p th p. D a vào nh ng thu n l i s n có v a i m, nhân viên, kh năng giao ti p t t và chi n lư c v giá chúng tôi s t o ra quan h t t v i các t ng l p khách hàng, nhà cung c p c ng v i s oàn k t chúng tôi s c g ng quy t tâm v cung cách ph c v s , và có nh ng chính sách ưu ãi v giá nh m t ng bư c vư t qua các quán nhóm (A), (C), và vươn t i cung cách ph c v c a nhóm (D) vư t qua h . 3. S n ph m tương lai : Ngoài nh ng s n ph m như trên. Hàng tháng quán chúng tôi s có nh ng s n ph m m i khách hàng có th có nhi u l a ch n hơn và t ư c nh ng s th a mãn như monh mu n. III. Phân tích th trư ng 1. Th trư ng t ng quan 6
 8. - áp ng cho khách hàng GÒ V P là ch y u, thông qua các cu c ti p xúc v i nh ng ngư i dân GÒ V P chúng tôi ư c bi t a s nh ng ngư i ây có nhu c u v u ng café thư gi n. -Do dó, nhu c u c n có quán café giá c thích h p và cách trang trí p là r t c n thi t,theo nghien c u thì GÒ V P có khoãng 356 quan café l n và r t nhi u quán café nh và v a. - khi sãy ra khũng hoãng kinh t thì nhu c u khách hàng n quán café gi m i nhưng trong th i gian g n ây thì khách hàng n quán ã tăng lên. - i th c nh tranh a s v n chưa áp ng nhu c u c a khách hàng . Ví d : quán café ào Nguyên ch ph c v vào bu i t i, không gian còn h p, không thoáng, khách hàng ch y u là nh ng ngư i có thu nh p khá… T t c nh ng i u trên cho th y nhu c u có quán café thư gi n s tăng. a. Phân khúc th trư ng Theo hình th c các quán café chúng tôi phân khúc th trư ng theo cách sau: Hình th c Quán café dành Quán café dành cho Quán café dành Quán càfe cho ngư i có thu ngư i có thu nh p cho ngư i có thu Tiêu chí nh p cao trung bình nh p th p 7
 9. Chi m ph n ít,ch Chi m a s ,ch Chi m tương S lư ng ngư i y u là khách y u là h c sinh, i,ch y u là công u ng vip(khoãng 20%) sinh viên, ngư i có nhân, sinh viên … thu nh p trung bình (30%) (50%) Qui mô quán café- L n, r t sang Tương i l n,cũng R t nh * tr ng khá sang tr ng Tiêu chu n nư c Ngon, Tương i ngon Mc va u ng Trung thành Không cao l m cao cao Tình tr ng khách Không thư ng Thư ng xuyên thư ng xuyên hàng xuyên (Kho ng 4-5 (Kho ng 3-4 l n/tháng) l n/tháng) M c s d ng Tương i Cao Th p D a vào các tiêu chí hình th c quán café ta có th m ra nh ng quán café thích h p v i nhu c u c a khách hàng hi n nay. b. Th trư ng tr ng tâm công nhân viên ,h c sinh,sinh viên là khách hàng ch y u c a chúng tôi vì ây là t ng l p có nhu c u l n u ng café r t l n Ngu n chia s : www.vnedoc.com 8
 10. 2. c i m khách hàng Do khách hàng chính c a chúng tôi ch y u là công nhân viên,h c sinh,sinh viên nên h có cách s ng c a h ơn gi n,d g n gũi. Khi n quán, i u mà h quan tâm nh t là hình th c ph c v và không gian có tho i moái hay không... Ngoài ra, theo tìm hi u qua các cu c nói chuy n v i khách hàng chúng tôi ư c bi t khi n quán café h còn cân nh c nh ng i u sau : - quán café có y ti n nghi không - M c giá có phù h p không - Có ph c v nhanh không - Ngư i ph c v có nhi t tình vui v không 3. i th c nh tranh M c dù m ra quán càfe có nhi u i u ki n khách quan cũng như ch quan thu n l i. Nhưng thành công không ph i là chuy n d vì không ch có quán café c a mình mà còn các i th c nh tranh, h cũng mu n t nh ng gì h mu n, do ó chúng tôi ph i làm t t hơn i th thì m i thu hút ư c khách hàng . Hi n nay GÒ V P ( ư ng quan trung) ã có nhi u 14-15 quán cà phê, ó là nh ng i th g n mà chúng tôi ph i i m t, h ã có m i quan h lâu b n v i khách hàng trong vùng khá lâu. Dù r ng, h có nh ng thu n l i ó nhưng theo tìm hi u thì h còn y u trong cung cách ph c v . Ngay t u thành l p quán café chúng tôi ã chu n b t t m i th làm hài lòng khách hàng m c cao nh t, c bi t là chu n b khâu mà i th ang y u. 4. Nhà cung c p Theo quan ni m c a tôi thì nhà cung c p óng vai trò quan tr ng t o nên thành công quán, vi c t o quan h t t v i nh ng nhà cung c p ch t lư ng s có ư c nh ng thu n l i to l n cho quán café c a chúng tôi,nhưng tìm ư c nhà cung c p t t v ch t 9
 11. lư ng, giá h p lý là i u không d . Qua quá trình tìm ki m và ch n l c hi n t i nhà cung c p chính c a chúng tôi là : café TRUNG NGUYÊN,VINAMIL,các công ty nư c gi i khác…. 5. Các y u t vĩ mô - Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, vi c m ra các lo i hình kinh doanh không còn khó khăn và luôn ư c nhà nư c khuy n khích Cho nên v i lo i hình kinh doanh quán cafe thì vi c ăng ký s d dàng - Th trư ng kinh doanh cafe trong tương lai s phát tri n cao và là th trư ng h p d n cho các nhà u tư. 6. Phân tích SWOT B ng 4: Ma tr n SWOT 10
 12. O T - Có khách hàng ti m - C nh tranh v i các năng ( sinh viên,..)(O1) quán cũ (T1) - Tìm ư c ngu n cung c p nguyên li u t t (O2) Ma tr n SWOT -M t dân cư cao, s dân ông(O3) -S lư ng quán có ch t lư ng ph c v t t còn th p(O4) S: SO ST - S n ph m a d ng, ch t lư ng - Thu hút khách hàng - Theo dõi và ki m soát pha ch cao(S1) ti m tình hình d ch cúm - Không gian ph c v thoáng năng(S1,S2,S3,S4,S5,S (S6,S3,T2) mát, ngăn n p,…(S2). 7,S8,S9,O1) - Giành th ng l i trong - Ưu th v giao ti p(S3) - Ngu n nguyên li u n c nh tranh - a i m thu n l i (S4) nh (S6,O2) (S2,S3,S4,S6,S7,T1) - Giá h p lý (S5) - S lư ng khách hàng - Ngư i qu n lý có năng l c, có n v i quán ông quy t tâm(S6) (S1,S2,S3, S4, - Nhân viên nhi t, tình vui v , S5,S7,S8,S9,O3,O4) ho t bát(S7) - Có ph c v tr c ti p bóng á(S8) - Bàn gh m i l , th t k c 11
 13. áo(S9) W WO WT - Quán m i thành l p, chưa có - Huy ng ngu n v n - H c h i kinh nghi m nhi u khách hàng quen (O1,O2,O3,O5,W2) (T1,W1) thu c(W1) - Chưa có nhi u kinh nghi m (W2) - a i m thuê mư n(W3) Di n gi i ma tr n SWOT SO: - Chúng tôi phát huy nh ng i m m nh n m b t các cơ h i như v i s n ph m ch t lư ng, giá h p lý, không gian buôn bán và giao thông thu n l i c ng v i kh năng ti p th , và i ngũ nhân viên nhi t tình vui v s thu hút khách hàng ti m năng thành khách hàng, có th tìm ư c các h p ng v i các trang tr i l n. Kh 12
 14. năng giao ti p và ngư i qu n lý có năng l c s có cơ h i tìm thêm các nhà cung c p t t. ST: - Nh vào kh năng giao ti p và năng l c qu n lý c a ch c a hàng s k t h p v i phòng chăn nuôi thú y a phương h n ch , ki m soát n n d ch cúm - D a vào vào nh ng l i th so v i i th v kh năng ti p th , k sư chuyên ngành có trình cao, nhân viên vui v nhi t tình t o s c m nh trong c nh tranh. WO: - Các doanh nghi p m i m thư ng thi u v n và c a hàng c a chúng cũng không ngo i l do ó chúng tôi s tranh th s ng h c a nhà nư c và các cơ h i l c quan c a c a hàng v khách hàng, nhà cung c p,… làm tăng tính kh thi c a d án có th huy ng ngu n v n t ngân hàng, tìm các i tác kinh doanh. WT: - Trong th i bu i kinh t th trư ng hi n nay môi trư ng kinh doanh luôn sôi ng, vi c c nh tranh v i các doanh nghi p khác là cơ h i cho ngư i kinh doanh trư ng thành trong làm ăn và cũng c thêm kinh nghi m. 13
 15. Chương 2: HO CH NH CH C NĂNG VÀ ÁNH GIÁ TÀI CHÍNH I. Ti p th 1. Chi n lư c giá Quán chúng tôi s cung c p nhi u lo i s n ph m a d ng v ch ng lo i v i nhi u m c giá khác nhau dành cho m i i tư ng khách hàng t ngư i có thu nh p th p n ngư i có thu nh p cao, t công nhân, sinh viên n các doanh nhân, công nhân viên. B ng 5: Giá bán các s n ph m t i th i i m quán b t u ho t ng TÊN S N PH M VT GIÁ I. Cafe Cafe ly 10.000 Cafe á ly 10.000 Cafe s a nóng ly 12.000 Cafe s a á ly 12.000 Cafe rum ly 15.000 Cafe s a rum ly 15.000 Cafe capuchino ly 20.000 Cafe capuchino á ly 20.000 B cxu ly 12.000 14
 16. B cxu á ly 12.000 Cacao nóng ly 15.000 Cacao á ly 15.000 S a tươi ly 12.000 Chocolate ly 15.000 Chocolate á ly 15.000 II. Trà-yaourt-sirô Trà lipton ly 10.000 Trà lipton s a ly 12.000 Trà lài ly 10.000 Trà ào ly 10.000 Trà dâu ly 10.000 Trà cam ly 10.000 Trà chanh dây ly 10.000 Trà g ng ly 10.000 Trà bí ao ly 10.000 Yaourt á ly 10.000 Yaourt chanh ly 12.000 Yaourt cam ly 12.000 Yaourt dâu ly 12.000 Yaourt b c hà ly 12.000 Sirô s a ly 10.000 Sirô s a dâu ly 12.000 Sirô s a chanh ly 12.000 Sirô s a cam ly 12.000 Sirô s a b c hà ly 12.000 15
 17. III. Nư c dinh dư ng Chanh ly 13.000 Chanh dây ly 13.000 Chanh mu i ly 13.000 Cam v t ly 15.000 Cam v t m t ong ly 15.000 T c ép ly 12.000 Da ly 10.000 La hán qu ly 10.000 Sâm d a ly 12.000 Sâm d a s a ly 14.000 Coktail ly 12.000 Xí mu i ly 10.000 Sting dâu chai 10.000 Number one chai 10.000 Twister chai 10.000 Pepsi lon 10.000 Coca cola lon 10.000 7 up chai 10.000 Trà xanh chai 12.000 Dr.Thanh chai 12.000 IV. Sinh t -nư c ép Sinh t dâu ly 15.000 bơ ly 15.000 da ly 15.000 sapôchê ly 12.000 16
 18. cà chua ly 12.000 cà r t ly 12.000 Nư c ép dâu ly 15.000 t h ơm ly 12.000 táo ly 15.000 cam ly 15.000 nho ly 15.000 cà chua ly 12.000 cà r t ly 12.000 2.Chi n lư c marketing Phát t rơi qu ng cáo t i các trư ng H, trung h c, các công ty và ngư i trung • niên khu v c xung quanh ó. (1000 t rơi phát trong tháng u, sau ó có th cân nh c phát thêm hay không). M i t rơi gi m 10% cho 1 ly, nhưng không c ng g p v i nhau Qu ng cáo thông qua các hình th c ch y u treo băng rôn các tuy n ư ng • chính Trong tu n u khai trương khách hàng s ư c gi m giá 50% trong ngày u và • 30% trong các ngày ti p theo cho t t c các s n ph m. 3. chi n lư c phân ph i ây là lo i hình quán café nên ch y u là bán tr c ti p ngư i tiêu dùng không thông qua kênh phân ph i trung gian nào theo sơ phân ph i sau: Khách hàng t i ch Quán café 7 sinh viên 17
 19. Khách hàng mang v II. Ho ch nh nhân s 1. Sơ t ch c CH QUÁN K TOÁN QU N LÝ THU NGÂN P H C V CA 2 LAO CÔNG B OV P H C V CA 1 2.Nghĩa v - Ch quán: Nghĩa v : Là ngư i qu n lý và i u hành m i ho t ng quán, ch u trách nhi m trư c pháp lu t - qu n lý: Là ngư i thay m t ch quán i u hành ho t ng c a nhân viên - K toán: Theo dõi và ghi chép l i t t c m i ho t c a quán và t ng h p chi phí và xác nh doanh thu, l i nhu n c a quán báo cáo thu - Pha ch : là ngư i pha ch các lo i th c u ng - Thu ngân: Là ngư i tr c ti p tính chi phí, thu ti n.. - Ph c v : gi i thi u menu và ph c v khách hàng - Lao công: là ngư i r a ly và d n v sinh - B o v : là ngư i gi xe và b o v tài s n c a quán 18
 20. 3. Nhu c u nhân viên, lương, ào t o và khen thư ng a. Nhu c u nhân viên - qu n lý : 1 ngư i, trình cao ng ngành Qu n Tr Kinh Doanh - K toán : 1 ngư i, trình trung c p tr lên chuyên ngành k toán - thu ngân: 2 ngư i, trình trung h c ph thông tr lên, bi t s d ng áy tính - Pha ch : 4ngư i, có b ng ngh chuyên ngành. - Ph c v : 15ngư i, có kinh nghi m ph c v , thông qua s ki m tra c a ch quán. -Lao công: 2 ngư i - B o v : 6 ngư i, nam tu i t 18 n 35, có s c kh e t t b. Lương nhân viên B ng 6: Lương hàng tháng Ch tiêu S lư ng Ti n Thành ti n lương (1000 ) (tri u ng) qu n lý 1 7 7 K toán 1 2 2 thu ngân 1 1.5 3 Pha ch 4 2 8 Ph c v 15 1.2 18 Lao công 2 1.4 2.8 B ov 6 1.2 7.2 T ng 30 48 Ngu n chia s : www.vnedoc.com 19
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản