intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TRẮC NGHIỆM KHÁM PHÁ 10 NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

442
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng trắc nghiệm tâm lý này cho thấy: hiện bạn đang có năng lực nào, nhận biết những năng lực đó để có thể tạo ra những thay đổi tích cực hơn trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM KHÁM PHÁ 10 NĂNG LỰC CÁ NHÂN

  1. 1 TRẮC NGHIỆM KH¸AÙM PHAÙ 10 NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN .1 **** §Ó hiÓu m×nh, toâi cÇn biÕt hiÖn nay toâi cã nh÷ng n¨ng lùc nµo. Toâi thùc hiÖn b¶ng tr¾c nghiÖm t©m lý nµy nh tham gia mét cuéc hµnh tr×nh tù kh¸m ph¸ 10 n¨ng lùc b¶n th©n cña toâi cho ®Õn h«m nay. Toâi biÕt nh÷ng n¨ng lùc ®ã ®Ó cã thÓ t¹o ra nh÷ng thay ®æi tÝch cùc h¬n trong cuéc sèng. Toâi dµnh nh÷ng gi©y phót l¾ng ®äng, suy ngÉm vµ tr¶ lêi trung thùc nhÊt nh÷ng c©u hái ®Æt ra. Toâi biÕt r»ng chØ cã sù trung thùc víi chÝnh m×nh míi gióp toâi ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nhÊt nh÷ng n¨ng lùc cña b¶n th©n. Toâi sÏ tr¶ lêi ®Çy ®ñ 55 c©u hái. Toâi ®äc kü c¸ch thøc cho ®IÓm ë mçi c©u hái trong b¶ng tr¾c nghiÖm theo 5 møc ®é 5 ñieåm : Luoân luoân ôû t ình t raïng ñoù. ( 100% tr­ êng hîp) 4 ñieåm : Thöôøng xuyeân ôû t ình t raïng ñoù. ( Tõ 70 – 99% trêng hîp) 3 ñieåm : Thænh thoaûng ôû tình traïng ñoù .. (Tõ 40 – 69% trêng hîp) 2 ñieåm : Ít khi ôû tình traïng ñoù. . ( Tõ 1 – 39% tr- êng hîp) 1 ñieåm : Chöa bao giôø ôû tình traïng ñoù. ( 0% trêng hîp) BAÛNG 1: CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 10 NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN. STT CAÂU HOÛI SOÁ ÑIEÅM 1. Toâi tìm kieám nhöõng coâng vieäc toâi thaáy ñaùng ra caàn phaûi laøm. 2. Khi phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng coâng vieäc khoù khaên, toâi daønh nhieàu thôøi gian ñeå coá gaéng tìm ra moät caùch giaûi quyeát. 3. Toâi hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa toâi ñuùng thôøi 1  Baûng traéc nghieäm naøy ñöôïc giôùi thieäu trong quyeån saùch “Tinh thaàân doanh nhaân” cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Philippines (UP), taùi baûn naêm 1998.
  2. 2 gian. 4. Toâi caûm thaáy böïc mình, khoù chòu khi coâng vieäc ñaõ laøm khoâng toát 5. Toâi thích coù theå kieåm soaùt keát quaû coâng vieäc caøng nhieàu caøng toát. 6. Toâi thích nghó veà töông lai 7. Khi baét ñaàu moät coâng vieäc môùi, Toâi taäp hôïp thaät nhieàu thoâng tin tröôùc khi tieán haønh. 8. Toâi laäp keá hoaïch cho moät coâng vieäc lôùn baèng caùch chia noù thaønh nhöõng phaàn vieäc nhoû hôn 9. Toâi vaän ñoäng ngöôøi khaùc uûng hoä cho nhöõng ñeà nghò cuûa toâi . 10. Toâi tin chaéc raèng toâi seõ thaønh coâng trong taát caû moïi vieäc neáu toâi coá gaéng. 11. Toâi laø ngöôøi bieát laéng nghe. 12. Toâi laøm nhöõng vieäc caàn thieát tröôùc khi ngöôøi khaùc yeâu caàu. 13. Toâi coá gaéng vaøi laàn ñeå vaän ñoäng ngöôøi khaùc laøm nhöõng ñieàu maø toâi muoán hoï laøm. 14. Toâi giöõ lôøi höùa 15. Toâi laøm toát coâng vieäc cuûa mình hôn nhöõng ñoàng nghieäp khaùc. 16. Toâi seõ khoâng thöû laøm ñieàu gì môùi meû neáu khoâng chaéc noù seõ thaønh coâng. 17. Toâi cho raèng seõ thaät laø laõng phí thôøi gian ñeå lo laéng nhöõng caùi phaûi laøm trong cuoäc soáng 18. Toâi ñi tìm lôøi khuyeân cuûa nhöõng ngöôøi am hieåu coâng vieäc maø toâi ñang laøm. 19. Toâi suy nghó veà nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa töøng phöông aùn khaùc nhau ñeå thöïc hieän coâng vieäc. 20. Toâi khoâng daønh nhieàu thôøi gian suy nghó laøm theá naøo ñeå coù theå taïo aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc. 21. Toâi thay ñoåi suy nghó cuûa mình neáu coù ai ñoù phaûn ñoái maïnh meõ vôùi toâi . 22. Toâi caûm thaáy böïc boäi khi toâi khoâng ñöôïc laøm
  3. 3 theo caùch cuûa mình. 23. Toâi thích nhöõng thöû thaùch vaø nhöõng cô hoäi môùi 24. Khi coù ñieàu gì taùc ñoäng ñeán caùch thöùc toâi ñang laøm vieäc, toâi seõ coá gaéng giöõ vöõng phöông phaùp cuûa mình ñeå hoaøn thaønh ñieàu maø toâi muoán laøm. 25. Neáu caàn thieát ñeå cho kòp tieán ñoä thôøi gian , toâi saün saøng laøm coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc. 26. Toâi caûm thaáy böïc boäi khi thôøi gian cuûa toâi bò laõng phí 27. Toâi caân nhaéc nhöõng cô hoäi thaønh coâng vaø thaát baïi tröôùc khi quyeát ñònh ñieàu gì. 28. Toâi xaùc ñònh cuï theå nhöõng ñieàu toâi muoán laøm trong cuoäc soáng. 29. Khi laøm vieäc, toâi khoâng boû thôøi gian thu thaäp thoâng tin. 30. Toâi suy nghó ñeán taát caû nhöõng vaán ñeà coù theå gaëp phaûi vaø tính toaùn cuï theå caùch giaûi quyeát cho töøng vaán ñeà ñoù. 31. Toâi nhôø söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi quan troïng ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa mình. 32. Khi coá gaéng laøm vieäc gì khoù khaên vaø thöû thaùch, toâi tin raèng mình seõ thaønh coâng. 33. Toâi ñaõ töøng thaát baïi trong quaù khöù 34. Toâi thích hôn nhöõng hoaït ñoäng maø toâi ñaõ am hieåu vaø laøm toâi caûm thaáy thoaûi maùi. 35. Khi ñoái maët vôùi moät khoù khaên lôùn, toâi nhanh choùng chuyeån sang nhöõng vieäc khaùc. 36. Khi toâi ñang laøm vieäc cho ai ñoù, toâi coá gaéng noã löïc ñeå tin chaéc laø ngöôøi ta caûm thaáy haøi loøng vôùi coâng vieäc cuûa toâi . 37. Toâi khoâng bao giôø haøi loøng hoaøn toaøn vôùi nhöõng caùch ñaõ laøm, toâi luoân luoân nghó raèng phaûi coù moät caùch toát hôn. 38. Toâi laøm nhöõng coâng vieäc maïo hieåm 39. Toâi coù moät keá hoaïch raát roõ raøng veà cuoäc ñôøi mình 40. Khi laøm moät vieäc cho ai ñoù, toâi ñaët nhieàu
  4. 4 caâu hoûi ñeå xaùc ñònh roõ ngöôøi ñoù muoán gì. 41. Toâi ñoái phoù vôùi vaán ñeà khi noù phaùt sinh hôn laø daønh thôøi gian suy nghó ñeå tieân lieäu tröôùc. 42. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toâi , toâi suy nghó nhieàu caùch giaûi quyeát mang laïi lôïi ích cho nhöõng ngöôøi cuøng tham gia. 43. Toâi laøm toát coâng vieäc cuûa mình. 44. Toâi taän duïng lôïi theá cuûa ngöôøi khaùc trong nhöõng tröôøng hôïp coù theå. 45. Toâi coá gaéng laøm nhöõng coâng vieäc môùi meû vaø khaùc bieät so vôùi nhöõng vieäc toâi ñaõ töøng laøm 46. Toâi thöû nhieàu caùch ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên xaûy ra nhaèm thöïc hieän muïc ñích cuûa mình. 47. Ñoái vôùi toâi , gia ñình vaø cuoäc soáng caù nhaân quan troïng hôn laø nhöõng kyø haïn coâng vieäc maø toâi ñaõ laäp ra cho chính mình. 48. Toâi tìm ra caùch hoaøn taát coâng vieäc nhanh hôn khi ôû cô quan vaøø ôû nhaø 49. Toâi laøm nhöõng vieäc maø ngöôøi khaùc cho laø maïo hieåm 50. Toâi caân nhaéc nhöõng muïc tieâu haøng tuaàn sao cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu caû naêm cuûa toâi 51. Toâi ñi ñeán vaøi nôi ñeå thu thaäp nhöõng thoâng tin höõu duïng cho coâng vieäc cuûa mình. 52. Neáu moät caùch giaûi quyeát vaán ñeà khoâng hieäu quaû, toâi nghó ñeán caùch giaûi quyeát khaùc. 53. Toâi coù theå laøm cho nhöõng ngöôøi voán coù nhöõng quan ñieåm vaø yù töôûng maïnh meõ thay ñoåi suy nghó cuûa hoï. 54. Toâi coù theå giöõ vöõng quyeát ñònh cuûa mình duø cho coù nhöõng ngöôøi phaûn ñoái maïnh meõ quyeát ñònh cuûa toâi . 55. Toâi khoâng muoán thöøa nhaän nhöõng ñieàu mình chöa bieát. BAÛNG 2 : BAÛNG TÍNH ÑIEÅM NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN COÙ HEÄ SOÁ ÑIEÀU CHÆNH.
