Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi Tự chương ( c)

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
5
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi Tự chương ( c)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_ Tự chương (c).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi Tự chương ( c)

  1. Tru Tieân Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A nguyeân taùc : Tieâu Ñænh Töï chöông T hôøi gian: khoâng roõ, coù leõ laø raát raát xa xöa tröôùc kia. Ñòa ñieåm: Thaàn Chaâu haïo thoå1. Töø thôøi thaùi coå, nhaân loaïi ñoái vôùi theá giôùi quanh mình, thaûy nhöõng söï kyø dò, chôùp loeø saám ñoäng, gioù döõ möa to, thieân tai nhaân hoaï, thöông vong voâ soá, luõ luït khaép nôi, tuyeät khoâng phaûi nhöõng söï söùc con ngöôøi coù theå laøm ñöôïc, coù theå choáng cöï ñöôïc. Beøn cho raèng treân chín taàng trôøi coù chö vò thaàn linh, döôùi chín taàng ñaát coù doàn ñoáng aâm hoàn, dieâm la ñieän phuû. Vì vaäy truyeàn thuyeát thaàn tieân löu laïi haäu theá. Chaúng bieát bao nhieâu con daân loaøi ngöôøi, thaønh taâm khaáu ñaàu, cöù höôùng veà nhöõng thaàn minh do trí oùc mình töôûng töôïng ra maø leã laït cuùng baùi, caàu phuùc toá khoå, höông khoùi raát thònh. Töø xöa tôùi nay, ngöôøi thöôøng chaúng ai laø khoâng cheát. Nhöng theá nhaân ñeàu ham soáng sôï cheát, moãi khi noùi ñeán ñòa phuû dieâm la, thì thöôøng theâm thaét bao ñieàu gheâ sôï, roài naûy ra caùi thuyeát tröôøng sinh baát töû. So vôùi nhöõng gioáng loaøi sinh linh khaùc, con ngöôøi theå chaát keùm, nhöng laïi laø linh tröôûng cuûa vaïn vaät, ñoù tuyeät khoâng phaûi laø lôøi noùi giaû. Vôùi ñoäng löïc saên ñuoåi söï tröôøng sinh, heát ñôøi naøy sang ñôøi khaùc, nhöõng keû thoâng minh chí syõ, ngöôøi tröôùc naèm xuoáng ngöôøi sau ñöùng leân, ñoå heát tinh löïc suoát kieáp, vaãn caëm cuïi ñi tìm.. Cho maõi ñeán nay, tuy vaãn chöa tìm thaáy söï tröôøng sinh baát töû, nhöng coù moät soá nhaø tu chaân luyeän ñaïo ñaõ nhìn thaáu ñöôïc thieân ñòa taïo hoùa, laáy thaân phaän cuûa ngöôøi phaøm ñeå ñieàu khieån nhöõng theá löïc baát traéc, nhôø söùc caùc loaïi baûo boái thaàn bí, duïng cuï laøm pheùp, coù theå khieán lung lay caû trôøi ñaát vôùi uy löïc saám seùt. Nhieàu vò tieàn boái ñaéc ñaïo cao thaâm, truyeàn thuyeát keå hoï ñaõ soáng laâu haøng ngaøn naêm khoâng cheát. Ngöôøi ñôøi cho raèng vaäy laø ñaéc ñaïo thaønh tieân, neân caøng ngaøy caøng coù theâm nhieàu ngöôøi lao vaøo con ñöôøng tu chaân luyeän ñaïo. Thaàn Chaâu haïo thoå roäng lôùn khoân cuøng. Duy chæ coù vuøng ñaát Trung Nguyeân laø phì nhieâu phong myõ nhaát, taùm ñeán chín phaàn möôøi daân cö trong thieân haï ñeàu soáng tuï laïi ñaây. Nhöõng vuøng hoang ñòa ôû Ñoâng Nam Taây Baéc, nuùi cheo leo soâng hung döõ, nhieàu maõnh thuù aùc ñieåu, nhieàu hö tröôùng ñoäc vaät, cuõng nhieàu loaøi man di moïi rôï, aên loâng ôû loã, hieám 1 Thaàn Chaâu haïo thoå: Thaàn Chaâu laø myõ danh cuõ chæ Trung Quoác, haïo thoå chæ maûnh ñaát roäng lôùn meânh moâng dòch giaû: Alex 1 Thö Hoïa Viieätt Nam -- http:://www..thuhoaviietnam..com Thö Hoïa V eä Nam http //www thuhoav etnam com
  2. Tru Tieân Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o N uQ U o mN H w.n an Ônq an.c A nguyeân taùc : Tieâu Ñænh thaáy daáu veát con ngöôøi. Töông truyeàn trong nhaân gian töø xöa, coù nhöõng di chuûng hoàng hoang soùt laïi treân nhaân theá, naáp trong thaâm sôn maät coác, thoï ñeán vaïn naêm, nhöng chöa coù ai nhìn thaáy. Cho ñeán ngaøy nay, nhöõng ngöôøi tu chaân luyeän ñaïo trong nhaân gian, phaàn lôùn ñeàu nhö caù dieác qua soâng, nhieàu khoâng ñeám xueå. Thaàn Chaâu haïo thoå roäng lôùn, kyø nhaân dò syõ ñoâng ñuùc, caùch thöùc tu chaân luyeän ñaïo cuõng voâ soá, chaúng heà gioáng nhau. Chöa tìm ra caùch naøo ñeå tröôøng sinh, nhaân gian ñaõ hình thaønh caùc moân caùc phaùi, coù chính coù taø. Töø ñoù noåi leân nhöõng quan ñieåm rieâng, roài ñaáu ñaù laãn nhau ñeán noãi tranh phaït gieát choùc dieãn ra voâ soá keå. Khi söï tröôøng sinh baát töû xem ra xa xoâi quaù khoâng naém baét noåi, thì nhöõng söùc maïnh coù ñöôïc nhôø tu luyeän daàn trôû thaønh muïc tieâu cuûa raát nhieàu ngöôøi. Theá gian ngaøy nay, chính ñaïo ñang maïnh, taø ma traùnh lui. Vuøng ñaát Trung Nguyeân sôn linh thuûy tuù, nhaân khí cöôøng thònh, saûn vaät phong phuù, laø nôi chieám cöù beàn vöõng cuûa caùc chính phaùi, trong ñoù ñaëc bieät coù ba phaùi lôùn ñöùng ñaàu, laø Thanh Vaân Moân, Thieân AÂm Töï vaø Phaàn Höông Coác. Caâu chuyeän naøy, baét ñaàu töø "Thanh Vaân Moân". -oOo- dòch giaû: Alex 2 Thö Hoïa Viieätt Nam -- http:://www..thuhoaviietnam..com Thö Hoïa V eä Nam http //www thuhoav etnam com
Đồng bộ tài khoản