Tự học Word 2010 part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
256
lượt xem
169
download

Tự học Word 2010 part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đếm số từ trong khi gõ văn bản Trong khi bạn gõ văn bản, Word 2010 sẽ tự động đếm số trang và số từ có trong tài liệu. Thông tin này được hiển thị trên thanh trạng thái ở góc dưới bên trái màn hình: mục Page (số trang) và Wor ds (số từ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 13

  1. M H ỳ H Đánh dấu m c c : H ẵ , S Heading Styles ẵ : •L H • tab Home •T Styles, Heading 1 ( ) • N S , Quick Styles Gallery •N , Save Selection as New Quick Style
  2. Đ : •L H • tab References • Add Text Table of Contents • Level T om c c tự động Đ •Đ
  3. • Tab References • Table of Contents, Insert Table of Contents Cập nhật Tab e of contents S o ra b ng m c l , b n ph ng m c l c s t ng c p nh cm ; c p nh t b t c m i s trang c u.
  4. Chỉ c n th c hi c sau: B n c p nh t m c l c b References n Update Table Table of Contents. Khi c p nh t b ng m c l c b n s c h i r ng b n mu n c p nh m c l c hay chỉ mu u chỉnh s trang. Ch u chỉnh s trang n u b , ub in ch n Update entire table. B c s a ch a tr c ti ng m c l , n ub ng c p nh t b ng m c l n s m t d li Đ in i dung trong b ng m c l , ỉnh s u, ch a tr c ti b ng m c l , Update Table. Xóa m c c tự động Đ : • R R • Table of Contents • Remove Table of contents.
  5. Điều ch nh m c c B t b ng m c l c r , n l i mu V trong uc ab ng m c l n trong b ng m c l b ng m cl n mu n b t. Ho b g v b ng m c l n mu i nh . Chẳng h n b n mu ỗ ng ch m trang. Ho c b n mu n s trang n m g m Thiết kế i bảng m c c B ng m c l , ẻ , g b n mu Đ c hi : T T References, ch n Table of Contents Table of Contents n Insert Table of Contents. Trong h p tho i Table of Contents, ch c ch n r ng m c From template nh d u trong h p Formats, n Modify. Ch n TOC 1 trong h p tho i Style ch n c cao nh t ho c Level 1, trong b ng m c l TO n Modify. H p tho M S c m ra, s d ng h F n Formatting ch n h. Sau khi click OK hai l , c Print Preview c a h p tho i T n s th y r T , c vi t t TO ( L ), N u b n mu i TOC 2 (Level 2) hay TOC 3 (Level 3) , ng vi c ch n TOC 2 ho c TOC 3 trong h p tho S n h p tho i Modify Style. Sau khi
  6. click OK, m t h p tho i xu t hi n v i n i dung h i b i b ng m c l c , click OK t qu s hi n c a b n. B n mu i nhi a? Word 2010 ch n l a trong h p tho i Modify Style, ch n Style n mu i trong h p tho S c khi th c hi n ch Modify Style ng khi click Format, b n s a ch F ,P ,T ,… thay t c a t ng ph c Preview ng cho bảng m c l c. Cách àm ngắn hoặc kéo dài bảng m c c B ng l c l , chỉ c n hai c TO TO pv i u c a b n. M c Show levels h p tho i Table of Contents ch n p b n mu n th hi n trong b ng m c l c. Word 2010 n9c
  7. L n b ng m c l c b mc , ng m c l c xem trong Print Preview ho c Web Preview xem s u chỉnh c , n th y h , OK hai l n. Cách thay đổi đơn giản bảng m c c B th c hi i nh n r i kh i h p tho i Table of Contents. Chẳng h m trang (g T Leader), ho ( ) c a s trang. Đ i Tab Leader, ch n m c Tab leader xem l i ki u g N u b p Right align page numbers, trang s di chuy n l i g n b ng m cl tab leaders s u l c. N u b n mu b s d u ch n h p Show page numbers.
  8. 3. T o trang bìa trong Word 2010 a. Thêm một trang bìa Word 2010 cung c p sẵn cho b n m t b ẹp m è , thu hi n t i c a con tr li u. - Trong thẻ I , P , n nh P - Trong menu xu t hi n, b n ch n m t ki T s s in m nh b ng b. Xóa trang bìa Đ , n nh n chu ẻ Insert, nh P P , n Remove Current Cover Page. 4. Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word Tra từ đồng nghĩa, phản nghĩa S d R , tra t ĩ ph ĩ - Trong thẻ R w, P , n nh T
  9. - Gi A n chu c n tra. K t qu s hi n th trong khung Research i. -Đ è ĩ ho c ph ĩ u hi , ng, b t qu , nh n chu nh t , ch n Insert. -Đ pt ĩ / ĩ at c, b n nh n chu t t t qu . Ghi chú: B ĩ , ĩ ( ng Anh) b n chu i khung nh p li S ch n m , P (F ) ẳng h n.
  10. 5. Gởi file qua Email từ môi trường Word D , è , W Đ O E M E K - ỗ ( IMAP POP ), O E ,M E Hòm thư webmai của Goog e (Gmai ) hay Yahoo cũng hỗ trợ giao thức POP3 (nhưng Yahoo ch dùng được tính năng này ở bản đóng phí). : -M -V F > Share > Send Using E- N , ỉ W -mail
Đồng bộ tài khoản