Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chia sẻ: Le Phuong Phuongngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
936
lượt xem
179
download

Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng trong CLCT đầu tiên 1. Mục đích của CMVN là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  1. Tóm tắt Các chương I, II, III môn ĐLCMĐCSVN
  2. Hội nghị thành lập Đảng
  3. Tư tưởng trong CLCT đầu tiên 1. Mục đích của CMVN là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản 2. Nhiệm vụ CMVN gồm 2 nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, song nổi lên hàng đầu là nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc 3. Chủ trương tập hợp lực lượng rộng rãi theo tư tưởng Đại đoàn kết của HCM
  4. Những nhận thức hạn chế trong LCCT tháng 10/1930 Không vạch rõ mâu thuẫn của xã hội VN thuộc 1. địa là mâu thuẫn giữa dân tộc VN bị nô dịch với đế quốc thực dân pháp xâm lược và tay sai của chúng Do đó không nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân 2. tộc, mà nặng về đấu tranh giai cấp, về cách mạng ruộng đất. Chưa đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của 3. giai cấp tiểu tư sản, phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc, cường điệu mặt hạn chế của họ, chưa thấy được khả năng phân hóa và lôi kéo một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải phóng dân tộc. Không đề ra được một chiến lược liên minh dân 4. tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai
  5. Các nội dung quan trong trong đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 1. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến 2. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công nhân - nông dân 3. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù 4. Sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp 5. Chọn đúng thời cơ 6. Xây dựng một Đảng đủ sức lãnh đạo cách mạng
  6. • Nội dung quan trọng nhất trong đường lối đấu tranh giành chính quyền là nội dung số 1
  7. Các nội dung quan trọng trong đường lối toàn quốc kháng chiến 1. Kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, gây mâm mống cho CNXH, trong đó nhiệm vụ tập trung hàng đầu là chống đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng 2. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, KC toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. 3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh
  8. Nội dung quan trọng nhất trong * Đường lối kháng chiến toàn quốc là nội dung số 1.
  9. Các nội dung quan trọng trong Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 1. CNXH, tiếp tục tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh ở mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế Quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ với tinh thần 2. cách mạng tiến công, độc lập tự chủ, kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc Đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, 3. toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới
  10. • Nội dung quan trọng nhất trong Đường lối KC chống Mỹ cứu quốc là nội dung số 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản