Tổn thương có luồng thông trái - phải

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
147
lượt xem
52
download

Tổn thương có luồng thông trái - phải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổn thương thông liên thất trong Tứ chứng Fallot thường ở vị trí quanh màng, kích thước lớn và do vậy không hạn chế. Tuy nhiên lỗ thông này có thể lan ra sau đến phần buồng nhận của thất phải hoặc lan ra trước và lên trên đến phần phễu. Đôi khi bệnh nhân có tổn thương thực sự của gối nội mạc gây nên bệnh cảnh phổi hợp Tứ chứng Fallot-kênh nhĩ thất. Một số trường hợp lỗ thông liên thất nhỏ, hạn chế do van ba lá dư thừa hoặc có tổ chức thừa sa vào lỗ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổn thương có luồng thông trái - phải

 1. TOÅN THÖÔNG COÙ LUOÀNG THOÂNG NG TRAÙI - PHAÛI BS Ñaøo Höõu Trung
 2. Muïc ñích sieâu aâm 1. Ñònh vò toån thöông khuyeát taät naèm ôû taàng Nhó, taàn Thaát hay taàng Ñoäng Maïch 2. Xaùc ñònh noái tieáp caùc tónh maïch phoåi. 3. Xaùc ñònh toån thöông phoái hôïp ( Coù/ khoâng) 4. Ñaùnh giaù kích thöôùc buoàng tim (Daõn) vaø ñoä daøy thaønh tim ( phì ñaïi) 5. Ñaùnh giaù aùp löïc Ñoäng Maïch Phoåi
 3. An isolated secundum atrial septal defect results in left-to-right shunting at the atrial level, resulting in a vulume (diastolic) overload and, therefore, dilation of the atria, right ventricle, and pulmonary artery. Arrows indicate extra shunt flow
 4. An isolated ventricular septal defect results in left-to-right shunting at the ventricular level, with volume (diastolic) overload and resultant dilation of the left atrium and left ventricle. Arrows indicate extra shunt flow
 5. Type of ventricular loads Volume (diastolic) load Is caused by Shunts Valvular insufficiency Results in Chamber dilation Pressure (systolic) load Is cause by Stenoses Increased vascular resistance Results in Hypertrophy
 6. Illustration of the flow patterns in the normal fetal heart. Because flow is necessary for normal development, disruption in the flow at any stage will cause undergrowth (hypoplasia) or absence (atresia) of structures “downstream” of the disruption
 7. Pressure volume loop relating the pressure in the left ventricle to the volume. The area of the curve is the work performed by the heart. Pressure loads are primarily caused by obstructions, whereas volume loads are caused by shunts and valvular regurgitation. Either type of load results in increased work for the heart.
 8. Illustration of the volume load of aortic regurgitaion. The arrows represent the different flows. The flow out the aortic valve during systole is equal to the mitral flow during diastole plus the backward flow through the aortic valve during diastole. This extra volume (diastolic) load causes enlargement of the left ventricular cavity
 9. COØN OÁNG ÑOÄNG MAÏCH NG NG CH (PCA-PDA) Taàn suaát: 5-10% caùc beänh TBS Phoâi thai – Giaûi phaãu hoïc: Baét nguoàn töø cung ÑMC VI Phaàn gaàn: ÑMP traùi Phaàn xa: OÁng ÑM - Tuaàn thöù 6: 55% löu löôïng tim phoâi thai - Ñoùng: 2 giai ñoaïn: 10-16 giôø co thaét cô (Vai troø PGE1 – E2 2-3 tuaàn haønh laäp moâ sôïi oxygen) 8 tuaàn # 90% ñoùng - Kích thöôùc L 2-15mm Φ 5-15mm Beân traùi ( Beân phaûi? Hai beân?)
 10. Sinh lyù beänh nh Beänh lyù Shunt T->P Yeáu toá : - Kích thöôùc loã thoâng - Tuaàn hoaøn phoåi – Löu löôïng – AÙp löïc (TP) - Taêng gaùnh TT thaát traùi - Tuoåi thieáu thaùng Sô sinh Treû lôùn
 11. Coøn oáng ñoäng maïch a. Daïng coå ñieån, khoâng keøm taêng aùp ÑMP, khoâng daøy thaát phaûi b. Coøn oáng ñoäng maïch (oáng lôùn0, laøm taêng aùp ÑMP vaø daày thaát phaûi c. Coøn oáng ñoäng maïch vôùi luoàng thoâng phaûi traùi. Vò trí luoàng thoâng laøm maùu ñen chaûy veà phía ñoäng maïch chuû xuoáng
 12. Laâm saøng – Caän laâm saøng ng ng 3 theå laâm saøng 1. Kích thöôùc oáng nhoû – Shunt ít- Aùp löïc ÑMP bình thöôøng Trieäu chöùng cô naêng Phaùt trieån töông ñoái bình thöôøng AT lieân tuïc (+) Xquang TP : bình thöôøng ECG : chöa taêng taûi Sieâu aâm : oáng thoâng nhoû. Phoå SA Doppler vaän toác lôùn Shunt lôùn
 13. 2. Kích thöôùc oáng lôùn – Shunt nhieàu – AÙp löïc ÑMP cao - Trieäu chöùng cô naêng ++ - giaûm caân Khoù thôû – maïch naåy AT lieân tuïc – T2 vang – A6TTTröông moûm – T1 ñanh XqTP: Tim to – TH phoåi taêng ECG: Taêng gaùnh 2 T SA : oáng thoâng lôùn. Phoå SA Doppler vaän toác keùm Bieán chöùng : Suy hoâ haáp. Hôû 2 laù. Hôû ÑMC. Suy thaát traùi. VNTM Xöû trí : GP khoâng chôø ñôïi
 14. 3.Taêng aùp ÑMP naëng – Khoâng coøn Shunt – Ñaûo shunt - Trieäu chöùng: Cao aùp ÑMP ± tím - SAÂ: Oáng thoâng lôùn – Shunt 2 chieàu SAÂ Doppler vaän toác raát thaáp Trieäu chöùng taêng aùp ÑMP
 15. Laâm saøng – Caän laâm saøng ng ng I. Kích thöôùc oáng nhoû – Shunt ít – AÙp ÑMP BT Ít trieäu chöùng cô naêng – Phaùt trieån töông ñoái BT
 16. II. Kích thöôùc oáng lôùn ≥ 8mm – Shunt nhieàu- ALÑMP cao Trieäu chöùng cô naêng +++ Giaûm caân – Bieán daïng loàng ngöïc – khoù thôû.
 17. III. Taêng ALÑMP naëng Khoâng coøn Shunt Shunt ñaûo- Khaùng löïc ÑMP cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản