Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Toàn tập về Văn kiện Đảng (2006) - Tập 65

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:508

5
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn kiện Đảng toàn tập, tập 65 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 2006, là năm diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tổ chức thành công Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toàn tập về Văn kiện Đảng (2006) - Tập 65

 1. V¡N KIÖN §¶NG TOμN TËP XUÊT B¶N LÇn THø nhÊt THEO QUYÕT §ÞNH CñA ban bÝ th− TRUNG ¦¥NG §¶NG CéNG S¶N VIÖT NAM, sè 208-q®/tw, ngμy 1 th¸ng 11 n¨m 2013
 2. II V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp IV V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp HéI §åNG XUÊT B¶N §INH THÕ HUYNH Chñ tÞch Héi ®ång vâ v¨n th−ëng Phã Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn v¨n nªn Phã Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn xu©n th¾ng ñy viªn hμ ban " bïi v¨n nam " nguyÔn träng nghÜa " PHïNG H÷U PHó " PH¹M V¡N LINH " L£ QUANG VÜNH " NGUYÔN QUANG THUÊN " ph¹m chÝ thμnh " BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O nguyÔn v¨n nªn Tr−ëng ban ph¹m chÝ thμnh Th−êng trùc L£ QUANG VÜNH ñy viªn HOμNG anh TUÊN " NGUYÔN ngäc Hμ " NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 65 HOμNG PHONG hμ (Chñ biªn) PH¹M NGäC BÝCH HOμNG THU QUúNH
 3. V VI V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp chó ý ®Õn träng t©m, träng ®iÓm vμ hiÖu qu¶, nhÊt lμ hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ, vμ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu quan träng. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) n¨m 2006 lμ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ®æi míi, tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ khu vùc vμ quèc tÕ cña ViÖt Nam; ®ång thêi lμ kÕt qu¶ cña quyÕt t©m cao vμ sù Lêi giíi thiÖu tËp 65 chØ ®¹o ®óng ®¾n, s¸ng suèt cña §¶ng, ChÝnh phñ vμ Quèc héi. Trong n¨m 2006, Héi nghÞ lÇn thø 13, lÇn thø 14 vμ lÇn thø 15 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa IX ®· ®−îc tæ chøc ®Ó chuÈn bÞ cho V¨n kiÖn §¶ng Toμn tËp, tËp 65 tËp trung ph¶n ¸nh c¸c ho¹t §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng. Sau §¹i héi, Héi nghÞ ®éng cña §¶ng trong n¨m 2006. §©y lμ n¨m diÔn ra sù kiÖn ®Æc lÇn thø hai, lÇn thø ba Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X ®· häp vμ biÖt quan träng, toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n ta ®· tæ chøc ra nghÞ quyÕt vÒ viÖc kiÖn toμn nh©n sù l·nh ®¹o cÊp cao, t¨ng c−êng thμnh c«ng §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng, ®ång sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng. thêi còng lμ n¨m tæng kÕt 20 n¨m thùc hiÖn sù nghiÖp ®æi míi ®Êt Ngoμi c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi vμ héi nghÞ trung −¬ng, V¨n kiÖn n−íc (1986 - 2006). Qua ®ã, §¶ng ta ®· ®¸nh gi¸: “Hai m−¬i n¨m §¶ng Toμn tËp, tËp 65 cßn c«ng bè c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ, th«ng tri, qua, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n, quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o, kÕt luËn, b¸o c¸o,... cña Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ c«ng cuéc ®æi míi ë n−íc ta ®· ®¹t nh÷ng thμnh tùu to lín vμ cã ý th−, Th−êng trùc Ban BÝ th−; c¸c tuyªn bè chung ®−îc ký kÕt trong nghÜa lÞch sö”. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®Êt n−íc ta ®· v−ît qua n¨m 2006 gi÷a ViÖt Nam vμ mét sè quèc gia nh−: Lμo, Campuchia, nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc; kinh tÕ vÜ m« c¬ b¶n æn ®Þnh, duy tr× Trung Quèc, Nga, Hoa Kú, NhËt B¶n...; bμi ph¸t biÓu cña c¸c ®ång ®−îc tèc ®é t¨ng tr−ëng kh¸, tiÒm lùc vμ quy m« nÒn kinh tÕ t¨ng chÝ l·nh ®¹o chñ chèt cña §¶ng, Nhμ n−íc, ChÝnh phñ vμ Quèc héi. lªn; n−íc ta ®· ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. T×nh h×nh chÝnh V¨n kiÖn §¶ng Toμn tËp, tËp 65 gåm 113 tμi liÖu, ®−îc bè côc trÞ - x· héi cña ®Êt n−íc ngμy cμng æn ®Þnh. Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o, thμnh hai phÇn, trong ®ã cã 98 tμi liÖu ®−îc s¾p xÕp ë phÇn v¨n kiÖn khoa häc vμ c«ng nghÖ, v¨n ho¸ vμ c¸c lÜnh vùc x· héi cã tiÕn bé, b¶o chÝnh, 15 tμi liÖu ®−îc ®−a vμo phÇn phô lôc. Trong mçi phÇn, c¸c vÖ tμi nguyªn, m«i tr−êng ®−îc chó träng h¬n; ®êi sèng c¸c tÇng líp tμi liÖu ®−îc s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian. §èi víi tμi liÖu héi nghÞ nh©n d©n ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt. Quèc phßng, an ninh, ®èi ngo¹i ®−îc trung −¬ng ®−îc s¾p xÕp theo tr×nh tù diÔn biÕn cña tõng héi nghÞ. t¨ng c−êng. NÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa cã b−íc tiÕn bé ®¸ng kÓ, Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, biªn tËp, xuÊt b¶n V¨n kiÖn §¶ng søc m¹nh ®¹i ®oμn kÕt toμn d©n téc ®−îc cñng cè. ViÖc x©y dùng nhμ Toμn tËp, tËp 65, mÆc dï Nhãm x©y dùng b¶n th¶o vμ Nhμ xuÊt n−íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ®−îc ®Èy m¹nh, hiÖu lùc vμ hiÖu b¶n ®· cã nhiÒu cè g¾ng song khã tr¸nh khái cßn mét sè thiÕu sãt, qu¶ ho¹t ®éng ®−îc n©ng lªn. C«ng t¸c x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc ®Ó tËp s¸ch hoμn ®−îc t¨ng c−êng vμ ®· ®¹t mét sè kÕt qu¶ tÝch cùc. QuyÒn lμm chñ thiÖn h¬n trong lÇn xuÊt b¶n sau. cña nh©n d©n ngμy cμng ®−îc ph¸t huy. C¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña Tr©n träng giíi thiÖu tËp s¸ch cïng b¹n ®äc. n−íc ta ®−îc triÓn khai mét c¸ch chñ ®éng, trªn nhiÒu h−íng, ngo¹i Th¸ng 3 n¨m 2018 giao song ph−¬ng kÕt hîp nhÞp nhμng víi ngo¹i giao ®a ph−¬ng, NHμ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA sù THËT
