intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học Nhiếp ảnh số căn bản

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:578

367
lượt xem
165
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sau đây có nội dung giới thiệu về máy ảnh số và nhiếp ảnh số, kỹ thuật chụp ảnh, ngôn ngữ nhiếp ảnh, xử lý ảnh, mẹo vặt và hỏi đáp. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ về các kiến thức về nhiếp ảnh số trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Nhiếp ảnh số căn bản

 1.    
 2. NHI P NH S M cl c Overture Máy nh s và nhi p nh s Ch n máy nh Có nh ng gì trong m t dCam? Th nh : không còn bí n S khác bi t gi a máy nh s và máy nh cơ Xsync, Hsync, Exposure time, Flash photography Kính l c K thu t ch p nh K thu t căn b n Nguyên t c ch p nh ð nét sâu c a trư ng nh T c ñ ch p nh Các ch ñ ño sáng Các hi u ch nh khác Ngôn ng nhi p nh Less is more Tương ph n trong Nhi p nh Quy t c b c c tranh phong c nh B c c nh Y u t ph trong b c c ðư ng nét trong b c c
 3. B c c và sáng t o Các y u t hình h a c a hình nh Nh ng quy t c, ñ nh lu t Nhi p nh Ch p nh chân dung Ánh sáng trong nh chân dung Ch p nh phong c nh Ch p close up và nh hoa Ch p nh báo chí X lý nh Hi u thêm v các thông s c a nh RAW vs JPEG K thu t chuy n nh m u sang ñen tr ng K thu t x lý nh ðen Tr ng trong bu ng t i T i ưu nh trư c khi up lên site Làm border nh b ng Photoshop và v n ñ gi exif Kh c ph c Out nét C u nh b xóa trên th nh In nh t i Labs M o v t và h i ñáp Kinh nghi m ch p cho ngư i m i b t ñ u T o hi u ng sao cho ñèn ñêm mà không c n kính l c Hi u ng zoom M o ño sáng thay th B i ñèn trong ch p t c ñ ch m Kính l c màu cho ñèn và ng kính: Ngh thu t xem nh
 4. Tăng gi m bù tr sáng (EV+/-) Bù tr sáng (EaV) Kinh nghi m ño sáng ð t tên cho nh Bóng ñ - bóng ng - bóng ñ i x ng - bóng kh i Tone màu? Ch ñ ch p L y nét - ch ñ màu AEB Ch p c nh hoàng hôn C nh, k thu t ch p ñêm Ch p nh lưu ni m Ch p nh khi tr i mưa Ch p nh khi tr i gió Mưa ñêm và nh ng tia ch p Ch p nh trong sương mù Ch p nh khi tuy t rơi Ch p nh bi n Ch p nh chân dung Ch p pháo hoa 7 l i khuyên cho ch p nh n i th t Căn ch nh màn hình máy tính c a b n So sánh Canon và Nikon Noise – v h t nh X lý b i bám trên sensor Kh u ñ sáng
 5. Ngh thu t và s dung t c H s nhân tiêu c nh ñen tr ng trong th i ñ i s B c c - h i h a và nhi p nh? Thông tin v sách
 6. Overture L i ñ u tiên xin ñư c c m ơn công ngh k thu t s hay nói chính xác hơn là các chuyên gia c a lĩnh v c này ñã và ñang mi t mài làm vi c ñ m i ngày k thu t s l i mang ñ n cho ngư i s d ng nh ng kh năng kỳ di u hơn, trong ñó có các máy nh "Digital". Quay ngư c dòng th i gian, ch 5 năm trư c dây thôi, thì khái ni m "Nhi p nh" có m t cái gì ñó ñ c bi t và xa v i ñ i v i ñ i ña s nh ng ngư i không làm trong ngh có liên quan t i nh. NTL v n còn nh h i năm 1999, ñ có th mua m t chi c Nikon Coolpix 950 v i 1,9 Mpix, ch m như rùa thì b n ph i chi ra kho ng 900$ ñ y là chưa nói ñ n giá c a các lo i th nh ! Năm 2004 là m t năm ñáng nh v i nh ng phát tri n vư t b c c a k thu t s trong nhi p nh. S hoàn thi n v i t c ñ ñáng kinh ng c trong t t c các dòng máy nh s cũng như giá thành c a chúng b t ñ u rơi xu ng ngư ng mà ai cũng có th mơ ư c cho mình m t chi c dCam b túi xinh x n và ti n l i. Như th nhi p nh ñang t m t lĩnh v c ñ c bi t ñã nghi m nhiên ñi vào ñ i s ng c a xã h i hi n ñ i như m t thi t b không th nào thi u ñư c. S bùng n c a các thi t b ch p nh có th ñư c k ñ n t "Web Cam", PDA, ñi n tho i di ñ ng, máy quay phim có tính năng ch p nh...và dĩ nhiên là các lo i máy nh dCam mà s xu t hi n c a chúng nhi u và thay ñ i nhanh ñ n m c n u không theo dõi hàng ngày thì khó bi t ñư c tên c a nh ng lo i máy m i ra trên th trư ng. Như th công ngh m i ñã làm thay ñ i khá nhi u thói quen truy n th ng và t o nên nh ng ñi u b t ng không ai dám hình dung dù ch trư c ñó m y năm. Tháng 9-2003, hãng Kodak, n i ti ng v các s n ph m phim nh, tuyên b ng ng vi c nghiên c u và ch t o phim âm b n (tuy nhiên h i cu i năm 2004 Kodak v n l ng l cho ra th trư ng hai lo i phim m i ISO 200 và 800 có ch t lư ng c c hoàn h o). Th trư ng thi t b cho nh ñen tr ng nhà ngh th t thu ñ n m c báo ñ ng và m t lo t nhà máy trên toàn châu Âu ñóng c a. Và hãng s n xu t thi t b nhi p nh l ng danh ILFORD sau 125 năm t n t i cũng ñang ph i lo l ng v s ph n c a mình trong vài ba năm t i. Chưa bao gi trong l ch s nhi p nh c a th gi i ngư i tiêu dùng nghi p dư có th mua nh ng chi c SLR v i tính năng th t hoàn h o mà ch h t có vài trăm USD - nên nh r ng nh ng chi c dSLR có tính năng tương ñương tr giá hàng nghìn USD! Có l chi c Nikon F6 s là tư ng ñài cu i cùng c a th h máy SLR t ng m t l n làm nên l ch s ? Lĩnh v c chuyên nghi p duy nh t chưa b ñ ng ch m t i
 7. nhi u là các nhi p nh gia s d ng máy ch p phim t m kh l n "Large Format" và "Moyen Format", lý do th t gi n d : các "Back" k thu t s chưa th t s vư t tr i hơn kh năng th hi n c a phim c ñi n. Tuy nhiên th thư ng phim cho lo i máy này cũng ñang thu h p d n, ít s l a ch n hơn trư c. Công ngh k thu t s có nh ng ñòi h i c a riêng nó mà s tương thích k thu t v i các lo i thi t b dùng cho thân máy SLR, ñ c bi t là ng kính, không ph i bao gi cũng làm hài lòng ngư i tiêu dùng. M t nhi p nh gia hành ngh t 30 năm nay v i m t gam ng kính hoàn h o b ng ng ngàng nh n ra "tài s n" c a mình không ph i lúc nào cũng ñáng giá v i nh ng thân máy nh dSLR m i. Bây gi không còn ai ng c nhiên v i vi c này n a, t t c ñ u hy v ng và ch ñ i m t ñi u s t i n m ngoài kh năng ki m soát c a chính mình. M t vài dòng sơ qua v tình hình c a th trư ng k thu t máy nh trên th gi i trư c khi bư c vào nh ng lĩnh v c khác nhau c a nhi p nh s . nguoithanglong - di n ñàn hanoicorner - 2004 Máy nh s và nhi p nh s Ch n máy nh Ngay l p t c NTL mu n nói v i các b n r ng không ph i ai có máy nh thì cũng ñ u là nhi p nh gia c . Nó gi ng như vi c ngay bây gi n u có ai ñó t ng b n m t chi c Ferrary thì b n cũng không th ngay l p t c tr thành Schumacher! T t c ñòi h i m t quá trình h c h i và rèn luy n không ngơi ngh . Ta không nên nh m l n gi a vi c th t s sáng t o trong ch p nh có tư duy v i nh ng hình nh ch p theo ki u may r i c a khách du l ch. Và cho dù b n ñang s d ng chi c dSLR hi n ñ i nh t trên th gi i thì cũng không ñư c quên r ng ch t lư ng hình nh k thu t s v n chưa ñ t ñư c s tinh t c a phim c ñi n ñâu nhé. Tuy nhiên v i m t chi c dCam trong tay b n hoàn toàn có th mơ ư c ch p ñư c nh ng t m nh ñ p ch không ph i lúc nào cũng c n ph i tiêu ñi vài nghìn USD cho m c ñích này mà ñôi khi nó l i tr thành ph n tác d ng. Có m t vài ñi u nh n a mà NTL mu n nói v i nh ng b n nào m i hôm nay bư c chân vào th gi i c a nh ng hình nh s ñ y h p d n này:
