Tự học powerpoint 2010 part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
27
download

Tự học powerpoint 2010 part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Chọn một ki u nén media trong tùy chọn sau:    Presentation Quality Nén nh ng bảo l u chất l ợng âm thanh và h nh ảnh phim mở mức tốt nhất. Internet Quality Nén v i chất l ợng trung b nh thích hợp cho vi c chia sẽ trên internet. Low Quality Nén nhiều nhất, tạo ra tập tin có kích th c nhỏ nhất nh ng chất l ợng media sẽ thấp nhất so v i 2 kiểu nén trên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 18

  1. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh L nh nén media 3. Chọn một ki u nén media trong tùy chọn sau:  Presentation Quality Nén nh ng bảo l u chất l ợng âm thanh và h nh ảnh phim mở mức tốt nhất.  Internet Quality Nén v i chất l ợng trung b nh thích hợp cho vi c chia sẽ trên internet.  Low Quality Nén nhiều nhất, tạo ra tập tin có kích th c nhỏ nhất nh ng chất l ợng media sẽ thấp nhất so v i 2 kiểu nén trên H nh C a sổ Compress Media 4. Ví dụ bạn chọn ki u nén Internet Quality và hộp thoại xuất hiện Compress Media xuất hiện thực hiện qu trình nén c c âm thanh và đoạn phim đang nhúng trong bài thuyết trình 5. Khi nén xong, PowerPoint sẽ cung cấp thông tin về kết quả nén trong c a s Compress Media. Nhấn nút Close đ đóng c a s . Trang 170
  2. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh Compress Media: Khi th c hi n xong l nh compress media các đoạn audio, video b cắt bỏ bởi l nh Trim Audio và Trim Video sẽ b loại bỏ khỏi bài thuyết tr nh và không thể ph c hồi lại nếu bạn đã th c hi n l nh l u và đóng bài thuyết tr nh 6. ịnh dạng bảng bi u Thay i ki u ịnh dạng của bảng C c bước thực như sau: 1. Chọn bảng cần thay đ i ki u định dạng Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10. H nh Chọn bảng 2. Vào Table Tools, ngăn Design, chọn nhóm Table Styles và nhấp chuột vào nút More đ mở rộng danh s ch c c ki u định dạng. H nh Chọn Table Styles 3. Ví dụ, bạn chọn ki u là Dark Style Accent Accent Trang 171
  3. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn kiểu đ nh dạng bảng 4. trang trí thêm cho bảng, bạn vào nút Effects, chọn nhóm Shadow và chọn ki u bóng m là Offset Diagonal Bottom Right. H nh Thêm bóng mờ cho bảng Thêm ho c x a dòng, cột của bảng C c bước thực như sau: 1. Chọn bảng cần thay đ i ki u định dạng Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10. 2. Chọn vào một ô trong bảng mà bạn dự định chèn thêm dòng, cột vào bên tr i hoặc bên phải ô chọn. Ví dụ, bạn chọn ô Flash ’ H nh Chọn ô trong bảng Trang 172
  4. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. Vào Table Tools, ngăn Layout, nhóm Rows & Columns và chọn lệnh:  Insert Above: Chèn dòng ngay trên ô đang chọn  Insert Below: Chèn dòng ngay dưới ô đang chọn  Insert Left: Chèn cột bên tr i ô đang chọn  Insert Right: Chèn cột bên phải ô đang chọn H nh Chọn l nh chèn ho c xóa dòng cột 4. Muốn xóa dòng hoặc cột thì nhấn vào nút Delete và chọn lệnh:  Delete Columns: Xóa c c cột đang chọn  Delete Rows: Xóa c c dòng đang chọn  Delete Table: Xóa cả bảng chứa ô đang chọn 7. ịnh dạng ồ thị Cập nhật thông tin cho ồ thị ôi khi chúng ta cần phải cập nhật hoặc xóa bớt c c số liệu cho đồ thị đã trên slide. Phiên bản PowerPoint hỗ trợ rất mạnh về mảng vẽ đồ thị nên c c thao th c thực hiện rất đơn giản C c bước thực như sau: 1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11. 2. Vào Chart Tools, ngăn Design, nhóm Data và chọn lệnh Edit Data H nh L nh Edit Data Trang 173
  5. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 3. Trong c a s Excel xuất hiện, bạn tiến hành thay đ i số liệu, thêm dòng số liệu hoặc xóa bớt số liệu của đồ thị. Bạn đóng c a s Excel khi hoàn thành c c thay đ i bằng c ch vào ngăn File chọn Exit. H nh Cập nhật số li u trong c a sổ Excel Tùy biến ịnh dạng ồ thị PowerPoint cung cấp sẵn rất nhiều mẫu định dạng đồ thị đẹp mắt cho bạn tha hồ lựa chọn PowerPoint cho phép chúng ta thay đ i màu sắc của c c thành phần trên đồ thị, thêm hoặc bớt càc thành phần như c c đư ng lưới, c c nhãn, c c chú thích, hoặc thay đ i ki u định của cả đồ thị bằng một cú nhấp chuột C c bước thực như sau: 1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11. 2. Vào Chart Tools, ngăn Design  Tại Chart Layout: chọn ki u layout muốn thay đ i. Giả s bạn không thay đ i ki u layout.  Tại Chart Style: chọn ki u định dạng đồ thị muốn p dụng Ví dụ, bạn chọn lại ki u định dạng là Style 34. H nh hart Layout và hart Style 3. thay đ i ki u đồ thị thì vào nhóm Type trên ngăn Design. Bạn chọn lệnh Change Chart Type, hộp thoại Change Chart Type xuất hiện. Ví dụ, bạn chọn ki u Clustered Column và nhấn OK khi đó đồ thị hình tròn biến đ i thành dạng đồ thị cột. Trang 174