 4. 1 2 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp yªu cÇu c¸c cÊp ñy, tæ chøc ®¶ng tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn tèt mét sè viÖc sau: 1. TiÕp tôc l·nh ®¹o, chØ ®¹o vμ quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c cÊp Héi ®oμn kÕt, vËn ®éng, tËp hîp réng r·i c¸c tÇng líp phô n÷ phÊn ®Êu v× môc tiªu d©n giμu, n−íc m¹nh, x· ChØ thÞ héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh; gi¸o dôc, ch¨m lo quyÒn cña Ban BÝ th− lîi hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña phô n÷; ph¸t huy vai trß, kh¶ Sè 55-CT/TW, ngμy 4 th¸ng 1 n¨m 2006 n¨ng s¸ng t¹o vμ tiÒm n¨ng to lín cña phô n÷ trong sù nghiÖp x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc. VÒ l·nh ®¹o §¹i héi phô n÷ c¸c cÊp 2. §¹i héi Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c cÊp ph¶i thùc sù lμ tiÕn tíi §¹i héi phô n÷ toμn quèc lÇn thø X ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ s©u réng trong c¸c tÇng líp phô n÷, ®Èy m¹nh phong trμo thi ®ua yªu n−íc, gãp phÇn thiÕt thùc t¹o sù chuyÓn biÕn míi trong nhËn thøc vμ hμnh ®éng. Nh÷ng n¨m qua, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c cÊp ®· b¸m ViÖc tæ chøc §¹i héi ph¶i trang träng, tiÕt kiÖm, thiÕt s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ, tiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph−¬ng thùc, tr¸nh ph« tr−¬ng, h×nh thøc. thøc ho¹t ®éng, cã nhiÒu biÖn ph¸p vμ c¸ch lμm s¸ng t¹o, 3. L·nh ®¹o Ban ChÊp hμnh Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c thiÕt thùc, gãp phÇn vμo sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña cÊp chuÈn bÞ tèt néi dung §¹i héi. B¸o c¸o tæng kÕt cÇn ®¸nh ®Êt n−íc, x©y dùng tæ chøc Héi v÷ng m¹nh. Tuy nhiªn, tæ gi¸ ®óng thùc tr¹ng phong trμo phô n÷ vμ ho¹t ®éng cña c¸c chøc vμ ho¹t ®éng cña Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam cßn cÊp héi trong 5 n¨m qua; kh¼ng ®Þnh nh÷ng b−íc tr−ëng h¹n chÕ, nhÊt lμ ë c¬ së, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®oμn thμnh vμ sù cèng hiÕn cña c¸c tÇng líp phô n÷, nªu râ nh÷ng kÕt, tËp hîp, thu hót c¸c tÇng líp phô n÷ trong t×nh h×nh viÖc ®· lμm ®−îc vμ ch−a lμm ®−îc, ph©n tÝch s©u s¾c nh÷ng hiÖn nay. nguyªn nh©n h¹n chÕ vμ rót ra bμi häc kinh nghiÖm. Trªn c¬ N¨m 2006 lμ n¨m tæ chøc §¹i héi phô n÷ c¸c cÊp tiÕn së qu¸n triÖt s©u s¾c néi dung NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toμn tíi §¹i héi phô n÷ toμn quèc lÇn thø X. §©y lμ sù kiÖn quèc vμ nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng c¸c cÊp, x¸c ®Þnh râ môc chÝnh trÞ quan träng cña c¸c cÊp héi, nh»m ph¸t huy m¹nh tiªu, nhiÖm vô, gi¶i ph¸p cô thÓ, thiÕt thùc, tiÕp tôc ®æi míi mÏ vai trß, søc s¸ng t¹o, sù ®ãng gãp cña c¸c tÇng líp phô néi dung, ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña Héi trong giai ®o¹n n÷ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. c¸ch m¹ng míi. CÇn t¨ng c−êng tÝnh liªn hiÖp réng r·i, ®a §Ó l·nh ®¹o §¹i héi phô n÷ c¸c cÊp ®¹t kÕt qu¶ tèt, tiÕn tíi d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tËp hîp phô n÷; t¹o ®iÒu kiÖn ngμy §¹i héi ®¹i biÓu phô n÷ toμn quèc lÇn thø X, Ban BÝ th− cμng thuËn lîi h¬n ®Ó phô n÷ ®−îc häc tËp, gi¸o dôc, rÌn
 5. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 55-ct/tw,... 3 4 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp luyÖn, ®−îc ch¨m sãc, b¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých chÝnh ®¸ng, thu Ban D©n vËn Trung −¬ng, §¶ng ®oμn Trung −¬ng Héi hót ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp, c¸c ®èi t−îng phô n÷ tham gia tæ Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam vμ c¸c ban, ngμnh cã liªn quan chøc Héi; t¹o ®−îc phong trμo hμnh ®éng c¸ch m¹ng cña phô gióp Ban BÝ th− theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn n÷ trong sù nghiÖp ®æi míi; ®Æc biÖt quan t©m c«ng t¸c vËn ChØ thÞ nμy, ®Þnh kú b¸o c¸o Ban BÝ th−. ®éng phô n÷ trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc, doanh ChØ thÞ nμy ®−îc phæ biÕn ®Õn chi bé. nghiÖp, trong n÷ thanh niªn, c«ng nh©n lao ®éng, phô n÷ d©n téc thiÓu sè vïng cao, vïng khã kh¨n. T/M Ban BÝ th− 4. Nh©n sù Ban ChÊp hμnh Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c Phan DiÔn cÊp cÇn b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa vμ ph¸t triÓn, tÝnh liªn hiÖp réng r·i vμ tiªu biÓu cho trÝ tuÖ cña héi viªn, cã uy tÝn, cã L−u t¹i Kho L−u tr÷ n¨ng lùc vμ t©m huyÕt víi c«ng t¸c Héi. ViÖc giíi thiÖu lùa Trung −¬ng §¶ng. chän c¸n bé tham gia Ban ChÊp hμnh Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c cÊp ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn c¸n bé ®−îc quy ®Þnh trong NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung −¬ng 3, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung −¬ng 6 (lÇn 2) khãa VIII vμ KÕt luËn Héi nghÞ Trung −¬ng 6 (khãa IX). L·nh ®¹o chÆt chÏ, ph¸t huy d©n chñ, ®óng quy tr×nh trong viÖc lùa chän, giíi thiÖu c¸n bé chñ chèt cña Héi ë mçi cÊp. C¸c cÊp ñy ®¶ng cÇn qu¸n triÖt vμ thùc hiÖn tèt KÕt luËn cña Ban BÝ th− t¹i Héi nghÞ tæng kÕt 10 n¨m thùc hiÖn ChØ thÞ 37-CT/TW vÒ c«ng t¸c c¸n bé n÷; ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng ®éi ngò c¸n bé n÷ l·nh ®¹o, qu¶n lý c¸c cÊp trªn mäi lÜnh vùc, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc vμ b×nh ®¼ng giíi trong bé m¸y l·nh ®¹o, qu¶n lý. 5. Ph©n c«ng cÊp ñy viªn chØ ®¹o ®¹i héi phô n÷ ë mçi cÊp. C¸c cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ngμnh tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn, hç trî Héi Liªn hiÖp Phô n÷ c¸c cÊp tæ chøc tèt ®¹i héi.
 6. 5 6 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp Th−a c¸c ®ång chÝ, Tõ gi÷a n¨m 2005 ®Õn nay, c¨n cø vμo quyÕt ®Þnh cña c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng lÇn thø 11 vμ lÇn thø 12, Bé ChÝnh trÞ ®· göi dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi X ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña ®¹i héi c¸c ®¶ng bé tõ cÊp c¬ PH¸T BIÓU së ®Õn cÊp huyÖn, quËn, c¸c tØnh, thμnh phè vμ c¸c ®¶ng bé cña Tæng BÝ th− N«ng §øc M¹nh trùc thuéc Trung −¬ng. C¸c dù th¶o v¨n kiÖn còng ®· ®−îc khai m¹c Héi nghÞ lÇn thø 13 göi lÊy ý kiÕn t¹i kú häp thø 8 Quèc héi (khãa XI); cña MÆt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX* trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c ®oμn thÓ nh©n d©n, cña giíi trÝ thøc vμ nhiÒu tæ chøc x· héi. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®Òu thÓ Ngμy 11 th¸ng 1 n¨m 2006 hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, t©m huyÕt ®èi víi c«ng viÖc cña §¶ng vμ cña ®Êt n−íc. Bé ChÝnh trÞ ®· cho tæng hîp c¸c ý kiÕn ®ã vμ ®· th¶o luËn, nghiªm tóc tiÕp thu nh÷ng néi dung Th−a c¸c ®ång chÝ Trung −¬ng, hîp lý, chØ ®¹o chØnh lý c¸c v¨n b¶n ®Ó tr×nh Héi nghÞ Trung H«m nay, Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng lÇn nμy. −¬ng §¶ng (khãa IX) khai m¹c ®óng vμo dÞp ®Çu n¨m d−¬ng VÒ chuÈn bÞ nh©n sù, Bé ChÝnh trÞ còng ®· chØ ®¹o qu¸n lÞch 2006. T«i xin göi tíi c¸c ®ång chÝ Trung −¬ng cïng tÊt c¶ triÖt ph−¬ng h−íng c«ng t¸c nh©n sù Ban ChÊp hμnh Trung c¸c ®ång chÝ tham dù Héi nghÞ lêi chóc mõng n¨m míi tèt −¬ng khãa X do Héi nghÞ lÇn thø 12 Ban ChÊp hμnh Trung ®Ñp nhÊt. −¬ng th«ng qua, ®ång thêi h−íng dÉn c¸c cÊp ñy vÒ quy tr×nh Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn nμy cã nhiÖm vô chñ yÕu lμ giíi thiÖu nh©n sù Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X. C¸c chuÈn bÞ hai néi dung c¬ b¶n ®Ó tiÕn tíi §¹i héi ®¹i biÓu toμn cÊp ñy vμ tæ chøc ®¶ng trùc thuéc Trung −¬ng ®· nghiªm quèc lÇn thø X cña §¶ng: tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp cña ®¹i chØnh chÊp hμnh vμ tham gia tÝch cùc vμo c¸c b−íc chuÈn bÞ héi ®¶ng c¸c cÊp vμ mét sè c¬ quan, tæ chøc ®¶ng ®Ó tiÕp tôc nμy. C¸c ®ång chÝ ñy viªn Trung −¬ng còng ®· tù m×nh bμy hoμn thiÖn dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi tr−íc khi ®−a tá ý kiÕn vμo viÖc t¸i øng cö hay ®Ò cö. T¹i ®¹i héi ®¶ng bé ra lÊy ý kiÕn nh©n d©n vμ chuÈn bÞ nh©n sù Ban ChÊp hμnh c¸c cÊp võa qua, nhÊt lμ ë cÊp tØnh, thμnh phè vμ t−¬ng Trung −¬ng §¶ng khãa X ®Ó giíi thiÖu víi §¹i héi. ®−¬ng ®· bÇu ®−îc nh÷ng ®ång chÝ xøng ®¸ng vμo cÊp ñy, lμ ___________ mét trong nh÷ng nguån c¸n bé, ®Ó qua ®ã, lùa chän nh÷ng * Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX ®ång chÝ tiªu biÓu giíi thiÖu tham gia Ban ChÊp hμnh Trung häp tõ ngμy 11 ®Õn ngμy 18-1-2006 t¹i Hμ Néi (B.T). −¬ng khãa míi. ViÖc giíi thiÖu c¸n bé ®Ó §¹i héi X cña §¶ng
 7. ph¸t biÓu cña tæng bÝ th− n«ng ®øc m¹nh... 7 8 bÇu vμo Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng lμ c«ng viÖc hÕt søc hÖ träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn thμnh c«ng cña §¹i héi toμn quèc cña §¶ng, cã ý nghÜa lín lao vμ l©u dμi ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, vËn mÖnh cña ®Êt n−íc. T«i ®Ò nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®Ò cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr−íc §¶ng, tr−íc nh©n d©n, thùc hiÖn ®óng NghÞ quyÕt nguyªn t¾c cña §¶ng, c©n nh¾c giíi thiÖu nh÷ng ®ång chÝ Héi nghÞ lÇn thø 13 xøng ®¸ng, ®ñ tiªu chuÈn ®øc tμi, ®−îc nh©n d©n tin cËy ®Ó Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX kiÕn nghÞ víi §¹i héi xem xÐt, bÇu vμo Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X. Bé ChÝnh trÞ sÏ tr×nh víi Héi nghÞ nh÷ng Sè 55-NQ/TW, ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2006 néi dung cô thÓ vÒ c«ng t¸c nh©n sù §¹i héi ®Ó Trung −¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Th−a c¸c ®ång chÝ, khãa IX häp t¹i Hμ Néi, tõ ngμy 11-1 ®Õn ngμy 18-1-2006, Tõ nay ®Õn §¹i héi toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng, thêi sau khi xem xÐt vμ th¶o luËn c¸c b¸o c¸o vμ Tê tr×nh cña Bé gian cßn rÊt Ýt. Do tÝnh chÊt quan träng cña Héi nghÞ lÇn ChÝnh trÞ, quyÕt nghÞ: nμy, t«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ Trung −¬ng tËp trung trÝ tuÖ, 1. T¸n thμnh c¸c néi dung ®· nªu trong Tê tr×nh cña Bé ph¸t huy d©n chñ vμ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, th¶o luËn ChÝnh trÞ vÒ viÖc tiÕp thu ý kiÕn gãp ý cña ®¹i héi ®¶ng c¸c vμ quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c ®Ó hoμn thμnh tèt c¸c néi dung cña cÊp, c¸c c¬ quan, tæ chøc ®¶ng vμ cña ®¹i biÓu Quèc héi vÒ kú häp. c¸c dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi X cña §¶ng. Víi tinh thÇn ®ã, t«i xin tuyªn bè khai m¹c Héi nghÞ lÇn Giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø ý kiÕn ®ãng gãp cña Ban ChÊp thø 13 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng (khãa IX). hμnh Trung −¬ng, b¶n Gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ t¹i Héi Xin tr©n träng c¶m ¬n. nghÞ Trung −¬ng lÇn nμy, tiÕp thu ý kiÕn gãp ý cña nh©n d©n, chØ ®¹o tiÕp tôc hoμn thiÖn c¸c dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi X ®Ó tr×nh Héi nghÞ Trung −¬ng 14 th«ng qua lÇn cuèi L−u t¹i Kho L−u tr÷ tr−íc khi tr×nh §¹i héi X. Trung −¬ng §¶ng. 2. T¸n thμnh néi dung B¸o c¸o kiÓm ®iÓm sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX t¹i §¹i héi lÇn thø X cña §¶ng.
