intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Lam Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

140
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ôn tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

 1. PhÇn IV Lich sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam A - C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1: Thêi gian thùc d©n Ph¸p tiÕn hμnh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt ë ViÖt Nam khi nμo ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918 C©u 2: Trong ®ît khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p ë n−íc ta cã giai cÊp míi nμo ®−îc h×nh thμnh? a. Giai cÊp t− s¶n b. Giai cÊp t− s¶n vμ c«ng nh©n c. Giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp tiÓu t− s¶n C©u 3: Tr−íc ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, ë ViÖt Nam cã nh÷ng giai cÊp nμo? a. §Þa chñ phong kiÕn vμ n«ng d©n b. §Þa chñ phong kiÕn, n«ng d©n, t− s¶n, tiÓu t− s¶n vμ c«ng nh©n c. §Þa chñ phong kiÕn, n«ng d©n vμ c«ng nh©n d. §Þa chñ phong kiÕn, n«ng d©n vμ tiÓu t− s¶n C©u 4: D−íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn, giai cÊp n«ng d©n ViÖt Nam cã yªu cÇu bøc thiÕt nhÊt lμ g×? a. §éc lËp d©n téc b. Ruéng ®Êt c. QuyÒn b×nh ®¼ng nam, n÷ d. §−îc gi¶m t«, gi¶m tøc C©u 5: M©u thuÉn c¬ b¶n vμ chñ yÕu ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX lμ m©u thuÉn nμo? a. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp n«ng d©n víi giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn b. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp t− s¶n c. M©u thuÉn gi÷a c«ng nh©n vμ n«ng d©n víi ®Õ quèc vμ phong kiÕn d. M©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi ®Õ quèc x©m l−îc vμ tay sai cña chóng C©u 6: §Æc ®iÓm ra ®êi cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nh− thÕ nμo? a. Ra ®êi tr−íc giai cÊp t− s¶n, trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p. b. PhÇn lín xuÊt th©n tõ n«ng d©n. c. ChÞu sù ¸p bøc vμ bãc lét cña ®Õ quèc, phong kiÕn vμ t− s¶n d. C¶ a, b vμ c C©u 7: Nh÷ng giai cÊp bÞ trÞ ë ViÖt Nam d−íi chÕ ®é thuéc ®Þa cña ®Õ quèc Ph¸p lμ: a. C«ng nh©n vμ n«ng d©n b. C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n c. C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n, t− s¶n d©n téc d. C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n, t− s¶n d©n téc, ®Þa chñ võa vμ nhá C©u 8: Khi nμo phong trμo c«ng nh©n ViÖt Nam hoμn toμn trë thμnh mét phong trμo tù
 2. gi¸c? a. N¨m 1920 (tæ chøc c«ng héi ë Sμi Gßn ®−îc thμnh lËp) b. N¨m 1925 (cuéc b·i c«ng Ba Son) c. N¨m 1929 (sù ra ®êi ba tæ chøc céng s¶n) d. N¨m 1930 (§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi) C©u 9: NguyÔn ¸i Quèc lùa chän con ®−êng gi¶i phãng d©n téc theo khuynh h−íng chÝnh trÞ v« s¶n vμo thêi gian nμo? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 C©u 10: B¸o §êi sèng c«ng nh©n lμ cña tæ chøc nμo? a. §¶ng X· héi Ph¸p b. §¶ng Céng s¶n Ph¸p c. Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng Ph¸p d. Héi Liªn hiÖp thuéc ®Þa C©u 11: Héi Liªn hiÖp thuéc ®Þa ®−îc thμnh lËp vμo n¨m nμo? a. 1920 b. 1921 c. 1923 d. 1924 C©u 12: NguyÔn ¸i Quèc ®· ®äc S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vμ vÊn ®Ò thuéc ®Þa khi nμo? ë ®©u? a. 7/ 1920 - Liªn X« b. 7/ 1920 - Ph¸p c. 7/1920 - Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) d. 8/1920 - Trung Quèc C©u 13: Sù kiÖn nμo ®−îc NguyÔn ¸i Quèc ®¸nh gi¸ “nh− chim Ðn nhá b¸o hiÖu mïa Xu©n”? a. C¸ch m¹ng th¸ng M−êi Nga bïng næ vμ th¾ng lîi b. Sù thμnh lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p c. Vô m−u s¸t tªn toμn quyÒn MÐclanh cña Ph¹m Hång Th¸i d. Sù thμnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn C©u14: Phong trμo ®ßi tr¶ tù do cho cô Phan Béi Ch©u diÔn ra s«i næi n¨m nμo? a. 1924 b. 1925 c. 1926 d. 1927 C©u 15: NguyÔn ¸i Quèc tõ Liªn X« vÒ Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) vμo thêi gian nμo? a. 12/1924 b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924
