intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt các công thức phân tích trong đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1.672
lượt xem
786
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu có thể phục vụ cho học phần phân tích tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, cho công tác phân tích chứng khoán của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt các công thức phân tích trong đầu tư chứng khoán

 1. HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ---------o0o--------- 1. Giá trị thời gian của tiền • Tính FV • FV của 1 $ • Tính lãi theo tháng • Tính lãi theo ngày FV(n,r) PV = (1+r)n/365 • Tính PV 2. Mức sinh lời và rủi ro • C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t−¬ng ®èi: (Pt - Pt-1 ) + Dt Rt = = Pt-1 • Møc sinh lêi trong mét kho¶ng thêi gian Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1 • Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ: 1
 2. Rbq = t (1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1 • Møc sinh lêi n¨m Rn = (1+Rm)12/m - 1 • Møc sinh lêi thùc tÕ vµ møc sinh lêi danh nghÜa R=r+h • Møc sinh lêi b×nh qu©n R1 + R2 + R3 +....+ Rt R = t • Rủi ro (R1- R)2 + (R2 - R )2+ (R3 - R)2....+ (Rt- R)2 Var (R) = T • Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán E (R) = p1R1 + p2R2 +.. .. .. + ptRt • Sinh lời dự kiến của 1 danh mục • Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục 2
 3. • Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán 3. Phân tích tài chính • HÖ sè thanh kho¶n a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i: Tæng tµi s¶n l−u ®éng Thanh to¸n hiÖn t¹i = Tæng nî ng¾n h¹n b. HÖ sè vèn l−u ®éng rßng Vèn l−u ®éng rßng = Tæng TSL§ - Tæng nî ng¾n h¹n. c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (thö AxÝt). (Tæng TSL§ - Tån kho) Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Tæng nî ng¾n h¹n d. HÖ sè l−u chuyÓn tiÒn tÖ: LCTT = Lîi nhuËn rßng (hay lç) + KhÊu hao. e. HÖ sè tiÒn tÖ: (TiÒn mÆt + Chøng kho¸n kh¶ m¹i) HÖ sè tiÒn tÖ = Nî ng¾n h¹n • HÖ sè ho¹t ®éng a. Kú thu håi nî trung b×nh: Kú thu håi nî trung b×nh = Kho¶n ph¶i thu 3
 4. Doanh sè b¸n chÞu hµng n¨m/360 ngµy b. Thanh to¸n trung b×nh: Kho¶n ph¶i tr¶ Thanh to¸n trung b×nh = Doanh sè b¸n chÞu trong n¨m/360 ngµy c. HÖ sè hµng l−u kho: Gi¸ trÞ hµng b¸n (gi¸ mua) Hµng l−u kho = Gi¸ trÞ hµng l−u kho trung b×nh d. HÖ sè lu©n chuyÓn hµng ho¸ (vßng quay hµng tån kho): Doanh thu thuÇn Vßng quay hµng tån kho = Tån kho • HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú: EBIT HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú = Chi phÝ tr¶ l·i • HÖ sè trang tr¶i a. HÖ sè trang tr¶i chung: C¸c nguån thu tiÒn mÆt Trang tr¶i chung = Tæng ph¶i tr¶ b. HÖ sè thanh to¸n l·i tr¸i phiÕu: Thanh to¸n EBIT = l·i tr¸i phiÕu Tæng tr¸i tøc hµng n¨m c. HÖ sè thanh to¸n cæ tøc −u ®·i: Lîi nhuËn rßng Thanh to¸n cæ tøc −u ®·i = Cæ tøc −u ®·i d. HÖ sè hoµn vèn cæ phiÕu th−êng: Lîi nhuËn rßng - Cæ tøc −u Hoµn vèn cæ phiÕu th−êng = ®·i Vèn cæ ®«ng 4
 5. • Kh¶ n¨ng sinh lêi: a. HÖ sè tæng lîi nhuËn: Doanh sè b¸n - TrÞ gi¸ hµng b¸n Tæng lîi nhuËn = Doanh sè b¸n b. HÖ sè lîi nhuËn ho¹t ®éng: EBIT Lîi nhuËn ho¹t ®éng = Doanh thu c. Møc l·i rßng: Lîi nhuËn rßng Møc l·i rßng = Doanh sè d. Lîi nhuËn trªn vèn cæ phÇn (ROE): Lîi nhuËn rßng ROE = Vèn cæ phÇn e. Lîi nhuËn trªn tµi s¶n (ROA): EBIT ROA = Tæng tµi s¶n g. Lîi nhuËn trªn ®Çu t− (ROI): Lîi nhuËn rßng ROI = Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn rßng Doanh sè thùc = x Doanh sè thùc Tæng tµi s¶n h. Lîi nhuËn mçi cæ phiÕu (EPS): Lîi nhuËn rßng - Tæng cæ tøc −u ®·i EPS = Tæng cæ phiÕu th−êng i. EPS gi¶m bít: Lîi nhuËn rßng EPS gi¶m bít (kh«ng ph¶i tr¶ l·i TP chuyÓn ®æi) = Tæng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi / Gi¸ chuyÓn ®æi k. Gi¸ trªn lîi nhuËn (P/E): ThÞ gi¸ P/E = EPS 5
 6. a. Tû lÖ tr¸i phiÕu: Tæng mÖnh gi¸ c¸c tr¸i phiÕu Tû lÖ tr¸i phiÕu = Tæng vèn dµi h¹n b. Tû lÖ cæ phiÐu −u ®·i: Tû lÖ cè phiÕu −u Tæng mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu −u ®·i = ®·i Tæng vèn dµi h¹n c. Tû lÖ cæ phiÐu th−êng: Vèn cæ ®«ng Tû lÖ cæ phiÕu th−êng = Tæng vèn dµi h¹n d. Tû sè nî trªn vèn cæ phÇn (D/E). Tr¸i phiÕu + Cæ phiÕu −u ®·i D/E = Vèn cæ phÇn Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh mèi t−¬ng quan gi÷a nî dµi h¹n vµ vèn cæ phÇn. Nã ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c«ng ty. C¸c c«ng ty cã thu nhËp phô thuéc vµo chu kú kinh tÕ th−êng cã hÖ sè D/E thÊp. e. HÖ sè Nî dµi h¹n trªn Tæng tµi s¶n: g. Tû sè nî: Tæng nî Tû s« nî = Tæng nguån vèn * §¸nh gi¸ thu nhËp: a. HÖ sè chi tr¶ cæ tøc: HÖ sè chi tr¶ cæ tøc = Cæ tøc b. HÖ s« lîi tøc hiÖn thêi: Cæ tøc Lîi tøc hiÖn thêi = ThÞ gi¸ cæ phiÕu 4. Định giá cổ phiếu • M« h×nh chiÕt khÊu cæ tøc TH1: Cæ tøc t¨ng trëng hµng n¨m theo mét tû lÖ g kh«ng ®æi DIV(t+1) = DIV(t) x (1 + g) DIV( 0 )( 1 + g ) ⎡ ⎛ 1+ g ⎞ ⎤ T P (0 ) = ⎢1 − ⎜ ⎥ k −g ⎢ ⎣ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥⎦ 6
 7. Víi gi¶ ®Þnh n->∞, trong khi r >g>0, gi¸ cæ phiÕu sÏ lµ: DIV 1 P0 = k − g TH2: M« h×nh t¨ng tr−ëng cæ tøc 2 giai ®o¹n D(0)(1+ g1) ⎡ ⎛ 1+ g1 ⎞ ⎤ ⎛ 1+ g1 ⎞ D(0)(1+ g2 ) T T P(0) = ⎢1−⎜ ⎥ +⎜ k − g1 ⎢ ⎝ 1+ k ⎠ ⎥ ⎝ 1+ k ⎠ ⎣ ⎦ k − g2 • Tỷ số giá/lợi nhuận: P/E - Trailing P/E = (Giá thị trường của một cổ phiếu)/ EPS của 12 tháng trước) P0 (D0 / E0 )× (1 + g ) (1 − b )(1 + g ) . trailing P/E = = = E0 k−g k−g - Leading P/E = (Giá thị trường một cổ phiếu / (EPS dự báo của 12 tháng tới) leading P/E = P0 = (D1 / E1 ) = (1 − b ) E1 k−g k−g PEG = (P/E)/(GEPS) ⎡ (1+ g)n ⎤ (Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc)(1+ g) ⎢1- n⎥ ⎢ (1+ ke,hg ) ⎥ (Tû lÖchi tr¶cæ tøcn )(1+ g)n (1+ gn ) ⎣ ⎦+ PEG = g(ke,hg − g) g(ke,st − gn )(1+ ke,hg )n • Ước lượng g g = ROE x (1 – Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc) TNST - Cổ tức TNST Doanh thu Tài sản g= x x x TNST Doanh thu Tài sản VCSH 7
