intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan về tổng đài NEAX-61E do hãng NEC sản xuất

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:107

1.369
lượt xem
337
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng đài điện tử SPC (Store Program Controller ) là tổng đài được điều khiển theo chương trình ghi sẵn trong bộ nhớ chương trình điều khiển lưu trữ. Người ta dùng bộ vi xử lý để điều khiển một lượng lớn công việc một cách nhanh chóng bằng phần mềm xử lý đã được cài sẵn trong bộ nhớ chương trình. Phần dữ liệu của tổng đài - như số liệu thuê bao, bảng phiên dịch, xử lý địa chỉ thuê bao, thông tin định tuyến, tính cước - được ghi sẵn trong bộ nhớ số liệu. Nguyên lý......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về tổng đài NEAX-61E do hãng NEC sản xuất

 1. tæng ®µi neax61-e Môc lôc Trang Lêi nãi 3 ®Çu PhÇn 1 Giíi thiÖu tæng quan vÒ tæng ®µi SPC 4 I Giíi thiÖu chung vÒ tæng ®µi SPC 4 I.1 NhiÖm vô cña tæng ®µi ®iÖn tö sè 5 I.2 C¸c dÞch vô dµnh cho thuª bao 5 II S¬ ®å khèi tæng ®µi SPC 6 II.1 Giao tiÕp thuª bao, giao tiÕp trung kÕ 7 II.1.1 Giao tiÕp thuª bao 7 II.1.2 Giao tiÕp trung kÕ 9 II.2 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch 11 II.2.1 ChuyÓn m¹ch T 11 II.2.2 ChuyÓn m¹ch S 14 II.2.3 C¸c lo¹i chuyÓn m¹ch kÕt hîp 15 II.2.4 C¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ trêng chuyÓn m¹ch 17 II.3 Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn, xö lý 18 II.3.1 §iÒu khiÓn trong tæng ®µi SPC 18 II.3.2 CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn 20 II.3.3 Xö lý gäi 23 II.3.4 C¸c ph¬ng ph¸p dù phßng cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn 24 II.4 ThiÕt bÞ trao ®æi ngêi - m¸y 25 II.5 B¸o hiÖu trong m¹ng viÔn th«ng 26 II.5.1 Kh¸i niÖm chung 26 II.5.2 Ph©n lo¹i vµ chøc n¨ng c¸c b¸o hiÖu 26 III KÕt luËn 30 PhÇn II Giíi thiÖu tæng quan vÒ tæng ®µi NEAX61-E 32 I Tæng quan vÒ hÖ thèng 32 I.1 Kh¶ n¨ng vµ øng dông 33 I.2 §Æc ®iÓm cÊu tróc hÖ thèng 34 I.3 C¸c ®Æc trng c¬ b¶n 35 II CÊu tróc phÇn cøng hÖ thèng NEAX61-E 37 II.1 Ph©n hÖ øng dông 39 II.1. Giao tiÕp ®êng d©y thuª bao ANALOG 40 1 II.1.2 Giao tiÕp trung kÕ ANALOG 41 II.1.3 Giao tiÕp trung kÕ sè 41 II.1.4 Giao tiÕp hÖ thèng tæng ®µi vÖ tinh 41 II.1.5 Giao tiÕp trung kÕ dÞch vô 41 II.1.6 Giao tiÕp bµn ®iÖn tho¹i viªn 42 II..2 Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch 42 II.3 Ph©n hÖ xö lý 45 §å ¸n tèt nghiÖp 1 SV-hoµng kh¾c hµ
 2. tæng ®µi neax61-e II.4 Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o dìng 48 III CÊu tróc phÈn mÒm hÖ thèng NEAX61-E 51 III.1 CÊu tróc c¬ b¶n phÇn mÒm hÖ thèng NEAX61-E 51 III.2 CÊu tróc File hÖ thèng 51 III.2.1 HÖ ®iÒu hµnh OS ( Operation System ) 53 III.2.2 HÖ thèng øng dông AS ( Application System ) 54 III.3 File sè liÖu tæng ®µi 55 III.4 File sè liÖu thuª bao 55 PhÇn III Modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM 56 Ch¬ng I Giíi thiÖu vÒ giao tiÕp trung kÕ sè 56 I Giíi thiÖu vÒ giao tiÕp trung kÕ sè 56 II GhÐp kªnh ph©n chia thêi gian 56 II.1 HÖ thèng 30 kªnh 57 II.2 HÖ thèng 24 kªnh 59 III §ång bé 62 III.1 §ång bé sè 63 III.2 §ång bé khung 63 III.3 §ång bé m¹ng viÔn th«ng 64 Ch¬ng II Modul giao tiÕp trung kÕ sè 65 I Giíi thiÖu chung 65 II Chøc n¨ng 67 II.1 Chøc n¨ng cña DTIC 67 II.2 Chøc n¨ng cña DTI 67 II.3 Giao tiÕp trung kÕ sè 68 III CÊu h×nh phÇn cøng 69 III.1 CÊu h×nh hÖ thèng 69 III.1.1 VÞ trÝ cña DTIM trong hÖ thèng NEAX61-E 69 III.1.2 CÊu h×nh dù phßng 70 III.2 CÊu tróc MODUL 72 IV Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña DTIM 73 IV.1 Khèi chøc n¨ng DTIM 74 IV.1.1 Card ®iÒu khiÓn giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTIC (0/1) 74 IV.1.2 Giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTI 76 IV.2 Ho¹t ®éng cña DTIM 77 V Giao diÖn 78 Ch¬ng III M¹ch giao tiÕp truyÒn dÉn sè 84 I Giíi thiÖu 84 II Chøc n¨ng cña DTI 84 III CÊu h×nh phÇn cøng 84 IV Ho¹t ®éng cña DTI 87 IV.1 C¸c khèi chøc n¨ng 87 IV.2 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña DTI 89 V B¶o dìng 97 KÕt luËn 100 Tµi liÖu tham kh¶o 101 §å ¸n tèt nghiÖp 2 SV-hoµng kh¾c hµ
