intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 2

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

94
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - đối tượng và phương pháp vật lý phần 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 2

  1. C¸c phÐp tÝnh ®¹i l−îng vÐc t¬: Hoμn toμn nh− trong gi¶i tÝch vÐc t¬ vμ ®¹i sè r rrr c r PhÐp céng c=a+b b r rx a cx= ax + bx r ry r cy = ay+ by rz cz = az+ bz r rr b TÝch v« h−íng a.b = ab cos α r α a r r2 c = (a + b) = a + b + 2ab cos α 2 2
  2. r rr TÝch cã h−íng c =axb r r r c c rr b r r a c =| a × b |= ab sin α α b r a rrr r r r r r r Qui t¾c tam a x( b x c) = b.(a.c) - c.(a.b) diÖn thuËn C¸c phÐp ®¹o hμm, vi ph©n, tÝch ph©n ®èi víi c¸c ®¹i l−îng biÕn thiªn §¹i l−îng v« h−íng biÕn thiªn theo thêi gian: ∂ϕ Δϕ ϕ = ϕ( t ) ϕ' ( t ) = = lim ∂t Δt
  3. §¹i l−îng vÐc t¬ biÕn thiªn theo thêi gian rr F = F( t ) r r r Fx=Fx(t) r ΔF dF F Fy=Fy(t) F' ( t ) = = lim Δt dt Fz=Fz(t) r dF dFx r dFy r dFz r = i+ j+ k dt dt dt dt §¬n vÞ, thø nguyªn cña c¸c ®¹i l−îng vËt lý: Qui ®Þnh 1 ®¹i l−îng cïng lo¹i lμm ®¬n vÞ ®o theo HÖ SI (system international)
  4. §¬n vÞ c¬ b¶n KÝ hiÖu §vÞ §é dμi L mÐt (m) Khèi l−îng M kg Thêi gian t s C−êng ®é dßng ®iÖn I A §é s¸ng Z candela (Cd) NhiÖt ®é tuyÖt ®èi T Kenvin (K) L−îng chÊt mol mol §¬n vÞ phô: Gãc ph¼ng α rad Gãc khèi Ω steradian(sr)
  5. Thø nguyªn:Qui luËt nªu lªn sù phô thuéc ®¬n vÞ ®o ®¹i l−îng ®ã vμo c¸c ®¬n vÞ c¬ b¶n mτi l z p k q s ThNg = L M t I Z T mol α Ω r m r F = ma ⇒ N = kg. 2 lùc s N=L1 M1t-2.(...)0
  6. 4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sai sè cña c¸c phÐp ®o vËt lý: PhÐp ®o: So s¸nh ®¹i l−îng nμy víi ®¹i l−îng cïng lo¹i ®−îc chän lμm ®¬n vÞ PhÐp ®o trùc tiÕp: §äc kÕt qu¶ ngay trªn thang ®o PhÐp ®o gi¸n tiÕp: X¸c ®Þnh ®¹i V l−îng cÇn ®o th«ng qua c¸c A phÐp ®o trùc tiÕp c¸c ®¹i l−îng liªn quan trong c¸c hμm víi ®¹i U R= l−îng cÇn ®o. I
  7. KÕt qu¶ ®o bao giê còng cã sai sè : Sai sè hÖ thèng: Lu«n sai vÒ mét phÝa --> chØnh dông cô ®o. Sai sè ngÉu nhiªn: Mçi lÇn ®o sai sè kh¸c nhau --> ®o nhiÒu lÇn. Sai sè dông cô: §é chÝnh x¸c cña dông cô giíi h¹n. Sai sè th« ®¹i: Do ng−êi ®o --> NhiÒu ng−êi ®o, lo¹i c¸c gi¸ trÞ qu¸ lÖch.
  8. 4.1.C¸ch x¸c ®Þnh sai sè cña phÐp ®o trùc tiÕp A -®¹i l−îng cÇn ®o, Gi¸ trÞ thùc lμ a. a1 ,a2, a3, ... an lμ c¸c gi¸ trÞ ®o trong n lÇn ®o sai sè: Δa1=|a1-a|, Δa2=|a2-a|, ..., Δan=|an-a| n n n 1 1 1 a = ∑ a i + ∑ Δa i = a + ∑ Δ a i n i =1 n i=1 n i =1 n 1 a − a = ∑ Δa i n 1 n i =1 lim n ∑ Δa i = 0 ⇒ a = a n →∞ i =1
  9. Sai sè tuyÖt ®èi cña mçi lÇn ®o: Δa i =| a − a i | | a − a |≤ Δa n 1 Δ a = ∑ Δa i n i=1 | a − Δa |≤ a ≤ a + Δa Δa lμ sai sè tuyÖt ®èi trung b×nh n 1 ∑ Δa i ≈ 0 ⇒ a ≈ a NÕu sè lÇn ®o ®ñ lín n i=1 Sai sè tuyÖt ®èi cña phÐp ®o : Δa = Δa + Δa dc Δa dc lμ sai sè dông cô. Δa Sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o : δ = % a
  10. VÝ dô: §o ®−êng kÝnh trô ΔDi(mm) LÇn ®o D(mm) 1 21,5 0,02 2 21,4 0,08 3 21,4 0,08 4 21,6 0,12 5 21,5 0,02 D = 21,48 ΔD = 0,064 Trung b×nh Sai sè dông cô cña th−íc ΔD dc = 0,1mm Sai sè tuyÖt ®èi cña phÐp ®o : ΔD= 0,064+0,1=0,164mm ≈ 0,16mm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2