intTypePromotion=3

Tự học powerpoint 2010 part 29

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
110
lượt xem
51
download

Tự học powerpoint 2010 part 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra tính tương thích về tính năng sử dụng trong báo cáo giữa các phiên bản Khi bạn chia sẽ bài thuyết trình PowerPoint với nhiều đối tượng khác nhau và bạn muốn đảm bảo tất cả mọi người đều có thể mở ra xem và hiệu chỉnh được nội dung của nó, bạn nên dùng tính năng kiểm tra sự tương thích giữa các phiên bản PowerPoint để có thể hiệu chỉnh lại cho phù hợp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 29

  1. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh  Nhấn nút Edit... đ mở hộp thoại Define Custom Show và thực hiện hiệu chỉnh lại Custom show.  Nhấn nút Remove: đ xóa bỏ Custom Show  Nhấn nút Copy đ sao chép Custom Show đang chọn thành một bản sao và bạn có th tiến hành hiệu chỉnh trên bản sao này  Nhấn nút Show sẽ trình chiếu Custom Show đang chọn. 4. Nhấn Close đ hoàn tất 7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu c ngư i thuyết trình PowerPoint cung cấp nhiều tùy chọn cho việc trình chiếu b o c o Khi không muốn trình chiếu toàn bộ b o c o thì bạn có th qui định c c slide sẽ b o c o hoặc ẩn đi bớt c c slide Bạn còn có th thiết lập cho bài b o c o trình chiếu thực thi một c ch tự động hay có ngư i điều khi n. C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập c c tùy chọn b o c o 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn nút Set Up Slide Show. H nh Thiết lập các tùy chọn tr nh chiếu bài thuyết tr nh 3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện.  Tại Show type: chọn loại trình chiếu phù hợp Trang 280
  2. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh  Presented by a speaker (full screen): trình chiếu ở chế độ toàn màn hình và có ngư i b o c o  Browsed by an individual (window): trình chiếu trong c a s và cho phép truy cập một vài lệnh của PowerPoint.  Browsed at a kiosk (full screen): trình chiếu tự hành không có ngư i điều khi n.  Tại Show options:  Loop continuously until 'Esc': trình chiếu b o c o và tự động ph t lặp lại cho đến khi nhấn phím ESCm đ kết thúc  Show without narration: trình chiếu không có thuyết minh.  Show without animation: trình chiếu không có c c hiệu ứng và hoạt cảnh.  Tại Show slide: qui định c c slide hay Custom show sẽ được trình chiếu  All: Trình chiếu tất cả c c slide  From … To… : trình chiếu từ slide … đến slide …  Custom show: chọn Custom Show cần trình chiếu (nếu có).  Tại Advance slides:  Manually: điều khi n c c slide bằng c ch kích chuột  Using timings, if present: c c slide tự động thực thi theo th i gian thiết lập trước hoặc bằng c ch kích chuột.  Tại Multiple monitors:  Display slide show on: chọn màn hình đ trình chiếu b o c o tại  Show Presenter View: nếu chọn sẽ bật chế độ b o c o có màn hình dành riêng cho ngư i thuyết trình. 4. Nhấp OK đ hoàn tất việc thiếp lập trình chiếu b o c o Thiết lập tùy chọn cho loại báo cáo tương tác ngư i xem và tự hành Bài thuyết trình dưới dạng tương t c ngư i xem và tự hành thư ng s dụng c c hyperlink và c c nút điều hướng đ ngư i xem có th di chuy n qua lại trong bài thuyết trình được dễ dàng Ngoài c c hyperlink và c c nút điều hướng, bài thuyết trình tự hành thư ng có kèm theo âm thanh thuyết minh, con trỏ laser cho c c slide đang trình chiếu. Ghi lại Slide Show C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần ghi lại Slide Show. 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Record Slide Show và chọn tiếp Start Recording from Beginning... Trang 281
  3. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh H nh L nh ghi lại Slide Show 3. Hộp thoại Record Slide Show xuất hiệu, bạn hãy chọn cả hai tùy chọn và nhấn nút Start Recording đ bắt đầu ghi Slide Show.  Slide and animation timings: ghi lại th i gian hi n thị của mỗi slide và c c hiệu ứng.  Narrations and laser pointer: ghi âm thanh thuyết minh và c ch s dụng con trỏ laser của ngư i thuyết trình H nh Hộp thoại Record Slide Show 4. Màn hình chuy n sang chế độ trình chiếu Bạn cho c c slide trình chiếu giống như là trình chiếu thực trước kh n giả, s dụng con trỏ laser cũng như thuyết minh c c nội dung trên slide đ thu âm vào 5. Nhấn Esc đ tho t khỏi chế độ ghi Slide Show và nhấn nút Save đ lưu lại Sau này khi bạn cho trình chiếu bài thuyết trình thì c c âm thanh, con trỏ chuột laser sẽ được ph t kèm theo Thiết lập tùy chọn cho loại báo cáo tự hành Loại b o c o tự hành không có ngư i điều ki n sẽ tự động trình chiếu từ đầu đến cuối và lặp đi lặp lại cho đến khi bạn nhấn ESC đ tho t C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập b o c o tự hành 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Set Up Slide Show. 3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện: Trang 282
