intTypePromotion=1

Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ

Chia sẻ: Hung Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm, một số nghiên cứu khoa học cũng như đo đạc thực địa tại một số địa điểm nghiên cứu trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) được thực hiện để chứng minh vai trò của rừng ngập mặn trong giữ đất và tiêu tán năng lượng sóng trong rừng ngập mặn. Do đó, việc quản lý vùng ven biển ở khu vực rừng ngập mặn cần được kết nối chặt chẽ với việc sử dụng khôn ngoan và quản lý thích ứng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ

T¹p chÝ C¸c khoa häc vÒ Tr¸i §Êt<br /> <br /> 32(1), 87-90<br /> <br /> 3-2010<br /> <br /> VAI TRß CñA RõNG NGËP MÆN<br /> TRONG QU¶N Lý §íI Bê<br /> Vâ L−¬ng Hång Ph−íc, §Æng Tr−êng An<br /> I. GIíI THIÖU<br /> Vïng duyªn h¶i, hay ngµy nay phæ biÕn gäi lµ<br /> ®íi bê (Coastal Zone), lµ mét bé phËn ®Æc biÖt quan<br /> träng cña bÒ mÆt Tr¸i §Êt, lµ n¬i tiÕp xóc gi÷a c¸c<br /> quyÓn : th¹ch quyÓn, sinh quyÓn, thñy quyÓn, khÝ<br /> quyÓn cña Tr¸i §Êt (Ch−¬ng tr×nh KHCN biÓn KC.<br /> 09/06-10, 2008). Rõng ngËp mÆn (RNM) ven biÓn<br /> lµ vïng ®íi bê rÊt ®Æc thï vµ duy nhÊt t¹i c¸c n−íc<br /> vïng nhiÖt ®íi cã biÓn. RNM chøa ®ùng c¸c hÖ<br /> sinh th¸i cã n¨ng suÊt cao nhÊt, ®a d¹ng sinh häc<br /> vµ còng lµ n¬i nu«i sèng mét phÇn t− d©n sè céng<br /> ®ång ven biÓn. H¬n thÕ n÷a, RNM lµ hÖ thèng ®éng<br /> lùc häc, cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c qu¸ tr×nh xãi<br /> lë vµ båi tô trÇm tÝch ven bê [1, 7]. Do ®ã, RNM<br /> lu«n ®−îc xem nh− l¸ ch¾n b¶o vÖ h÷u hiÖu vµ th©n<br /> thiÖn cho ng−êi d©n ven biÓn tõ nh÷ng con sãng<br /> lín, b·o tè vµ ®Æc biÖt tõ nh÷ng ®ît sãng thÇn kinh<br /> hoµng [2, 3, 5]. ChÝnh v× vËy trong viÖc qu¶n lý ®íi<br /> bê t¹i vïng cã RNM ven biÓn, c¸c chÝnh s¸ch vµ<br /> ph−¬ng ph¸p qu¶n lý cÇn ph¶i phï hîp, g¾n liÒn<br /> víi tÝnh t−¬ng thÝch vµ ®Æc thï cña c©y ngËp mÆn<br /> nh»m ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng [10].<br /> Trong bµi b¸o nµy, dùa trªn quan ®iÓm vËt lý,<br /> mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu còng nh− c¸c sè liÖu ®o<br /> ®¹c t¹i khu dù tr÷ sinh quyÓn rõng ngËp mÆn CÇn<br /> Giê (Tp Hå ChÝ Minh) ®−îc ®−a ra ®Ó lµm s¸ng tá<br /> vai trß cña RNM trong viÖc gi÷ ®Êt vµ lµm tiªu t¸n<br /> n¨ng l−îng sãng khi truyÒn vµo RNM. Tõ ®ã ®−a<br /> ra mét sè ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh vÒ vai trß RNM<br /> trong qu¶n lý ®íi bê.<br /> II. Sù TI£U T¸N N¡NG L¦îNG SãNG<br /> TRONG RõNG NGËP MÆN<br /> HÇu hÕt c¸c sãng ®Òu bÞ tiªu t¸n n¨ng l−îng khi<br /> ®i vµo trong vïng RNM. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña<br /> sù tiªu t¸n n¨ng l−îng lµ do t−¬ng t¸c sãng vµ c©y<br /> <br /> ngËp mÆn do sãng vì t¹o nªn. H×nh 1 so s¸nh sù<br /> suy gi¶m ®é cao sãng trong rõng c©y th−a (a) vµ<br /> rõng c©y dÇy (b) ; kÕt qu¶ nµy lµ tõ m« h×nh tÝnh sù<br /> tiªu t¸n n¨ng l−îng trong RNM [5]. Trong RNM<br /> th−a, vai trß cña tiªu t¸n n¨ng l−îng do vì sãng<br /> quan träng h¬n so víi tiªu t¸n n¨ng l−îng do t−¬ng<br /> t¸c gi÷a sãng vµ c©y ngËp mÆn. Tuy nhiªn, trong<br /> RNM dÇy ®Æc, tiªu t¸n n¨ng l−îng sãng do t−¬ng<br /> t¸c sãng - c©y ngËp mÆn ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ cã<br /> thÓ bá qua ¶nh h−ëng tiªu t¸n n¨ng l−îng do sãng<br /> vì. Sãng trong RNM dÇy ®Æc hÇu nh− tiªu t¸n hoµn<br /> toµn khi ®i s©u vµo rõng kho¶ng 50 mÐt ; trong khi<br /> ®ã víi cïng kho¶ng c¸ch trong rõng th−a, sãng chØ<br /> gi¶m kho¶ng 20 % so víi ®é cao sãng ban ®Çu.<br /> Sù tiªu t¸n n¨ng l−îng sãng thay ®æi theo tõng<br /> lo¹i c©y ngËp mÆn vµ phô thuéc vµo mËt ®é ph©n<br /> bè cña c©y ngËp mÆn. C©y ®−íc (Rhizophora sp.)<br /> vµ c©y m¾m (Avicennia sp.) lµ hai lo¹i c©y ngËp<br /> mÆn mäc kh¸ phæ biÕn ë vïng RNM ven biÓn vµ<br /> bé rÔ cã d¹ng rÊt ®Æc tr−ng [4]. C©y ®−íc cã bé rÔ<br /> thuéc hä rÔ chèng (stilt-root type) cßn c©y m¾m lµ<br /> lo¹i c©y víi nhiÒu rÔ thë (pneumatophores). C¸c<br /> kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ m« h×nh cho thÊy c©y ®−íc lµm<br /> gi¶m n¨ng l−îng sãng tèt h¬n c©y m¾m.<br /> H×nh 2 lµ kÕt qu¶ ®o ®¹c sãng trong vïng rõng<br /> Nµng Hai, huyÖn CÇn Giê, Tp. Hå ChÝ Minh [4, 5].<br /> Dï RNM vïng Nµng Hai kh«ng nhiÒu nh−ng còng<br /> thÊy râ n¨ng l−îng sãng suy gi¶m rÊt nhanh, gi¶m<br /> 50 % so víi ®é cao sãng khi ®i s©u vµo rõng 20 mÐt.<br /> V× vËy, RNM CÇn Giê víi diÖn tÝch 75.740 ha [8]<br /> kh«ng nh÷ng ®−îc xem lµ "l¸ phæi xanh" cña Tp<br /> Hå ChÝ Minh mµ cßn lµ "rµo ch¾n b¶o vÖ" ng−êi<br /> d©n thµnh phè tr−íc nh÷ng c¬n b·o lín, nh− c¬n<br /> b·o sè 9 Durian ®æ bé vµo Tp Hå ChÝ Minh ngµy<br /> 05 th¸ng 12 n¨m 2006 võa qua lµ mét chøng minh<br /> rÊt râ nÐt.<br /> <br /> 87<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> Vì sãng<br /> T−¬ng t¸c sãng - c©y<br /> Vì sãng vµ do t−¬ng t¸c sãng - c©y<br /> §Þa h×nh ®¸y<br /> <br /> 1,6<br /> 1,4<br /> 1,2<br /> <br /> 1,2<br /> 1,0<br /> Hs (m)<br /> <br /> Hs (m)<br /> <br /> 1,0<br /> 0,8<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 0,6<br /> <br /> 0,6<br /> <br /> 0,4<br /> <br /> 0,4<br /> <br /> 0,2<br /> <br /> 0,2<br /> 0,0<br /> <br /> 0,0<br /> 10<br /> 0<br /> 0,4 100<br /> <br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> 40<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> 80<br /> <br /> 0<br /> <br /> 90<br /> 0,6<br /> <br /> x (m)<br /> <br /> 0,6<br /> <br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> 40<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> 80<br /> <br /> 90<br /> <br /> x (m)<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 1,0<br /> h (m)<br /> <br /> 1,0<br /> h (m)<br /> <br /> Vì sãng<br /> T−¬ng t¸c sãng - c©y<br /> Vì sãng vµ do t−¬ng t¸c sãng - c©y<br /> §Þa h×nh ®¸y<br /> <br /> 1,4<br /> <br /> 1,2<br /> <br /> 1,2<br /> <br /> 1,4<br /> <br /> 1,4<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> a<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> b<br /> b<br /> <br /> H×nh 1. ¶nh h−ëng cña sù vì sãng vµ t−¬ng t¸c sãng - c©y ngËp mÆn lªn sù suy gi¶m ®é cao sãng<br /> trong rõng c©y th−a (a) vµ rõng c©y dÇy (b)<br /> Hs (m) - ®é cao sãng cã nghÜa (significant wave height), h (m) - ®é s©u, x (m) - chiÒu dµi tõ b·i båi vµo RNM<br /> III. VAI TRß GI÷ §ÊT CñA RNM<br /> <br /> Hs (m)<br /> <br /> 0,50<br /> 0,45<br /> Sè liÖu ®o ®¹c<br /> KÕt qu¶ tõ m« h×nh sè<br /> §Þa h×nh ®¸y<br /> <br /> 0,40<br /> 0,35<br /> 0,30<br /> 0,25<br /> 0,20<br /> 0,15<br /> 0,10<br /> 0,05<br /> 0,00 0<br /> 0,4<br /> <br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> 40<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> 80<br /> <br /> x (m)<br /> <br /> h (m)<br /> <br /> 0,8<br /> 1,2<br /> 1,6<br /> 2,0<br /> <br /> H×nh 2. Sãng gi¶m m¹nh khi vµo vïng RNM<br /> Nµng Hai, CÇn Giê (Tp HCM) [5]<br /> Hs (m) - ®é cao sãng cã nghÜa, h (m) - ®é s©u,<br /> x (m) - chiÒu dµi tõ b·i båi vµo RNM<br /> T. Hiraishi vµ K. Harada (2003) còng chøng minh<br /> ®−îc "NÕu nh− chóng ta cã RNM víi lo¹i c©y, mËt<br /> ®é vµ chiÒu réng bao phñ thÝch hîp, RNM nµy sÏ<br /> lµm ng¨n gi¶m ®−îc nh÷ng c¬n sãng thÇn theo quan<br /> ®iÓm vi m« vµ vü m«" [2].<br /> <br /> 88<br /> <br /> RNM ®ãng vai trß quan träng trong viªc gi÷ ®Êt<br /> vµ b¶o vÖ ®íi bê. RNM kh«ng chØ lµ lo¹i c©y (®Æc<br /> biÖt lµ c©y m¾m) "chiÕm dông" nh÷ng b·i ®Êt bïn<br /> mµ cßn ®ãng gãp rÊt tÝch cùc trong viÖc t¹o nªn<br /> nh÷ng b·i bïn míi. Sè liÖu ®o ®¹c nång ®é trÇm tÝch<br /> l¬ löng SSC (Suspended Sediment Concentration)<br /> thùc hiÖn t¹i khu vùc Nµng Hai, thuéc khu b¶o tån<br /> sinh quyÓn RNM CÇn Giê (Tp Hå ChÝ Minh) vµo<br /> n¨m 2004 vµ 2005, cho thÊy thay ®æi SSC t¹i ST1<br /> tr−íc vïng rõng ngËp mÆn 20 mÐt vµ t¹i ST3 trong<br /> RNM 45 mÐt trong c¸c tr−êng hîp kh¸c nhau : khi<br /> chÞu ¶nh h−ëng dßng triÒu, khi sãng m¹nh vµ khi<br /> chÞu ¶nh h−ëng cña ¸p thÊp nhiÖt ®íi [6, 7]. KÕt qu¶<br /> ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n cho thÊy SSC phô thuéc m¹nh<br /> vµo c−êng ®é sãng vµ vËn tèc dßng triÒu. B¶ng 1 lµ<br /> sù ph©n bè SSC theo ph−¬ng th¼ng ®øng trong mét<br /> ngµy triÒu t¹i hai tr¹m ®o ST1 vµ ST3 trong ba tr−êng<br /> hîp kh¸c nhau. KÕt qu¶ ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n SSC<br /> chøng minh râ rµng SSC truíc RNM ®Òu bÞ hao hôt<br /> vµ mÊt m¸t trong khi trong RNM, SSC kh«ng nh÷ng<br /> kh«ng bÞ tr«i ®i mµ cßn ®−îc t¨ng lªn theo tû lÖ<br /> thuËn víi c−êng ®é sãng vµ dßng triÒu. Sau mét<br /> ngµy chÞu ¶nh h−ëng cña ¸p thÊp nhiÖt ®íi, mét<br /> l−îng lín trÇm tÝch ®· ®−îc RNM gi÷ l¹i. KÕt qu¶<br /> <br /> B¶ng 1. SSC trong mét ngµy triÒu trong c¸c tr−êng hîp kh¸c nhau t¹i c¸c tr¹m ST1 vµ ST3*<br /> Tr−êng hîp<br /> C (mg/l)/100<br /> Dßng triÒu<br /> Sãng cao<br /> ¸p thÊp<br /> <br /> ST1 (20 m tr−íc RNM)<br /> Cflow<br /> 262,61<br /> 767,70<br /> 1.895,60<br /> <br /> Cebb<br /> 417,34<br /> 975,08<br /> 1.348,62<br /> <br /> ST3 (45 m trong RNM)<br /> <br /> Ctol<br /> -154,73<br /> -207,38<br /> +546,98<br /> <br /> Cflow<br /> 100,86<br /> 489,04<br /> 787,30<br /> <br /> Cebb<br /> 173,72<br /> 270,10<br /> 268,88<br /> <br /> Ctol<br /> -72,87<br /> +210,94<br /> +519,01<br /> <br /> * + : båi tô, - : xãi lë, Cflow : SSC lóc triÒu lªn, Cebb : SSC lóc triÒu xuèng, Ctol : SSC tæng céng<br /> nµy cho thÊy rÊt râ RNM ®ãng vai trß quan träng<br /> trong viªc gi÷ ®Êt vµ b¶o vÖ ®íi bê.<br /> <br /> H×nh 3 m« t¶ sù thay ®æi ®Þa h×nh ®¸y tõ b·i båi<br /> (trôc hoµnh d−¬ng) ®Õn RNM (trôc hoµnh ©m) t¹i<br /> Th¸ng 6-08<br /> Th¸ng 9-08<br /> Th¸ng 11-08<br /> <br /> §é cao (cm)<br /> <br /> Th¸ng 1-09<br /> Th¸ng 2-09<br /> Th¸ng 3-09<br /> Th¸ng 5-09<br /> <br /> ChiÒu dµi transect h−íng ra biÓn (m)<br /> <br /> H×nh 3. Sù biÕn ®æi ®Þa h×nh ®¸y t¹i khu vùc RNM Nµng Hai, CÇn Giê tõ th¸ng 6-2008 ®Õn 5-2009<br /> vïng RNM Nµng Hai (CÇn Giê) trong kho¶ng thêi<br /> gian mét n¨m tõ th¸ng 6-20008 ®Õn th¸ng 5-2009.<br /> KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy ®Þa h×nh ®¸y theo c¸c<br /> th¸ng ®o ®¹c trong n¨m biÕn ®æi nhanh vµ kh¸ phøc<br /> t¹p. ë vïng b·i båi xa bê, c¸ch rõng kho¶ng 35 mÐt<br /> ®−îc båi tô cao ; tr¸i l¹i, t¹i b·i båi tr−íc RNM (tõ<br /> 0 ®Õn 35 mÐt), sù xãi lë xÈy ra kh¸ m¹nh vµ cã xu<br /> h−íng xãi lë vµo trong RNM. Sù xãi lë vµ båi tô<br /> cña ®Þa h×nh ®¸y nµy chÞu ¶nh h−ëng rÊt m¹nh cña<br /> c¸c yÕu tè ®éng lùc nh− sãng t¸c ®éng vµo mïa giã<br /> §«ng B¾c, dßng triÒu, dßng chÈy trong s«ng vµ<br /> r¹ch Nµng Hai ®æ ra vµ l−u l−îng m−a trong mïa<br /> giã T©y Nam. Tuy nhiªn, tèc ®é xãi lë trong vïng<br /> RNM gi¶m dÇn vµ ®Æc biÖt phÝa s©u trong RNM<br /> ®Þa h×nh ®¸y Ýt biÕn ®æi. KÕt qu¶ nµy cã thÓ lµm<br /> s¸ng tá thªm vÒ vai trß gi÷ ®Êt cña RNM.