intTypePromotion=1

Tiểu luận Lý luận chính trị: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Chia sẻ: Cao Văn Tùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
78
lượt xem
11
download

Tiểu luận Lý luận chính trị: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực trạng thực hiện văn hóa công sở tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn; một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở trong Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Lý luận chính trị: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  1. A ­ MỞ ĐẦU Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và  chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. Xây dựng văn hóa   Đảng nói chung và xây dựng cơ quan văn hóa nói riêng là vấn đề đang được  các cấp ủy Đảng và toàn xã hội quan tâm. Triển khai thực hiện tốt nội dung   này sẽ góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ trong Đảng; xây dựng đội  ngũ cán bộ, công chức trung thành, có trình độ, năng lực, mẫu mực; đẩy  mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành   của chính quyền; qua đó thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác  xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nghị  quyết số  33  ­  NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị  Trung  ương 9  khóa XI về  xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp  ứng   yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã nhấn mạnh: "Chú trọng chăm lo  xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ  quan nhà nước và các đoàn thể;   coi đây là nhân tố  quan trọng để  xây dựng hệ  thống chính trị  trong sạch,   vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên,  công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng sự Tổ  quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn  pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách  nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái   về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ  phận cán bộ, công   chức, đảng viên".  Nâng cao nhận thức của các cấp  ủy đảng, ban, ngành chức năng về  văn hóa, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, đáp  ứng yêu cầu phát  triển bền vững đất nước; tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng, quản lý của  Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực để xây dựng nền  văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người Việt Nam;  đồng thời, gắn nhiệm vụ  xây dựng văn hoá với xây dựng kinh tế  và xây  dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Để cụ thể hóa các chủ trương  của Đảng, Chính phủ  đã có Quyết định số  129 ngày 02/8/2007 về  ban hành  Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có các  cơ  quan Đảng và Bộ  Văn hóa Thể  thao có Thông tư  08, ngày 24/9/2014 quy  định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị,   1
  2. doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Theo đó riêng nội hàm của văn hóa công sở  là nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn  vị; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức   trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ  công  chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao trên cơ sở đảm bảo sao cho phù hợp với truyền thống, bản sắc văn  hoá dân tộc và điều kiện kinh tế ­ xã hội; phù hợp với định hướng xây dựng   đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại; phù hợp với  các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ  trương hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước. Thực   tế   cho   thấy, đối   với người   cán   bộ   cơ   sở,   khi thực   hiện   chức  trách, nhiệm vụ có những lúc, những công việc chưa hoàn thành tốt không  phải do thiếu kiến thức và sự  nhiệt tình, trách nhiệm hay phương tiện, vật  chất bảo đảm mà  còn do nhìn nhận vấn đề chưa phù hợp. Từ việc học tập  và nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về  các lĩnh vực   của đời sống xã hội, tôi xin trao đổi một số nội dung về   "Quan điểm của   Đảng về  xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp  ứng   yêu cầu phát triển bền vững đất nước".  2
  3. B ­ NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Khái niệm. Văn hóa là tổng thể  các giá trị  vật chất và tinh thần được hình thành  trong quá trình lao động sáng tạo của con người. 2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động  lực phát triển bên v ̀ ưng đ ̃ ất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với   kinh tế, chính trị, xã hội. Hai là, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân   tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các  đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Ba là, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây  dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hoa, trong tâm là ́ ̣   chăm lo xây dựng con người có nhân cach, l ́ ối sống tốt đẹp, với các đặc tính  cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Bốn là, xây dựng đồng bộ môi trương văn hoa, trong đó chú tr ̀ ́ ọng vai  ̀ ̉ ̣ tro cua gia đinh, công đông. Phát tri ̀ ̀ ển hài hòa giữa kinh tế  và văn hóa; cần  chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Năm là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự  nghiệp của toàn dân do  Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí  thức giữ vai trò quan trọng II.   THỰC   TRẠNG   THỰC   HIỆN   VĂN   HÓA   CÔNG   SỞ   TẠI  TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUAN SƠN. 3
  4. 1. Khái quát về đặc điểm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  Quan Sơn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quan Sơn được thành lập theo quyết   định   số  3003/QĐ­UBND   ngày   26/7/2019   của   UBND   tỉnh   Thanh   Hóa;  Phương án số 09/PA­UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Quan Sơn về  Sắp sếp tổ  chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ  nông nghiệp huyện   Quan Sơn sau khi thực hiện hợp nhất Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y   và Trạm khuyến nông huyện Quan Sơn; Cơ  cấu tổ  chức cán bộ, viên chức gồm 7 đồng chí, trong đó có 01  đồng chí giám đốc, 02 đồng chí phụ  trách bộ  phận chuyên môn. Các đồng  chí còn lại là viên chức làm nhiệm vụ  chuyên môn về  các lĩnh vực trồng   trọt, BVTV, Chăn nuôi, Thú y, Khuyến nông; 01 đồng chí kế toán. 1.1. Vị trí, chức năng của Trung tâm. Trung tâm dịch vụ  nông nghiệp huyện Quan Sơn là đơn vị  sự  nghiệp  công lập, trực thuộc UBND huyện Quan Sơn, có chức năng tổ chức thực hiện   các dịch vụ công về chăn nuôi, thú y, thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản, trồng  trọt, bảo vệ  thực vật, khuyến nông và các dịch vụ  khác trên địa bàn huyện.  Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động   của UBND huyện Quan Sơn,  đồng thời chịu sự  hướng dẫn, kiểm tra về  chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi  và Thú y, Chi cục Thủy sản trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm hoạt dộng theo cơ  chế  tự  đảm bảo một phần chi thường   xuyên. Trung tâm có tư  cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại kho  bạc và ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành của Pháp luật. 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Tổ  chức thực hiện các chương trình, đề  án, dự  án, kế  hoạch, tiêu  chuẩn, quy chuẩn kỹ  thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế  ­ kỹ  thuật về  trồng trọt, BVTV; Chăn nuôi, thú y, vệ  sinh môi trường; công tác  khuyến nông, chuyển giao tiên bộ kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào nông  nghiệp và các chương trình công tác khác đã được phê duyệt. Tổ  chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự  tính, dự  báo tình hình dịch   bệnh trên cây trồng và dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện; Thông báo kịp  4
  5. thời và đề  xuất chủ  trương, hướng dẫn biện pháp kỹ  thuật phòng chống  trên địa bàn, đồng thời  báo cáo về Chi cục chuyên ngành của tỉnh theo từng  lĩnh vực quản lý; Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo,  cơ sở dự liệu và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây  trồng, dịch bệnh động vật trên địa bàn phụ trách theo quy định.  Triển khai thực hiện các quy trình, kỹ thuật về trồng trọt, BVTV, chăn  nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản áp dụng trên địa bàn đảm bảo an toàn vệ sinh   thực phẩm.   Phối hợp kiểm tra, giám sát cơ  sở  sản xuất được cấp giấy chứng  nhận VietGAP trong trồng trọt, VietGAP trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy  sản; các cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận dduur điều kiện vệ sinh thú   y, cơ sở an toàn dịch bệnh; Kiểm tra, giám sát cấp tiêu chuẩn quản lý rừng  bền vững, chứng chỉ rừng.  Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra và tổ chức thực hiện tái  cơ  cấu ngành; Tổ  chức thực hiện kế  hoạch và tổng kết, đánh giá kết quả  sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo từng vụ, hàng  năm và giai đoạn của huyện. Phối hợp tổ chức xây dựng và hướng dẫn hoạt  động của mạng lưới BVTV, thú y, khuyến nông cơ sở.  Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu công bố dịch, công bố  hết dịch hại trên cây trồng, dịch bệnh dộng vật theo quy định của pháp luật.  Đề xuất UBND huyện các biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu quả do   thiên tai, dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.  Phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện kiểm tra cơ sở sản   xuất, kinh doanh vật tư  nông nghiệp và thanh kiểm tra, chứng nhận cơ  sở  sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ  điều kiện an toàn thực phẩm,  thực hiện kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ  sở  giết mổ do UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các cơ  sở  giết mổ  khác khi được Chi cục Chăn nuôi và Thú y  ủy quyền bằng văn  bản.  Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để liên kết với các tổ  chức kinh tế, các doanh nghiệp để tổ chức trình diễn và chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật về giống cây trồng, con vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc  BVTV, thức ăn chăn nuôi cho nông dân, ngư dân. 5
  6.  Tham gia với các cơ  quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác  quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, và xử dụng vật tư thức ăn chăn   nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; Kiểm   soát giết mổ động vậy, kiểm tra vệ sinh thú y; sản xuất, kinh doanh và xử  dụng vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc BVTV và kiểm dịch thực vật  nội địa; Tham gia quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung; Quản lý về quản cáo,  hội thảo chuyên ngành về vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý.   Tham gia theo dõi, giám sát, nhận xét việc khảo nghiệm, sản xuất   thử, đề  xuất công nhận giống mới Nông lâm nghiệp và thủy sản theo quy  định. Dịch vụ phòng trừ dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; dịch vụ khuyến  nông,  cung cấp và tư  vấn xử  dụng các loại giống cây trồng, con vật nuôi  mới, thuốc thú y, vắc xin và các loại vật tư, trang thiết bị  thuộc lĩnh vực   nông, lâm, ngư và ngành nghề nông thôn. Tham gia đạo tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định của pháp  luật. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ,  cung cấp thông tin khoa học, kỹ  thuật, thông tin thị  trường cho Ban nông   nghiệp xã, phường, thị trấn (hoặc ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp), cộng  tác viên khuyến nông cấp xã, Câu lạc bộ  khuyến nông, mạng lưới khuyến   nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông, thú y viên, cán bộ BVTV cơ sở,  các tổ chức xã hội khác và nông dân để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.  Thực hiện chế  độ  thông tin, báo cáo định kỳ, độ t xuất về  huyện,   Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ  quan chuyên ngành của  Tỉnh theo đúng quy định. 2. Kết quả đạt được Thấu suốt tư  tưởng chỉ  đạo và nghiêm túc tiếp thu  theo tinh thần  Nghị quyết số  33 ­ NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung  ương 9 khóa XI  về  xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp  ứng yêu cầu   phát triển bền vững đất nước; Quyết định số  129 ngày 02/8/2007 về  ban  hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ; Thông  tư 08, ngày 24/9/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét và  công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thời gian qua,  6
  7. phong   trào   xây   dựng   cơ   quan   văn   hóa   Trung   tâm   dịch   vụ   nông   nghiệp  huyện Quan Sơn đã đạt được những kết quả  nhất định. Phần lớn đội ngũ  cán bộ, viên chức đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống   trong sáng, được đào tạo cơ  bản, luôn đoàn kết, nỗ  lực phấn đấu hoàn  thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ, viên chức của của Trung  tâm luôn bám sát các chủ trương,chính sách, đôn đốc, giúp đỡ đồng nghiệp   tháo   gỡ   khó   khăn,   vướng   mắc   vươn   lên   hoàn   thành   tốt   công   việc   của  Đảng, Nhà nước giao phó, luân cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn để  có những tham mưu tốt hơn cho sự phát triển nền nông nghiệp trên địa bàn  huyện. Bên cạnh đó, trong phong trào xây dựng cơ  quan, đơn vị  văn hóa,   hầu hết cán bộ, viên chức đã phấn đấu hoàn thành cơ  bản mục tiêu, kế  hoạch về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo được tác phong lao  động và làm việc văn minh, hiệu quả thông qua các hoạt động cụ thể như:   gìn giữ  vệ  sinh cơ quan, đơn vị  sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường  làm việc, văn minh trong  ứng xử, khoa học trong công việc;  hàng tháng cơ  quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xanh ­ Sạch   ­ Đẹp", đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", thường   xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tu bổ  chăm sóc vườn hoa,   cây cảnh, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao... Chính vì thế,   trong những năm qua phong trào xây dựng cơ  quan, đơn vị  văn hóa phát  triển mạnh cả  về chiều rộng và chiều sâu, thực sự  đi vào cuộc sống, đem  lại nhiều kết quả thiết thực. 3. Hạn chế. Tuy nhiên so với mục tiêu, yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa  hiện nay Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn vẫn còn nhiều nội  dung, nhiều việc chưa làm được, hoặc có phát động nhưng thực hiện chưa  hiệu quả, nổi lên cụ thể như: Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh ­  Sạch ­ Đẹp gắn liền với  phát triển nông thôn mới nơi địa bàn cơ quan ; bài trí cơ quan, công sở có mặt   còn hình thức, chưa thật sự hiệu quả; còn thiếu giải pháp hữu hiệu để nâng  cao chất lượng công tác tham mưu, nề  nếp sinh hoạt cơ quan; sắp xếp hồ  7
  8. sơ, văn bản nơi làm việc có nơi, có lúc chưa gọn gàng, ngăn nắp và khoa  học. Giải pháp về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo  viên trong tham mưu thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm   trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng cơ  quan có mô hình dân vận   khéo còn lúng túng. Một số quy định chung về trang phục công sở, giải pháp về  nâng cao  thái độ  phục vụ, giao tiếp,  ứng xử; ý thức trách nhiệm trong sắp xếp nơi   làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên,  bảo vệ  tài sản chung của cơ  quan, đơn vị  thời gian qua chưa thật sự  đồng   bộ và hiệu quả. 4. Nguyên nhân : ­ Thứ nhất: hoạt động tự học, tự nghiên cứu trau dồi chuyên môn nghiệp vụ  chưa được thường xuyên và tích cực. ­ Thứ hai: do đội ngũ cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn   đa phần còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, còn nặng về kinh tế, chăm lo  cho gia đình nên ảnh hưởng một phần không nhỏ đến hiệu quả công việc. ­ Thứ  ba: công tác điều hành  ở  một số  lĩnh vực chưa khoa học, công tác  kiểm tra đánh giá để  làm rõ nguyên nhân còn thiếu quyết liệt, vì vậy chưa  phát huy được tính sáng tạo, tính trách nhiệm của đội ngũ cán bộ  lãnh đạo  quản lý của đơn vị. ­ Một số cá nhân chưa thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện văn hóa công   sở. 5. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công  sở trong Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Để  khắc phục các hạn chế, tồn tại đó, trong thời gian tới, thiết nghĩ   cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp cụ thể sau: Một là, toàn thể cán bộ, viên chức lao động trong các cơ quan, tích cực  hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, tích cực  tham gia xây dựng nếp sống văn minh và cơ quan xanh ­ sạch ­ đẹp. Hai là, nâng cao chất lượng, nề nếp sinh hoạt cơ quan; sắp xếp hồ sơ,   văn bản gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy  8
  9. chế dân chủ trong cơ quan; nội bộ đoàn kết giúp đỡ  nhau cùng tiến bộ. Đề  ra giải pháp cụ thể, hữu hiệu để thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan,  Xanh­ Sạch­ Đẹp theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; bài trí cơ quan,   công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ. Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức chấp hành  các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiêm trong tiệc  cưới, việc tang, lễ  hội, không mê tín dị  đoan và xây dựng cơ  quan có mô   hình dân vận khéo. Phát huy ý thức trách nhiệm cán bộ, viên chức trong thực   hiện nhiệm vụ được giao; không uống bia, rượu trong giờ làm việc. Bốn là, thực hiện tốt quy định chung về trang phục công sở, giải pháp  về  nâng cao thái độ  phục vụ, giao tiếp,  ứng xử; ý thức trách nhiệm trong   sắp xếp nơi làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong   khuôn viên, bảo vệ  tài sản chung cơ  quan, đơn vị. Thường xuyên tổ  chức   các hoạt  động văn hóa; vận  động cán bộ, công chức, viên chức thường  xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao. C ­ KẾT LUẬN Xây dựng và thực hiện văn hóa công sở trong Trung tâm Dịch vụ Nông   nghiệp là xây dựng một nề  nếp làm việc khoa học, có kỷ  cương, dân chủ.   Điều này đòi hỏi toàn bộ đội ngũ cán bộ, viên chức của trung tâm phải quan   tâm, nâng cao nhận thức và chấp hành những quy định, quy chế đã ban hành  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của một công sở hành chính sự nghiệp. 9
  10. Cán bộ  viên chức Trung tâm Dịch vụ  Nông nghiệp huyện Quan Sơn  luôn phải trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình  độ  chuyên môn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ  trong sạch, vững mạnh,   tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ nhằm phát triển nền nông nghiệp   trong huyện đi lên, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân, đáp ứng yêu cầu  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới./. Thanh hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2019 HỌC VIÊN Cao Văn Tùng                                 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2