intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển mộ và tuyển lựa

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

241
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển mộ là quá trình định vị và khuyến khích các ứng viên tiềm năng gửi hồ sơ xin việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển mộ và tuyển lựa

  1. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Tuy n m và Tuy n l a Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Qu n tr (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Page: www.cemd.ueh.edu.vn Tuy n m Tuy n m là quá trình nh v và khuy n khích các ng viên ti m n ng g i h s xin vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. 1
  2. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Tuy n m M c ích c a vi c tuy n m Nh ng y u t nh h ng n k t qu tuy n m Nh ng c n tr i v i các n l c tuy n m Ngu n Tuy n m Tìm ki m n i b • u i m • Nh c i m • Ph ng pháp nh v các ng viên: • H th ng thông tin HR • Thông báo tuy n ng i Nguy n H u Lam, Ph. D. 2
  3. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Ngu n Tuy n m Tìm ki m t bên ngoài Nâng cao hi u qu ngu n bên ngoài T l thu hút Chi phí tuy n m Nh ng ng i tuy n m Xem xét công vi c th c t Nguy n H u Lam, Ph. D. 3
  4. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Tuy n l a Tuy n l a là m t quá trình nh m l a ra nh ng ng c viên t t nh t cho công vi c Nh ng y u t c b n d oán thành công giá tr tin c y Nguy n H u Lam, Ph. D. 4
  5. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Tuy n l a Quá trình tuy n l a. • Ph ng v n sàng l c ban u • Hoàn ch!nh n xin vi c • Ki m tra, tr"c nghi m • Ph ng v n toàn di n • #i u tra c b n • Khám s c kho$ • Quy t nh giao vi c. Tuy n l a Quy t nh tuy n d ng Khám s c kho Ph ng v n b i i ho c ng i qu n lý tr c ti p Ch n l a s b b i phòng HR i u tra c b n Ki m tra, tr c nghi m Ph ng v n s b b i phòng HR i n n xin vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. 5
  6. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c CÁC CÔNG C TUY N L A # n xin vi c Ki m tra, tr"c nghi m Ph ng v n #i u tra c b n Ki m tra s c kh e và th l c Ph ng v n - các ph ng pháp Ph ng v n không ch! d%n Ph ng v n theo c u trúc Ph ng v n theo tình hu ng Ph ng v n mô t hành vi Ph ng v n theo nhóm Ph ng v n b ng computer Nguy n H u Lam, Ph. D. 6
  7. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c Ph ng v n tuy n l a: các bi n NG VIÊN TÌNH HU NG NG!"I PH#NG V$N 1. Các áp l c môi tr ng và t ch c v kinh t , 1. Tu i, dân tôc, gi i tính, 1. Tu i, dân tôc, gi i tính chính tr , lu t pháp 2. Ngo i hình 2. Ngo i hình 2. Vai trò c a ph ng v n 3. Hi u bi t v công vi c 3. Các c tính tâm lý, trong h th ng tuy n l a và giáo d c thái , ng c 3. T l tuy n l a 4. Quan tâm t i công vi c 4. Kinh nghi m ph ng v n 4. Môi tr ng ph ng v n: s và k ho ch s nghi p 5. Nh n th c v yêu c%u i ph ng v n, riêng bi t, 5. Các c tính tâm lý, c a công vi c tho i mái thái , ng c 6. Ki n th c v ng viên 5. C u trúc ph ng v n 6. Kinh nghi m ph ng v n 7. Các m c tiêu ph ng v n 7. Nh n th c v công vi c, 8. Các hành vi ph ng v n, và công ty 8. Các hành vi Ch! d%n cho ng i ph ng v n 1. Thi t l p k ho ch ph ng v n 2. Thi t l p và duy trì s thân thi n 3. L&ng nghe tích c c 4. Chú ý t i các hành vi phi ngôn ng 5. Cung c p các thông tin m t cách chân thành, th'ng th&n 6. S( d ng các câu h i m t cách hi u qu 7. Phân bi t các s th t và các suy lu n 8. Nh n d ng )c các thiên v và stereotypes 9. Ki m soát tình hu ng nh*m t t i m c tiêu ã ra 10. Tiêu chu+n hóa các câu h i Nguy n H u Lam, Ph. D. 7
  8. Ch ng 3 Qu n tr Ngu n Nhân L c #&t t i quy t nh tuy n l a Tóm t"t các thông tin v ng viên Chi n l c quy t nh Quy t nh cu i cùng Nguy n H u Lam, Ph. D. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2