<br /> IV. Sö DôNG "KH¤N NGOAN" TRONG<br /> qU¶N Lý THÝCH øNG RNM VEN BIÓN<br /> Rõng ngËp mÆn (RNM) ®−îc ph©n lo¹i lµ hÖ<br /> sinh th¸i duy nhÊt vµ rÊt ®Æc tr−ng nh−ng dÔ bÞ<br /> <br /> tæn th−¬ng cao trong hÖ sinh th¸i ven bê. RNM<br /> gãp phÇn kh«ng nhá trong më réng diÖn tÝch ®Êt<br /> båi ven bê, h¹n chÕ xãi lë, phßng chèng giã b·o...<br /> B¶o vÖ, trång vµ ph¸t triÓn RNM nãi riªng vµ ®Êt<br /> ngËp n−íc nãi chung chÝnh lµ b¶o vÖ, gi÷ g×n vµ æn<br /> ®Þnh bê biÓn. ViÖc b¶o vÖ vµ trång rõng ®Çu<br /> nguån, rõng ngËp mÆn ven biÓn hiÖn nay lµ mét<br /> trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cÇn ph¶i triÓn khai cña<br /> Nhµ n−íc vµ ®Æc biÖt lµ vïng ®ång b»ng s«ng<br /> Cöu Long nh»m øng phã víi nguy c¬ mÊt ®Êt do<br /> n−íc biÓn d©ng cao vµ biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu.<br /> ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶n lý ®íi bê t¹i nh÷ng vïng cã<br /> RNM cÇn ph¶i ®−îc "sö dông kh«n ngoan" (wiseuse). "Sö dông kh«n ngoan" lµ sù gi÷ g×n c¸c<br /> ®Æc tr−ng sinh th¸i, ®−îc thùc hiÖn th«ng qua thùc<br /> thi c¸c tiÕp cËn sinh th¸i trong sù ph¸t triÓn bÒn<br /> v÷ng [10]. H×nh 4. biÓu diÔn s¬ ®å m« pháng c¸c<br /> mèi liªn hÖ trong qu¶n lý thÝch øng (adaptive<br /> mamangement) RNM ven biÓn trong sù ph¸t triÓn<br /> bÒn v÷ng.<br /> <br /> 89<br /> <br /> mangrove forest, Southern Vietnam. Oceanologia,<br /> 48, 1, 23-40.<br /> [5] H.P. VO LUONG, S.R. MASSEL, 2008 : Energy<br /> dissipation in non-uniform mangrove forests of<br /> arbitrary depth. Journal of Marine Systems 74,<br /> 603-622.<br /> [6] Y. MAZDA, E. WONLANSKI, P. RIDD, 2007:<br /> The role of physical processes in mangrove environments. TERRAPUB. Japan.<br /> <br /> H×nh 4. S¬ ®å qu¶n lý thÝch øng hÖ thèng RNM<br /> (m« pháng theo K. Furukawa, trong héi th¶o SWS,<br /> 2008 [10])<br /> <br /> [7] VO LUONG HONG PHUOC et al, 2008 :<br /> Concentration of suspended sediments in mangroves forests. Journal of Geology, Series B, 31-32,<br /> 155-163.<br /> [8] L.D. TUAN, T.T. KIEU OANH, C.V. THANH,<br /> N.D. QUY, 2002 : Can Gio mangrove biosphere<br /> reserve. Agriculture Publisher.<br /> <br /> KÕT LUËN<br /> Tõ c¸c m« h×nh tÝnh to¸n vµ ®o ®¹c, kÕt qu¶ nghiªn<br /> cøu chøng minh vµ lµm s¸ng tá vai trß cña RNM<br /> trong viÖc gi÷ ®Êt vµ lµm tiªu t¸n n¨ng l−îng sãng<br /> khi truyÒn vµo RNM. ViÖc qu¶n lý ®íi bê t¹i nh÷ng<br /> vïng cã RNM ph¶i lu«n g¾n liÒn mËt thiÕt víi viÖc<br /> "sö dông kh«n ngoan" vµ qu¶n lý thÝch øng cho hÖ<br /> sinh th¸i RNM. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm<br /> vô cÇn thiÕt trong qu¶n lý ®íi bê cã vïng RNM. Nh−<br /> th«ng ®iÖp trong tuyªn bè t¹i Taipei ngµy 24-10-2008<br /> cña HiÖp héi cña c¸c nhµ Khoa häc §Êt ngËp n−íc<br /> SWS ch©u ¸ (Society of Wetland Scientists) göi ®Õn<br /> mäi ng−êi : "§Êt ngËp n−íc lín m¹nh th× ng−êi d©n<br /> sèng kháe" - "Healthy wetland, healthy people" [10].<br /> <br /> [9] IPCC, 1995 : Climate Change 1995, Impacts,<br /> adaptations and mitigation of climate change :<br /> Scientific-technical analysis. Cambridge University<br /> Press, Washington DC.<br /> [10] SOCIETY OF WETLAND SCIENTISTS, 2008 :<br /> Taipei Declaration on Asian Wetlands. SWS convention and workshop.<br /> summary<br /> The role of mangrove forests in coastal zone<br /> management<br /> <br /> [3] K. KATHIRESAN, N. RAJENDRAN, 2005 :<br /> Coastal mangrove forests mitigated tsunami. Estuarine, Coastal and Shelf Science 65, 601-606.<br /> <br /> Mangrove forests are classified as the most<br /> vulnerable ecosystem among the coastal ecosystems.<br /> Mangrove forests are also dynamic systems and<br /> have direct influences on coastal erosion and<br /> accumulation processes. Mangrove forests are<br /> considered as an effective and friendly barrier for<br /> the coastal habitants against high waves, storms<br /> and especially terrible tsunamis. From a physical<br /> viewpoint, some scientific researches as well as<br /> field measurements in some study sites in Can Gio<br /> mangrove Biosphere Reserve (Ho Chi Minh city)<br /> are made to prove the role of mangroves in soil<br /> retention and wave energy dissipation in mangrove<br /> forests. As a result, the coastal zone management<br /> in the mangrove area should be closely connected<br /> with “wisely-use” and adaptive management for<br /> mangrove forest ecosystem.<br /> <br /> [4] H.P. VO LUONG, S.R. MASSEL, 2006 :<br /> Experiments on wave motion and suspended<br /> sediment concentration at Nang Hai, Can Gio<br /> <br /> Ngµy nhËn bµi : 12-10-2009<br /> Tr−êng §H Khoa Häc Tù Nhiªn<br /> Tp Hå ChÝ Minh<br /> <br /> TµI LIÖU dÉn<br /> [1] K. FURUKAWA, E. WOLANSKI, 1996 :<br /> Sedi-mentation in mangrove forests. Mangroves<br /> and Salt Marshes, 1, 1, 3-10.<br /> [2] T. HIRAISHI, K. HARADA, 2003 : Greenbelt<br /> tsunami prevention in south-pacific region. Report of<br /> the Port and Airport Research Institute, 42, 2, 1-23.<br /> <br /> 89<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2