Từ bỏ thói quen “đánh chừa”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
4
download

Từ bỏ thói quen “đánh chừa”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có hôm khách đến nhà, ngồi vào cái ghế của Cốm hay ngồi, Cốm xông hẳn lên lòng khách mà tát và đạp, miệng nói đánh chừa. Bé Mít ở tập thể Giảng Võ ở nhà với bà nội. Từ khi bé được 11 tháng, bà hay dậy cháu đánh chừa tất cả mọi thứ trong nhà. Mít ngã, đánh chừa cái sàn nhà làm Mít đau. Mít quờ tay phải bát mỳ, đánh chừa cái bát mỳ nóng lại nằm ngay trong tầm với của Mít. Mẹ đi làm về, chưa kịp bế, Mít khóc òa lên. Thế là đánh chừa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ bỏ thói quen “đánh chừa”

  1. T b thói quen “ ánh ch a”
  2. Có hôm khách n nhà, ng i vào cái gh c a C m hay ng i, C m xông h n lên lòng khách mà tát và p, mi ng nói ánh ch a. 1. Bé Mít t p th Gi ng Võ nhà v i bà n i. T khi bé ư c 11 tháng, bà hay d y cháu ánh ch a t t c m i th trong nhà. Mít ngã, ánh ch a cái sàn nhà làm Mít au. Mít qu tay ph i bát mỳ, ánh ch a cái bát mỳ nóng l i n m ngay trong t m v i c a Mít. M i làm v , chưa k p b , Mít khóc òa lên. Th là ánh ch a m hư nhé! C nhà Mít, ai cũng áp d ng vi c ánh ch a d Mít nhé. T ông, bà, b , m , cô và c anh Tít. 18 tháng, Mít i nhà tr . G p ai hay i u gì không v a ý, Mít u ánh ch a. ánh chưa b n, ánh ch a cô giáo, ánh ch a chơi. Mà m i l n ánh ch a, Mít u c m m t chi c que, d d ho c p túi b i vào m t b n. ã m y l n, cô giáo ph n ánh v i b m Mít. Nhưng bà và b m Mít u g t i: “Chuy n tr con, cô ch p làm gì”. 2. M C m không bi t bao nhiêu l n ph i x u h vì cái thói ánh ch a c a con. M y l n cho con xu ng nhà ông ngo i, ông bà c cho
  3. cháu ánh ch a, tát bôm b p vào m t ông. C nhà con cư i nghiêng ng ra chi u thích thú làm C m càng ánh hăng. M có m ng b o con không ư c làm như th , bà l i gi n: “Khác gì nó m ng vào m t ông bà âu. Tr con ch có gì âu”. ư c th , có hôm khách n nhà, ng i vào cái gh c a C m hay ng i, C m xông h n lên lòng khách mà tát và p, mi ng nói ánh ch a. Giúp bé t b thói quen ánh ch a T t c nh ng hành ng c a bé u xu t phát t nh ng hành ng c a b m và nh ng ngư i xung quanh. Hành ng ánh ch a cũng th . Bé hay ánh ch a vì c nhà thư ng xuyên ánh ch a. ánh ch a t o cho bé thói quen hung hãn và l i cho ngư i khác Nguy hi m hơn, bé quen ánh ch a l n lên s quen l i cho ngư i khác. Tính tình bé có th hung hãn hơn, quen thói ánh, p, tát ngư i khác. T t nh t, b m không nên t o cho bé thói quen ánh ch a.
  4. N u có ánh ch a, ph i ánh ch a ngư i l n trư c vì ngư i l n ã d y con thói quen ó. M Huynhphuclinh trong CLB Làm Cha M chia s kinh nghi m r t hay v vi c giúp bé t b thói quen ánh ch a: “M i khi bé ngã hay bé va vào ai ó, ch y chuy n s chú ý c a bé b ng cách nói v i bé: con làm ngư i ó/ ób au r i”. ó là cách giúp bé chuy n hư ng chú ý mà cũng bi t quan tâm t i ngư i khác hơn là l i. Theo chuyên gia tâm lý h c Lê Khanh, không ch riêng bé Mít mà có nhi u bé khác trong t 1 – 2 tu i thích ánh ch a ngư i khác. ơn gi n, vì c nhà xúm vào d y bé ánh ch a thì làm sao bé không b t chư c ư c cơ ch . giúp bé không t p nhi m thói quen ó, c nhà không ư c nói t ánh ch a hay ánh ch a b t kỳ m t ngư i nào, m t v t gì. N u bé v n có thói quen ánh ch a, c nhà áp d ng chính sách “ba không”: “Không nghe – không th y – không ph n ng, nghĩa là coi như không có chuy n gì x y ra, không khen, không chê, không trách ph t gì c – l i như chưa h có chuy n ó – d n d n cháu s quên i thôi. Bên c nh
  5. ó, cũng có th áp d ng m t s hành vi tích c c khác sau khi cháu ã gi m chuy n ánh ch a) thay th .
Đồng bộ tài khoản