 8. • Ước lượng tỷ lệ chiết khấu (k) Tû lÖ chiÕt khÊu = LS phi rñi ro + (HÖ sè bªta x PhÇn bï rñi ro thÞ trưêng) E(Ri ) = Rf + [E(RM ) - Rf ] × β i NÕu c«ng ty ph¸t hµnh c¶ cæ phiÕu lÉn tr¸i phiÕu th× k cÇn ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn (WACC) nh− sau: E D k= ke × + kd × (1− t) D+ E D+ E 5. Định giá trái phiếu 1) Coupon PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸) n L·i MÖnh gi¸ = ∑ (1 + r ) t =1 t + (1 + r ) n Nếu 1 năm trả lãi 2 lần: PV = PV(L·i) + PV(MÖnh gi¸) n L·i MÖnh gi¸ = ∑ + t =1 ( 1+ r 2 ) t ( 1+ r ) 2 n 2) Tr¸i phiÕu Zero Coupon M Ö n h g i¸ P V = P V ( M Ö n h g i¸ ) = (1 + r ) n 3) Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt biÕn ®æi 8
 9. n Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t PV = ∑ ⎛1 + r t ⎞ t t =1 ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ 4. Consols ∞ Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t PV = ∑ t =1 (1 + r ) t Dßng tiÒn t¹i thêi diÓm t = r Giá trị của trái phiếu giữa hai ngày trả coupon n C M P=∑ + (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) w t −1 w n −1 t =1 L·i thuéc vÒ ng−êi b¸n L·i thuéc vÒ ng−êi mua Ngµy tr¶ Ngµy thùc hiÖn Ngµy tr¶ coupon tr−íc mua – b¸n TP coupon s¾p tíi Sè ngµy tõ thêi ®iÓm chuyÓn nh−îng TP ®Õn ngµy tr¶ coupon s¾p tíi HÖ sè giai ®o¹n (w) = Sè ngµy trong 2 kú tr¶ coupon Dßng tiÒn dù tÝnh Gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i thêi ®iÓm t = (1+i)t-1 + w 9
 10. Par Discount Coupon Rate = Current Yield = YTM Coupon Rate < Current Yield < YTM Coupon Rate > Current Yield > YTM Premium • Thời gian đáo hạn bình quân C × (t ) n n ∑ (1t+ y)t ∑ t × PV (C ) t D = t =1 = t =1 n Ct PV ∑ (1 + y)t t =1 1 % Thay ®æi gi¸ = - × HÖ sè Macaulay × % Thay l∙i suÊt × 100 1+ y • Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh 1 ⎡ n C t + n . VN n ⎤ dy (1 + y ) ⎢∑ (1 + y )t .⎢ t . n⎥ dP ( 0 ) ⎣ t =1 (1 + y ) ⎥ ⎦ =− P (0) P (0) dP ( 0 ) / dy 1 ⇔ =− Du = - Modified duration P (0) (1 + y ) Thời hạn hoàn trả trung bình điều chỉnh = Thời hạn hoàn trả trung bình của Macaulay / (1+y) - Đối với Coupon ⎛ C⎞ n⎜ M − ⎟ C⎡ 1 − (1 + y ) ⎤ + ⎝ −n y⎠ y2 ⎣ ⎦ (1 + y )n +1 MD = 10 P
 11. • Độ lồi 2 ∂P 1 n = ∑ (t + t ) 2 CF t (1 + y ) (1 + y ) 2 2 ∂y t t =1 d 2 P 1 ⎛ n t ( t + 1) C n ( n + 1) M ⎞ 1 =⎜∑ t+2 + ⎟ 2 d y P ⎝ t = 1 (1 + y ) (1 + y ) n + 2 ⎠ P % thay ®æi gi¸ = 1/2 (®é låi) x thay ®æi l·i suÊt 6. Quản lý danh mục đầu tư • Tính độ ngại rủi ro • Mèi tư¬ng quan gi÷a møc ng¹i rñi ro, lîi suÊt ưíc tÝnh (doanh lîi) víi møc ®é rñi ro: • U = E ( r ) – 0,5 A σ 2 • Ph©n lo¹i c¸c nhµ ®Çu t: • Trung dung víi rñi ro: A = 0 • ThÝch rñi ro: A < 0 • Đánh giá danh mục 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2