 3. C©u 16: Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn thùc hiÖn chñ tr−¬ng “v« s¶n ho¸” khi nμo? a. Cuèi n¨m 1926 ®Çu n¨m 1927 b. Cuèi n¨m 1927 ®Çu n¨m 1928 c. Cuèi n¨m 1928 ®Çu n¨m 1929 d. Cuèi n¨m 1929 ®Çu n¨m 1930 C©u 17: Tªn chÝnh thøc cña tæ chøc nμy ®−îc ®Æt t¹i §¹i héi lÇn thø nhÊt ë Qu¶ng Ch©u (th¸ng 5-1929) lμ g×? a. ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ Héi b. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng ®ång minh c. Héi ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh d. Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn C©u 18: ViÖt Nam Quèc d©n §¶ng ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. 12/1927 b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925 C©u 19: Ai lμ ng−êi ®· tham gia s¸ng lËp ViÖt Nam Quèc d©n §¶ng 1927 ? a. T«n Quang PhiÖt b. TrÇn Huy LiÖu c. Ph¹m TuÊn Tμi d. NguyÔn Th¸i Häc C©u 20: Khëi nghÜa Yªn B¸i næ ra vμo thêi gian nμo? a. 9-2-1930 b. 9-3-1930 c. 3-2-1930 d. 9-3-1931 C©u 21: Tæ chøc céng s¶n nμo ra ®êi ®Çu tiªn ë ViÖt Nam? a. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn b. §«ng D−¬ng céng s¶n §¶ng c. An Nam céng s¶n §¶ng d. §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn C©u 22: Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ®−îc thμnh lËp khi nμo? a. Cuèi th¸ng 3/1929 b. §Çu th¸ng 3/1929 c. 4/1929 d. 5/1929 C©u 23: Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn gåm mÊy ®¶ng viªn? Ai lμm bÝ th− chi bé? a. 5 ®¶ng viªn - BÝ th− TrÞnh §×nh Cöu b. 6 ®¶ng viªn - BÝ th− Ng« Gia Tù c. 7 ®¶ng viªn - BÝ th− TrÞnh §×nh Cöu d. 7 ®¶ng viªn - BÝ th− TrÇn V¨n Cung C©u 24: §«ng D−¬ng Céng s¶n §¶ng vμ An nam Céng s¶n §¶ng ®−îc ra ®êi tõ tæ chøc
 4. tiÒn th©n nμo? a. T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng b. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn c. ViÖt Nam c¸ch m¹ng ®ång chÝ Héi d. C¶ a, b vμ c C©u 25: §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn hîp nhÊt vμo §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam khi nμo? a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930 c. 24/2/1931 d. 20/2/1931 C©u 26: Tæ chøc §«ng D−¬ng Céng s¶n §¶ng ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 6/1929 d. 5/1929 C©u 27: Tæ chøc An Nam Céng s¶n §¶ng ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929 d. 7/1929 C©u 28: Tæ chøc §«ng D−¬ng Céng s¶n liªn §oμn ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a.7/1927 b. 1/1930 c. 2/1930 d. 3/1930 C©u 29: Thêi gian ra b¶n Tuyªn ®¹t nªu râ viÖc thμnh lËp §«ng D−¬ng Céng s¶n liªn ®oμn? a. 7-1929 b. 9-1929 c. 10-1929 d. 1-1930 C©u 30: Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng ra QuyÕt nghÞ chÊp nhËn §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn lμ mét bé phËn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vμo thêi gian nμo? a. 22-2-1930 b. 20-2-1930 c. 24-2-1930 d. 22-3-1930 C©u 31: Do ®©u NguyÔn ¸i Quèc ®· triÖu tËp vμ chñ tr× Héi nghÞ thμnh lËp §¶ng ®Çu n¨m 1930? a. §−îc sù uû nhiÖm cña Quèc tÕ Céng s¶n b. NhËn ®−îc chØ thÞ cña Quèc tÕ Céng s¶n c. Sù chñ ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc
 5. d. C¸c tæ chøc céng s¶n trong n−íc ®Ò nghÞ C©u 32: §¹i biÓu c¸c tæ chøc céng s¶n nμo ®· tham dù Héi nghÞ thμnh lËp §¶ng ®Çu n¨m 1930? a. §«ng D−¬ng céng s¶n §¶ng, An Nam céng s¶n §¶ng vμ §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn b. §«ng D−¬ng céng s¶n §¶ng vμ An Nam céng s¶n §¶ng c. An Nam céng s¶n §¶ng vμ §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn d. §«ng D−¬ng céng s¶n §¶ng vμ §«ng D−¬ng céng s¶n liªn ®oμn C©u 33: Héi nghÞ thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· th«ng qua mÊy v¨n kiÖn? a. 3 v¨n kiÖn b. 4 v¨n kiÖn c. 5 v¨n kiÖn d. 6 v¨n kiÖn C©u 34: Héi nghÞ Hîp nhÊt thμnh lËp §¶ng CSVN (3/2/1930) th«ng qua c¸c v¨n kiÖn nμo sau ®©y: a. Ch¸nh c−¬ng v¾n t¾t b. S¸ch l−îc v¾n t¾t c. §iÒu lÖ v¾n t¾t vμ Ch−¬ng tr×nh v¾n t¾t d. C¶ a, b vμ c C©u 35: Néi dung nμo sau ®©y n»m trong C−¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng? a. §¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p vμ bän phong kiÕn, lμm cho n−íc Nam hoμn toμn ®éc lËp. b. T− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng lμ thêi kú dù bÞ ®Ó lμm x· héi c¸ch m¹ng. c. ChØ cã gi¶i phãng giai cÊp v« s¶n th× míi gi¶i phãng ®−îc d©n téc. d. §¶ng cã v÷ng c¸ch m¹ng míi thμnh c«ng C©u 36: C−¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l−îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lμ g×? a. Lμm t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n. b. X©y dùng mét n−íc ViÖt Nam d©n giÇu n−íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vμ v¨n minh. c. C¸ch m¹ng t− s¶n d©n quyÒn - ph¶n ®Õ vμ ®iÒn ®Þa - lËp chÝnh quyÒn cña c«ng n«ng b»ng h×nh thøc X« viÕt, ®Ó dù bÞ ®iÒu kiÖn ®i tíi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. d. C¶ a vμ b. C©u 37: Sau Héi nghÞ thμnh lËp §¶ng, Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng l©m thêi cña §¶ng ®−îc thμnh lËp do ai ®øng ®Çu? a. Hμ Huy TËp b. TrÇn Phó c. Lª Hång Phong d. TrÞnh §×nh Cöu C©u 38: Vμo thêi ®iÓm nμo NguyÔn ¸i Quèc göi Quèc tÕ Céng s¶n b¶n B¸o c¸o vÒ viÖc thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam? a. Ngμy 8-2-1930 b. Ngμy 10-2-1920 c. Ngμy 18-2-1930 d. Ngμy 28-2-1930