 3. tæng ®µi neax61-e Lêi nãi ®Çu Víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng quèc tÕ nãi chung vµ ViÖt nam nãi riªng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ nh ®iÖn tö, tin häc , quang häc... ®· ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña cña c«ng nghÖ th«ng tin . Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng th«ng tin ®· trë thµnh vÊn ®Ò bøc thiÕt cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi , ®Ó hç trî cho nÒn kinh tÕ ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch thuËn lîi. ë ViÖt nam ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu th«ng tin trong níc vµ Quèc tÕ vµ cè g¾ng theo kÞp c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn, Ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng còng ®ang chuÈn bÞ thiÕt bÞ vµ ®éi ngò c¸n bé ®Ó vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng. Mét trong c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng ®ã lµ tæng ®µi ®iÖn tö sè, cã rÊt nhiÒu h·ng s¶n xuÊt tæng ®µi ®iÖn tö sè nh ALCATEL, NEC, BOSCH, LG... Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, em ®îc ThÇyVò V¨n Yªm giao cho nghiªn cøu tæng quan vÒ tæng ®µi NEAX-61E do h·ng NEC s¶n xuÊt, do ®ã trong ®å ¸n tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy c¸c phÇn sau: -Tæng quan vÒ tæng ®µi ®iÖn tö SPC. -Tæng quan vÒ tæng ®µi NEAX-61E. -Modul giao tiÕp trung kÕ sè. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o Vò V¨n Yªm vµ kü s Lª Nam Tr©n ®· gióp ®ì híng dÉn chØ b¶o em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh b¸o c¸o. Víi thêi gian cã h¹n, nªn trong ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o còng cña c¸c b¹n sinh viªn. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. /. Hµ néi th¸ng 5 n¨m 2000 Sinh Viªn §å ¸n tèt nghiÖp 3 SV-hoµng kh¾c hµ
 4. tæng ®µi neax61-e Hoµng Kh¾c Hµ phÇn I Giíi thiÖu tæng quan vÒ tæng ®µi Spc I.Giíi thiÖu chung vÒ tæng ®µi SPC Tæng ®µi ®iÖn tö SPC (Store Program Controller ) lµ tæng ®µi ®îc ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh ghi s½n trong bé nhí ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn l- u tr÷. Ngêi ta dïng bé vi xö lý ®Ó ®iÒu khiÓn mét lîng lín c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng b»ng phÇn mÒm xö lý ®· ®îc cµi s½n trong bé nhí ch¬ng tr×nh. PhÇn d÷ liÖu cña tæng ®µi - nh sè liÖu thuª bao, b¶ng phiªn dÞch, xö lý ®Þa chØ thuª bao, th«ng tin ®Þnh tuyÕn, tÝnh cíc - ®îc ghi s½n trong bé nhí sè liÖu. Nguyªn lý chuyÓn m¹ch nh trªn gäi lµ chuyÓn m¹ch ®îc ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh ghi s½n SPC. Tæng ®µi SPC vËn hµnh rÊt linh ho¹t, dÔ bæ sung vµ söa ch÷a. Do ®ã c¸c ch¬ng tr×nh vµ sè liÖu ®îc ghi trong bé nhí cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu cña ngêi qu¶n lÝ m¹ng. Víi tÝnh n¨ng nh vËy, tæng ®µi SPC dÔ dµng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng nhanh tho¶ m·n theo nhu cÇu cña thuª bao, cung cÊp cho thuª bao nhiÒu dÞch vô. Trong tæng ®µi ®iÖn tö sè c«ng viÖc ®o thö tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ bªn trong còng nh c¸c tham sè ®êng d©y thuª bao vµ trung kÕ ®- îc tiÕn hµnh tù ®éng vµ thêng k×. C¸c kÕt qu¶ ®o thö vµ ph¸t hiÖn sù cè ®îc in ra tøc thêi hoÆc hÑn giê nªn thuËn lîi cho c«ng viÖc b¶o dìng ®Þnh kú. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi SPC lµm viÖc theo ph¬ng thøc tiÕp th«ng tõng phÇn. §iÒu nµy dÉn ®Õn tån t¹i c¸c trêng chuyÓn m¹ch ®îc cÊu t¹o theo ph¬ng thøc tiÕp th«ng nªn hoµn toµn kh«ng g©y ra tæn thÊt dÉn ®Õn qu¸ tr×nh khai th¸c còng kh«ng tæn thÊt. §å ¸n tèt nghiÖp 4 SV-hoµng kh¾c hµ