 8. nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 13... 9 10 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp Giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo ý kiÕn ®ãng gãp cña Trung §¶ng, BÝ th− §¶ng ®oμn, Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam, −¬ng vμ b¶n Gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ ®Ó chØ ®¹o bæ sung, nguyªn BÝ th− TØnh ñy Hμ Giang. hoμn chØnh tr×nh Héi nghÞ Trung −¬ng 14 th«ng qua lÇn cuèi 6. Giao Bé ChÝnh trÞ, c¨n cø vμo ý kiÕn ®ãng gãp cña tr−íc khi tr×nh §¹i héi lÇn thø X cña §¶ng. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng, b¶n Gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh 3. T¸n thμnh Tê tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ph−¬ng ¸n tæ trÞ ®Ó bæ sung, hoμn thiÖn dù th¶o B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i chøc §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng. héi X cña §¶ng vμ quyÕt ®Þnh viÖc c«ng bè toμn v¨n dù th¶o Giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo ý kiÕn ®ãng gãp cña Trung B¸o c¸o chÝnh trÞ ®Ó lÊy ý kiÕn nh©n d©n vμo dÞp kû niÖm 76 −¬ng, tiÕp tôc chØ ®¹o c«ng t¸c chuÈn bÞ §¹i héi chu ®¸o, n¨m Ngμy thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3-2-1930 – chÆt chÏ, khoa häc, theo ®óng §iÒu lÖ, nguyªn t¾c tæ chøc vμ 3-2-2006). ho¹t ®éng cña §¶ng, ®Ó b¶o ®¶m §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc 7. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng kªu gäi toμn thÓ c¸n bé, lÇn thø X cña §¶ng ®−îc tiÕn hμnh thuËn lîi vμ thμnh c«ng ®¶ng viªn h·y ph¸t huy nh÷ng thμnh qu¶ quan träng ®· ®¹t ®−îc cña n¨m 2005, víi niÒm tin vμ søc m¹nh míi, tèt ®Ñp. t¨ng c−êng ®oμn kÕt, thèng nhÊt t− t−ëng vμ hμnh ®éng Giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo c«ng t¸c chuÈn bÞ vμ t×nh trong toμn §¶ng, t¹o sù ®ång thuËn cao vμ kh«ng khÝ phÊn h×nh thùc tÕ, kiÕn nghÞ thêi gian tæ chøc §¹i héi X ®Ó tr×nh khëi trong toμn x· héi, thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô ph¸t Héi nghÞ lÇn thø 14 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa IX triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2006 ngay tõ quý ®Çu, gãp phÇn quyÕt ®Þnh. chuÈn bÞ thËt tèt vÒ mäi mÆt ®Ó tæ chøc thμnh c«ng §¹i héi X 4. C¬ b¶n t¸n thμnh Tê tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ vÒ viÖc cña §¶ng. giíi thiÖu nh©n sù Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X. Giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo ý kiÕn cña Ban ChÊp hμnh T/M BAN CHÊP HμNH TRUNG ¦¥NG Trung −¬ng, b¶n Gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ vμ kÕt qu¶ giíi Tæng BÝ th− thiÖu cña Trung −¬ng t¹i Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn nμy, chØ ®¹o viÖc tiÕp tôc bæ sung, hoμn chØnh danh s¸ch giíi thiÖu N«ng §øc M¹nh øng cö ñy viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng chÝnh thøc vμ dù khuyÕt ®Ó tr×nh Héi nghÞ lÇn thø 14 Ban ChÊp hμnh Trung L−u t¹i Kho L−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. −¬ng §¶ng khãa IX xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr−íc khi tr×nh §¹i héi X cña §¶ng. 5. Thi hμnh kû luËt ®¶ng b»ng h×nh thøc c¶nh c¸o ®èi víi ®ång chÝ Vò Ngäc Kú, ñy viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng
 9. 11 12 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp cña MÆt trËn Tæ quèc vμ c¸c ®oμn thÓ nh©n d©n, cña giíi trÝ thøc vμ c¸c tæ chøc x· héi, ®· mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh chñ ®Ò cña §¹i héi X lμ “N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vμ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng, ph¸t huy søc m¹nh toμn d©n téc, ®Èy m¹nh toμn diÖn c«ng cuéc ®æi míi, sím ®−a n−íc ta ra khái t×nh ph¸t biÓu tr¹ng kÐm ph¸t triÓn”. cña Tæng BÝ th− N«ng §øc M¹nh Kh¼ng ®Þnh chñ ®Ò Êy, tr−íc hÕt chóng ta nªu cao quyÕt bÕ m¹c Héi nghÞ lÇn thø 13 t©m hoμn thμnh tr−íc thêi h¹n vμ cμng sím cμng tèt nhiÖm vô ®· tõng ®−îc ®Ò ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX x· héi 10 n¨m (2001 - 2010) lμ ®Õn n¨m 2010 “®−a n−íc ta ra Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2006 khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn”. Nh÷ng thμnh tùu to lín vμ cã ý nghÜa lÞch sö cña 20 n¨m ®æi míi, trùc tiÕp lμ 5 n¨m 2001 - 2005 vμ n¨m 2005 võa qua cho phÐp chóng ta tin Sau 8 ngμy lμm viÖc khÈn tr−¬ng, tËp trung trÝ tuÖ, ph¸t t−ëng ë kh¶ n¨ng hoμn thμnh sím nhiÖm vô. Vμ chØ cã lμm huy d©n chñ vμ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, Héi nghÞ lÇn thø 13 ®−îc nh− vËy chóng ta míi thùc sù t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng ®· hoμn thμnh nh÷ng 2020, n−íc ta c¬ b¶n trë thμnh mét n−íc c«ng nghiÖp theo nhiÖm vô ®Ò ra: hoμn thiÖn c¸c dù th¶o v¨n kiÖn, chuÈn bÞ h−íng hiÖn ®¹i. mét b−íc quan träng nh©n sù Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng Kh¼ng ®Þnh chñ ®Ò Êy cña §¹i héi, ®ßi hái §¶ng ta nªu khãa X. Héi nghÞ còng ®· th«ng qua ph−¬ng ¸n tiÕn hμnh cao quyÕt t©m “N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vμ søc chiÕn ®Êu §¹i héi phï hîp víi t×nh h×nh vμ nh÷ng nhiÖm vô míi. cña §¶ng”, x©y dùng §¶ng ta thùc sù v÷ng m¹nh c¶ vÒ chÝnh Héi nghÞ lÇn thø 13 thÓ hiÖn sù nhÊt trÝ cao cña Ban trÞ, t− t−ëng, tæ chøc vμ ph−¬ng thøc l·nh ®¹o ®Ó ngang tÇm ChÊp hμnh Trung −¬ng vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®−îc ®−a ra th¶o víi träng tr¸ch l·nh ®¹o sù nghiÖp c¸ch m¹ng trong thêi kú luËn vμ quyÕt ®Þnh, ®ång thêi còng biÓu thÞ quyÕt t©m rÊt míi, xøng ®¸ng víi lßng mong ®îi vμ niÒm tin cña nh©n d©n. cao cña Trung −¬ng còng nh− cña toμn §¶ng ta thùc hiÖn tèt N¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng cÇn ®−îc thÓ hiÖn mét c¸ch toμn nhÊt c«ng t¸c chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt ®Ó §¹i héi toμn quèc lÇn diÖn, tõ n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng vμ c¸c thø X cña §¶ng tiÕn hμnh thuËn lîi vμ ®¹t ®−îc thμnh c«ng chÝnh s¸ch ®Õn n¨ng lùc tæ chøc vμ chØ ®¹o thùc hiÖn, n¨ng tèt ®Ñp. lùc kiÓm tra, gi¸m s¸t toμn bé c«ng viÖc cña §¶ng, lμm cho Héi nghÞ lÇn thø 13, c¨n cø vμo ý kiÕn ®ãng gãp cña ®¹i c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng lu«n lu«n ph¶n ¸nh héi ®¶ng bé c¸c cÊp tõ c¬ së trë lªn, cña c¸c ®¹i biÓu Quèc héi, ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn vμ quy luËt kh¸ch