 6. C©u 39: V¨n kiÖn nμo cña §¶ng ®Æt nhiÖm vô chèng ®Õ quèc lªn hμng ®Çu? a. ChÝnh c−¬ng v¾n t¾t, S¸ch l−îc v¾n t¾t do Héi nghÞ thμnh lËp §¶ng th«ng qua b. LuËn c−¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10-1930 (Dù ¸n c−¬ng lÜnh ®Ó th¶o luËn trong §¶ng) c. Th− cña Trung −¬ng göi cho c¸c cÊp ®¶ng bé (12-1930) d. NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng (3-1935) C©u 40: Trong c¸c ®iÓm sau, chØ râ ®iÓm kh¸c nhau gi÷a C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng vμ LuËn c−¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10-1930 lμ: a. Ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc cña c¸ch m¹ng. b. Chñ tr−¬ng tËp hîp lùc l−îng c¸ch m¹ng. c. Vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. d. Ph−¬ng ph¸p c¸ch m¹ng. C©u 41: V¨n kiÖn nμo cña §¶ng nhÊn m¹nh “VÊn ®Ò thæ ®Þa lμ c¸i cèt cña c¸ch m¹ng t− s¶n d©n quyÒn”? a. ChÝnh c−¬ng v¾n t¾t, S¸ch l−îc v¾n t¾t. b. ChØ thÞ thμnh lËp Héi ph¶n ®Õ ®ång minh (18-11-1930). c. LuËn c−¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10-1930. d. Chung quanh vÊn ®Ò chÝnh s¸ch míi cña §¶ng (10-1936). C©u 42: LÇn ®Çu tiªn nh©n d©n ViÖt Nam kû niÖm ngμy Quèc tÕ lao ®éng vμo n¨m nμo? a. 1930 b. 1931 c. 1936 d. 1938 C©u 43: Cao trμo c¸ch m¹ng ViÖt Nam n¨m 1930 b¾t ®Çu bÞ ®Õ quèc Ph¸p ®μn ¸p khèc liÖt tõ khi nμo? a. §Çu n¨m 1930 b. Cuèi n¨m 1930 c. §Çu n¨m 1931 d. Cuèi n¨m 1931 C©u 44: Tªn cña lùc l−îng vò trang ®−îc thμnh lËp ë NghÖ TÜnh trong cao trμo c¸ch m¹ng n¨m 1930 lμ g×? a. Du kÝch b. Tù vÖ c. Tù vÖ ®á d. Tù vÖ chiÕn ®Êu C©u 45: ChÝnh quyÒn X« viÕt ë mét sè vïng n«ng th«n NghÖ – TÜnh ®−îc thμnh lËp trong kho¶ng thêi gian nμo? a. §Çu n¨m 1930 b. Cuèi n¨m 1930 c. §Çu n¨m 1931 d. Cuèi n¨m 1931 C©u 46: Nguyªn nh©n chñ yÕu vμ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù bïng næ vμ ph¸t triÓn cña cao trμo c¸ch m¹ng ViÖt Nam n¨m 1930? a. T¸c ®éng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933
 7. b. ChÝnh s¸ch khñng bè tr¾ng cña ®Õ quèc Ph¸p c. ChÝnh s¸ch t¨ng c−êng v¬ vÐt bãc lét cña ®Õ quèc Ph¸p d. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam C©u 47: LuËn c−¬ng ChÝnh trÞ do ®ång chÝ TrÇn Phó khëi th¶o ra ®êi vμo thêi gian nμo? a. 2-1930 b. 10-1930 c. 9-1930 d. 8-1930 C©u 48: Héi nghÞ lÇn thø nhÊt Ban chÊp hμnh Trung −¬ng 10/1930 do ai chñ tr×? a. Hå ChÝ Minh b. Lª DuÈn c. Tr−êng Chinh d. TrÇn Phó C©u 49: Héi nghÞ Ban chÊp hμnh T¦ th¸ng 10 n¨m 1930 ®· cö ra bao nhiªu uû viªn? a. 4 uû viªn b. 5 uû viªn\ c. 6 uû viªn d. 7 uû viªn C©u 50: Ai lμ Tæng BÝ th− ®Çu tiªn cña §¶ng? a. Hå ChÝ Minh b. TrÇn V¨n Cung c.TrÇn Phó d. Lª Hång Phong C©u 51: §¹i héi lÇn thø VII Quèc tÕ Céng s¶n häp ë Matxc¬va vμo thêi gian nμo? a. 25-7 ®Õn ngμy 20-8-1935 b. 25-7 ®Õn ngμy 25-8-1935 c. 20-7 ®Õn ngμy 20-8-1935 d. 10-7 ®Õn ngμy 20-7-1935 C©u 52: §−îc sù chØ ®¹o cña Quèc tÕ Céng s¶n, ban l·nh ®¹o cña §¶ng ë n−íc ngoμi ®−îc thμnh lËp vμo n¨m nμo? a. N¨m 1933 b. N¨m 1934 c. N¨m 1935 d. 1932 C©u 53: §−îc sù chØ ®¹o cña Quèc tÕ Céng s¶n, ban l·nh ®¹o cña §¶ng ë n−íc ngoμi do ai ®øng ®Çu? a. Hμ Huy TËp b. NguyÔn V¨n Cõ c. Tr−êng Chinh d. Lª Hång Phong C©u 54: §−îc sù gióp ®ì cña Quèc tÕ Céng s¶n, §¶ng ta ®· kÞp thêi c«ng bè ch−¬ng tr×nh
 8. hμnh ®éng cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 5 n¨m 1932 b. Th¸ng 6 n¨m 1932 c. Th¸ng 7 n¨m 1932 d. Th¸ng 8 n¨m 1932 C©u 55: Quèc tÕ Céng s¶n häp §¹i héi lÇn thø 7 ë ®©u khi nμo? a. Th¸ng 7 n¨m 1935, ë Matxc¬va b. Th¸ng 7 n¨m 1935, ë Pa ri c. Th¸ng 7 n¨m 1935, ë Lu©n §«n d. Th¸ng 7 n¨m 1935, ë Matxc¬va C©u 56: Héi nghÞ nμo cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng chñ tr−¬ng t¹m g¸c c¸c khÈu hiÖu “®éc lËp d©n téc” vμ “c¸ch m¹ng ruéng ®Êt” a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 7-1936 c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 57: Môc tiªu cô thÓ tr−íc m¾t cña cao trμo c¸ch m¹ng 1936-1939 lμ g×? a. §éc lËp d©n téc. b. C¸c quyÒn d©n chñ ®¬n s¬. c. Ruéng ®Êt cho d©n cμy. d. TÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn. C©u 58: Cho biÕt ®èi t−îng cña c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n 1936-1939? a. Bän ®Õ quèc x©m l−îc. b. §Þa chñ phong kiÕn. c. §Õ quèc vμ phong kiÕn. d. Mét bé phËn ®Õ quèc x©m l−îc vμ tay sai. C©u 59: Phong trμo §«ng D−¬ng §¹i héi s«i næi nhÊt n¨m nμo? a. 1936 b. 1937 c. 1938 d. 1939 C©u 60: Trong cao trμo d©n chñ 1936-1939 §¶ng chñ tr−¬ng tËp hîp nh÷ng lùc l−îng nμo ? a. C«ng nh©n vμ n«ng d©n. b. C¶ d©n téc ViÖt Nam. c. C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n, t− s¶n, ®Þa chñ. d. Mäi lùc l−îng d©n téc vμ mét bé phËn ng−êi Ph¸p ë §«ng D−¬ng. C©u 61: Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng häp th¸ng 7-1936 chñ tr−¬ng thμnh lËp mÆt trËn nμo? a. MÆt trËn d©n chñ §«ng D−¬ng.
 9. b. MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng. c. MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng. d. MÆt trËn ph¶n ®Õ ®ång minh §«ng D−¬ng. C©u 62: Cho biÕt h×nh thøc tæ chøc vμ ®Êu tranh trong giai ®o¹n 1936-1939? a. C«ng khai, hîp ph¸p. b. Nöa c«ng khai, nöa hîp ph¸p. c. BÝ mËt, bÊt hîp ph¸p. d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn. C©u 63: §iÒu kiÖn nμo t¹o ra kh¶ n¨ng ®Êu tranh c«ng khai hîp ph¸p cho phong trμo c¸ch m¹ng §«ng D−¬ng giai ®o¹n 1936-1939? a. Sù xuÊt hiÖn chñ nghÜa ph¸t xÝt vμ nguy c¬ chiÕn tranh thÕ giíi b. Chñ tr−¬ng chuyÓn h−íng chiÕn l−îc c¸ch m¹ng thÕ giíi cña Quèc tÕ Céng s¶n c. MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p lªn cÇm quyÒn d. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn trªn C©u 64: Ai lμ ng−êi viÕt t¸c phÈm “Tù chØ trÝch”? a. NguyÔn V¨n Cõ b. Lª Hång Phong c. Hμ Huy TËp d. Phan §¨ng L−u C©u 65: ChiÕn tranh thÕ giíi II bïng næ vμo thêi gian nμo? a. 1937 b. 1938 c. 1939 d. 1940 C©u 66: Chñ tr−¬ng ®iÒu chØnh chiÕn l−îc c¸ch m¹ng cña §¶ng ®−îc b¾t ®Çu tõ Héi nghÞ Trung −¬ng nμo? a. Héi nghÞ Trung −¬ng 6 b. Héi nghÞ Trung −¬ng 7 c. Héi nghÞ Trung −¬ng 8 d. Héi nghÞ Trung −¬ng 9 C©u 67: Héi nghÞ Trung −¬ng 6 (11-1939) häp t¹i ®©u? a. T©n Trμo (Tuyªn Quang) b. Bμ §iÓm (Gia §Þnh) c. §×nh B¶ng (B¾c Ninh) d. Th¸i Nguyªn C©u 68: Qu©n ®éi ph¸t xÝt NhËt vμo x©m l−îc n−íc ta th¸ng, n¨m nμo? a. 9- 1939 b. 9- 1940 c. 3- 1941 d. 2-1940
 10. C©u 69: Cuéc khëi nghÜa B¾c S¬n næ ra ngμy nμo? a. 22/9/1940 b. 27/9/1940 c. 23/11/1940 d. 20/11/1940 C©u 70: Ngμy Nam Kú khëi nghÜa lμ ngμy nμo? a. 27-9-1940 b. 23-11-1940 c. 13-1-1941 d. 10-1-1941 C©u 71: Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn thø 7 cña §¶ng häp t¹i §×nh B¶ng (B¾c Ninh) vμo thêi gian nμo? a. 11-1939 b. 11-1940 c. 5-1941 d. 4-1941 C©u 72: MÆt trËn ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (ViÖt Minh) ®−îc thμnh lËp n¨m nμo? a. 1940 b. 1941 c. 1942 d. 1943 C©u 73: B¹n h·y cho biÕt tªn gäi cña c¸c tæ chøc quÇn chóng trong mÆt trËn ViÖt Minh? a. D©n chñ b. Cøu quèc c. Ph¶n ®Õ d. Gi¶i phãng C©u 74: MÆt trËn ViÖt Minh ra Tuyªn ng«n vÒ sù ra ®êi cña MÆt trËn vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 5-1941 b. Th¸ng 6-1941 c. Th¸ng 10-1941 d. Th¸ng 11-1941 C©u 75: Héi nghÞ nμo cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng nhÊn m¹nh gi¶i phãng d©n téc lμ nhiÖm vô bøc thiÕt nhÊt? a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939 c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1940 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 76: LÇn ®Çu tiªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng chñ tr−¬ng thμnh lËp chÝnh quyÒn nhμ n−íc víi h×nh thøc céng hoμ d©n chñ t¹i Héi nghÞ nμo? a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939
 11. c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1940 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 77: Ai chñ tr× Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng th¸ng 11/1940? a. NguyÔn ¸i Quèc c. Tr−êng Chinh b. NguyÔn V¨n Cõ d. Lª Hång Phong C©u 78: Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh T¦ §¶ng 5/1941 häp ë ®©u? Do ai chñ tr×? a. Cao B»ng. NguyÔn ¸i Quèc c. B¾c C¹n. Tr−êng Chinh b. Cao B»ng. Tr−êng Chinh d. Tuyªn Quang. NguyÔn ¸i Quèc C©u 79: Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng x¸c ®Þnh chuÈn bÞ khëi nghÜa vò trang lμ nhiÖm vô trung t©m t¹i Héi nghÞ nμo? a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939 c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1940 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 80: MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng ®−îc quyÕt ®Þnh thμnh lËp t¹i Héi nghÞ nμo cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng? a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939 c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1940 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 81: Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng chñ tr−¬ng thμnh lËp n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ t¹i Héi nghÞ nμo? a. Héi nghÞ häp th¸ng 10-1930 b. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1939 c. Héi nghÞ häp th¸ng 11-1940 d. Héi nghÞ häp th¸ng 5-1941 C©u 82: Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc trong khu«n khæ tõng n−íc ë §«ng D−¬ng vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 10-1930 b. Th¸ng 11-1939 c. Th¸ng 11-1940 d. Th¸ng 5-1941 C©u 83: Héi nghÞ lÇn thø T¸m cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng (5-1941) cö ai lμm Tæng bÝ th−? a. NguyÔn ¸i Quèc b. Vâ V¨n TÇn c. Tr−êng Chinh d. Lª DuÈn C©u 84: Mét ®éi vò trang nhá ®−îc thμnh lËp ë Cao B»ng gåm 12 chiÕn sÜ ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. §Çu n¨m 1941 b. Cuèi n¨m 1941
 12. c. §Çu n¨m 1944 d. Cuèi n¨m 1944 C©u 85: Tæng bé ViÖt Minh ra chØ thÞ “Söa so¹n khëi nghÜa” vμo thêi gian nμo? a. 5-1944 b. 3-1945 c. 8-1945 d. 6-1945 C©u 86: ViÖt Nam Tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®−îc thμnh lËp khi nμo? a. 22-12-1944 b. 19-12-1946 c. 15-5-1945 d. 10-5-1945 C©u 87: §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n lóc ®Çu ®−îc thμnh lËp cã bao nhiªu chiÕn sÜ? a. 33 b. 34 c. 5 d. 36 C©u 88: ViÖt Nam Gi¶i phãng qu©n ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 9-1940 b. Th¸ng 12-1941 c. Th¸ng 12-1944 d. Th¸ng 5-1945 C©u 89: Tμi liÖu nμo sau ®©y ®−îc ®¸nh gi¸ nh− mét V¨n kiÖn mang tÝnh chÊt c−¬ng lÜnh qu©n sù ®Çu tiªn cña §¶ng? a. §−êng c¸ch m¹ng b. C¸ch ®¸nh du kÝch c. Con ®−êng gi¶i phãng d. ChØ thÞ thμnh lËp ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n C©u 90: ChØ thÞ “NhËt - Ph¸p b¾n nhau vμ hμnh ®éng cña chóng ta” ra ®êi khi nμo? a. 9/3/1945 b. 12/3/1945 c. 10/3/1846 d. 12/3/1946 C©u 50: B¶n ChØ thÞ NhËt, Ph¸p b¾n nhau vμ hμnh ®éng cña chóng ta ph¶n ¸nh néi dung cña Héi nghÞ nμo? a. Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng häp th¸ng 5-1941 b. Héi nghÞ Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng häp th¸ng 2-1943 c. Héi nghÞ Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng häp th¸ng 3-1945 d. Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c kú häp th¸ng 4-1945 C©u 91: Héi v¨n ho¸ cøu quèc ®−îc thμnh lËp vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1941
 13. b. N¨m 1943 c. N¨m 1944 d. N¨m 1945 C©u 92: Trong cao trμo vËn ®éng cøu n−íc 1939-1945, chiÕn khu c¸ch m¹ng ®−îc x©y dùng ë vïng ChÝ Linh - §«ng TriÒu cã tªn lμ g×? a. TrÇn H−ng §¹o b. Hoμng Hoa Th¸m c. Lª Lîi d. Quang Trung C©u 93: ChiÕn khu Hoμ - Ninh - Thanh cßn cã tªn lμ g×? a. TrÇn H−ng §¹o b. Hoμng Hoa Th¸m c. Lª Lîi d. Quang Trung C©u 94: ChiÕn khu c¸ch m¹ng nμo ®−îc gäi lμ §Ö tø chiÕn khu? a. TrÇn H−ng §¹o b. Hoμng Hoa Th¸m c. Lª Lîi d. Quang Trung C©u 95: Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c Kú chñ tr−¬ng thμnh lËp chiÕn khu c¸ch m¹ng nμo ë Nam Kú? a. Tr−ng Tr¾c b. Phan §×nh Phïng c. NguyÔn Tri Ph−¬ng d. Hoμng Hoa Th¸m C©u 96: KhÈu hiÖu nμo sau ®−îc nªu ra trong Cao trμo kh¸ng NhËt cøu n−íc? a. §¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt- Ph¸p b. §¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt c. Gi¶i quyÕt n¹n ®ãi d. Chèng nhæ lóa trång ®ay C©u 97: Cao trμo kh¸ng NhËt cøu n−íc ®· diÔn ra ë vïng rõng nói vμ trung du B¾c kú víi h×nh thøc nμo lμ chñ yÕu? a. Khëi nghÜa tõng phÇn b. Vò trang tuyªn truyÒn c. ChiÕn tranh du kÝch côc bé d. §Êu tranh b¸o chÝ C©u 98: Trong cao trμo kh¸ng NhËt cøu n−íc, phong trμo “Ph¸ kho thãc cña NhËt ®Ó gi¶i quyÕt n¹n ®ãi” ®· diÔn ra m¹nh mÏ ë ®©u? a. §ång b»ng Nam Bé b. §ång b»ng B¾c Bé vμ B¾c Trung Bé c. §ång b»ng B¾c Bé d. §ång b»ng Trung Bé
 14. C©u 99: H×nh thøc ho¹t ®éng chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ trong cao trμo kh¸ng NhËt cøu n−íc lμ g×? a. Vò trang tuyªn truyÒn b. DiÖt ¸c trõ gian c. Vò trang tuyªn truyÒn vμ diÖt ¸c trõ gian d. §Êu tranh b¸o chÝ vμ ®Êu tranh nghÞ tr−êng C©u 100: Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c kú häp vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 3-1945 b. Th¸ng 4-1945 c. Th¸ng 5-1945 d. Th¸ng 6-1945 C©u 101: Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c kú do ai triÖu tËp? a. Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng b. Tæng bé ViÖt Minh c. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng d. Xø uû B¾c Kú C©u 102: Tæ chøc nμo triÖu tËp §¹i héi quèc d©n häp t¹i T©n Trμo? a. Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng b. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng c. Tæng bé ViÖt Minh d. Uû ban khëi nghÜa C©u 103: Héi nghÞ toμn quèc cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng häp ë T©n Trμo trong thêi gian nμo? a. 15 - 19/8/1941 b. 13 - 15/8/1945 c. 15 - 19/8/1945 C©u 104: Uû ban d©n téc gi¶i phãng do ai lμm chñ tÞch? a. Hå ChÝ Minh b. Tr−êng Chinh c. Ph¹m V¨n §ång d. Vâ Nguyªn Gi¸p C©u 105: Quèc d©n §¹i héi T©n trμo häp th¸ng 8-1945 ë huyÖn nμo? a. Chiªm Ho¸ (Tuyªn Quang) b. §Þnh ho¸ ( Th¸i nguyªn) c. S¬n D−¬ng (Tuyªn Quang) d. §¹i Tõ (Th¸i Nguyªn) C©u 106: Quèc d©n §¹i héi T©n trμo th¸ng 8-1945 ®· kh«ng quyÕt ®Þnh nh÷ng néi dung nμo d−íi ®©y: a. QuyÕt ®Þnh Tæng khëi nghÜa b. 10 ChÝnh s¸ch cña ViÖt Minh. c. QuyÕt ®Þnh thμnh lËp Uû ban gi¶i phãng ë Hμ Néi. d. QuyÕt ®Þnh thμnh lËp Uû ban gi¶i phãng d©n téc, quy ®Þnh Quèc kú, Quèc ca. C©u 107: Héi nghÞ nμo ®· quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng toμn d©n næi dËy tæng khëi nghÜa giμnh
 15. chÝnh quyÒn? a. Héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng b. Héi nghÞ Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng c. Héi nghÞ toμn quèc cña §¶ng d. Héi nghÞ Tæng bé ViÖt Minh C©u 108: Nh©n d©n ta ph¶i tiÕn hμnh tæng khëi nghÜa giμnh chÝnh quyÒn tr−íc khi qu©n §ång minh vμo §«ng D−¬ng v×: a. §ã lμ lóc so s¸nh lùc l−îng cã lîi nhÊt ®èi víi c¸ch m¹ng b. §ã lμ lóc kÎ thï cò ®· ng· gôc nh−ng kÎ thï míi ch−a kÞp ®Õn c. Qu©n §ång minh cã thÓ dùng ra mét chÝnh quyÒn tr¸i víi ý chÝ vμ nguyÖn väng cña nh©n d©n ta d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn C©u 109: T×nh h×nh ®Êt n−íc ta sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ®−îc vÝ nh− h×nh ¶nh: a. N−íc s«i löa nãng b. N−íc s«i löa báng c. Ngμn c©n treo sîi tãc d. Trøng n−íc C©u 110: Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: a. C¸c thÕ lùc ®Õ quèc, ph¶n ®éng bao v©y, chèng ph¸ b. Kinh tÕ kiÖt quÖ vμ n¹n ®ãi hoμnh hμnh c. H¬n 90% d©n sè kh«ng biÕt ch÷ d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 111: Nh÷ng thuËn lîi c¨n b¶n cña ®Êt n−íc sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 a. C¸ch m¹ng thÕ giíi ph¸t triÓn m¹nh mÏ b. HÖ thèng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng nh©n d©n ®−îc thiÕt lËp c. Nh©n d©n cã quyÕt t©m b¶o vÖ chÕ ®é míi d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 112: KÎ thï chÝnh cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ngay sau C¸ch m¹ng 8- 1945? a. Thùc d©n Ph¸p x©m l−îc. b. T−ëng Giíi Th¹ch vμ tay sai c. Thùc d©n Anh x©m l−îc d. GiÆc ®ãi vμ giÆc dèt. C©u 113: Sau ngμy tuyªn bè ®éc lËp ChÝnh phñ l©m thêi ®· x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô cÊp b¸ch cÇn gi¶i quyÕt: a. Chèng ngo¹i x©m b. Chèng ngo¹i x©m vμ néi ph¶n c. DiÖt giÆc ®ãi, giÆc dèt vμ giÆc ngo¹i x©m d. C¶ ba ph−¬ng ¸n trªn C©u 114: ChØ thÞ kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ra ®êi ngμy, th¸ng, n¨m nμo? a. 25/11/1945 b. 26/11/1945 c. 25/11/1946 d. 26/11/1946 C©u 115: ChØ thÞ Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña Trung −¬ng §¶ng ngμy 25/11/1945, x¸c ®Þnh
 16. nhiÖm vô nμo lμ trung t©m, bao trïm nhÊt? a. Cñng cè, b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng b. Chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc c. C¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n d. C¶ a, b vμ c C©u 116: ChØ thÞ kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc ®· x¸c ®Þnh khÈu hiÖu c¸ch m¹ng ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: a. D©n téc gi¶i phãng b. Thμnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng c. D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt d. §oμn kÕt d©n téc vμ thÕ giíi C©u 117: Chñ tr−¬ng vμ s¸ch l−îc cña Trung −¬ng §¶ng trong viÖc ®èi phã víi c¸c lùc l−îng ®Õ quèc sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: a. Thªm b¹n bít thï b. Hoa -ViÖt th©n thiÖn c. §éc lËp vÒ chÝnh trÞ, nh©n nh−îng vÒ kinh tÕ ®èi víi Ph¸p d. C¶ ba ph−¬ng ¸n kÓ trªn C©u 118: Nh÷ng thμnh tùu c¨n b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng vμ cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng sau 1945 : a. Tæ chøc tæng tuyÓn cö vμ ban hμnh HiÕn ph¸p b. Cñng cè vμ më réng mÆt trËn ViÖt Minh c. X©y dùng vμ ph¸t triÓn c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 119: Phong trμo mμ §¶ng ta ®· vËn ®éng nh©n d©n chèng n¹n mï ch÷ diÔn ra sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 a. X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ míi b. B×nh d©n häc vô c. Bμi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi d. Xo¸ bá v¨n ho¸ thùc d©n n« dÞch ph¶n ®éng C©u 120: Nh©n d©n Nam bé ®øng lªn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng vμo ngμy nμo? a. 23-9-1945 b. 23-11-1945 c. 19-12-1946 d. 10-12-1946 C©u 121: §¶ng ta ®· ph¸t ®éng phong trμo g× ®Ó ñng hé nh©n lùc cho Nam Bé kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõ ngμy 23-9-1945 a. V× miÒn Nam “thμnh ®ång Tæ quèc” b. H−íng vÒ miÒn Nam ruét thÞt c. Nam tiÕn d. C¶ ba ph−¬ng ¸n trªn C©u 122: Quèc héi ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ ®−îc bÇu khi nμo? a. 4/1/1946 b. 5/1/1946 c. 6/1/1946 d. 7/1/1946