 5. tæng ®µi neax61-e Tæng ®µi ®iÖn tö sè xö lý ®¬n gi¶n víi c¸c sù cè v× chóng cã cÊu tróc theo c¸c phiÕn m¹ch in liªn kÕt kiÓu c¾m. Khi mét phiÕn m¹ch in cã lçi th× nã ®îc tù ®éng ph¸t hiÖn nhê ch¬ng tr×nh b¶o dìng vµ chuÈn ®o¸n. I.1.NhiÖm vô cña tæng ®µi ®iÖn tö sè • B¸o hiÖu : Trao ®æi b¸o hiÖu víi m¹ng bªn ngoµi, bao gåm m¹ng c¸c ®êng d©y thuª bao vµ m¹ng c¸c ®êng d©y trung kÕ ®Êu nèi víi c¸c tæng ®µi kh¸c. • Xö lý b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn c¸c thao t¸c chuyÓn m¹ch : Cã nhiÖm vô nhËn th«ng tin b¸o hiÖu tõ m¹ng ®êng d©y thuª bao vµ c¸c ®êng trung kÕ ®Ó xö lý, ph¸t ra c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c ®Ó t¹o tuyÕn kÕt nèi, cÊp c¸c ®êng b¸o hiÖu ®Õn thuª bao. • TÝnh cíc : Chøc n¨ng nµy tÝnh cíc cho phï hîp víi tõng lo¹i cuéc gäi, cù ly... sau khi cuéc gäi kÕt thóc. I.2.C¸c dÞch vô dµnh cho thuª bao •Quay sè t¾t : c¸c sè cña thuª bao ®îc gäi t¾t b»ng 2 hay 3 sè ®Æc biÖt. •Ên ®Þnh cuéc gäi mét c¸ch tù ®éng : Mét cuéc gäi cã thÓ ®îc thiÕt lËp gi÷a mét bªn chñ gäi vµ mét bªn bÞ gäi vµo mét thêi gian ®Þnh tríc. •H¹n chÕ cuéc gäi. •Gäi v¾ng mÆt : B¶n tin ®· ®îc kÝch ho¹t khi thuª bao bÞ gäi v¾ng mÆt. •H¹n chÕ gäi ®Õn : chØ nh÷ng thuª bao ®Æc biÖt míi ®îc gäi ®Õn. •ChuyÓn tho¹i : Mét cuéc gäi ®Õn sÏ ®îc chuyÓn tíi mét m¸y ®iÖn tho¹i kh¸c. •Tù ®éng chuyÓn tíi mét sè míi : Dïng khi thay ®æi sè ®iÖn tho¹i. •Chän lùa sè ®¹i diÖn. •Nèi sè ®¹i diÖn phô : mét cuéc gäi ®îc tù ®éng chuyÓn tíi sè tiÕp theo khi kh«ng cã tr¶ lêi cña sè ®¹i diÖn ®· quay. §å ¸n tèt nghiÖp 5 SV-hoµng kh¾c hµ
 6. tæng ®µi neax61-e •B¸o cã cuéc gäi ®Õn khi ®ang bËn (B¸o tríc cuéc gäi). •Gäi héi ghÞ : 3 hay nhiÒu m¸y cã thÓ tham gia gäi cïng mét lóc. •Gi÷ m¸y : Thuª bao cã thÓ gäi tíi bªn thø 3 sau khi gi÷ m¸y víi ngêi ®ang gäi. •§Æt gäi tÊt c¶ : Gäi tíi tÊt c¶ hay mét sè m¸y ®iÖn tho¹i trong tæng ®µi cïng mét lóc ®Ó th«ng b¸o. •TÝnh cíc tøc th×. •TÝnh cíc chi tiÕt. •B¸o thøc : TÝn hiÖu b¸o thøc vµo giê ®Þnh tríc. •DÞch vô b¾t gi÷ cuéc gäi : Cã thÓ t×m ra sè m¸y chñ gäi. • DÞch vô hiÓn thÞ sè gäi ®i vµ ®Õn... Ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu dÞch vô kh¸c dµnh cho thuª bao sè. II.s¬ ®å khèi cña tæng ®µi spc §-êng d©y thuª bao M¹ch ®iÖn ®-êng ThiÕt bÞ kÕt d©y cuèi Trung kÕ t-¬ng tù thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch Trung kÕ sè 1 ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ ®o thö ThiÕt bÞ B¸o hiÖu B¸o hiÖu ph©n tr¹ng th¸i ®iÒu kªnh kªnh phèi b¸o ®-êng khiÓn chung riªng hiÖu d©y ®Êu nèi 2 3 bus ®iÒu khiÓn §å ¸n tèt nghiÖpBé xö lÝ 6 SV-hoµng kh¾c hµ trung t©m ThiÕt bÞ trao ®æi C¸c bé nhí ng-êi – m¸y 4 5
 7. tæng ®µi neax61-e H×nh 1 : S¬ ®å khèi tæng ®µi SPC 1. Giao tiÕp thuª bao, giao tiÕp trung kÕ 2. ThiÕt bÞ ngo¹i vi, b¸o hiÖu 3. ThiÕt bÞ ngo¹i vi chuyÓn m¹ch 4. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trung t©m 5. ThiÕt bÞ giao tiÕp ngêi m¸y CÊu tróc cña tæng ®µi SPC nãi chung nh ë h×nh 1. Ngoµi ra tæng ®µi quèc tÕ cßn cã c¸c khèi : tÝnh cíc, thèng kª, ®ång bé m¹ng, trung t©m xö lý th«ng tin, thiÕt bÞ giao tiÕp thuª bao xa. Sau ®©y lµ nhiÖm vô cña tõng khèi chøc n¨ng trong tæng ®µi. II.1.Giao tiÕp thuª bao, giao tiÕp trung kÕ II.1.1 Giao tiÕp thuª bao §Ó hiÓu ®îc chøc n¨ng m¹ch giao tiÕp thuª bao ®êng d©y, ta ph¶i nghiªn cøu vÞ trÝ cña nã trong mèi quan hÖ víi thiÕt bÞ tËp trung ®êng d©y thuª bao, thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn liªn quan vµ c¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu ngo¹i vi. ThiÕt bÞ giao tiÕp thuª bao gåm c¸c m¹ch ®iÖn kÕt cuèi cho c¸c lo¹i : thuª bao thêng, thuª bao bá tiÒn, thuª bao PABX (Private automatic brand exchange). §èi víi thuª bao thêng nã nèi ®îc víi 512 hoÆc 256 thuª bao; ®èi víi thuª bao PABX kÕt cuèi ®îc víi 128 hoÆc 256 thuª bao. Ngoµi ra thiÕt bÞ giao tiÕp thuª bao ®êng d©y cßn giao tiÕp víi thiÕt bÞ ®o thö ngoµi, ®o thö trong, thiÕt bÞ c¶nh b¸o vµ thiÕt bÞ nguån. §å ¸n tèt nghiÖp 7 SV-hoµng kh¾c hµ