  5. 5 Toâi ñaõ traû lôøi ñaày ñuû 55 caâu hoûi. Baây giôø toâi tính ñieåm cho nhöõng n¨ng lùc c¸ nh©n cña m×nh tuaàn töï theo 2 böôùc nhö sau : 1. Chuyeån soá ñieåm cuûa töøng caâu hoûi trong baûng traéc nghieäm ñaët phía döôùi soá caâu hoûi (soá thöù töï caâu hoûi ñöôïc ñaët trong ngoaëc keùp) vaø ngang haøng vôùi caùc daáu + hoaëc – ñaõ coù saün trong baûng 1. 2. Laøm pheùp tính vôùi soá ñieåm cuûa töøng caâu chuyeån qua trong coâng thöùc ñaõ ñöôïc ñaët saün. Toâi ghi keát quaû cuoái cuøng vaøo oâ soá ñieåm cuûa töøng naêng löïc. Toâi biÕt r»ng nÕu toâi caån thaän nhöõng böôùc naøy,Toâi seõ coi nhöõng keát quaû ñaùng tin caäy hôn cho nhöõng böôùc tieáp theo trong haønh trình khaùm phaù nhöõng naêng löïc caù nhaân cuûa t«i. ST Caùc naêng löïc Ñieåm töø töøng caâu Soá T caù nhaân ñieå m 01 Khaû naêng tìm ( 1) + (12) + (23) - (34) + kieám cô hoäi (45) +6 = 02 Tính kieân trì ( 2) + (13) + (24) - (35) + (46) +6 = 03 Tính taän tuïy ( 3) + (14) + (25) + (36) - (47) vôùi coâng vieäc +6 = 04 Khaû naêng ( 4) + (15) + (26) + (37) - (48) hoaøn thaønh coâng vieäc + 6 = moät caùch chaát löôïng vaø hieäu quaû 05 Khaû naêng ( 5) - (16) + (27) + (38) + (49) chaáp nhaän maïo hieåm. +6 =
  6. 6 06 Khaû naêng ( 6) - (17) + (28) + (39) + (50) xaây döïng keá hoaïch, xaùc +6 = ñònh muïc tieâu. 07 Khaû naêng thu ( 7) + (18) - (29) + (40) + (51) thaäp, tìm kieám thoâng +6 = tin. 08 Khaû naêng ( 8) + (19) + (30) - (41) + (52) laäp keá hoaïch,kieåm +6 = tra coâng vieäc moät caùch coù heä thoáng. 09 Khaû naêng ( 9) - (20) + (31) + (42) + (53) thuyeát phuïc vaø laøm vieäc +6 = nhoùm 10 Tính töï tin (10) - (21) + (32) + (43) + (54) +6 = 11 Heä soá ñieàu (11) + (22) - (33) + (44) + (55) chænh +6 =
  7. 7 BAÛNG 3 : BAÛNG TÍNH ÑIEÅM 10 NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN . Toâi ®· hoµn thµnh viÖc tÝnh to¸n ë b¶ng 2. B©y giê toâi dùa vµo kÕt qu¶ cña b¶ng 2 ®Ó thùc hiÖn b¶ng 3 trong ®ã sÏ kh«ng cã hÖ sè ®IÒu chØnh n÷a. Toâi sÏ thùc hiÖn tuaàn töï theo nhöõng böôùc sau: 1. Chuyeån soá ñieåm cuûa töøng naêng löïc caù nhaân ôû baûng 2 sang coät (3) cuûa baûng 3.Toâi sÏ kh«ng chuyeån soá ñieåm ôû doøng heä soá ñieàu chænh vì chuùng ta coù moät caùch thöùc khaùc ñeå chuyeån soá ñieåm naøy. 2. Baây giôø, toâi chó ý vaøo ñieåm soá heä soá ñieàu chænh vaø ghi nhôù caùch thöùc ñeå chuyeån soá ñieåm naøy töø baûng 2 sang baûng 3. - Neáu soá ñieåm HSÑC laø 24 hoaëc 25 ñieåm, ñieåm suy ra ôû taát caû caùc naêng löïc (coät 4,baûng 3) laø 7 ñieåm. - Neáu soá ñieåm HSÑC laø 22 hoaëc 23 ñieåm, ñieåm suy ra ôû taát caû caùc naêng löïc (coät 4,baûng 3) laø 5 ñieåm. - Neáu soá ñieåm HSÑC laø 20 hoaëc 21 ñieåm, ñieåm suy ra ôû taát caû caùc naêng löïc (coät 4,baûng 3) laø 3 ñieåm. - Neáu soá ñieåm HSÑC laø döôùi 19 ñieåm, ñieåm suy ra ôû taát caû caùc naêng löïc (coät 4,baûng 3) laø 0 ñieåm. 3. Cuèi cïng, TOÂI tính ñieåm töøng naêng löïc caù nhaân (töøng doøng) ôû coät 5 baèng caùch laáy ñieåm coät 3 tröø ñi coät 4.