 8. 1. B n không nh t thi t ph i hi u c u t o ñi n t và cách x lý k thu t s trong máy nh ñ có th s d ng chúng. ði u này gi ng như không c n bi t c u t o xe ô-tô v n có th lái xe ngon lành. 2. Máy nh ñ t ti n không 100% ñ ng nghĩa v i nh ñ p 3. S lư ng "pixels" nhi u hơn không có nghĩa là nh s ñ p hơn. Nó còn ph thu c vào r t nhi u y u t khác n a. 4. Máy nh BCam có zoom c c m nh không ph i lúc nào cũng là ni m t hào c a ch nhân m c dù nó ñư c trang b thêm c h th ng ch ng rung cho hinh nh, r t có ích nh t là khi ch p v trí télé. 5. Không th ñòi h i ch t lư ng nh cao, t c ñ thao tác nhanh v i lo i máy nh dCam nh . 6. Máy nh dSLR không ñ ng nghĩa v i vi c nh s ...t ñ ng ñ p hơn. 7. Vi c b n có môt chi c máy nh dSLR t t nh t không quan tr ng b ng vi c b n bi t khai thác nó ñ ch p nh ñ p. 8. Hi n t i, không ph i ng kính nào t t v i SLR thì cũng s cho nh ñ p v i dSLR 9. Nh ng gì b n "nhìn" th y trên màn hình máy tính không ph i bao gi cũng gi ng v i nh "in" ra trên gi y ñâu nhé. 10. Cu i cùng, nên bi t mình mua máy nh dùng ñ làm gì? ch p cái gì? Thông tin k thu t là ñ bi t cách khai thác tri t ñ ưu, như c ñi m c a máy ch không dùng ñ ...khoe.
 9. ð có th ch p ñư c nh ñ p thì ñi u ñ u tiên c n bi t là hi u và n m v ng cách s d ng các ch c năng c a máy nh s . B i vì nó là m t lĩnh v c chuyên ngành nên không ph i lúc nào cũng d hi u v i t t c m i ngư i, ngay c v i nh ng ngư i r t thành th o ngôn ng ñư c s d ng trong sách hư ng d n. Chúng ta hãy cùng tìm hi u sơ qua v c u t o c a m t chi c máy nh k thu t s . C m m t chi c dCam hay BCam trên tay ta có th quan sát th y c u t o chính c a chúng bao g m m t thân máy nh có khuôn ng m, màn hình LCD...và m t chi c ng kính. V i ña s các máy dCam, sau khi ta b m nút ON/OFF v v trí ON thì ng kính s nhô ra và s n sàng ho t ñ ng. Trên b m t phía trư c c a ng kính, t i vi n c a ng kính thư ng có các thông s k thu t c a chi c ng kính này, ch ng h n: dCam Canon A95: "Canon Zoom Lens 3x; 7,8 - 23,4 mm 1: 2,8-4,9"
 10. Trong "Specifications" c a máy nh, Canon ñã ñưa thông tin v tiêu c tương ñương v i kh phim 35mm là 38-114mm. Kh u ñ ng kính c a nó thay ñ i t f/2,8 v trí ng kính góc r ng Wide, ñ n f/4,9 v trí tele T. ði u mà chúng ta cùng quan tâm t i ñây chính là thông s "tương ñương" này. Các giá tr "7,8 - 23,4 mm" là thông s v t lý c u t o c a ng kính trư c khi ñư c nhân thêm v i h s hoán ñ i c a Sensor. Lý do: kích thư c c a m ch c m quang ñi n t Sensor bé hơn kích thư c c a phim (24x36mm). V y các thông s c a ng kính giúp ta ñi u gì? R t ñơn gi n, nó cho ta bi t góc "nhìn" c a ng kính r ng hay h p. Khi ch p nh phong c nh ho c m t ñám ñông thì v trí ng kính góc r ng s r t thích h p v i m t góc nhìn l n, cho phép l y ñư c nhi u c nh. Ngư c l i, khi ta mu n ch p m t chi ti t, ki n trúc ch ng h n, trên cao thì góc nhìn h p c a v trí ng kính Tele s r t h u ích. ng kính zoom có l i th là b n có th thay ñ i tiêu c c a ng kính cho phù h p v i khuôn hình l a ch n mà không c n ph i thay ñ i v trí ñ ng ch p nh. Th còn ch s "3x" c a zoom? N u b n l y 114 mm: 38 mm thì s tìm ñư c giá tr này ñ y. S khác bi t l n nh t c a máy nh s là vi c phim nh thông thư ng ñã ñư c thay th b ng m ch c m quang ñi n t Sensor. Trong m t chi c máy nh dCam và BCam thì Sensor ñ m nh n công vi c c a t t c các thao tác k thu t t ño sáng, canh nét t i x lý hình nh. ði u này gi i thích t c ñ x lý ch m c a các dòng máy này. Thông s n i ti ng nh t mà ai cũng bi t v máy nh s chính là s lư ng "pixel" c a sensor thông qua ký hi u "Mpix". Trong ví d trên ñây máy nh dCam Canon A95 có "5 Mpix". ði u này nói lên cái gì? Th nh t nó cho ta bi t r ng nh ch p 5 Mpix có th phóng to lên kh nh A4 v i ch t lư ng khá t t. Th hai nó cho ta bi t r ng nh ch p 5 Mpix s ñư c th hi n chi ti t k lư ng hơn là nh ch p t i 3 Mpix ch ng h n. Xin ñư c nh c l i là riêng s lư ng pixel không quy t ñ nh ch t lư ng c a m t t m nh s .
 11. V i t m hình này b n hoàn toàn có th hình dung ra c u t o c a m t chi c máy nh s , trên nguyên lý chung. Máy nh BCam Minolta Dîmage 7. V i các máy nh ch p phim thì ñ khuôn hình ta dùng khuôn ng m trên thân máy nh. Các máy nh s dCam và BCam v n duy trì kh năng này nhưng ch t lư ng c a các khuôn ng m r t kém và thư ng không bao ph h t trư ng nh th c. Các khuôn hình ñi n t c a máy BCam ch cho phép khuôn hình chung chung ch không th thao tác chính xác. Chính vì th mà máy nh s ñư c trang b thêm m t màn hình tinh th l ng LCD ñ tr giúp vi c khuôn hình. Hình nh mà b n nhìn th y trên LCD s là hình nh ñư c ghi l i trong t m nh s . Như c ñi m c a màn hình LCD là r t khó nhìn khi
 12. tr i n ng to và nó hi n th m u không chính xác. B n không nên tin tư ng vào k t qu nh hi n th trên LCD, cách t t nh t là xem l i trên màn hình máy tính ñã ñư c căn m u chu n. Chú thích: nh minh h a có ngu n t site Dpreview. Nhi p nh, n u nói theo nghĩa g c t lúc nó m i ñư c phát minh, "héliographie", là "vi t b ng ánh sáng" (écriture avec le soleil) ñi u này giúp ta hi u ñư c t m quan tr ng c a ánh sáng trong nhi p nh. B qua nh ng ñ nh nghĩa hàn lâm ta có th hi u r ng hình nh thu ñư c trên sensor c a máy nh ñư c t o nên b i m t lư ng ánh sáng nh t ñ nh ñi qua ng kính máy nh, trong m t th i gian nh t ñ nh. Y u t th nh t "lư ng ánh sáng" ñư c kh ng ch b i các lam kim lo i - diaphrams, n m trong ng kính mà tr s quen thu c c a nó thư ng ñư c th y là "f" ho c "F" - kh u ñ ng kính. Th c ch t các lam kim lo i này có nhi m v t o m t l m trên th u kính v i m t ñư ng ñính xác ñ nh. Trong các sách v nhi p nh ta hay th y vi t "f:8" ho c "f/8". Ký hi u c a ch c năng ch nh kh u ñ ng kính trên máy nh thư ng hay ñư c th y vi t "Av" ho c "A". Y u t th hai "th i gian" thư ng ñư c bi u th b ng "1/giây", ví d 1/250 giây. ðây là th i gian ñ thao tác m t ki u nh tương ng v i m t kh u ñ ng kính "F". B ph n ñi u khi n t c ñ ch p nh g i là " tr p" c a máy nh - shutter. C p giá tr F và t c ñ luôn ñi li n v i nhau và g n bó m t thi t trong t ng thay ñ i nh . Ký hi u c a ch c năng ch nh t c ñ ch p trên máy nh thư ng hay ñư c th y vi t "Tv" ho c "S"... Trong các máy nh dCam và BCam không có h th ng cơ khí riêng bi t ñ ñi u ch nh t c ñ ch p nh. Chính sensor c a máy nh ñ m nhi m ch c năng này theo nguyên t c nh phân "ñóng/m ".