 8. tæng ®µi neax61-e Mçi thuª bao ®Òu cã m¹ch thuª bao riªng ®Ó giao tiÕp víi ®êng d©y thuª bao vµ thiÕt bÞ tæng ®µi. Nh vËy m¹ch giao tiÕp ®êng d©y thuª bao cã 7 chøc n¨ng ®îc viÕt t¾t lµ BORSCHT PCM Thuª bao B¶o vÖ qu¸ M¹ch cÊp Codec and Slip ¸p chu«ng filter PCM H×nh 2 : S¬ ®å khèi cña m¹ch giao tiÕp thuª bao B : CÊp nguån (Battery) : Dïng bé chØnh lu t¹o c¸c møc ®iÖn ¸p theo yªu cÇu phï hîp víi thuª bao tõ ®iÖn ¸p xoay chiÒu. VÝ dô cung cÊp ®iÖn gäi cho tõng m¸y ®iÖn tho¹i thuª bao ®ång thêi truyÒn tÝn hiÖu nh nhÊc m¸y, xung quay sè. O (Over voltage - protecting) : B¶o vÖ chèng qu¸ ¸p cho tæng ®µi vµ c¸c thiÕt bÞ do nguån ®iÖn ¸p cao xuÊt hiÖn tõ ®êng d©y nh sÊm sÐt, ®iÖn c«ng nghiÖp hoÆc chËp ®êng d©y thuª bao. Ngìng ®iÖn ¸p b¶o vÖ 75V. R : CÊp chu«ng (Ringing) : Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô cÊp dßng chu«ng 25Hz, ®iÖn ¸p 75-90 volts cho thuª bao bÞ gäi. §èi víi m¸y ®iÖn tho¹i quay sè dßng chu«ng nµy ®îc cung cÊp trùc tiÕp cho chu«ng ®iÖn c¬ ®Ó t¹o ra ©m chu«ng. Cßn ®èi víi m¸y Ên phÝm dßng tÝn hiÖu chu«ng nµy ®îc ®a qua m¹ch n¾n dßng chu«ng thµnh dßng mét chiÒu cÊp cho IC t¹o ©m chu«ng. T¹i kÕt cuèi thuª bao cã trang bÞ m¹ch ®iÖn x¸c ®Þnh khi thuª bao nhÊc m¸y tr¶ lêi ph¶i c¾t ngang dßng chu«ng göi tíi ®Ó tr¸nh g©y h háng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cña thuª bao. S : Gi¸m s¸t (Supervisor) : Gi¸m s¸t thay ®æi m¹ch vßng thuª bao, xö lý thuª bao nhËn d¹ng b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cuéc gäi vµ ph¸t tÝn hiÖu nhÊc m¸y, ®Æt m¸y tõ thuª bao hoÆc c¸c tÝn hiÖu ph¸t xung quay sè. C : M· ho¸ vµ gi¶i m· ( Code / Decode) : Chøc n¨ng nµy ®Ó m· ho¸ tÝn hiÖu t- ¬ng tù thµnh tÝn hiÖu sè vµ ngîc l¹i. §å ¸n tèt nghiÖp 8 SV-hoµng kh¾c hµ
 9. tæng ®µi neax61-e H : ChuyÓn ®æi 2 d©y / 4 d©y (Hybrid) : Chøc n¨ng chÝnh cña hybrid lµ chøc n¨ng chuyÓn ®æi 2 d©y tõ phÝa ®êng d©y thuª bao thµnh 4 d©y ë phÝa tæng ®µi. T: §o thö (Test) : lµ thiÕt bÞ kiÓm tra tù ®éng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c lçi nh lµ : ®- êng d©y thuª bao bÞ háng do ngËp níc, chËp m¹ch víi ®êng ®iÖn hay bÞ ®øt b»ng c¸ch theo dâi ®êng d©y thuª bao thêng xuyªn cã chu kú. ThiÕt bÞ nµy ®îc nèi vµo ®êng d©y b»ng ph¬ng ph¸p t¬ng tù ®Ó kiÓm tra vµ ®o thö. H×nh 2 lµ s¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¹ch giao tiÕp thuª bao, trong ®ã: Khèi m¹ch Slip : Lµm chøc n¨ng cÊp nguån cho ®êng d©y thuª bao, chuyÓn ®æi 2 d©y - 4 d©y vµ chøc n¨ng gi¸m s¸t m¹ch vßng thuª bao. M¹ch cÊp nguån ë tæng ®µi sè ®îc sö dông ph¬ng ph¸p m¹ch ®iÖn tö th«ng qua c¸c m¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n cã trë kh¸ng cao cïng víi m¹ch ®iÒu chØnh dßng ®Ó ®¶m b¶o dßng cÊp cho thuª bao lµ kh«ng ®æi. Khèi m¹ch läc vµ Codec : • M¹ch läc h¹n chÕ phæ cho tÝn hiÖu tho¹i ph¸t ®i trong ph¹m vi (0,3 ÷ 3,4) kHz, ®ång thêi trªn híng thu lµm chøc n¨ng kh«i phôc d·y xung PAM ë ®Çu ra m¹ch Codec. • Codec lµm nhiªm vô chuyÓn ®æi A-D vµ ngîc l¹i cho tÝn hiÖu theo 2 híng thu vµ ph¸t cña ®êng tho¹i. Ngoµi ra ®èi víi giao tiÕp thuª bao cña m¸y bá tiÒn hoÆc PABX th× ngoµi chøc n¨ng trªn cßn cã c¸c m¹ch cã chøc n¨ng ®æi cùc cÊp cho nguån thuª bao, truyÒn dÉn xung cíc. II.1.2.Giao tiÕp trung kÕ • Giao tiÕp trung kÕ t¬ng tù : Khèi nµy chøa c¸c m¹ch trung kÕ dïng cho c¸c m¹ch gäi ra vµ gäi vµo chuyÓn tiÕp. Nã cã chøc n¨ng cÊp nguån gi¸m s¸t cuéc gäi, phèi hîp b¸o hiÖu. Khèi nµy kh«ng cã nhiÖm vô tËp trung t¶i nh- ng cã nhiÖm vô biÓn ®æi A-D ë tæng ®µi sè. • Giao tiÕp trung kÕ sè : ThiÕt bÞ giao tiÕp sè ph¶i ®îc trang bÞ chøc n¨ng b¸o lçi 2 cùc ph¸t ra sè lÇn ®Þnh l¹i khung vµ trît qu¸ ®é gäi t¾t lµ GAZPACHO. §å ¸n tèt nghiÖp 9 SV-hoµng kh¾c hµ
 10. tæng ®µi neax61-e G (Generation of frame) :Ph¸t m· khung nhËn d¹ng tÝn hiÖu ®ång bé khung ®Ó ph©n biÖt tõng khung cña tuyÕn sè liÖu PCM ®a tõ tæng ®µi tíi. A (Aligment of frame) : S¾p xÕp khung sè liÖu phï hîp víi hÖ thèng PCM. Z (Zero string suppression) : Khö d·y sè “0” liªn tiÕp. Do d·y tÝn hiÖu PCM cã nhiÒu qu·ng chøa nhiÒu bÝt “0” nªn phÝa thu khã kh«i phôc tÝn hiÖu ®ång hå. V× vËy nhiÖm vô nµy thùc hiÖn khö c¸c d·y bit “0” ë phÝa ph¸t. P (Polar conversion) : Cã nhiÖm vô biÕn ®æi d·y tÝn hiÖu ®¬n cùc tõ hÖ thèng thµnh lìng cùc ®êng d©y vµ ngîc l¹i. A (Alarm processing) : Xö lý c¶nh b¸o ®êng truyÒn PCM. C (Clock recovery) : Kh«i phôc xung ®ång hå, thùc hiÖn phôc håi d·y xung nhÞp tõ d·y tÝn hiÖu thu ®îc. H (Hunt during reframe) : T×m trong khi ®Þnh l¹i khung tøc lµ t¸ch th«ng tin ®ång bé tõ d·y tÝn hiÖu thu. O (Office signalling) : B¸o hiÖu liªn tæng ®µi. §ã lµ chøc n¨ng giao tiÕp ®Ó phèi hîp b¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi ®ang xem xÐt vµ c¸c tæng ®µi kh¸c qua ®- êng trung kÕ. Díi ®©y lµ s¬ ®å khèi cña giao tiÕp trung kÕ sè. Tõ thiÕt bÞ ®iÒu Trung M· ho¸ ®-êng khiÓn CÊy b¸o hiÖu TriÖt ‘0’ d©y vµo §ång hå CM ®ång hå §Õn thiÕt bÞ Trung Gi¶i m· vµ kh«i §Öm ®ång phôc CLK hå chuyÓn m¹ch NhËn d¹ng §iÒu khiÓn T¸ch b¸o §Õn ®iÒu c¶nh b¸o ®ång bé hiÖu khiÓn §å ¸n tèt nghiÖp 10 SV-hoµng kh¾c hµ
