intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng biến trong giao tiếp với khách hàng

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

603
lượt xem
274
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy vạch ra một cách tỉ mỉ tất cả những trường hợp khi có những cuộc tiếp xúc giữa công ty của bạn với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng biến trong giao tiếp với khách hàng

  1. Ứng biến trong giao tiếp với khách hàng Hãy v ạ ch ra m ộ t cách t ỉ m ỉ t ấ t c ả nh ữ ng tr ườ ng h ợ p khi có nh ữ ng cu ộ c ti ế p xúc gi ữ a công ty c ủ a b ạ n v ớ i khách hàng ho ặ c khách hàng ti ề m năng. Sau đó hãy t ậ p trung s ứ c l ự c đ ể làm cho không khí c ủ a nh ữ ng tr ườ ng h ợ p này chuyên nghi ệ p và làm cho ng ườ i ta th ấ y tho ả i mái h ơ n. Có nhi ề u tr ườ ng h ợ p ti ế p xúc gi ữ a công ty c ủ a b ạ n và khách hàng. Trong nh ữ ng tr ườ ng h ợ p này, khách hàng: 1. L ầ n đ ầ u tiên nghe nói đ ế n tình hình c ủ a công ty b ạ n ho ặ c ý th ứ c đ ượ c nh ữ ng gì b ạ n làm. 2. Đích thân g ặ p m ặ t b ạ n hay g ọ i đi ệ n tho ạ i cho b ạ n. 3. Trông đ ợ i đ ượ c b ạ n ph ụ c v ụ . 4. Tìm hi ể u v ề nh ữ ng s ả n ph ẩ m và d ị ch v ụ c ủ a b ạ n. 5. Dùng th ử s ả n ph ẩ m c ủ a b ạ n. 6. Th ể nghi ệ m d ị ch v ụ khuy ế n mãi c ủ a b ạ n. 7. Tìm hi ể u cách b ạ n gi ả i quy ế t v ấ n đ ề . Trong m ỗ i tr ườ ng h ợ p nh ư th ế này, khách hàng có th ể g ặ p ph ả i các v ấ n đ ề ti ề m tàng nh ư th ế nào? Trong tr ườ ng h ợ p th ứ nh ấ t, có th ể khách hàng không hi ể u rõ nh ữ ng gì b ạ n làm ho ặ c lo l ắ ng không bi ế t b ạ n có đ ủ năng l ự c giúp h ọ hay không ho ặ c b ạ n có mu ố n giúp h ọ hay không. Có th ể h ọ có ấ n t ượ ng tích c ự c ho ặ c tiêu c ự c đ ổ i tên nhãn hi ệ u, đ ị a đi ể m làm vi ệ c ho ặ c các nhân t ố t ươ ng t ự mà công ty c ủ a b ạ n s ử d ụ ng. Trong tr ườ ng h ợ p th ứ hai, có th ể khách hàng có ph ả n ứ ng v ớ i các bi ể u hi ệ n bên ngoài ho ặ c phong cách đ ặ c bi ệ t c ủ a công ty b ạ n nh ư t ố ch ấ t chuyên nghi ệ p th ấ p kém và thái đ ộ không thân thi ệ n l ắ m... Trong tr ườ ng h ợ p th ứ ba, khách hàng có th ể c ả m th ấ y b ự c mình vì ph ả i ch ờ đ ợ i s ự ph ụ c v ụ không k ị p th ờ i c ủ a b ạ n. Hãng Disney đã b ỏ ra r ấ t nhi ề u ti ề n đ ể phát minh ra các bi ệ n pháp làm gi ả m s ự b ự c b ộ i c ủ a khách hàng. M ộ t b ư u c ụ c n ơ i tôi ở còn dành riêng ra m ộ t m ả nh đ ấ t, bày ra r ấ t nhi ề u lo ạ i tem r ấ t đ ẹ p, th ậ m chí còn l ắ p đ ặ t thêm máy chi ế u đ ể khách hàng th ưở ng th ứ c, t ừ đó làm phân tán s ự chú ý c ủ a h ọ , làm cho h ọ không c ả m th ấ y b ự c b ộ i vì ph ả i ch ờ đ ợ i.
  2. M ộ t s ố nhà hàng còn cho khách hàng nghe nh ạ c ho ặ c m ộ t th ứ gì đó đ ể đ ọ c. Th ậ m chí, quán bar còn dán trên b ồ n ti ể u ti ệ n trong nhà v ệ sinh nam m ộ t t ờ báo c ủ a ngày hôm đó. Tr ườ ng h ợ p th ứ t ư và tr ườ ng h ợ p th ứ năm có liên quan t ớ i các k ỹ năng liên k ế t gi ữ a b ạ n và khách hàng. Vi ệ c đ ể cho khách hàng dùng th ử s ả n ph ẩ m c ủ a b ạ n có ý nghĩa r ấ t tích c ự c đ ố i v ớ i vi ệ c làm cho khách hàng hài lòng. Có doanh nghi ệ p kinh doanh máy tính đã m ờ i khách hàng ng ồ i xu ố ng th ử gõ vào bàn phím, có doanh nghi ệ p kinh doanh xe h ơ i l ạ i m ờ i khách hàng lái th ử xe. Nh ữ ng ng ườ i này có th ể xem nh ư là nh ữ ng ng ườ i đã t ậ n d ụ ng h ế t đ ượ c cu ộ c ti ế p xúc v ớ i khách hàng. Tr ườ ng h ợ p th ứ sáu và tr ườ ng h ợ p th ứ b ả y có th ể giúp b ạ n có đ ượ c nh ữ ng khách hàng trung thành
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=603

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2