intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Unfied Messaging-Xu hướng và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

109
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay khi các dịch vụ viễn thông ngày càng phát triển phong phú, đa dạng việc một khách hàng đăng ký sử dụng nhiều dịch vụ là một điều tất yếu. Hơn thế từ một cuộc gọi làm sao khách hàng có thể kết nối đến mọi dịch vụ? Đây thực sự là một thách thức đặt ra cho các nhà quản lý và cung cấp dịch vụ. Một trong các giải pháp được đặt ra là xây dựng hệ thống tích hợp các dịch vụ viễn thông đặt biệt là các dịch vụ truyền thông như: điện......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Unfied Messaging-Xu hướng và khả năng áp dụng tại Việt Nam

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Unified Messaging -Xu híng vµ kh¶ n¨ng ¸p dông t¹i ViÖt Nam KS.Lª M¹nh Hïng Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t: Ngµy nay khi c¸c dÞch vô viÔn th«ng ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó, ®a d¹ng viÖc mét kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông nhiÒu dÞch vô lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. H¬n thÕ tõ mét cuéc gäi lµm sao kh¸ch hµng cã thÓ kÕt nèi ®Õn mäi dÞch vô? §©y thùc sù lµ mét th¸ch thøc ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ cung cÊp dÞch vô. Mét trong c¸c gi¶i ph¸p ®îc ®Æt ra lµ x©y dùng hÖ thèng tÝch hîp c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Æt biÖt lµ c¸c dÞch vô truyÒn th«ng nh : ®iÖn tho¹i, th tho¹i, th ®iÖn tö, fax, nh¾n tin...HÖ thèng nµy thùc sù sÏ lµ mét gi¶i ph¸p mang tÝnh c¸ch m¹ng trong viÖc tÝch hîp c¸c dÞch vô truyÒn tin bëi nã cã kh¸ nhiÒu u ®iÓm vµ thùc sù mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho kh¸ch hµng. 1. Unified Messaging(UM) lµ g×? 1.1Kh¸i niÖm vÒ UM HiÖn nay c¸c dÞch vô viÔn th«ng kh¸ phong phó vÒ c¶ sè l îng còng nh h×nh thøc. Cã thÓ kÓ ra mét sè dÞch vô phæ biÕn nhÊt hiÖn nay nh: • §iÖn tho¹i cè ®Þnh (fixed phone) • §iÖn tho¹i di ®éng (mobile phone) • Internet • Th ®iÖn tö (email) • Th tho¹i (voicemail) • Nh¾n tin (pager) • Nh¾n tin ng¾n (SMS) • Fax (facsimile) Ph¬ng tiÖn truy nhËp dÞch vô chñ yÕu ®îc sö dông th«ng qua m¸y ®iÖn tho¹i (bao gåm c¶ cè ®Þnh,di ®éng), m¸y fax vµ m¸y tÝnh(computer). B¶n chÊt cña UM lµ mét hÖ thèng tÝch hîp vµ cung cÊp dÞch vô tõ c¸c dÞch vô viÔn th«ng hiÖn cã dùa trªn c¸c c«ng nghÖ vµ kü thuËt hiÖn ®¹i nh: TÝch hîp m¸y tÝnh vµ truyÒn th«ng (CTI), Tæng hîp tiÕng nãi (TTS), T¬ng t¸c ©m thanh (IVR), Tho¹i qua m¹ng IP(VoIP) ... Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 XÐt vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc vµ qu¶n lý kh¸ch hµng, UM lµ thèng tÝch hîp c¸c dÞch vô bao gåm th ®iÖn tö, th tho¹i, fax, nh¾n tin, SMS thµnh mét thÓ thèng nhÊt qua ®ã kh¸ch hµng cã thÓ truy nhËp ®Õn tÊt c¸c c¸c dÞch vô ®îc tÝch hîp mµ chØ th«ng qua mét account duy nhÊt. §èi víi truy cËp dÞch vô, UM cung cÊp cho kh¸ch hµng nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau ®Ó truy cËp vµo dÞch vô mµ th«ng th êng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. B»ng c¸ch nµy UM t¹o ra m«i tr êng truy cËp dÞch vô “mäi lóc, mäi n¬i”. MÆt kh¸c, UM cung cÊp cho kh¸ch hµng kh¶ n¨ng lùa chän nhiÒu khu«n d¹ng th«ng tin nhËn vÒ nh: v¨n b¶n, ©m thanh trùc tuyÕn, file d÷ liÖu... 1.2 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña UM C¸c hÖ thèng dÞch vô viÔn th«ng truyÒn thèng bao gåm • §iÖn tho¹i : cè ®Þnh vµ di ®éng • Fax • Internet • Th tho¹i • Th ®iÖn tö • Nh¾n tin C¸c hÖ thèng kÕt nèi vµ tÝch hîp dÞch vô bao gåm • HÖ thèng kÕt nèi víi m¹ng ®iÖn tho¹i • HÖ thèng kÕt nèi víi Internet • HÖ thèng kÕt nèi víi MailServer • HÖ thèng kÕt nèi víi m¹ng nh¾n tin • HÖ thèng kÕt nèi víi MSC cña m¹ng di ®éng S¬ ®å m« t¶ hÖ thèng UM: Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT H ×nh1. M « h×nh dÞch vô UM
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Nãi tãm l¹i, cã thÓ hiÓu UM lµ mét gi¶i ph¸p tæ chøc qu¶n lý dÞch vô tiªn tiÕn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh th«ng tin, cung cÊp kh¶ n¨ng truy cËp vµo mäi dÞch vô, mäi lóc, mäi n¬i hç trî cho nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ truy nhËp. 2. Unified Messaging - Ph ¬ng thøc trao ®æi th«ng tin cña thÕ kû 21 2.1 C¸c h¹n chÕ cña dÞch vô viÔn th«ng truyÒn thèng Víi c¸c ph¬ng thøc truy nhËp dÞch vô truyÒn thèng, kh¶ n¨ng göi vµ nhËn th«ng tin th êng bÞ rµng buéc vµ kh«ng linh ho¹t. H¬n thÕ kh¶ n¨ng t ¬ng t¸c gi÷a m¸y tÝnh vµ truyÒn th«ng ch¼ng h¹n nh : th ®iÖn tö vµ ®iÖn tho¹i, th tho¹i vµ internet, fax vµ m¸y tÝnh... cßn rÊt h¹n chÕ. C¸c dÞch vô viÔn th«ng truyÒn thèng th«ng th êng ®îc cung cÊp bëi c¸c hÖ thèng cung cÊp dÞch vô ®éc lËp, chÝnh v× vËy víi nh÷ng kh¸ch hµng sö dông nhiÒu dÞch vô cña nhiÒu nhµ cung cÊp sÏ m¾c ph¶i mét sè bÊt tiÖn nh sau:  Kh¶ n¨ng liªn kÕt dÞch vô: kh¸ch hµng ph¶i truy cËp vµo dÞch vô mét c¸ch ®éc lËp mµ kh«ng cã ®îc kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c dÞch vô.  ThiÕt bÞ truy cËp, thiÕt bÞ ®Çu cuèi: víi c¸c kh¸ch hµng sö dông nhiÒu dÞch vô, ë mçi dÞch vô kh¸ch hµng nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ truy cËp vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi t ¬ng øng mµ kh«ng thÓ sö dông chung thiÕt bÞ cho nhiÒu dÞch vô g©y tèn kÐm cho kh¸ch hµng.  Kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi th«ng tin: th«ng th êng kh¸ch hµng sÏ nhËn ®îc th«ng tin nguyªn b¶n vµ kh«ng thÓ chuyÓn ®æi ®îc sang c¸c khu«n d¹ng kh¸c nh v¨n b¶n, ©m thanh, file...  H¹n chÕ vÒ kh«ng gian: do ®ßi hái vÒ thiÕt bÞ truy nhËp v× vËy kh¸ch hµng chØ cã thÓ sö dông dÞch vô ë nh÷ng n¬i cã thiÕt bÞ truy nhËp t ¬ng øng. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 2.2 X©y dùng hÖ thèng UM - Mét tÊt yÕu cho m¹ng viÔn th«ng Cã t hÓ thÊy râ c¸c u ® iÓm næi bËt cña mét hÖ t hèng UM ® ã lµ:  Liªn kÕt dÞch vô: UM lµ m«i t r êng t Ých hîp c¸c dÞch vô v× vËy kh¸ ch hµng dÔ dµng t ruy cËp ® Õn nhiÒu dÞch vô t rong cïng mét lÇn t ruy cËp.  TiÕt kiÖm tµi nguyªn: UM cã t hÓ sö dông chung thiÕt bÞ ® Çu cuèi cho cïng nhiÒu dÞch vô nhê kh¶ n¨ ng chuyÓn ® æi khu«n d¹ng d÷ liÖu.  Më réng ph¹m vi sö dông: UM cho phÐp kh¸ ch hµng t ruy cËp tõ nhiÒu d¹ng t hiÕt bÞ ® Çu cuèi, chÝnh v× vËy ph¹m vi sö dông cã thÓ më réng h¬ n.  ChuyÓn ® æi khu«n d¹ng th«ng t in linh ho¹t: UM cã t hÓ chuyÓn ® æi th«ng t in nguyªn b¶n t hµnh nhiÒu khu«n d¹ng kh¸ ch nhau t uú t huéc lùa chän cña kh¸ ch hµng ® Ó phï hîp víi tõng thiÕt bÞ t ruy cËp cña kh¸ ch hµng.  T¨ ng kh¶ n¨ ng t hùc hiÖn t hµnh c«ng dÞch vô: UM cã thÓ tù ® éng chuyÓn ® æi th«ng t in vµ göi vµo INBOX cña kh¸ ch hµng khi thiÕt bÞ ® Çu cuèi cña kh¸ ch hµng ® ang nhËn t in hoÆc ® ang sù cè.  Gi¶m gi¸ cíc: UM cho phÐp nhËn c¸c cuéc gäi hoÆc fax gi¸ n t iÕp t h«ng qua internet nªn sÏ t r¸ nh cho kh¸ ch hµng ph¶i t r¶ t iÒn cíc phÝ liªn t Ønh hoÆc quèc t Õ. ChÝnh v× nh÷ ng h¹n chÕ cña dÞch vô viÔn t h«ng t ruyÒn thèng vµ c¸c u ® iÓm næi bËt cña hÖ thèng UM, viÖc x© y dùng vµ ¸p dông hÖ t hèng UM cho m¹ng viÔn t h«ng lµ mét ® ßi hái t Êt yÕu ® Æt ra cho m¹ng viÔn th«ng t rong thÕ kû 21. Së dÜ chóng ta ® Æt nhiÒu kú väng vµo hÖ thèng UM bëi lÏ UM sÏ mang l¹i:  §a d¹ng ho¸ lo¹i h× nh dÞch vô  §¸ p øng tèt h¬ n nhu cÇu cña kh¸ ch hµng  M«i t r êng t rao ® æi th«ng t in m Òm dÎo  N© ng cao n¨ ng lùc t rao ® æi t h«ng t in, c¶i t hiÖn kh¶ n¨ ng thùc hiÖn dÞch vô t hµnh c«ng 3. C¸c dÞch vô cña hÖ thèng UM Do UM ®îc tÝch hîp tõ c¸c dÞch vô tho¹i, th tho¹i, th ®iÖn tö, fax, nh¾n tin v× vËy c¸c dÞch vô cña UM dùavµo c¸c dÞch vô c¬ b¶n nµy. Tuy nhiªn UM l¹i Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin cung cÊp ph¬ ng thøc t ruy cËp, h× nh thøc t rao ® æi t h«ng t in linh ho¹t vµ phong phó h¬ n. Sau ® © y lµ mét sè t Ýnh n¨ ng vµ dÞch vô c¬ b¶n cña hÖ t hèng UM: 3.1 C¸c tÝnh n¨ng  Truy nhËp t in nh¾n voicemail tõ m¸y t Ýnh t h«ng qua m«i t rêng Internet  Truy nhËp fax message tõ m¸ y t Ýnh th«ng qua m«i t r êng Internet  Ph¶n håi (reply) t in nh¾n voicemail vµo hép t h tho¹i  Nghe néi dung th ® iÖn tö(email), fax message, t in nh¾n voicemail b»ng thiÕt bÞ ® a ph¬ ng t iÖn t rªn m¸ y t Ýnh hoÆc qua ® iÖn t ho¹i  Tù ® éng t h«ng b¸o khi kh¸ch hµng cã t in nh¾n t rªn bÊt kú dÞch vô mµ kh¸ ch hµng ® ¨ng ký  ChuyÓn fax ® Õn c¸c m¸y fax, ® Õn hép t h ® iÖn tö b»ng m¸ y ® iÖn tho¹i t h«ng t hêng  Göi t in nh¾n (SMS) cho ® iÖn t ho¹i di ® éng hoÆc m¸y nh¾n t in tõ m¸y t Ýnh t h«ng qua m«i t rêng Internet.  LiÖt kª toµn bé th ® iÖn tö, th tho¹i, SMS, t in nh¾n, fax message ... cña kh¸ ch hµng b»ng giao diÖn t rªn m¸y t Ýnh t h«ng qua m«i t rêng Internet. 3.2 C¸c dÞch vô  Fax - Email UM cho phÐp kh¸ch hµng sö dông m¸y fax th«ng th êng chuyÓn v¨n b¶n vµo ®Þa chØ Email bÊt kú. §ång thêi cho phÐp kh¸ch hµng göi ®Õn m¸y fax néi dung email th«ng qua UM mµ kh«ng cÇn sö dông ®Õn m¸y fax.  Voicemail - Email Kh¸ch hµng cã thÓ nghe trùc tuyÕn néi dung email th«ng qua UM b»ng ®iÖn tho¹i hoÆc th«ng qua thiÕt bÞ multimedia cña m¸y tÝnh. §ång thêi th«ng qua UM kh¸ch hµng cã thÓ nghe trùc tuyÕn c¸c tin nh¾n trong hép th tho¹i.  Email Notification UM sÏ th«ng b¸o cho kh¸ch hµng khi cã email, fax, voicemail ®îc göi vµo hép th mét c¸ch tù ®éng mµ kh¸ch hµng kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra hép th (check mail). Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 Néi dung th«ng b¸o sÏ ® göi trùc tiÕp ®Õn m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng th«ng qua îc SMS, hoÆc m¸y nh¾n tin qua hÖ thèng PAGING.  Message Browse UM cung cÊp giao diÖn th«ng qua m«i tr êng internet cho phÐp kh¸ch hµng liÖt kª toµn bé c¸c message cã trong hép th cña hÖ thèng theo sù ph©n lo¹i: email, fax, voicemail, SMS, pager. Tõ giao diÖn nµy kh¸ch hµng hoµn toµn cã thÓ lÊy ®îc néi dung cña message theo nhiÒu kh«n d¹ng kh¸c nhau nh : v¨n b¶n, ©m thanh, file hoÆc forward c¸c message ®Õn c¸c ®Þa chØ email, göi ®Õn m¸y fax .... 4. øng dông UM cho m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam Cïng víi sù ph¸ t t riÓn nh¶y vät cña Ngµnh viÔn t h«ng t rªn t hÕ giíi, viÔn t h«ng ViÖt Nam tõ cuèi nh÷ ng n¨ m 80 t rë l¹i ® © y còng ® · cã nh÷ ng thay ® æi c¬ b¶n vÒ c¬ së h¹ t Çng còng nh c«ng nghÖ, tõng bíc hoµ nhËp vµo xu thÕ ph¸ t t riÓn chung cña t hÕ giíi. Víi mét m¹ng viÔn th«ng nh vËy, viÖc ¸ p dông hÖ t hèng UM lµ mét ® iÒu hÕt søc cÇn thiÕt , bëi nh ® · ph© n t Ých ë t rªn UM chøa ® ùng c¸c u ® iÓm u viÖt cho mét m¹ng viÔn t h«ng ph¸ t t riÓn. Th«ng t hêng khi øng dông UM vµo m¹ng viÔn th«ng cã t hÓ lùa chän mét t rong hai gi¶i ph¸p: xo¸ bá c¬ së h¹ t Çng ® ang khai t h¸c vµ x© y dùng mét c¬ së h¹ t Çng m íi t rªn mét nÒn c«ng nghÖ hoµn toµn m íi hoÆc t Ých hîp c¸c dÞch vô ® · cã ® Ó t Ën dông c¬ së h¹ t Çng t rªn c¬ së bæ sung c¸c t hµnh phÇn cÇn thiÕt. §èi víi m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam do ph¸ t t riÓn muén chÝnh v× t hÕ ® · t iÕp cËn ®îc c¸c c«ng nghÖ m íi t iªn t iÕn. Còng nh hÇu hÕt c¸c m¹ng viÔn th«ng cña c¸c níc t rªn t hÕ giíi, kiÕn t róc cña m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam cã kiÕn t róc nh sau: Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT H ×nh2. K iÕn t r óc m¹ng viÔn t h«ng ViÖt Nam
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Víi kiÕn tróc nµy, chóng ta cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó øng dông UM vµo m¹ng líi mµ kh«ng lµm thay ®æi nhiÒu ®Õn c¬ së h¹ tÇng. M« h×nh øng dông UM vµo m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam cã thÓ ¸p dông nh sau: H× 3. M« h× triÓn khai UM vµo m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam nh nh Trong ®ã: • Telephony User Interface (TUI) ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng ®äc c¸c tin lu tr÷ trong Domino Server. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  8. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 • The Fax Server cung cÊp c¸c chøc n¨ng fax- email • Mobile Device Gateway cung cÊp c¸c chøc n¨ng hç trî truy nhËp cho c¶ Internet vµ PSTN ®Ó truy nhËp vµo m¹ng mobile • Domino Server cÊp cÊp c¸c chøc n¨ng lu tr÷ th«ng tin kh¸ch hµng, lµ n¬i t¹o ra Inbox cho kh¸ch hµng lu toµn bé c¸c d¹ng tin nhËn ®îc(email, voicemail, SMS, fax message...) Th¸ng 9/2002, sau mét thêi gian nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm UMS cña Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin ®· ® Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt îc nam triÓn khai vµ chÝnh thøc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng trªn hÖ thèng cæng tÝch hîp dÞch vô liªn m¹ng Infogate(http://infogate.vnn.vn). Vµ cã thÓ nãi r»ng víi sù cã mÆt cña hÖ thèng UM, dÞch vô cña m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam sÏ ® c¶i thiÖn nhiÒu vÒ c¶ chÊt lîng lÉn h×nh thøc t¹o thµnh søc m¹nh tæng îc hîp, ®¸pøng nhu cÇu héi nhËp vµ c¹nh tranh. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. ht tp://www.usatoday.com 2. ht tp://www.strongnet.com 3. ht tp://www.activevoce.com 4. ht tp://www.unified-messaging.com 5. ht tp://www.itopia.com Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2