 13. M t y u t n a có nh hư ng t i vi c thao tác ch p nh ñó là ñ nh y "ISO". ðây là m t chu n qu c t r t thông d ng mà khi ra c a hàng mua phim b n thư ng ñư c h i là ch n lo i phim nào? ISO 100? ISO 200?...Khi b n tăng ñ nh y ISO nghĩa là b n mu n tăng t c ñ ch p nh v i cùng m t kh u ñ ng kính "F" c ñ nh. Ho c ngư c l i, b n mu n khép sâu hơn kh u ñ ng kính v i m t t c ñ ch p nh c ñ nh. ð nh y càng th p thì nh càng m n và ñ nh y càng cao nh càng nhi u h t. Trong lĩnh v c k thu t s ñi u này ñư c hi u là ISO càng cao nh càng có nhi u "nhi u" - noise. V i các máy nh dCam & BCam b n thư ng g p ñ nh y t ISO 50, 100, 200, 400, 800...nhưng do kích thư c h n ch c a sensor nên nh s b nhi u r t m nh v i các ISO l n hơn 200. Vì th khuy n cáo ñ u tiên c a NTL v i các b n ñang dùng dCam & BCam là: nên h n ch ISO 200. N u t c ñ ch p nh tương ng v i ISO 200, trong ñi u ki n ánh sáng c th , v i m t giá tr F xác ñ nh, lâu hơn 1/30 giây thì b n nên dùng thêm chân máy nh ñ tránh cho nh b rung. K thu t s ñ ng th i cũng mang l i cho ta nhi u thói quen m i l mà trư c ñây thư ng ch dành riêng cho gi i chuyên nghi p. Trong "Menu" c a máy b n s th y có m t thông s k thu t vi t t t là "WB" - White Balance, nó làm nhi m v thi t ñ nh ch ñ m u cho nh ch p. ði u này không xa l v i nh ng ai ñã t ng dùng phim "Daylight" và phim "Tungsten". Như các b n ñã bi t, ng v i m i m t ñi u ki n ánh sáng khác nhau thì m u s c c a v t th cũng khác nhau. Chính vì th mà ta c n dùng "WB" - cân b ng tr ng, ñ ñưa m u c a nh v g n nh t v i m u th c t . Gi i chuyên môn dùng thu t ng "nhi t ñ m u" tính theo ñ Kenvin nhưng chúng ta t m th i có th quên nó ñi mà v n có th ch p nh ñ p. Các máy nh dCam & BCam g n ñây có ch c năng "Auto WB" khá hoàn ch nh nhưng NTL khuyên b n nên ch ñ ng l a ch n ch ñ WB theo ñi u ki n ánh sáng c th . M t vài ghi nh : WB ánh sáng m t tr i cho m u trung tính, WB tr i nhi u mây cho nh có tông m, WB trong bóng râm tăng s c ñ m u lên r t m nh, WB ñèn vàng s kh r t nhi u m u vàng trong nh...
 14. Ghi nh : c p thông s kh u ñ ng kính "F" và t c ñ ch p nh 1/giây g n li n v i ñ nh y ISO Tài li u tham kh o chuyên sâu: • ð nét sâu c a trư ng nh DOF • T c ñ ch p nh Khi b n m i chuy n t dùng máy nh ch p phim "compact" sang dùng dCam & BCam thì ch c h n không ít ngư i th c m c v s thay ñ i t cu n phim v c ng sang t m th nh - "memory card" b ng nh a nh xíu v i các chân ti p xúc kim lo i. Tuy cùng mang ch c năng lưu tr nh ch p nhưng ho t ñ ng c a chúng l i không hoàn toàn gi ng nhau. N u như Agfa ñã g i các th nh này là "digital film" thì ch c năng c a chúng l i ch ñơn thu n ñ lưu nh ñã ñư c x lý b ng m ch ñi n t n m trong thân máy nh. Trong khi ñó các ph n ng hoá h c l i x y ngay ra trên b m t c a phim c ñi n. ð có th d hình dung hơn v quá trình này ta có th thi t l p sơ ñ ho t ñ ng căn b n c a máy nh k thu t s dCam & BCam như sau: V t nh --> ng kính --> Sensor --> H th ng x lý nh c a dCam & BCam --> Hình nh lưu trên Th nh Trên th gi i hi n t i có r t nhi u lo i th nh , m i hãng ch t o ưu tiên ch n lo i th nh chuyên d ng cho các gam máy nh c a mình tùy theo chi n lư c phát tri n c a h . ði u này không h có nghĩa là n u so sánh cùng gam thì th nh CF t t hơn MS ch ng h n. ði u mà b n c n quan tâm nh t là ch t lư ng ch t o và ñ n ñ nh c a các lo i th nh này. L i khuyên c a NTL là b n nên tránh dùng các lo i th nh "no-name" ñơn gi n vì vi c b h ng th , m t nh là r t ph bi n.
 15. V y thì nên dùng các tiêu chu n nào ñ ch n th nh cho máy nh c a mình? NTL th ñưa ra m t s ñi m chính: 1. Ch t lư ng th nh : ưu tiên các thương hi u có uy tín như Lexar, Sandisk, Delkin... Các th nh c a chính hãng như Canon, Nikon, Hitachi... không h ch ng t r ng chúng có ch t lư ng t t hơn các nhà ch t o th 3. 2. Dung lư ng th nh : ta ñ u bi t r ng th nh càng l n thì càng ñ t. B n nên căn c vào nhu c u ch p nh c a mình r i sau ñó là s lư ng pixel c a dCam & BCam. N u b n là ngư i ch p nh du l ch ñơn gi n, dùng máy nh
 16. Các th nh hi n hành có lo i lên trên 80X nhưng b n ñ ng ñ mình b r i trí vì thông s này. ða ph n các máy dCam & BCam có t c ñ ghi nh lên th nh khá ch m (t c ñ ñ c nh t th nh cũng ch m) nên b n không c n thi t ph i mua lo i th nh có nhi u "X". V i dCam thì các th nh có t c ñ 32X là ñ dùng, v i BCam thì lo i máy thao tác nhanh nh t cũng chưa th vư t qua ngư ng 40X. Như v y v i dCam và BCam b n ch c n mua th nh lo i tiêu chu n ho c "Ultra" là ñ . Dĩ nhiên là n u như b n dùng ñ u ñ c th nh USB 2.0 thì các lo i th nh t c ñ cao s cho phép thao tác "copy" nh vào máy tính nhanh hơn. Tìm hi u k thu t chuyên sâu: • Th nh : không còn bí n N u như trư c ñây ngư i dùng nghi p dư ít quan tâm quá ñ n c u trúc c a phim và tính năng th hi n c a nó thì ngày nay v i k thu t s l i có không ít th c m c v vi c ch n và s d ng c u trúc c a nh. Nhìn chung các máy dCam & BCam có các c u trúc (format) nh sau: JPEG, TIFF, RAW. Trong ñó JPEG là tiêu chu n qu c t v c u trúc nh ph thông nh t, TIFF là tiêu chu n c a công nghi p thi t k , in n...còn RAW là c u trúc nh ñ c trưng c a t ng nhà s n xu t máy nh. Th s khác nhau gi a các c u trúc nh này gì và ưu như c ñi m c a chúng? NTL mu n lưu ý các b n r ng ch có các máy dCam cao c p và BCam m i có th có c 3 c u trúc này. Thông thư ng các máy dCam dùng c u trúc nh JPEG, các máy BCam có thêm RAW và TIFF. C u trúc JPEG là nh ñã ch u "nén" - có nghĩa là nh nh hơn nhưng ch t lư ng ít nhi u b gi m sút, tuỳ theo m c ñ nén cao hay th p. C u trúc TIFF là chu n dùng ñ trao ñ i khi in n, nó t o thu n l i trong vi c s d ng cùng m t hình nh trong nhi u b ph n làm vi c mà v n luôn ñ m b o ch t lư ng chính xác lúc in ra. nh TIFF có tr ng lư ng r t n ng. Cu i cùng là nh RAW, nghĩa ñen c a nó trong tiêng Anh có th hi u là nh "thô" hay tương ñương như nh thu ñư c trên phim c ñi n. nh RAW thư ng có tr ng lư ng n ng nhưng nó là lo i c u trúc có ch t lư ng nh cao nh t và cho phép