 17. C©u 123: Kú häp Quèc héi thø nhÊt thμnh lËp chÝnh phñ ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ khi nμo? a. 3/2/1946 b. 2/3/1946 c. 3/4/1946 d. 3/3/1945 C©u 124 : HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ ®−îc th«ng qua vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 9/11/1945 b. 10/10/1946 c. 9/11/1946 d. 9/11/1947 C©u 125: Hμ Néi ®−îc x¸c ®Þnh lμ thñ ®« cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ vμo n¨m nμo? a. N¨m 1945 b. N¨m 1946 c. N¨m 1954 d. N¨m 1930 C©u 126: §Ó g¹t mòi nhän tiÕn c«ng kÎ thï, §¶ng ta ®· tuyªn bè tù gi¶i t¸n vμo ngμy th¸ng n¨m nμo vμ lÊy tªn gäi lμ g×? a. 02-09-1945 - §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng b. 25-11-1945 - Héi nghiªn cøu Chñ nghÜa M¸c-Lªnin c. 03-02-1946 - §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam d. 11-11-1945 - Héi nghiªn cøu Chñ nghÜa M¸c ë §«ng D−¬ng C©u 127: Nh÷ng s¸ch l−îc nh©n nh−îng cña §¶ng ta víi qu©n T−ëng vμ tay sai ë miÒn B¾c sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m: a. Cho ViÖt Quèc, ViÖt C¸ch tham gia Quèc héi vμ ChÝnh phñ b. Cung cÊp l−¬ng thùc thùc phÈm cho qu©n ®éi T−ëng c. ChÊp nhËn cho qu©n T−ëng tiªu tiÒn Quan kin, Quèc tÖ d. C¶ ba ph−¬ng ¸n kÓ trªn C©u 128: §Ó qu©n T−ëng vμ tay sai khái kiÕm cí s¸ch nhiÔu, §¶ng ta chñ tr−¬ng: a. DÜ hoμ vi quý b. Hoa ViÖt th©n thiÖn c. BiÕn xung ®ét lín thμnh xung ®ét nhá, biÕn xung ®ét nhá thμnh kh«ng cã xung ®ét d. C¶ hai ph−¬ng ¸n b vμ c C©u 129: §¶ng ta ®· lùa chän gi¶i ph¸p g× trong mèi quan hÖ víi thùc d©n Ph¸p sau ngμy Ph¸p vμ T−ëng ký hiÖp −íc Trïng Kh¸nh (28-2-1946)? a. Th−¬ng l−îng vμ hoμ ho·n víi Ph¸p b. Kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p c. Nh©n nh−îng víi qu©n ®éi T−ëng d. Chèng c¶ qu©n ®éi T−ëng vμ Ph¸p C©u 130: T¹i sao §¶ng l¹i lùa chän gi¶i ph¸p th−¬ng l−îng víi Ph¸p? a. ChÊm døt cuéc kh¸ng chiÕn ë Nam Bé. b. Buéc qu©n T−ëng ph¶i rót ngay vÒ n−íc, tr¸nh ®−îc t×nh tr¹ng cïng mét lóc ph¶i ®èi phã víi nhiÒu kÎ thï.
 18. c. Phèi hîp víi Ph¸p tÊn c«ng T−ëng. d. C¶ a, b vμ c. C©u 131: Sù kiÖn më ®Çu cho sù hoμ ho·n gi÷a ViÖt Nam vμ Ph¸p: a. Ph¸p ngõng b¾n ë miÒn Nam. b. ViÖt Nam víi Ph¸p nh©n nh−îng quyÒn lîi ë miÒn B¾c. c. Ký kÕt hiÖp ®Þnh S¬ bé 6-3-1946 gi÷a ViÖt Nam víi Ph¸p. d. Ph¸p vμ T−ëng ký hiÖp −íc Trïng Kh¸nh trao ®æi quyÒn lîi cho nhau. C©u 132: Sau khi ký b¶n HiÖp ®Þnh S¬ bé, ngμy 9-3-1946, Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng ®· ra: a. ChØ thÞ kh¸ng chiÕn kiÕn quèc b. ChØ thÞ Hoμ ®Ó tiÕn c. ChØ thÞ Toμn quèc kh¸ng chiÕn d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 133: Sau b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé, ngμy 14-9 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· thay mÆt ChÝnh phñ ký b¶n T¹m −íc víi ChÝnh phñ Ph¸p víi néi dung: a. Ph¸p thõa nhËn c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña n−íc ViÖt Nam b. ChÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam. c. §×nh chØ xung ®ét ë miÒn Nam vμ sÏ tiÕp tôc ®μm ph¸n vμo 1-1947 d. C¶ a, b vμ c C©u 134: Cuèi n¨m 1946, thùc d©n Ph¸p ®· béi −íc, liªn tôc t¨ng c−êng khiªu khÝch vμ lÊn chiÕm thªm mét sè ®Þa ®iÓm nh−: a. Thμnh phè H¶i Phßng, thÞ x· L¹ng S¬n b. §μ N½ng, Sμi Gßn c. H¶i Phßng, H¶i D−¬ng, Lμo Cai, Yªn B¸i d. Thμnh phè H¶i phßng, thÞ x· L¹ng S¬n, §μ N½ng, Hμ Néi C©u 135: HiÖp −íc Hoa - Ph¸p ®−îc ký kÕt ë ®©u? a. Pari b. Trïng Kh¸nh c. H−¬ng C¶ng d. Ma Cao C©u 67: Qu©n ®éi cña T−ëng Giíi Th¹ch ®· rót hÕt khái miÒn B¾c n−íc ta vμo thêi gian nμo? a. Cuèi th¸ng 8/1946 b. §Çu th¸ng 8/1946 c. §Çu th¸ng 9/1946 d. Cuèi th¸ng 9/1946 C©u 136: HiÖp ®Þnh S¬ bé ®−îc Hå ChÝ Minh ký víi G. Sanht¬ny vμo thêi gian nμo? a. 6-3-1946 b. 14-9-1946 c. 19-12-1946 d. 10-12-1946 C©u 137: Héi nghÞ Ph«ngtenn¬bl« diÔn ra vμo thêi gian nμo? a. Tõ 10/5 - 20/8/1945 b. Tõ 15/6 - 25/9/1946 c. 6/7 - 10/9/1946