  8. 8 STT Caùc naêng löïc caù Ñieåm Ñieåm Soá nhaân goác suy ra ñieåm cuûa töø cuoái (1) töøng hieäu cuøng (2) naêng soá löïc ôû ñieàu (5) baûng 2 chænh (3) . (4) 01 Khaû naêng tìm kieám cô hoäi 02 Tính kieân trì 03 Tính taän tuïy vôùi coâng vieäc 04 Khaû naêng hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch chaát löôïng vaø hieäu quaû 05 Khaû naêng chaáp nhaän maïo hieåm. 06 Khaû naêng xaây döïng keá hoaïch, xaùc ñònh muïc tieâu. 07 Khaû naêng thu thaäp, tìm kieám thoâng tin. 08 Khaû naêng laäp keá hoaïch,kieåm tra coâng vieäc moät caùch coù heä thoáng. 09 Khaû naêng thuyeát phuïc vaø laøm vieäc nhoùm 10 Tính töï tin Ñieåm toång coäng Baây giôø coù leõ toâi ñaõ coù soá ñieåm cuï theå cho 10 naêng löïc caù nhaân cuûa toâi roài, nhöng nhöõng soá ñieåm aáy chöa noùi leân ñieàu gì caû. Toâi coøn moät coâng vieäc cuoái cuøng phaûi laøm ñeå nhöõng con soá kia “bieát noùi” ®ã lµ chuyÓn sè ®IÓm cña tõng n¨ng
  9. 9 lùc sang ®å thÞ n¨ng lùc c¸ nh©n díi ®©y. Sau khi chuyÓn c¸c ®IÓm n¨ng lùc xong toâi sÏ nèi l¹i ®Ó ®îc ®êng biÓu diÔn n¨ng lùc c¸ nh©n cña toâi cho ®Õn ngµy h«m nay. BAÛNG 4 : ÑOÀ THÒ NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN. S CAÙC NAÊNG LÖÏC T CAÙ NHAÂN Caàn Trung Khaù Toát T thay bình 0ñieå ñoåi 15ñ 20ñ m 5ñ 10ñ 25ñ 01 Khaû naêng tìm kieám cô hoäi 02 Tính kieân trì 03 Tính taän tuïy vôùi coâng vieäc 04 Khaû naêng hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch chaát löôïng vaø hieäu quaû 05 Khaû naêng chaáp nhaän maïo hieåm. 06 Khaû naêng xaây döïng keá hoaïch, xaùc ñònh muïc tieâu. 07 Khaû naêng thu thaäp, tìm kieám thoâng tin. 08 Khaû naêng laäp keá hoaïch,kieåm tra coâng vieäc moät caùch coù heä thoáng. 09 Khaû naêng thuyeát phuïc vaø laøm vieäc nhoùm 10 Tính töï tin Nh×n vµo ®å thÞ n¨ng lùc c¸ nh©n, toâi cã thÓ vui nÕu c¸c n¨ng lùc cña m×nh ë møc ®é tèt kh¸, nhng còng cã thÓ nh÷ng n¨ng lùc cña toâi míi chØ ë møc trung b×nh hoÆc cÇn thay ®æi. Toâi kh«ng buån v× ngµy mai toâi cã thÓ t¹o ra nh÷ng thay ®æi tÝch cùc lµm cho nh÷ng n¨ng lùc ®ã ®îc n©ng cao thµnh kh¸, tèt ®Ó toâi cã thÓ thµnh c«ng h¬n trong cuéc sèng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2