 11. tæng ®µi neax61-e H×nh 3 : S¬ ®å giao tiÕp trung kÕ sè • ThiÕt bÞ nh¸nh thu gåm cã : Khèi kh«i phôc ®ång bé : NhiÖm vô kh«i phôc xung ®ång hå. Khèi ®Öm ®ång hå : ThiÕt lËp ®ång hå gi÷a khung trong vµ khung ngoµi. Khèi ®iÒu khiÓn ®ång bé : §iÒu khiÓn sù lµm viÖc cña khèi ®Öm ®ång hå. Khèi t¸ch b¸o hiÖu : T¸ch th«ng tin b¸o hiÖu tõ d·y tÝn hiÖu sè chung. • ThiÕt bÞ nh¸nh ph¸t gåm cã : Khèi cÊy b¸o hiÖu : Cã nhiÖm vô ®a c¸c d¹ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt vµo dßng sè. Khèi triÖt ‘0’ : T¹o ra d¹ng tÝn hiÖu kh«ng cã nhiÒu sè ‘0’ liªp tiÕp nhau. Khèi m· ho¸ : M· ho¸ tÝn hiÖu nhÞ ph©n thµnh tÝn hiÖu ®êng d©y. • Ho¹t ®éng cña m¹ch : Th«ng tin sè tõ ®êng trung kÕ ®îc ®a vµo thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch th«ng qua c¸c thiÕt bÞ giao tiÕp nh¸nh thu. Dßng tÝn hiÖu sè thu ®îc ®îc ®a tíi m¹ch kh«i phôc xung ®ång hå, ®ång thêi d¹ng sãng cña tÝn hiÖu vµo ®îc ®îc chuyÓn ®æi tõ d¹ng lìng cùc sang møc logic ®¬n cùc tiªu chuÈn. møc tÝn hiÖu ®¬n cùc nµy lµ m· nhÞ ph©n. Th«ng tin tr- íc khi ®a ®Õn thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®îc lu vµo bé ®Öm ®ång bé khung bëi nguån ®ång hå võa ®îc kh«i phôc tõ d·y tÝn hiÖu sè. Sau ®ã tÝn hiÖu lÊy ra tõ bé ®Öm ®ång hå ®a tíi bé chuyÓn m¹ch. Dßng th«ng tin sè lÊy ra tõ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®îc cÊy th«ng tin b¸o hiÖu vµo råi ®a tíi thiÕt bÞ triÖt ‘0’. C¸c d·y sè ‘0’ liªn tiÕp trong d·y tÝn hÖu sè mang tin ®îc khö t¹i khèi chøc n¨ng nµy ®Ó ®¶m b¶o sù lµ viÖc cña c¸c bé lÆp trªn tuyÕn truyÒn dÉn. NhiÖm vô ®a b¸o hiÖu vµo vµ t¸ch b¸o hiÖu ra ®îc thùc hiÖn ë hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh riªng cßn hÖ thèng sö dông b¸o hiÖu kªnh chung th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn. §å ¸n tèt nghiÖp 11 SV-hoµng kh¾c hµ
 12. tæng ®µi neax61-e II.2.ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ë tæng ®µi ®iÖn tö, hÖ thèng chuyÓn m¹ch lµ mét bé phËn cèt yÕu. Nã cã nh÷ng chøc n¨ng sau : • ChuyÓn m¹ch : ThiÕt lËp tuyÕn nèi gi÷a hai thuª bao trong tæng ®µi víi nhau hay gi÷a c¸c tæng ®µi víi nhau. • TruyÒn dÉn : Dùa trªn c¬ së tuyÕn nèi ®îc thiÕt lËp, thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn dÉn tÝn hiÖu tiÕng nãi, sè liÖu vµ tÝn hiÖu b¸o hiÖu gi÷a c¸c thuª bao víi nhau víi chÊt lîng cao. II.2.1.ChuyÓn m¹ch T ChuyÓn m¹ch T hay chuyÓn m¹ch thêi gian lµ chuyÓn m¹ch trªn nguyªn lý trao ®æi vÞ trÝ khe thêi gian cña tÝn hiÖu PCM vµo víi tuyÕn PCM ra cña bé chuyÓn m¹ch thêi gian. • ChuyÓn m¹ch thêi gian ®iÒu khiÓn ®Çu vµo : TÝn hiÖu PCM ®Çu vµo ®îc ghi vµo bé nhí theo ph¬ng ph¸p cã ®iÒu khiÓn tøc lµ tr×nh tù c¸c mÉu tÝn hiÖu ë tuyÕn PCM ®Çu vµo ghi vµo bé nhí tiÕng nãi (BM) ®îc quyÕt ®Þnh bëi bé nhí ®iÒu khiÓn (CM); qu¸ tr×nh ®äc c¸c mÉu m· ho¸ tÝn hiÖu PCM tõ bé nhí tiÕng nãi vµo c¸c khe thêi gian cña tuyÕn PCM th× l¹i ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù lÇn lît. Mçi « nhí cña bé nhí CM ®îc lµ viÖc chÆt chÏ víi khe thêi gian t¬ng øng cña tuyÕn PCM vµo vµ nã chøa ®Þa chØ cña cña khe thêi gian cÇn ®Êu nèi cña tuyÕn PCM ra. §©y lµ kiÓu ghi ngÉu nhiªn, ®äc tuÇn tù. H×nh 4 m« t¶ sù chuyÓn ®æi khe thêi gian Ts0 vµ Ts1 tõ tuyÕn PCM vµo sang khe thêi gian Ts5 vµ Ts6 trªn tuyÕn PCM ra. §Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi nµy th× « thø nhÊt vµ « thø hai cña bé nhí CM ph¶i liªn kÕt chÆt chÏ víi khe Ts0 vµ Ts1 cña tuyÕn PCM vµo ®ång thêi 2 « nhí nµy ph¶i chøa ®Þa chØ « nhí trong bé nhí BM mµ ®îc sö dông ®Ó ghi tõ m· PCM mang mÉu tiÕng nãi cña khe Ts0 vµ Ts1. V× ®äc ra t¹i Ts5 vµ Ts6 trªn tuyÕn PCM ra nªn 2 tõ m· ®ã ph¶i ®îc ®äc vµo « thø 5 vµ « thø 6 cña bé nhí BM. VËy « thø nhÊt vµ « thø hai cña bé nhí CM ghi c¸c gi¸ trÞ ®Þa chØ « thø 05 vµ « thø 06 cña bé nhí BM. §å ¸n tèt nghiÖp 12 SV-hoµng kh¾c hµ