 10. ph¸t biÓu cña tæng bÝ th− n«ng ®øc m¹nh... 13 14 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp quan, mèi quan hÖ mËt thiÕt cña §¶ng víi nh©n d©n. Søc Mét lμ, ngay sau Héi nghÞ nμy, c¨n cø vμo c¸c kÕt luËn chiÕn ®Êu cña §¶ng cÇn ph¶i ®−îc thÓ hiÖn qua hμnh ®éng cña Trung −¬ng, Bé ChÝnh trÞ sÏ chØ ®¹o chØnh lý vμ hoμn cô thÓ tõ c¸c tæ chøc ®¶ng cho ®Õn ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn. thiÖn c¸c dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi vμ c«ng bè dù th¶o Cã nghÜa lμ toμn §¶ng, tõng cÊp ñy, tõng tæ chøc ®¶ng, tõng B¸o c¸o chÝnh trÞ lÊy ý kiÕn réng r·i trong nh©n d©n. §©y sÏ c¸n bé, ®¶ng viªn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn lý t−ëng lμ sù tiÕp nèi vμ ph¸t triÓn thªm mét b−íc ®ît sinh ho¹t c¸ch m¹ng cña §¶ng; x©y dùng vμ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ chÝnh trÞ tiÕn tíi §¹i héi toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng. §Ò nghÜa; kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c t− t−ëng sai tr¸i vμ nghÞ c¸c ®ång chÝ Trung −¬ng cïng c¸c cÊp ñy vμ c¬ quan liªn hμnh ®éng thï ®Þch; cã ®ñ b¶n lÜnh vμ dòng khÝ chiÕn ®Êu víi quan cña §¶ng tæ chøc, chØ ®¹o thËt tèt viÖc lÊy ý kiÕn, sao nh÷ng hiÖn t−îng tiªu cùc trong §¶ng, trong x· héi vμ trong cho c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Òu cã thÓ gãp phÇn m×nh vμo viÖc chÝnh b¶n th©n mçi ng−êi; kh¾c phôc t×nh tr¹ng nÐ tr¸nh, x©y dùng §¶ng vμ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò hÖ träng cña ®Êt ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm, tª liÖt søc chiÕn ®Êu. n−íc, t¹o nªn sù ®ång t×nh s©u s¾c vμ sù ñng hé m¹nh mÏ ChÝnh víi tinh thÇn x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh nh− cña toμn d©n. trªn, coi viÖc giíi thiÖu nh©n sù vμo Ban ChÊp hμnh Trung Hai lμ, trong khi tiÕn hμnh khÈn tr−¬ng c¸c c«ng viÖc −¬ng khãa X lμ mét c«ng viÖc hÕt søc hÖ träng, cã ý nghÜa chuÈn bÞ §¹i héi, ph¶i hÕt søc coi träng viÖc chØ ®¹o thùc quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña §¶ng vμ thμnh c«ng cña hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2006 - n¨m më §¹i héi, t¹i Héi nghÞ lÇn nμy, Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®· ®Çu kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 - 2010 mμ §¹i héi X sÏ quyÕt ®Þnh. dμnh nhiÒu thêi gian vμ t©m søc ®Ó xem xÐt vμ bμn vÒ c«ng Ph¸t huy nh÷ng thμnh qu¶ quan träng, víi niÒm tin vμ søc t¸c nh©n sù, c©n nh¾c cÈn träng cô thÓ vÒ nh©n sù ®Ó chuÈn m¹nh míi vμ ®μ thuËn lîi cña n¨m 2005, chóng ta cÇn chØ bÞ tiÕp cho Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn sau giíi thiÖu nh÷ng ®¹o giμnh nh÷ng th¾ng lîi míi ngay tõ th¸ng ®Çu, quý ®Çu ®ång chÝ xøng ®¸ng, ®ñ tiªu chuÈn ®øc, tμi, ®−îc nh©n d©n cña n¨m míi, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc v× lý do chuÈn bÞ §¹i héi tin cËy, kiÕn nghÞ víi §¹i héi xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh. mμ l¬i láng nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng - Víi nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp c¶ vÒ néi dung v¨n kiÖn vμ an ninh; ph¶i phÊn ®Êu cao ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu vÊn ®Ò nh©n sù, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng Héi nghÞ lÇn thø 13 xuÊt s¾c vÒ kinh tÕ - x· héi, ®ång thêi triÓn khai cã hiÖu qu¶ cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®· thμnh c«ng tèt ®Ñp! viÖc thùc hμnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, quan liªu, tham nhòng, thiÕt thùc kû niÖm 76 n¨m ngμy thμnh lËp §¶ng, Th−a c¸c ®ång chÝ, chμo mõng §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng. Tõ nay ®Õn §¹i héi X cña §¶ng, thêi gian cßn rÊt Ýt, Ba lμ, cÇn tæ chøc ®ãn xu©n, ®ãn tÕt vui t−¬i, phÊn khëi, song, c«ng viÖc cßn nhiÒu, t«i xin ®Ò nghÞ víi Trung −¬ng tËp ®¸p øng thËt tèt nh÷ng nhu cÇu vÒ vËt chÊt vμ v¨n hãa cña trung chØ ®¹o mÊy viÖc sau: nh©n d©n, phï hîp víi thuÇn phong, mü tôc trong ngμy xu©n
 11. ph¸t biÓu cña tæng bÝ th− n«ng ®øc m¹nh... 15 16 theo tinh thÇn lμnh m¹nh, tiÕt kiÖm, kh«ng xa hoa, l·ng phÝ. §Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng gia ®×nh chÝnh s¸ch, ®ång bμo ë vïng s©u, vïng xa, vïng ®ång bμo d©n téc thiÓu sè, vïng bÞ thiªn tai... C¸c c¬ quan vμ c¸n bé cña §¶ng, Nhμ n−íc vμ c¸c ®oμn thÓ cÇn lμm g−¬ng trong viÖc nghiªm chØnh thùc hiÖn chñ tr−¬ng chØ ®¹o cña Ban BÝ th− vμ chØ thÞ cña Thñ t−íng th«ng b¸o ChÝnh phñ, kh«ng ®−îc dïng c«ng quü ®Ó lμm quμ biÕu tr¸i Héi nghÞ lÇn thø 13 víi quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX Víi tinh thÇn ®ã, t«i xin tuyªn bè bÕ m¹c Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 2006 Nh©n dÞp TÕt BÝnh TuÊt, t«i xin göi ®Õn tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ, toμn thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ c¶ n−íc cïng ®ång bμo ta ë n−íc ngoμi lêi chóc mõng mét n¨m míi Tõ ngμy 11-1 ®Õn ngμy 18-1-2006, Ban ChÊp hμnh dåi dμo søc kháe, thμnh ®¹t, h¹nh phóc. Trung −¬ng §¶ng khãa IX ®· häp Héi nghÞ lÇn thø 13 t¹i Xin tr©n träng c¶m ¬n. Thñ ®« Hμ Néi. §ång chÝ Tæng BÝ th− N«ng §øc M¹nh ®· chñ tr× Héi nghÞ, ®äc lêi khai m¹c vμ bÕ m¹c Héi nghÞ. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®· nghe b¸o c¸o vÒ ý kiÕn L−u t¹i Kho L−u tr÷ cña ®¹i héi ®¶ng bé c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, tæ chøc ®¶ng, c¸c vÞ Trung −¬ng §¶ng. ®¹i biÓu Quèc héi vμ c¸c tæ chøc x· héi tham gia gãp ý vμo c¸c dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi X cña §¶ng; nghiªm tóc th¶o luËn, tiÕp thu c¸c ý kiÕn ®ãng gãp vμ giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo ý kiÕn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng t¹i Héi nghÞ nμy ®Ó hoμn chØnh c¸c dù th¶o b¸o c¸o: B¸o c¸o chÝnh trÞ, B¸o c¸o ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006 - 2010, B¸o c¸o c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, B¸o c¸o mét sè vÊn ®Ò vÒ bæ sung, söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng vμ B¸o c¸o kiÓm ®iÓm sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX tr×nh §¹i héi X cña §¶ng; sau ®ã,
 12. th«ng b¸o héi nghÞ lÇn thø 13... 17 18 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp cho c«ng bè toμn v¨n dù th¶o B¸o c¸o chÝnh trÞ ®Ó lÊy ý kiÕn t¨ng c−êng ®oμn kÕt, thèng nhÊt t− t−ëng vμ hμnh ®éng nh©n d©n vμo dÞp kû niÖm 76 n¨m Ngμy thμnh lËp §¶ng trong toμn §¶ng, t¹o sù ®ång thuËn cao vμ kh«ng khÝ phÊn Céng s¶n ViÖt Nam (3-2-1930 – 3-2-2006). khëi trong toμn x· héi, thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô ph¸t Héi nghÞ Trung −¬ng 13 ®· xem xÐt c«ng t¸c chuÈn bÞ triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2006 ngay tõ quý ®Çu, gãp phÇn nh©n sù Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X. Ban ChÊp chuÈn bÞ thËt tèt vÒ mäi mÆt ®Ó tæ chøc thμnh c«ng §¹i héi X hμnh Trung −¬ng c¬ b¶n t¸n thμnh Tê tr×nh cña Bé ChÝnh trÞ cña §¶ng. vÒ vÊn ®Ò nμy, vμ giao Bé ChÝnh trÞ c¨n cø vμo ý kiÕn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng t¹i Héi nghÞ, chØ ®¹o viÖc tiÕp BAN CHÊP HμNH TRuNG ¦¥NG tôc bæ sung, hoμn chØnh ph−¬ng ¸n giíi thiÖu nh©n sù øng cö Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa X ®Ó tr×nh Héi nghÞ lÇn thø 14 Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng khãa IX xem xÐt Lưu tại Kho Lưu trữ tr−íc khi tr×nh §¹i héi X cña §¶ng. Trung ương Đảng. Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng còng ®· th¶o luËn vμ quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò vÒ viÖc tæ chøc §¹i héi X cña §¶ng. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®· xem xÐt, quyÕt ®Þnh thi hμnh kû luËt ®¶ng b»ng h×nh thøc c¶nh c¸o ®èi víi ®ång chÝ Vò Ngäc Kú, ñy viªn Trung −¬ng §¶ng, BÝ th− §¶ng ®oμn, Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam, vÒ nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý cña ®ång chÝ trong thêi gian gi÷ c¸c c−¬ng vÞ BÝ th− TØnh ñy Hμ Giang vμ BÝ th− §¶ng ®oμn, Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam. Héi nghÞ Trung −¬ng 13 biÓu thÞ sù nhÊt trÝ cao cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®−îc ®−a ra th¶o luËn vμ quyÕt ®Þnh. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng kªu gäi toμn thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn h·y ph¸t huy nh÷ng thμnh qu¶ quan träng ®· ®¹t ®−îc trong n¨m 2005, víi niÒm tin vμ søc m¹nh míi,
 13. 19 20 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp 3. PGS.TS. NguyÔn Träng Phóc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, NhËn xÐt 1, 4. PGS. Cao V¨n L−îng, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, NhËn xÐt 2, 5. GS.TS. Ph¹m Xu©n Nam, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt QuyÕt ®Þnh Nam, ñy viªn, cña Ban BÝ th− 6. GS. §Æng Xu©n Kú, Phã Chñ tÞch chuyªn tr¸ch Héi Sè 156-Q§/TW, ngμy 19 th¸ng 1 n¨m 2006 ®ång Lý luËn Trung −¬ng, ñy viªn, 7. GS.TS. M¹ch Quang Th¾ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc Thμnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh vμ xuÊt b¶n gia Hå ChÝ Minh, ñy viªn, t¸c phÈm TiÓu sö Hå ChÝ Minh 8. GS.TS. Hoμng ChÝ B¶o, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, ñy viªn, 9. PGS. Lª MËu H·n, §¹i häc Quèc gia Hμ Néi, ñy viªn, - C¨n cø §iÒu lÖ §¶ng; 10. PGS.TS. §inh Xu©n Dòng, Ban T− t−ëng - V¨n hãa - C¨n cø Quy chÕ lμm viÖc cña Ban ChÊp hμnh Trung Trung −¬ng, ñy viªn, −¬ng, Bé ChÝnh trÞ vμ Ban BÝ th− khãa IX; 11. PGS.TS. NguyÔn V¨n Th¹o, V¨n phßng Trung −¬ng - XÐt ®Ò nghÞ cña Ban T− t−ëng - V¨n hãa Trung −¬ng §¶ng, ñy viªn. (Tê tr×nh sè 48-TTr/TTVH, ngμy 16-11-2005) vμ Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh (Tê tr×nh sè 03/TTr-HVCTQG, §iÒu 2. Héi ®ång cã nhiÖm vô tæ chøc thÈm ®Þnh, bæ ngμy 5-1-2006), sung, hoμn thiÖn c«ng tr×nh khoa häc TiÓu sö Hå ChÝ Minh (Ch−¬ng tr×nh khoa häc cÊp Nhμ n−íc KX.02, giai ®o¹n 1991 - 1995) vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc xuÊt b¶n t¸c phÈm Ban BÝ th− quyÕt ®Þnh: TiÓu sö Hå ChÝ Minh; Héi ®ång tr×nh xin ý kiÕn Th−êng trùc §iÒu 1. Thμnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh vμ xuÊt b¶n t¸c Ban BÝ th− vÒ nh÷ng vÊn ®Ò Héi ®ång xÐt thÊy cÇn thiÕt. phÈm TiÓu sö Hå ChÝ Minh, gåm c¸c ®ång chÝ: §iÒu 3. Ban Tμi chÝnh - Qu¶n trÞ Trung −¬ng duyÖt dù 1. TS. NguyÔn V¨n S¸u, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå to¸n kinh phÝ do Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh ChÝ Minh, Chñ tÞch Héi ®ång, x©y dùng vμ cÊp kinh phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng cña Héi 2. PGS.TS. NguyÔn Kh¸nh BËt, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc ®ång vμ viÖc xuÊt b¶n t¸c phÈm theo ®óng c¸c chÕ ®é, chÝnh gia Hå ChÝ Minh, ñy viªn - Th− ký Héi ®ång, s¸ch hiÖn hμnh.
 14. quyÕt ®Þnh cña ban bÝ th− sè 156-q®/tw,... 21 22 §iÒu 4. C¸c ®ång chÝ cã tªn t¹i §iÒu 1, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Ban T− t−ëng - V¨n hãa Trung −¬ng, Ban Tμi chÝnh - Qu¶n trÞ Trung −¬ng vμ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy. Th«ng b¸o T/M Ban BÝ th− KÕt luËn cña Bé ChÝnh trÞ Phan DiÔn Sè 210-TB/TW, ngμy 15 th¸ng 2 n¨m 2006 L−u t¹i Kho L−u tr÷ VÒ §Ò ¸n tæng thÓ nh÷ng h×nh thøc t−ëng niÖm, Trung −¬ng §¶ng. l−u niÖm ®èi víi c¸c danh nh©n, nh©n vËt lÞch sö, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tiÒn bèi tiªu biÓu cña §¶ng, Nhμ n−íc vμ §Ò ¸n tæ chøc kû niÖm 100 n¨m ngμy sinh c¸c ®ång chÝ Hμ Huy TËp, Tr−êng Chinh, Lª DuÈn, Ph¹m V¨n §ång trong 2 n¨m 2006 - 2007 T¹i phiªn häp ngμy 9-2-2006, sau khi nghe Ban C¸n sù §¶ng Bé V¨n hãa - Th«ng tin b¸o c¸o vÒ §Ò ¸n tæng thÓ nh÷ng h×nh thøc t−ëng niÖm, l−u niÖm c¸c danh nh©n, nh©n vËt lÞch sö, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tiÒn bèi tiªu biÓu cña §¶ng, Nhμ n−íc (sè 4569-§A/BVHTT) vμ §Ò ¸n tæ chøc kû niÖm 100 n¨m ngμy sinh c¸c ®ång chÝ Hμ Huy TËp, Tr−êng Chinh, Lª DuÈn, Ph¹m V¨n §ång trong 2 n¨m 2006 - 2007 (sè 51-§A/BCS), Bé ChÝnh trÞ kÕt luËn nh− sau: 1. VÒ §Ò ¸n tæng thÓ nh÷ng h×nh thøc t−ëng niÖm, l−u niÖm c¸c danh nh©n, nh©n vËt lÞch sö, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tiÒn bèi tiªu biÓu cña §¶ng, Nhμ n−íc - Bé ChÝnh trÞ c¬ b¶n t¸n thμnh c¸c néi dung nªu trong
 15. th«ng b¸o kÕt luËn cña bé chÝnh trÞ sè 210-tb/tw,... 23 24 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp §Ò ¸n. Song, ®©y lμ vÊn ®Ò réng lín, phøc t¹p vμ nh¹y c¶m, 2. VÒ §Ò ¸n tæ chøc kû niÖm 100 n¨m ngμy sinh c¸c Bé ChÝnh trÞ ®ång ý thμnh lËp Héi ®ång quèc gia lμm t− vÊn ®ång chÝ Hμ Huy TËp, Tr−êng Chinh, Lª DuÈn, Ph¹m cho Thñ t−íng ChÝnh phñ ®Ó x©y dùng hoμn thiÖn vμ thùc V¨n §ång hiÖn §Ò ¸n. Bé ChÝnh trÞ c¬ b¶n t¸n thμnh §Ò ¸n; giao V¨n phßng - CÇn x¸c ®Þnh râ h¬n môc tiªu, quan ®iÓm, ph¹m vi cña Trung −¬ng §¶ng chñ tr× phèi hîp víi Ban C¸n sù §¶ng Bé §Ò ¸n; ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kü t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c h×nh V¨n hãa - Th«ng tin, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ thøc t−ëng niÖm, l−u niÖm ®èi víi c¸c danh nh©n, nh©n vËt Minh, Ban T− t−ëng - V¨n hãa Trung −¬ng, Ban Tæ chøc lÞch sö vμ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tiÒn bèi tiªu biÓu cña §¶ng, Trung −¬ng, Ban Tμi chÝnh - Qu¶n trÞ Trung −¬ng, V¨n Nhμ n−íc ta trong nh÷ng n¨m qua (t×nh h×nh x©y dùng nhμ phßng ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thμnh phè cã t−ëng niÖm, l−u niÖm, xÕp h¹ng c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, liªn quan tæ chøc c¸c lÔ kû niÖm träng thÓ, chu ®¸o, an toμn, x©y dùng t−îng ®μi, giíi thiÖu trong c¸c b¶o tμng, xuÊt b¶n tiÕt kiÖm, ®¹t môc ®Ých, yªu cÇu §Ò ¸n ®· ®Ò ra. s¸ch vμ lμm phim, ®Æt tªn ®−êng phè vμ c«ng tr×nh c«ng céng, tæ chøc t−ëng niÖm...) ®Ó trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i T/M Bé ChÝnh trÞ ph¸p hîp lý, khoa häc. - §Ò ¸n cÇn b¸m s¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c ý kiÕn Bé Phan DiÔn ChÝnh trÞ ®· chØ ®¹o, nhÊt lμ HiÕn ph¸p, LuËt di s¶n v¨n hãa vμ chØ ®¹o cña Th−êng vô Bé ChÝnh trÞ khãa VIII; cã ph©n L−u t¹i Kho L−u tr÷ biÖt nh÷ng viÖc cña d©n, do d©n lμm theo quy ®Þnh vμ h−íng Trung −¬ng §¶ng. dÉn cña Nhμ n−íc víi nh÷ng viÖc cña Nhμ n−íc, do Nhμ n−íc thùc hiÖn, ®−îc ®Çu t− tõ ng©n s¸ch nhμ n−íc; xö lý hμi hßa quan hÖ gi÷a x©y dùng míi víi b¶o tån c¸c di tÝch, gi÷a c¸c di tÝch lÞch sö víi c¸c di tÝch c¸ch m¹ng, gi÷a c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tiÒn bèi tiªu biÓu cña §¶ng, Nhμ n−íc víi c¸c danh nh©n trong suèt chiÒu dμi lÞch sö cña d©n téc... - CÇn lÊy ý kiÕn tham kh¶o, tham gia ®ãng gãp réng r·i cña c¸c nhμ khoa häc, c¸c nhμ v¨n hãa vμo ®Ò ¸n; ChÝnh phñ xem xÐt, th¶o luËn kü, chØ tr×nh xin ý kiÕn Bé ChÝnh trÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lín, quan träng, nh¹y c¶m thuéc quan ®iÓm, t− t−ëng chØ ®¹o.