 19. d. 12/8 - 30/10/1946 C©u 138: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ra Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn vμo thêi ®iÓm nμo a. §ªm ngμy 18-9-1946 b. §ªm ngμy 19-12-1946 c. Ngμy 20-12-1946 d. C¶ ba ph−¬ng ¸n ®Òu sai C©u 139: Héi nghÞ Ban Th−êng vô Trung §¶ng häp më réng quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng cuéc kh¸ng chiÕn toμn quèc häp vμo thêi gian nμo? a. Ngμy 18-12-1946 b. Ngμy 19-12-1946 c. Ngμy 20-12-1946 d. Ngμy 22-12-1946 C©u 140: Cuéc tæng giao chiÕn lÞch sö më ®Çu cña kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña qu©n vμ d©n ta ë Hμ Néi ®· diÔn ra trong: a. 60 ngμy ®ªm b. 30 ngμy ®ªm c. 12 ngμy ®ªm d. 90 ngμy ®ªm C©u 141: Nh÷ng V¨n kiÖn nμo d−íi ®©y ®−îc coi nh− C−¬ng lÜnh kh¸ng chiÕn cña §¶ng ta: a. Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh b. ChØ thÞ toμn d©n kh¸ng chiÕn cña Trung −¬ng §¶ng c. T¸c phÈm “Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi” cña Tæng BÝ th− Tr−êng Chinh d. C¶ ba ph−¬ng ¸n trªn C©u 142: NhiÖm vô hμng ®Çu cña nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p: a. Chèng ®Õ quèc giμnh ®éc lËp d©n téc b. Xo¸ bá nh÷ng tμn tÝch phong kiÕn ®em l¹i ruéng ®Êt cho n«ng d©n c. X©y dùng chÕ ®é d©n chñ míi d. C¶ ba ph−¬ng ¸n trªn C©u 143: Ph−¬ng ch©m chiÕn l−îc cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p lμ: a. Toμn d©n. b. Toμn diÖn. c. L©u dμi vμ dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. d. C¶ ba ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai. C©u 144: T¸c phÈm “Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi” ®−îc ph¸t hμnh khi nμo? a. 6/ 1946 b. 7/ 1946 c. 7/ 1947 d. 9/1947 C©u 145: T¸c gi¶ t¸c phÈm Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi lμ ai? a. Hå ChÝ Minh b. Lª DuÈn
 20. c. Tr−êng Chinh d. Ph¹m V¨n §ång C©u 146: §©u lμ n¬i ®−îc coi lμ c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng cña c¶ n−íc trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p? a. T©y B¾c b. ViÖt B¾c c. Hμ Néi d. §iÖn Biªn Phñ C©u 147: ChiÕn th¾ng nμo ®· c¨n b¶n ®¸nh b¹i ©m m−u ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh cña thùc d©n Ph¸p? a. ViÖt B¾c b. Trung Du c. Biªn Giíi d. Hμ Nam Ninh C©u 148: Khi b¾t ®Çu tiÕn hμnh x©m l−îc ViÖt Nam, thùc d©n Ph¸p ®· thùc hiÖn chiÕn l−îc: a. Dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt b. LÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh c. §¸nh nhanh th¾ng nhanh d. Hai ph−¬ng ¸n A vμ B C©u 149: Ngμy 15-10-1947, ®Ó ®èi phã víi cuéc tÊn c«ng cña thùc d©n Ph¸p lªn c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c, Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng ®· ®Ò ra: a. ChØ thÞ kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc b. ChØ thÞ “Ph¸ tan cuéc tÊn c«ng mïa §«ng cña giÆc Ph¸p” c. Chñ tr−¬ng tiÕn c«ng qu©n Ph¸p ë vïng sau l−ng chóng d. Lêi kªu gäi ®¸nh tan cuéc tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c cña thùc d©n Ph¸p C©u 150: Mét sè thμnh qu¶ tiªu biÓu cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c Thu §«ng 1947: a. Tiªu diÖt 7000 tªn ®Þch, ph¸ huû hμng tr¨m xe, ®¸nh ch×m 16 ca n« vμ nhiÒu ph−¬ng tiÖn chiÕn tranh kh¸c b. B¶o vÖ v÷ng ch¾c c¬ quan ®Çu n·o vμ c¨n cø ®Þa kh¸ng chiÕn c. Lùc l−îng vò trang ta ®−îc t«i luyÖn vμ tr−ëng thμnh d. C¶ 3 ph−¬ng ¸n trªn C©u 151: Sau chiÕn th¾ng ViÖt B¾c Thu §«ng 1947 nh÷ng chuyÓn biÕn lín cña t×nh h×nh thÕ giíi ¶nh h−ëng ®Õn c¸ch m¹ng ViÖt Nam: a. Sù th¾ng lîi vμ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña Liªn X«, c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ¸ - ¢u vμ Phong trμo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi b. §Õ quèc Mü thùc hiÖn ©m m−u võa vùc dËy võa khèng chÕ c¸c n−íc T©y ¢u c. Thùc d©n Ph¸p vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ phong trμo ph¶n chiÕn ë n−íc Ph¸p ph¸t triÓn d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 152: §Ó thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn tiÕn lªn, theo s¸ng kiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ngμy 27-3-1948, Ban Th−êng vô TW §¶ng ra chØ thÞ: a. Chèng l¹i ©m m−u th©m ®éc dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt b. Ph¸t ®éng phong trμo thi ®ua ¸i quèc c. TiÕn hμnh chiÕn tranh du kÝch trªn c¶ n−íc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2