 13. tæng ®µi neax61-e • Qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn : Bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch quÐt lÇn lît néi dung c¸c « nhí cña bé nhí CM theo thø tù 00, 01,... ®ång bé víi thø tù cña khe PCM ®Çu vµo. Khi ®äc « nhí thø nhÊt còng lµ lóc khe thêi gian thø nhÊt xuÊt hiÖn ë ®Çu vµo bé nhí tiÕng nãi, cïng lóc ®ã néi dung « nhí thø nhÊt cña CM lµ ®Þa chØ cña « nhí trong BM ®îc ®äc vµo. Qua bus ®Þa chØ, lÖnh ghi ®îc ®a tíi cöa ®iÒu khiÓn më cho « thø 5 cña bé nhí BM. Gi¸ trÞ ë khe Ts0 ®îc ghi vµo « nhí thø 5. Bíc tiÕp theo còng nh vËy vµ 8 bit cña khe Ts1 còng ®îc ghi vµo « thø 6 cña bé nhí BM. KÕt qu¶ lµ khe thêi gian Ts0 vµ Ts1 ë ®Çu vµo t¬ng øng ®îc chuyÓn m¹ch ®Õn khe thêi gian Ts5 vµ Ts6 ë ®Çu ra. Bé nhí tiÕng nãi cã sè lîng c¸c « nhí b»ng sè lîng khe thêi gian ®îc ghÐp trong khung cña tuyÕn dÉn PCM ®a vµo . NÕu c¸c tuyÕn PCM ®a vµo cã N khe thêi gian th× c¸c bé nhí tiÕng nãi vµ ®iÒu khiÓn còng sÏ cã N « nhí. ë bé nhí tiÕng nãi mçi « nhí cã 8 bÝt nhí ®Ó ghi l¹i 8 bit mang tin cña mçi tõ m· PCM ®¹i diÖn cho mét mÉu tÝn hiÖu tiÕng nãi. Bé nhí ®iÒu khiÓn cã sè lîng « nhí b»ng bé nhí tiÕng nãi nhng mçi « nhí cña nã sè lîng bit nhí tuú thuéc sè lîng khe thêi gian cña c¸c tuyÕn ghÐp PCM; chóng cã quan hÖ víi nhau theo hÖ thøc: 2r = c Trong ®ã r : sè bit nhí cña mét « nhí ë bé nhí ®iÒu khiÓn. C :sè lîng khe thêi gian cña tuyÕn ghÐp PCM. Th«ng thêng sè lîng khe thêi gian cña c¸c tuyÕn ghÐp chuÈn trong c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch lµ 256, 512,1024,... lóc ®ã sè lîng c¸c bit nhí trong bé nhí ®iÒu khiÓn lµ 8, 9, 10,...bit. §å ¸n tèt nghiÖp 13 SV-hoµng kh¾c hµ
 14. tæng ®µi neax61-e BM 00 01 TuyÕn PCM TuyÕn PCM ra vµo 05 06 N-1 Bus ®Þa chØ 00 05 01 06 05 06 Bé ®iÒu Bé ®Õm khiÓn khe thêi chuyÓn gian m¹ch CM §å ¸n tèt nghiÖp 14 SV-hoµng kh¾c hµ
 15. tæng ®µi neax61-e H×nh4:S¬ khèi bé chuyÓn m¹ch thêi gian • ChuyÓn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Çu ra : CÊu t¹o gièng bé chuyÓn m¹ch ®Çu vµo nhng nguyªn lÝ ho¹t ®éng th× kh¸c, ®ã lµ ghi tuÇn tù ®äc ngÉu nhiªn. TÝn hiÖu tõ ®êng PCM vµo ®îc ghi lÇn lît trong bé nhí BM. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¸ trÞ ë Ts0 ®îc ®äc vµo « thø nhÊt, Ts1 vµo « thø hai... Khi ®äc ra th× ®äc theo ®Þa chØ ghi t¬ng øng trong bé nhí CM. Muèn chuyÓn m¹ch tõ khe Ts0 ë ®Çu vµo ®Õn Ts5 ë ®Çu ra th× « nhí thø 5 cña bé nhí CM ph¶i cã néi dung lµ 00 (®Þa chØ « thø nhÊt cña BM). Khi bé ®iÒu khiÓn ®Õn « thø 5 cña bé nhí CM th× 8 bit cña « 00 trong bé nhí BM ®îc ®äc ®óng vµo khe Ts5 cña tuyÕn PCM ®Çu ra. II.2.2.ChuyÓn m¹ch S (chuyÓn m¹ch kh«ng gian) CÊu t¹o : CÊu t¹o cña bé chuyÓn m¹ch kh«ng gian gåm mét ma trËn tiÕp ®iÓm chuyÓn m¹ch kÕt nèi theo khiÓu hµng vµ cét. C¸c hµng ®Çu vµo c¸c tiÕp ®iÓm chuyÓn m¹ch ®îc g¾n víi tuyÕn PCM vµo. C¸c cét ®Çu ra cña c¸c tiÕp ®iÓm chuyÓn m¹ch t¹o thµnh c¸c tuyÕn PCM ra. Ta cã mét ma trËn chuyÓn m¹ch kh«ng gian cã kÝch thíc nxn, sè tuyÕn PCM vµo b»ng sè tuyÕn ra. 1 2 n Bé nhí ®iÒu 1 2 n §å ¸n tèt nghiÖp 15 SV-hoµng kh¾c hµ
 16. tæng ®µi neax61-e H×nh 5 : S¬ ®å khèi bé chuyÓn m¹ch kh«ng gian • Nguyªn lÝ chuyÓn m¹ch : Mét tiÕp ®iÓm chuyÓn m¹ch ®Êu nèi mét kªnh cña tuyÕn PCM vµo tíi mét kªnh bÊt kú cña tuyÕn PCM ra b»ng c¸ch th«ng tiÕp ®iÓm nµo (tøc lµ mçi tuyÕn PCM ra sÏ nèi víi tuyÕn PCM vµo nµo) ®îc chØ bëi ®Þa chØ trong mçi khe thêi gian t¬ng øng. Khe thêi gian nµy xuÊt hiÖn mçi khung mét lÇn. Trong khe thêi gian kh¸c th× cã thÓ sÏ th«ng tiÕp ®iÓm kh¸c ®Ó ®Êu cho kªnh PCM vµo kh¸c vÉn víi tuyÕn PCM ra ®Êy. Ma trËn tiÕp ®iÓm nµy lµ viÖc nh mét ma trËn kh«ng gian tiÕp th«ng hoµn toµn gi÷a c¸c tuyÕn PCM vµo vµ PCM ra trong kho¶ng mçi khe thêi gian. • §Ó ®iÒu khiÓn thao t¸c chuyÓn m¹ch cña c¸c tiÕp ®iÓm cÇn cã bé nhí ®iÒu khiÓn. Bé nhí nµy gåm c¸c hµng nhí hoÆc c¸c cét nhí tuú theo ph- ¬ng thøc ®iÒu khiÓn ®Çu vµo hay ®Çu ra. NÕu bé chuyÓn m¹ch lµm viÖc theo nguyªn lý ®iÒu khiÓn ®Çu ra th× mçi cét nèi tíi c¸c ®Çu vµo ®iÒu khiÓn cña c¸c tiÕp ®iÓm cña c¸c cét nhí ®iÒu khiÓn. Sè lîng c¸c « nhí ë mçi cét nhí ®iÒu khiÓn b»ng sè khe thêi gian cña mçi tuyÕn PCM ®Çu vµo. Trong thùc tÕ ë c¸c tuyÕn ghÐp PCM nµy cã tõ 256 ®Õn 1024 khe thêi gian tuú thuéc theo cÊu tróc vµ qui m« cña bé chuyÓn m¹ch. Sè lîng bit nhí cña mçi « nhí cã mèi quan hÖ phô thuéc vµo c¸c tuyÕn PCM dÉn vµo theo hÖ thøc: τ τ = ldN hoÆc 2 = N Trong ®ã τ : sè bit nhí cña mçi « nhí. N: sè lîng tuyÕn PCM vµo. • §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch kh«ng gian : Bé nhí ®iÒu khiÓn bao gåm nhiÒu cét nhí ghÐp song song. Mçi mét cét ®¶m nhËn mét c«ng viÖc ®Êu nèi cho mét cho 1 tuyÕn PCM ra nh ®· chØ ra ë h×nh vÏ. Khi ®Õn mét khe thêi gian, cét nhí ®iÒu khiÓn ®· nh¶y ®i mét bíc. D÷ liÖu ë « nhí ®îc ®äc vµ gi¶i m· t¹o thµnh lÖnh ®iÒu khiÓn th«ng mét tiÕp ®iÓm nèi tuyÕn PCM ra ®ã víi tuyÕn PCM vµo mµ tuyÕn PCM vµo nµy ®îc nèi víi tiÕp ®iÓm ®ã. §èi víi chuyÓn m¹ch kh«ng gian sè ®iÒu khiÓn ®Çu ra th× nguyªn t¾c ®Êu nèi còng t¬ng tù. Tuy nhiªn bé nhí ®iÒu khiÓn gåm c¸c hµng nhí. C¸c §å ¸n tèt nghiÖp 16 SV-hoµng kh¾c hµ
 17. tæng ®µi neax61-e hµng nhí nµy ®Ó cho biÕt mçi tuyÕn PCM vµo ®îc ph©n phèi tíi tuyÕn PCM nµo trong 1 khe thêi gian th«ng qua ®Þa chØ tiÕp ®iÓm ghi trong « nhí cña khe thêi gian ®ã. II.2.3.C¸c lo¹i chuyÓn m¹ch kÕt hîp Nh trªn ta ®· nãi vÒ 2 lo¹i chuyÓn m¹ch, chuyÓn m¹ch T vµ chuyÓn m¹ch S. NÕu hai lo¹i chuyÓn m¹ch ®îc ®a vµo øng dông riªng rÏ th× hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng cao do tæng ®µi sÏ cã dung lîng nhá. §iÒu ®ã dÉn tíi kh«ng cã tÝnh kinh tÕ. §Ó kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm trªn, c¸c nhµ s¶n xuÊt ®· nghiªn cøu phèi ghÐp c¸c trêng chuyÓn m¹ch S vµ chuyÓn m¹ch T t¹o nªn trêng chuyÓn m¹ch cã dung lîng lín. C¸c lo¹i chuyÓn m¹ch kÕt hîp : T - S , S - T , T - S - T , S - T - S , T - S - T - S vµ T - S - S - T. Víi c¸c l¬¹i chuyÓn m¹ch trªn, ngêi ta c¨n cø vµo sè lîng thuª bao mµ sö dông tõng lo¹i chuyÓn m¹ch cho thÝch hîp. • Sè lîng thuª bao Ýt th× cã thÓ sö dông chuyÓn m¹ch T - S , S - T. • ChuyÓn m¹ch S - T - S thÝch hîp cho tæng ®µi c¬ quan PABX (dung lîng h¹n chÕ v× tÇng S cã thÓ g©y ra tæn thÊt bªn trong). • ChuyÓn m¹ch T - S - T thÝch hîp cho tæng ®µi cã dung lîng thuª bao lín vµ ®îc ®a vµo sö dông réng r·i trong thùc tÕ. Do sö dông tÇng T ë ®Çu vµo nªn h¹n chÕ ®îc suy hao. • ChuyÓn m¹ch T - S - T - S vµ T - S - S - T ®îc sö dông cho c¸c tæng ®µi cã sè thuª bao lín h¬n. ChuyÓn m¹ch T - S - T : T T T S T nxm T T §å ¸n tèt nghiÖp 17 SV-hoµng kh¾c hµ
 18. tæng ®µi neax61-e H×nh 6 : CÊu tróc chuyÓn m¹ch T - S - T CÊu h×nh nµy cho phÐp hÖ thèng xö lý c¸c cuéc gäi mét c¸ch kh«ng bÞ ng¾t qu·ng trong ®iÒu khiÓn m¹ng. ViÖc chän lùa khe thêi gian ë ®Çu vµo / ®Çu ra vµ khe thêi gian trong chuyÓn m¹ch lµ kh«ng liªn quan ®Õn nhau. §iÒu ®ã cã nghÜa ë chuyÓn m¹ch T - S - T , khe thêi gian ë ®Çu vµo cã thÓ ®îc ®Êu nèi víi khe thêi gian ë ®Çu ra b»ng c¸ch dïng khe thêi gian trong ®- êng chÐo cña chuyÓn m¹ch kh«ng gian. VÝ dô : Khe thêi gian 3 ë ®Çu vµo ph¶i ®Êu nèi víi khe thêi gian 17 cña ®Çu ra. Gi¶ sö ë m¹ng líi sè vµ ®Çu cuèi kh«ng gian cã thÓ cÊp ®êng nèi tõ mÆt ®Çu vµo ®Õn mÆt ®Çu ra, khe thêi gian 3 vµ 17 ph¶i ®îc trao ®æi víi nhau. ViÖc ®Êu nèi ®¹t ®îc khi khe thêi gian 3 cña ®Çu vµo vµ khe thêi gian 17 cña ®Çu ra cßn rçi. NÕu khe thêi gian 3 ®îc dïng, khe thêi gian 17 ®µu ra ®· ®îc sö dông th× lóc nµy cuéc gäi ®· bÞ kho¸. Trong m¹ng T - S - T bé biÕn ®æi khe thêi gian ë ®Çu vµo cã thÓ chän mét trong c¸c khe thêi gian cña chuyÓn m¹ch kh«ng gian ®Ó sö dông. NÕu hÖ thèng cã 128 khe thêi gian th× khe thêi gian 3 cña ®Çu vµo cã thÓ ®Êu nèi víi bÊt kú khe thêi gian nµo cña kh«ng gian trõ khe thêi gian ®Çu vµo 3. ë hÇu hÕt c¸c trêng hîp, m¹ng líi cã thÓ cung cÊp Ýt nhÊt 1 hay nhiÒu ®êng dÓ nèi c¸c khe thêi gian ®Çu vµo / ®Çu ra. Víi cÊu tróc nµy c¸c module lµm viÖc ®éc lËp víi nhau, do ®ã thËn lîi cho viÖc níi réng dung lîng cho tæng ®µi. Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ lµ khã kh¨n cho ®êng truyÒn vµ sù trÔ kh«ng ®ång ®Òu. V× thÕ khi ngêi ta t¸ch cÊp S ra khái Module th× ®é trÔ c¸c thanh dÉn gÇn nh ®ång ®Òu. Sù lùa chon níi réng dung lîng tæng ®µi hay kh«ng phô thuéc vµo hoµn c¶nh cña tõng ®Þa ph¬ng. Níi réng tæng ®µi chØ lµ mét gi¶i ph¸p nhÊt thêi mµ th«i. II.2.4. c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ trêng chuyÓn m¹ch: C¸c th«ng sè c¬ b¶n: §å ¸n tèt nghiÖp 18 SV-hoµng kh¾c hµ