 16. 25 26 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp 5. §ång chÝ NguyÔn Huy Quang, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i Lμo, 6. §ång chÝ NguyÔn ChiÕn Th¾ng, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i Campuchia, 7. §ång chÝ Ph¹m TiÕn T−, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i QuyÕt ®Þnh Cuba. cña Bé ChÝnh trÞ §iÒu 2. Ban C¸n sù §¶ng Ngoμi n−íc, Ban C¸n sù §¶ng Sè 157-Q§/TW, ngμy 27 th¸ng 2 n¨m 2006 Bé Ngo¹i giao, Ban Tæ chøc Trung −¬ng vμ c¸c ®ång chÝ cã tªn t¹i §iÒu 1 thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy. ChØ ®Þnh ®¹i biÓu dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng T/M Bé ChÝnh trÞ Phan DiÔn C¨n cø ®iÓm 4, §iÒu 11 §iÒu lÖ §¶ng; XÐt Tê tr×nh cña Ban C¸n sù §¶ng Ngoμi n−íc vμ ®Ò nghÞ L−u t¹i Kho L−u tr÷ cña Ban Tæ chøc Trung −¬ng, Trung −¬ng §¶ng. Bé ChÝnh trÞ quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. ChØ ®Þnh 07 ®¹i biÓu thuéc c¸c ®¶ng bé ngoμi n−íc dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng, gåm c¸c ®ång chÝ: 1. §ång chÝ NguyÔn §×nh Bin, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i Ph¸p, 2. §ång chÝ Chu TuÊn C¸p, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i NhËt B¶n, 3. §ång chÝ NguyÔn T©m ChiÕn, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i Mü, 4. §ång chÝ TrÇn V¨n LuËt, BÝ th− §¶ng ñy, §¹i sø t¹i Trung Quèc,
 17. 27 28 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp §iÒu 3. Giao V¨n phßng Trung −¬ng th«ng b¸o ®Õn tõng ®ång chÝ ñy viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®Ó thùc hiÖn. T/M Bé ChÝnh trÞ QuyÕt ®Þnh Phan DiÔn cña Bé ChÝnh trÞ Sè 158-Q§/TW, ngμy 27 th¸ng 2 n¨m 2006 L−u t¹i Kho L−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. Thμnh lËp 73 ®oμn ®¹i biÓu vμ ph©n c«ng c¸c ñy viªn Trung −¬ng khãa IX tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c ®oμn ®¹i biÓu dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng C¨n cø ®iÓm 3, §iÒu 11 §iÒu lÖ §¶ng; §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt Quy chÕ lμm viÖc vμ yªu cÇu néi dung cña §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng, Bé ChÝnh trÞ quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thμnh lËp 73 ®oμn ®¹i biÓu dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng vμ ph©n c«ng c¸c ®ång chÝ ñy viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa IX tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c ®oμn ®¹i biÓu dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X cña §¶ng (cã danh s¸ch kÌm theo). §iÒu 2. C¸c ®ång chÝ ñy viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng khãa IX cã tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy.
 18. 29 30 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp 2- NguyÔn ThÞ Kim Hång DANH S¸CH C¸c ®oμn ®¹i biÓu vμ viÖc ph©n c«ng 4. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé thμnh phè §μ N½ng: c¸c ®ång chÝ ñy viªn Ban ChÊp hμnh NguyÔn V¨n An Trung −¬ng §¶ng khãa IX tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c ®oμn ®¹i biÓu dù 5. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Lai Ch©u: §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø X Vò TiÕn ChiÕn cña §¶ng 6. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh §iÖn Biªn: (Ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 158-Q§/TW, ngμy 27-2-2006 cña Bé ChÝnh trÞ) TrÞnh Long Biªn 7. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh S¬n La: 1. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé thμnh phè Hμ Néi: Tr−¬ng TÊn Sang 1- N«ng §øc M¹nh 8. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Lμo Cai: 2- NguyÔn Phó Träng 3- Hoμng V¨n Nghiªn Tr¸ng A Pao 4- Phïng H÷u Phó 9. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Yªn B¸i: 5- §μo Träng Thi Vò V¨n HiÒn 2. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé Thμnh phè Hå ChÝ Minh: 10. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hμ Giang: 1- Phan V¨n Kh¶i 2- NguyÔn Minh TriÕt Vâ Hång Phóc 3- Lª Hoμng Qu©n 11. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Tuyªn Quang: 4- Lª Thanh H¶i 5- NguyÔn TÊn Ph¸t Hoμng B×nh Qu©n 3. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé thμnh phè H¶i Phßng: 12. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Cao B»ng: 1- TrÇn §øc L−¬ng D−¬ng M¹c Th¨ng
 19. quyÕt ®Þnh cña bé chÝnh trÞ sè 158-q®/tw,... 31 32 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp 13. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B¾c K¹n: 22. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hμ T©y: 1- Ph¹m Gia Khiªm Hμ V¨n HiÒn 2- Mai ThÕ D−¬ng 23. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh H−ng Yªn: 14. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Th¸i Nguyªn: Ph¹m §×nh Phó Hå §øc ViÖt 24. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh H¶i D−¬ng: 15. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh L¹ng S¬n: 1- TrÇn §×nh Hoan 1- Tßng ThÞ Phãng 2- NguyÔn V¨n ChiÒn 2- Hoμng C«ng Hoμn 25. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh: 16. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Phó Thä: NguyÔn ThÞ Doan Vò Quèc Hïng 26. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hμ Nam: 17. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh VÜnh Phóc: Ph¹m Quang NghÞ Ng« V¨n Dô 27. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Nam §Þnh: 18. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hßa B×nh: Vò M·o 1- NguyÔn Phóc Thanh 28. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Ninh B×nh: 2- Hoμng V¨n Hon Ph¹m Minh Tuyªn 19. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ninh: §ç Quang Trung 29. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Thanh Hãa: NguyÔn V¨n Chi 20. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B¾c Giang: 1- NguyÔn Quèc C−êng 30. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh NghÖ An: 2- §ç B×nh D−¬ng Phan DiÔn 21. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B¾c Ninh: 31. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Hμ TÜnh: NguyÔn ThÕ Th¶o T¹ Quang Ngäc
 20. quyÕt ®Þnh cña bé chÝnh trÞ sè 158-q®/tw,... 33 34 V¨n kiÖn ®¶ng toμn tËp 32. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Qu¶ng B×nh: 41. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Gia Lai: Tr−¬ng §×nh TuyÓn TrÇn V¨n TruyÒn 33. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Qu¶ng TrÞ: 42. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh §¾c L¾c: §ç Hoμi Nam 1. Niª ThuËt 2. Lª Huy Ngä 34. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Thõa Thiªn HuÕ: 1- NguyÔn Khoa §iÒm 43. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh §¾c N«ng: 2- Hå Xu©n M·n Mai V¨n N¨m 35. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Qu¶ng Nam: 44. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Ninh ThuËn: NguyÔn §øc H¹t 1- TrÇn ThÞ Trung ChiÕn 36. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ng·i: 2- ChamalÐa §iªu Hå NghÜa Dòng 45. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B×nh ThuËn: 37. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B×nh §Þnh: NguyÔn ¸nh Minh Mai ¸i Trùc 46. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh L©m §ång: 38. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Phó Yªn: 1- NguyÔn §øc Kiªn 2- NguyÔn V¨n §¼ng NguyÔn V¨n YÓu 47. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B×nh Ph−íc: 39. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Kh¸nh Hßa: 1- NguyÔn H÷u LuËt 1- Tr−¬ng Quang §−îc 2- NguyÔn V¨n Tù 2- §ç Nguyªn Ph−¬ng 40. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Kon Tum: 48. §oμn ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B×nh D−¬ng: 1- Hoμng Trung H¶i 1- Hång Vinh 2- Y Vªng 2- Mai ThÕ Trung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2