  4. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh H nh Tùy chọn Slide Show t hành  Tại Show type: chọn Browsed at a kiosk (full screen)  Tại Show slides: chọn số slide cần cho trình chiếu tại All, From...To... hoặc từ một Custom Show  Tại Advance slides: Chọn Using timings, if present 4. Chọn OK hoàn tất ưu báo cáo dưới dạng Slide Show Tập tin PowerPoint dưới định dạng Slide Show sẽ tự động trình chiếu khi được mở ra lưu tập tin dưới định dạng này làm theo hướng dẫn sau: C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần lưu sang định dạng Slide Show 2. Vào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện Trang 283
  5. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh H nh họn đ nh dạng Slide Show 3. Chọn nơi lưu bài thuyết trình tại hộp Save in 4. Chọn PowerPoint Show (*.ppsx) tại Save as type 5. Nhấn nút Save. 8. Ki m tra bài thuyết trình i m tra các thông tin cá nhân c trong bài thuyết trình Khi làm việc, PowerPoint tự động lưu lại một số thông tin ngư i dùng và c c thông tin ẩn như c c chú thích, phiên bản, c c đi m s a ch a, c c ghi chú, c c nhận xét, thuộc tính tài liệu,… Bạn nên dùng tính năng Inspect Document đ ki m tra và loại bỏ c c thông tin nếu thấy cần thiết C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần ki m tra 2. Vào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Inspect Document H nh L nh Inspect Document 3. Trong hộp thoại Document Inspector, bạn đ nh dấu chọn c c loại thông tin ẩn cần ki m tra và nhấn nút Inspect. 4. Xem lại kết quả ki m tra và nhấn c c nút Remove All bên cạnh c c thông tin ẩn đ xóa c c thông tin nếu thấy cần thiết 5. Nhấn Close đ kết thúc. i m tra tính tương thích về tính năng s d ng trong báo cáo gi a các phiên bản Khi bạn chia sẽ bài thuyết trình PowerPoint với nhiều đối tượng kh c nhau và bạn muốn đảm bảo tất cả mọi ngư i đều có th mở ra xem và hiệu chỉnh được nội dung của nó, bạn nên dùng tính Trang 284
  6. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh năng ki m tra sự tương thích gi a c c phiên bản PowerPoint đ có th hiệu chỉnh lại cho phù hợp Khi chuy n đ i định dạng từ PowerPoint xuống c c phiên bản thấp hơn thông thư ng một số tính năng sẽ bị mất hoặc một số đối tượng sẽ không cho phép hiệu chỉnh như SmartArt, đồ thị C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần ki m tra 2. Vào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Check Compatibility H nh L nh Check Compatibility 3. Ch trong giây l t, hộp thoại Microsoft PowerPoint Compatibility Checker thông b o kết quả ki m tra tính tương thích  ọc c c thông tin và nếu chưa hi u rõ thì nhấn nút Help đ có thêm thông tin trợ giúp  Tùy chọn Check Compatibility when saving in PowerPoint 97–2003 formats nên dùng khi bạn lưu tập tin PowerPoint 2010 dưới định dạng PowerPoint cũ 4. Nhấn OK. Trang 285
  7. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh ánh dấu hoàn thành vào bài báo cáo Khi hoàn thành bài thuyết trình, bạn nên đ nh dấu hoàn thành cho bài nhằm hạn chế ngư i dùng vô tình làm thay đ i nội dung của bài Muốn thay đ i nội dung thì phải bỏ đ nh dấu hoàn thành này C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần đ nh dấu hoàn thành 2. Vào File, chọn Info, chọn Protect Presentation và chọn Mark as Final H nh L nh Mark as Final 3. Bạn chọn OK trong hộp thông b o xuất hiện đ chấp nhận đ nh dấu bài thuyết trình đã hoàn thành H nh Hộp thông báo xác nhận đánh dấu hoàn thành bài thuyết tr nh 4. Thêm một hộp thông b o n a xuất hiện kèm theo c c thông tin h u ích liên quan đến Mark as Final và bạn hãy nhấn OK. H nh Hộp thông báo của Mark as Final Trang 286
  8. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh 9. Hỏi áp C c câu hỏi sau bạn thực hành tiếp trên tập tin ThuchanhPowerPoint2010_Ch6.pptx đã tạo trong bài học. Câu 1. Làm sao để in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên? Trả l i: C c bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên 2. Vào ngăn View, nhóm Presentation Views, chọn Notes Page H nh Màn h nh Notes Pages 3. Lần lượt vào từng slide bằng thanh cuốn dọc:  Chọn hình slide thu nhỏ bên trên trang in và nhấn Delete đ xóa  iều chỉnh lại kích thước cho phần ghi chú bên dưới H nh Notes Page đã loại bỏ h nh slide thu nhỏ Trang 287
  9. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh 4. Vào File, chọn Print và chọn ki u in là Notes Page tại phần Settings trong c a s điều khi n in. Nhấn vào nút Print đ ra lệnh in. H nh In Notes Page không có h nh slide thu nhỏ bên trên 5. phục hồi Notes Page của bài thuyết trình về trạng th i ban đầu bạn làm như sau:  Vào trong chế độ màn hình Notes Page  Nhấp phải chuột trong vùng trống trong trang Notes và chọn lệnh Notes Layout…  Chọn hết c c tùy chọn trong hộp thoại Notes Layout và nhấn OK. H nh Ph c hồi Notes Page b thay đổi Trang 288
  10. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? Trả l i: C c bước thực hiện như sau: 1. Mở tập tin cần trình chiếu mà không s dụng c c hiệu ứng đã thiết lập 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up và chọn lệnh Set Up Slide Show H nh L nh Set Up Slide Show 3. Trong hộp thoại Set Up Show:  Chọn Show without animation đ không cho hiệu ứng hoạt động khi trình chiếu bài thuyết trình  Chọn thêm Show without narration đ không s dụng l i thuyết minh khi trình chiếu. H nh Set Up Show 4. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập và bạn có th bắt đầu trình chiếu b o c o Trang 289

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản