Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tràn dịch màng phổi part 5

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị triệu chứng + Sốt : hạ sốt + Đau : giảm đau(nhóm salycyle,Paracetamol, ains) + Khó thở : chọc tháo dịch, cho oxy Điều trị nguyên nhân +TDMP do lao điều trị lao +TDMP do nhồi máu phổi chống đau,chống đông +TDMP mủ: tháo, rửa hàng ngày, vận động để tránh dính, cho KS đặc hiệu + Hc Dressler: corticoide

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tràn dịch màng phổi part 5

  1. TRµN DICH MµNG PHæI (hai bªn) §- êng cong Damoiseau
  2. NGUY£N NH¢N TDMP TDMP dÞch thÊm - Suy tim - X¬ gan - Héi chøng thËn h- - Dinh d- ìng TDMP dÞch tiÕt • Vµng chanh: lao mµng phæi, viªm MP giai ®o¹n ®Çu, UTMP giai ®o¹n ®Çu, Collagenose, V§KDT, lupus
  3. TRµN DÞCH MµNG PHæI DÞch m¸u • ¸p xe gan vì lªn phæi, viªm tôy cÊp nhåi m¸u phæi, chÊn th- ¬ng ngùc • Ung th- PQ,UTMP, UTc¸c t¹ng vµo MP DÞch mñ do: ¸p xe vì vµo khoang MP(gan, mËt, phæi, thùc qu¶n) NhiÔm trïng dÞch thÊm (do chäc dß kh«ng v« khuÈn)
  4. ®iÒu trÞ §iÒu trÞ triÖu chøng + Sèt : h¹ sèt + §au : gi¶m ®au(nhãm salycyle,Paracetamol, ains) + Khã thë : chäc th¸o dÞch, cho oxy §iÒu trÞ nguyªn nh©n +TDMP do lao > ®iÒu trÞ lao +TDMP do nhåi m¸u phæi chèng ®au,chèng ®«ng +TDMP mñ: th¸o, röa hµng ngµy, vËn ®éng ®Ó tr¸nh dÝnh, cho KS ®Æc hiÖu + Hc Dressler: corticoide
  5. DÉN L¦U QUA HÖ THèNG DÉN L¦U KÝN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2