 17. ngư i s d ng kh năng thao tác hi u ch nh thêm sau khi nh ñã ch p. Ti n l i c a nh RAW có th ñư c th y như hi u ch nh k t qu ño sáng Ev, hi u ch nh "WB", ñ s c nét, ñ tương ph n...Nh ng thao tác này ñòi h i vi c s d ng thêm các ph n m m chuyên d ng c a nhà ch t o hay PS CS. V y nên s d ng c u trúc nh nào? Câu tr l i c a NTL r t ñơn gi n: nó tùy thu c vào m c ñích s d ng c a b n. 1. N u b n ch p nh sinh ho t gia ñình, du l ch...trong ñi u ki n ánh sáng cân b ng thì c u trúc nh JPEG là hoàn toàn ñ . Nó cho phép b n in tr c ti p ra máy in hay ngoài Lab v i ch t lư ng ñ p. 2. N u b n có ch ý ch p nh ngh thu t hay g p nh ng trư ng h p ánh sáng khó khăn mà không ch c ch n v thao tác k thu t c a mình thì nên dùng RAW. Nó cho phép b n thao tác nhanh hơn và có th hi u ch nh thêm v i máy tính sau này. C u trúc TIFF có l ch th t s mang l i hi u qu c a nó v i nh ng ngư i s d ng Pro trong công ngh thi t k và in n. Tuy nhiên n u b n thành th o v k thu t thì có th hoàn toàn ch p nh ngh thu t b ng c u trúc JPEG mà nh v n ñ p. Th còn vi c ch n kích thư c c a nh cùng ñ tinh x o? NTL khuyên b n nên ch n "L" và "Fine", trong trư ng h p g n h t th nh thì b n có th ñ i sang dùng M nhưng luôn v i "Fine". Vi c ch n kích thư c nh l n "L" s cho phép b n khuôn l i hình tho i mái hơn mà v n in ñư c kh nh như ý. Khi xem l i nh trên máy tính có nhi u b n th c m c v thông s hi n th "72 dpi" và "300 dpi"...ch ng h n. ðây ñơn gi n ch là thi t ñ nh cho hi n th màn hình c a t ng nhà ch t o. NTL xin ñư c nh c l i r ng ñ tính toán ñ phân gi i chính xác cho t m nh c a mình b n ch vi c l y s pixels chia cho chi u dài tính theo "inch" c a m i c nh nh (1 inch = 2,54cm). M t th c m c r t ph bi n n a là khi in nh k thu t s ngoài Lab nhi u b n cho r ng nh t thi t ph i ch nh kích thư c c a nh theo ñúng kh nh mà mình mu n in, ví d 10x15cm. ði u này là chưa
 18. chính xác. V n ñ mà b n quan t m nh t khi in nh là t l c a hai c nh c a t m nh. Thông thư ng các máy dCam & BCam cho nh v i t l 4:3 (gi ng như TV) trong khi ñó t l các c nh c a gi y nh ngoài Lab là 3:2 ( châu Âu ñã có lo i gi y nh chuyên d ng 4:3 t r t lâu r i). V n ñ n m ch là n u như b n gi nguyên t l "Ratio" nh 4:3 thì khi in trên gi y 3:2 s có m t vi n tr ng bên c nh nh. Có m y gi i pháp ñ x lý v n ñ này: ho c b n t khuôn l i hình theo t l 3:2 b ng các ph n m m x lý nh ki u PS CS, ACDsee 7.0...ho c b n ñ ngh Lab ch ñ ng "xén" nh c a mình theo ý h khi in. B n nên tránh vi c dùng các ph n m m không chuyên d ng ñ thay ñ i kích thư c nh vì chúng s làm gi m ch t lư ng nh c a b n. Thông thư ng các máy nh 6 Mpix cho phép in nh t i kh 30x40 v i ch t lư ng có th ch p nh n ñư c, các máy nh 5 Mpix cho phép in nh t i kh 20x25, các máy nh nh hơn 4 Mpix ch nên in kh 13x18. Các máy BCam 8 Mpix cũng ch in ñ p t i 30x40 m c dù b n có th ñ ngh phóng ra kh 40x50cm ch ng h n. Ta s quay l i các thao tác cho vi c in nh sau này. Như v y ñ n ñây ta ñã ñ c p t i nh ng y u t căn b n nh t ñ b n có th b t ñ u ch p nh v i dCam & BCam. Trong bài vi t ti p theo NTL s ñi sâu vào các thao tác k thu t c a máy nh. Tìm hi u k thu t chuyên sâu: • RAW vs JPEG Có nh ng gì trong m t dCam? M i ch vài năm trư c ñây thôi vi c s h u m t chi c máy nh s còn là c m t v n ñ trong khi ch t lư ng hình nh chưa th t là cao. Khi ñó k thu t s m i ñang trong th i kỳ th nghi m. Nhưng ta cũng chưa th nói ngày hôm này v n ñ này ñã ñư c gi i quy t. Câu h i thư ng g p c a nhi u ngư i s d ng máy dCam là t i sao mình ch p nh không ñ p m c dù máy mua r t ñ t ti n hay ñây là m t trong nh ng lo i máy t t nh t r i? Gi ng như ñ i v i máy nh cơ, b n có m t chi c máy t t nhưng
 19. còn c n ph i bi t khai thác t i ña kh năng c a chúng n a. Có m t ngư i b n ñã h i tôi r ng máy nh Leica d o trư c khuôn ng m l ch tâm, tiêu c không t ñ ng mà sao giá ñ t th ? ñây ngư i b n y ch nhìn th y m i s khác bi t c a hình th c mà chưa nh n ra giá tr c a ch t lư ng ng kính cũng như h th ng cơ h c tuy t h o ñã ñưa Leica lên v trí s 1 c a th gi i. Và b n ñã bao gi t h i r ng chi c máy nh dCam m i mua c a mình có th làm ñư c nh ng gì chưa? Hôm nay NTL s cùng b n l t t ng trang cu n "Manual Guide" và tìm ra cách làm t i ưu hoá hình nh k thu t s c a b n nhé. ði u ñ u tiên là c n hi u th t ñúng t t c các thông s k thu t và các ký hi u trên máy. TYPE OF CAMERA - Ki u máy nh Compact digital still camera with built-in flash - Trong c câu này thì b n hoàn toàn có th an tâm mà b qua t "still" vì nó ñơn gi n ch là m t cách vi t ñ phân bi t chính xác gi a k thu t s hình nh ñ ng và tĩnh (Still) mà thôi. IMAGE CAPTURE DEVICE - M ch ñi n t c m quang Có 3 lo i t t c : CCD, CMOS, LBCAST. Total Pixels Approx. - ðây là t ng s ñi m nh (tính tương ñ i) c a máy nh LENS - ng kính Focal Length - Tiêu c 35mm film equivalent: - Tính tương ñương v i máy nh cơ. Digital Zoom - Zoom k thu t s , m t kh năng m i nhưng ch t lư ng hình nh thư ng r t...x u. Focusing Range Normal AF - Kh năng ño nét v i tiêu c t ñ ng ch ñ bình thư ng. B n s th y m t kho ng cách t i thi u và vô c c.
 20. Macro AF - ch p nh c n c nh v i tiêu c t ñ ng. Thư ng s có hai kho ng cách, m t dành cho v trí ng kính góc r ng (thư ng s ch p ñư c sát hơn) và m t cho v trí télé. Autofocus 1-point AF - ðây là s lư ng ñi m tiêu c t ñ ng dùng ñ canh nét. Thư ng thì v i lo i máy Compact dCam thì s có 1 ñi m. VIEWFINDERS - Khuôn ng m Optical Viewfinder - khuôn ng m b ng quang h c LCD Monitor - Màn hình tinh th l ng ñ qu n lý ch p và xem l i hình nh. LCD Pixels Approx. ð phân gi i c a màn hình LCD càng cao thì ch t lư ng càng ñ p. LCD Coverage - Ph n trăm (%) góc "nhìn" trư ng nh th c. APERTURE AND SHUTTER - Kh u ñ sáng và T c ñ ch p Maximum Aperture - B n s có 2 giá tr t i ña, m t cho v trí ng kính góc r ng (W) và m t cho v trí télé (T) Shutter Speed - T c ñ ch p Slow shutter - T c ñ ch p ch m, th i gian phơi sáng lâu. EXPOSURE CONTROL - ðo sáng Sensitivity -Các ñ nh y c a máy tính b ng ISO Light Metering Method - Các phương pháp ño sáng: Evaluation (ðo sáng t ng hoà)/ Center-weighted average (ðo sáng trung tâm)/ Spot (ðo sáng ñi m) Exposure Control Method - Các chương trình ño sáng t ñ ng ñư c l p trình s n: Program AE (T
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2