  6. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Thay đổi kiểu đồ th sang dạng cột 4. thêm hoặc xóa c c thành phần trên đồ thị, bạn vào ngăn Layout và chọn ki u thành phần cần thêm hoặc xóa Sau đây là danh mục c c thành phần trên đồ thị: ảng Danh m c các thành ph n trên đồ th Lệnh Tên Chức năng Chart Title n tựa đề hoặc cho hiện tựa đề đồ thị ở c c ở gi a hoặc phía trên đồ thị. Axis Titles n hoặc hiện chú thích cho c c trục trên đồ thị và có th chọn chiều của văn bản xuất hiện trên trục tung. Legend n hoặc hiện chú thích cho đồ thị ở nhiều vị trí kh c nhau Data Labels n hoặc hiện nhãn d liệu trên đồ thị và tùy chọn vị trí xuất hiện. Chart Data n hoặc hiện bảng d liệu của đồ thị Table Axes n hoặc hiện c c trục và c c nhãn của trục tung và trục hoành Thay đ i đơn vị tính cho c c trục Chart n hoặc hiện c c đư ng lưới ngang và dọc trên đồ thị Gridlines Trang 175
  7. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh Plot Area Thay đ i hoặc xóa màu nền của vùng đồ thị trong đồ thị 2-D Chart Wall Thay đ i hoặc xóa màu của c c v ch đứng (Wall) trong đồ thị 3-D Chart Floor Thay đ i hoặc xóa màu nền (Floor) trong đồ thị 3-D 3-D Rotation Mở hộp thoại Format Chart Area cho phép tùy chỉnh c c ki u xoay đồ thị 3-D Trendline n hiện c c đư ng xu hướng của số liệu trong đồ thị Lines n hoặc hiện c c đư ng kẽ từ đi m d liệu xuống trục hoành hoặc đư ng nối gi a đi m có gi trị thấp nhất và cao nhất trong đồ thị dạng Line. Up/Down n hoặc hiện c c thanh dọc gi a đi m có gi trị thấp nhất và cao Bars nhất trong đồ thị dạng Line. Error Bars n hoặc hiện c c thanh chỉ thị sự biến động của d liệu so với gi trị hi n thị. 8. Tồ chức các slide trong bài thuyết trình Bạn có th sắp xếp lại thứ tự của c c slide trong bài thuyết trình bất kỳ khi nào bạn muốn. PowerPoint thiết kế chế độ Slide Sorter đ thực hiện công việc t chức và sắp xếp c c slide rất thuận tiện. C c bước thực như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần t chức lại. 2. Vào ngăn View chọn Slide Sorter Màn hình PowerPoint chuy n sang chế độ hi n thị Slide Sorter. 3. Dùng chuột chọn một hoặc nhiều slide cần thay đ i vị trí Muốn chọn nhiều slide cùng lúc thì gi phím Alt (chọn c c slide liền nhau) hoặc Ctrl (chọn c c slide nằm c ch xa nhau) trong khi nhấp chọn c c slide Trang 176
  8. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Slide Sorter 4. Gi tr i chuột và kéo c c slide đến vị trí mới. Khi xuất hiện đư ng kẽ đứng tại vị trí mới thì thả tr i chuột và c c slide được chọn sẽ được di chuy n đến vị trí mới này. H nh Sắp xếp tr nh t các slide Trang 177
  9. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh 9. Hỏi áp Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? Trả l i: Một bài thuyết trình có tối thi u một theme được p dụng Chúng ta có th dễ dàng s dụng nhiều theme kh c nhau trong một bài thuyết trình Mỗi theme sẽ có một bộ slide master và slide layout riêng, do vậy bài thuyết trình sẽ có nhiều slide master bên trong. Giả s , chúng ta sẽ tạo mới một bài thuyết trình có p dụng hai theme kh c nhau cho bài này C c bước thực hiện như sau: 1. Mở PowerPoint và tạo mới một bài thuyết trình 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master 3. Trong c a s Slide Master:  Chọn slide master  Vào nhóm Edit Theme  Chọn Themes và chọn một ki u Theme nào đó từ danh s ch dựng sẵn, ví dụ bạn chọn Angles H nh Áp d ng Theme cho Slide Master thứ nhất 4. Chọn chuột vào slide layout cuối cùng trong Slide Master thứ nhất Trang 178
  10. h ng 4. Tùy biến hi u chỉnh bài thuyết tr nh H nh Chọn v trí để áp d ng kiểu Theme thứ hai 5. Vào nhóm Edit Theme, chọn một ki u Themes kh c từ danh s ch c c mẫu dựng sẵn. Ví dụ, bạn chọn ki u Grid. Khi đó PowerPoint sẽ tự động chèn thêm một bộ Slide Master mới và p dụng Theme vừa chọn. H nh Hai Slide Master trong bài thuyết tr nh 6. Khi đó trong c a s , Normal khi chèn slide mới thì PowerPoint sẽ liệt kê nhóm Slide Layout cho bạn lựa chọn. Trang 179
Đồng bộ tài khoản