 19. tæng ®µi neax61-e 1. Dung lîng trêng chuyÓn m¹ch ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè ®êng PCM ®îc ®Êu nèi hoÆc sè khe thêi gian ®îc chuyÓn m¹ch ho¨cj cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh®îc b»ng t¶i tho¹i qua trêng chuyÓn m¹ch. 2. .§é tiÕp th«ng trêng chuyÓn m¹ch ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ sè tæn thÊt c¸c tuyÕn nèi qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch. Trêng chuyÓn m¹ch cã ®é tæn thÊt néi rÊt nhá gäi lµ trêng chuyÓn m¹ch kh«ng víng. 3. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dung lîng chuyÓn m¹ch ®Ò cËp ®Õn sù linh ho¹t khi cã nhu cÇu ph¸t triÓn dung lîng cña tæng ®µi. ViÖc nµy kÐo theo sù cÇn thiÕt ph¶i më réng trêng chuyÓn m¹ch. Mét tæng ®µi cã trêng chuyÓn m¹ch ®îc coi lµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dung lîng khi viÖc ph¸t triÓn ®ã ®îc thùc hiÖn dÔ dµng vµ kh«ng g©y gi¸n ®o¹n hÖ thèng ®ang ho¹t ®éng. 4. Thêi gian chuyÓn m¹ch (tèc ®é chuyÓn m¹ch ) : thêi gian chuyÓn m¹ch cho mét tuyÕn nèi cµng ng¾n cµng tèt hay tèc ®é cµng nhanh cµng tèt. 5. §é phøc t¹p trong ®iÒu khiÓn trêng chuyÓn m¹ch: §èi víi cÊu tróc trêng chuyÓn m¹ch cña mét hÖ thèng kh¸c nhau sù ®iÒu khiÓn cña trêng chuyÓn m¹ch ®ã còng kh¸c nhau. Qua ®ã còng cã thÓ nhËn xÐt vÒ u nhîc ®iÓm cña tõng cÊu tróc ®iÒu khiÓn cña trêng chuyÓn m¹ch. II.3.Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn, xö lý II.3.1.§iÒu khiÓn trong tæng ®µi SPC Trong tæng ®µi SPC, c¸c nhiÖm vô ®iÒu khiÓn do c¸c bé xö lý thùc hiÖn ®Ó t¹o tuyÕn nèi cho c¸c cuéc gäi còng nh c¸c c«ng t¸c vËn hµnh, b¶o dìng kh¸c. Nh÷ng c«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn nhê qu¸ tr×nh trao ®æi b¸o hiÖu. C¸c th«ng tin b¸o hiÖu ®îc t¸ch ra ë khèi giao tiÕp thuª bao hoÆc giao tiÕp trung kÕ. Sau ®ã c¸c th«ng tin nµy ®îc ®a dÕn thiÕt bÞ x¸c ®Þnh b¸o hiÖu. C¸c m¹ch thu th«ng tin b¸o hiÖu thuª bao vµ trung kÕ ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy díi ®iÒu khiÓn cña cÊp xö lý khu vùc m¹ch giao tiÕp thuª bao hoÆc trung kÕ. §Ó thùc hiÖn c¸c ®Êu nèi th× bé ®iÒu khiÓn trung t©m ph¶i nhËn ®îc c¸c th«ng tin b¸o hiÖu tõ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi. Sau ®ã th«ng qua c¸c th«ng tin §å ¸n tèt nghiÖp 19 SV-hoµng kh¾c hµ
 20. tæng ®µi neax61-e b¸o hiÖu nµy ®Ó ®a ra c¸c lÖnh thÝch hîp. C¸c lÖnh nµy ®a ®Õn c¸c bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch ®Ó ®iÒu khiÓn t¹o tuyÕn nèi hoÆc ®a ®Õn thiÕt bÞ ph©n phèi b¸o hiÖu ®Ó cung cÊp c¸c d¹ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt cho thuª bao hoÆc m¹ch trung kÕ. Bé ®iÒu khiÓn trung t©m gåm c¸c bé nhí c«ng suÊt lín vµ c¸c bé nhí trùc thuéc. Bé xö lý nµy thiÕt kÕ tèi u dÓ xö lý cuéc gäi vµ c¸c c«ng viÖc liªn quan trong mét tæng ®µi. Nã cã c¸c chøc n¨ng : • NhËn xung m· hay chän sè. • ChuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®Þa chØ trong trêng hîp chuyÓn tiÕp gäi. • Trao ®æi c¸c lo¹i b¸o hiÖu cho thuª bao hay tæng ®µi kh¸c. • Phiªn dÞch vµ t¹o tuyÕn cho c¸c ®êng chuyÓn m¹ch. Khèi m¹ch Khèi m¹ch giao tiÕp giao tiÕp trung kÕ thuª bao C¸c m¹ch trung kÕ néi M¸y thu ph¸t b¸o hiÖu thuª M¸y thu ph¸t b¸o bao hiÖu trung kÕ ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh ThiÕt bÞ ph©n phèi b¸o hiÖu §iÒu khiÓn b¸o hiÖu hoÆc ®iÒu chuyÓn m¹ch khiÓn §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch §å ¸n tèt nghiÖp 20 SV-hoµng kh¾c hµ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2